-->

wtorek, 14 maja 2013

Skóra

Słownik Geograficzny:  
Skóra,  os. młyn, nad strum. Pichną, pow. sieradzki, gm. i par. Szadek, odl. od Sieradza 22 w.

Spis 1925:
Skóra, os. mł., pow. sieradzki, gm. Szadek. Spisano łącznie z wsią Szadkowice.

Skóra (Skura) początek XX w.


1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 97

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Feliks Bruśnicki, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spad­kowe po śmierci następujących osób:
2) Józefa Więcławskiego, — współwłaścicielu wieczysto-czynszowej osady pod nazwą „Skóra" w dobrach Szadkowice, powiatu sieradz­kiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 czerwca 1933 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej notarjusza, celem ujawnienia swoich praw do powyższych spadków, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
12. Szadkowice, obejmującą: osadę Nagrobla, folwark Ogrodzim, wieś Ogrodzim, Probostwo-Szadek, wieś Szadkowice, kolonję Szadkowice, osadę leśną Szadkowice, osadę młyńską Skóra, osadę Wardęga.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza