-->

wtorek, 14 maja 2013

Wiechucice

Zajączkowski:
Wiechucice-pow. sieradzki
1) 1386 T. Sir. I f. 2, 4: Wechoczicz, Wechuczicz - Nicolaus de W., Florianus de W. 2) 1392 T. Sir. I f. 30, 38: Wechuczicz, Wethuczicz - Johannes de W.; Florianus de W. zawiera z Tomkiem, wójtem sieradzkim, ugodę o część wsi W. zwaną Rogalinsla (sic).
3) XVI w. Ł. I, 429-430: Vyechuczicze - villa, par. Sieradz, dek. warcki, arch. uniejowski. 4) 1496 P. 169: Vyechuczicze maius, Vyechuczicze minus - wł. szl., par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 177: Wiechucice maior, Wiechucice - jw. 1553-1576 P. 214: Wiechuczicze maius, Wiechuczicze minus - jw. 5) XIX w. SG XIII, 298: Wiechucice - wś, par. jw., gm. Bogumiłów, pow. jw.
Uwagi: obecnie W., W. -Zalesie, Spis 1210.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wiechucice, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność duchowna, 21 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Wiechucice krol., parafia sieradz, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: (Mikołaj) Taczanowski, chorąży (wieluński).

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wiechucice, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Choyne, własność prywatna. Ilość domów 19, ludność 193, odległość od miasta obwodowego 1/2.

Słownik Geograficzny:
Wiechucice, dawniej W. Wielkie, wś, pow. sieradzki, gm. Bogumiłów, par. Sieradz (odl. 6 w.), ma 43 dm., 246 mk. W 1827 r. było 19 dm., 193 mk., par. Chojne. Na początku XVI w. we wsi W. łany kmiece dawały dziesięcinę arcybiskupowi zaś plebanowi kolędę; w części W. Małe (minus) połowa wsi i dworu dawała dziesięcinę plebanowi, połowa arcybiskupowi (Łaski, L. B., I, 429). Według reg. pob. pow. sieradzkiego z r. 1553 wś W. Majus, w paraf. Sieradz, miała 6 łan. i 1 zagr.; we wsi W. Minus (dziś Wiechutki) byli „ortulani pro praedio" (Pawiński, Wielkop., II, 214).

Spis 1925:
Wiechucice, wś, pow. sieradzki, gm. Bogumiłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 49. Ludność ogółem: 274. Mężczyzn 143, kobiet 131. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 274. Podało narodowość: polską 274.

Wikipedia:
Wiechucice-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Sieradz. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W 1386 r. odnotowani w dokumentach zostali Mikołaj i Florian de Wechoczicz, a w 1392 r. Jan; wieś dawniej szlachecka, leżąca w granicach parafii sieradzkiej. W 1607 r. odbył się tu zjazd szlachty sieradzkiej zwołany przeciwko rokoszowi Mikołaja Zebrzydowskiego. Podjęto uchwałę sejmikową, w wyniku której sieradzanie poparli króla pod Guzowem gdzie hetman Stanisław Żółkiewski zniósł rokoszan.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
WIECHUCICE par. Sieradz, p. sieradzki, i f-k Zalesie oraz Wójtostwo kupione w 1811 r. od Adama Bronikowskiego senatora własność Franciszka Bielskiego, wartość 92 tys. zł. Wójtostwo i Zalesie miało 559 mg, wieś Wiechucice 43 osady i 293 mg. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku własność uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (Pstrokoński 1829 k.50, SGKP t.13, s.771,PGkal.)

1992 r.

Wieś Ilustrowana 1910 sierpień

Lustracja 1789 r.

Osiadłość wsi Wiechucice do wójtostwa sieradzkiego należnej.

W tej wsi Wiechucicach jest przez siebie osiadłych i założonych w zaprzęgi zagrodników 18, którzy robią pańszczyzny po dni 2 w tydzień i inne powinności oddają i odprawiają zwyczajem dawnym. Chałupników jest 5, ci robią po dniu jednym i inne czynią powinności. W tej wsi gościńca nie masz, tylko w chałupie szynkuje chłop piwo i gorzałkę.

Gazeta Warszawska 1826 nr 203

W drodze między Warszawą a Łowiczem zgubioną została paczka papierów z oryginalnym zapozwem Jana Bielskiego, Dziedzica dóbr Wiechucic w Obwodzie Sieradzkim przeciwko Prokuratoryi Jeneralney, z innemi teyże sprawy tyczącemi się papierami i dwoma do Sieradza adressowanemi listami.—Znalazca raczy oddać takowe wyżey wymienionemu W. Bielskiemu Dziedzicowi Wiechucic pod Sieradzem lub W. Mecenasowi Srzedzińskiemu w Warszawie przy ulicy Długiey Nro 589 zamieszkałemu, a przyzwoitą otrzyma nadgrodę.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1829 nr 690

Podpisany zawiadamia publiczność, że dobra ziemskie, mianowicie: Wieś Wóytostwo Sieradzkie, wieś Wiechucice, i Folwark Zalesie zwane, w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskim położone, sprzedane przez Jana Bielskiego pod dniem 3. Kwietnia 1829 r. Franciszkowi Bielskiemu, Synowi pierwszego, ostrzega przeto: aby nikt niewchodził w żadne Kupno, niemniey pożyczki pieniężne na też Dobra, a to z powodów i przyczyn prawnych w tem względzie zaszłych, w przeciwnym razie sam sobie winę przypisze.
Wielon dnia 10 Maia 1829 roku.

Tomasz Jeżowski. 

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 15

(N. D. 106) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad bezpieczeństwem i spokojnością kraju czuwające, aby na Izydora Krzemieńskiego v. Szczygła, o zbrodnią kradzieży obwinionego, wzrostu miernego, twarzy okrągłej, nosa miernego, oczów niebieskich, włosów ciemno blond krótkich, ubranego w sukmanę granatową, kamizelkę szaraczkową, koszulę i spodnie grube płócienne, czapkę okrągłą z daszkiem, ostatnio we wsi Wiechucicach Powiecie Sieradzkim zamieszkałego, baczne zwracały oko, a wrazie ujęcia tegoż wprost Sądowi tutejszemu dostawiły.
Tyniec pod Kaliszem d. 9 (21) Grudnia 1847.
Sędzia Prezydujący, Radca Dworu,
Swierczyński.
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 60

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(Ν. D. 1173) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Pо śmierci:
3. Franciszka Bielskiego właściciela dóbr to jest: a) Bogumiłowa; b) Pstrokońszczyzna c) Wójtostwo Sieradzkie z przyległością Wiechucice i folwarkiem Zalesie, d) wsiów Zawady i Chrusty wszystkich z Okręgu Sieradzkiego; e) Grabno i Zamoście; f) Siedlce z częścią Korczyska lit. B. ostatnich dwóch z Okręgu Szadkowskiego, tudzież wierzyciela kapitałów w dziale IV. wykazu mieszczących się jako to: 1,.złp. 8,040 albo rs. 1206 sposobem ostrzeżenia na dobrach Buczku z Okręgu Szadkowskiego pod N-mi 38 i 41; (…) 4, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop.17 1/2 ad 14 ad b,ad aa, ad B. ad a; 5, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop. 17 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad B. ad c; 6, złp. 11,863 gr. 15 albo rs. 1779 kop. 52 1/2 ad 14 ad b, ad.aa, ad C; 7,złp.11,8..3* gr...5* czyli rs. 1779 kop. 52 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad A: 8, złp. 19,566 gr. 20, albo rs. 2...35* i złp. 1466 gr. 20 czyli rs. 220 ad.15: 9, złp. 3,000 albo rs. 450 ad 15 i ad 15...*; 10, złp. 15,000 albo rs. 2250 ad 17; 11, złp; 11,270 gr. 5 albo rs. 1690 kop. 52 1/2 złp. 2552 gr. 29, albo rs. 382 kop. 94 1/2 i złp 200 albo rs. 30 ad 27;12, złp.9000 albo rs. …..*, złp. 10,770 albo rs. 1615 k. 50, złp. 80,098 gr. 10 albo rs. 12,014 kop. 75; złp. 18,144 gr. 15, albo rs. 2721 kop. 67 1/2, złp. 400 albo rs. 60 ad 29, wszystkich począwszу od Nr. 4 do włącznie N-u 12, na dobrach Błaszki zabezpieczonych a bezpieczeństwo swe i na dobrach Wilczkowice i Gzików z Okręgu Wartskiego opierających, dalej wierzyciela następujących praw na dobrach Sokołowie z Okręgu Sieradzkiego zapisanych to jest. 13, zastrzeżenia względem ostrzeżenia co do skutków processów wytoczonego o kontrowers pomiędzy temi dobrami a dobrami Bogumiłów zachodzący, w dziale III. pod Nr. 12, a zastrzeżenie względem ostrzeżenia co do skutków processu wtoczonego, o dewastacyą boru w kontrowersie będącego w dziale IV. pod Nr. 21, nakoniec współwierzyciela; 14, złp. 2171 gr. 18, albo rs. 325 kop. 74 w dziale IV. ad 10 na dobrach Bogumiłowie zahypotekowanych, otworzyły się spadki do uregulowania których wyznacza się termin na dzień 17 (29) Września r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu. Kalisz dnia 22 Lutego (6 Marca) 1849 r.
Jan Niwiński.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 178

(N. D. 3523) Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcyą Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacyę publiczną w m. Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancellaryach hypotecznych, poniżej wymienionych:
Termin sprzedaży d. 24 Lutego (8 Marca) 1862 roku.
22. Sieradzkie Wójtostwo, z przyl. Wiechucice i folwark Zalesie z wszystkiemi przyl. przynal. w Ogu Sieradzkim położone, raty zaległe rs. 677 kop. 9, vadium rs. 2235 licytacya od summy rs. 17,520, przed Rejentem Stanisławem Rościszewkim.  
(…) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcyi Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacya odbędzie się w jego kancellaryi przed innym Rejentem który go zastąpi. Wrazie niedojścia do skutku przedaży dla braku licytantów którychkolwiek dóbr pierwostronnie wymienionych, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w własnych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcyi Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Lipca 1861 r.
Prezes, Szymanowski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 290

(N. D. 7438). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
50. Wojtostwo Sieradzkie z przyległościami Wiechucice i folwar. Zalesie, oraz wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 450 k. 71, vadium do licytacji rs. 3,000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 11,200, termin sprzedaży d. 17 (29) Sierpnia 1866 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Z. Łopuskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 zrana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. W końcu Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło bądź święto kościelne, bądź uroczystość galowa dworska, sprzedaż odbędzie się przez odroczenie w dniu następnym w kancelarji tegoż samego Rejenta.
Kalisz, d. 22 Listop. (4 Grudnia) 1865 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1866 nr 151

(N. D. 4093) Obrońca Przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego.
Wyrokiem Trybunału Cywilnego Kaliskiego, z dnia 22 Października (3 Listopada) 1864 r. pomiędzy Janem Bielskim, a nieletniemi: Zygmuntem, Marją i Zenobią Bielskiemi, przez matkę i główną opiekunkę Filipinę z Kleszczyńskich Bielską reprezentowanemi, wszyskiemi w Bogumiłowie Okręgu Sieradzkim zamieszkałemi, jako spadkobiercami niegdy Franciszka Bielskiego zapadłym, nakazany został dział i sprzedaż w tej drodze dóbr
WÓJTOSTWA SIERADZKIEGO
z przyległością Wiechucice, z Okręgu Sieradzkiego, do której termin przygotowawczy przez Delegowanego Rudolfa Rojek Asesora, na d. 14 (26) Lipca r. b. godzinę 4 z południa został wyznaczony. W terminie tym, rozpocznie się licytacja od samy rsr. 32,100, taksą biegłych wynalezionej. Wzywa się więc wszystkich interesowanych i wierzycieli hipotecznych, aby praw swych dopilnowali. Warunki są do przejrzenia w Trybunale i u popierającego sprzedaż.
Kalisz dnia 1 (13) Czerwca 1866 roku.
Rościszewski Teodor.

Dziennik Warszawski 1868 nr 75

N. D. 2082. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, iż dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
12. Wójtostwo Sieradzkie z attynencją Wiechucice i folwarkiem Zalesie i wszystkiemi przyległościami w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych rsr. 959 kop. 70. sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim dnia 9 (21) Listopada 1868 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 2,400, licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 11,200, zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu: 1. SS rów Marji Bielskiej, właścicielski dóbr Wójtostwo Sierazkie; 2. Sukcesorów Emilji z Ruszkowskich Rzewuskiej, z powodu wierzytelności na rzecz jej w dziale IV pod Nr. 20 wykazu hypotecznego dóbr tych zabezpieczonej, oraz niewiadomych z pobytu, 3. Zygmunta i 4. Zenobji rodzeństwa Bielskich, właścicieli tychże dóbr. 5. Filipiny z Kleszczyńskich Bielskiej wdowy z powodu wpisu na rzecz jej w dziale III pod Nr. 12 wykazu hypotecznego dóbr rzeczonych mieszczącego się; 6. Józefy Antoniny 2 imion Majorowicz nieletniej i 7. Zuzanny z Deutscherów żony Dawida Poznańskiego doktora z powodu wierzytelności na rzecz ich w dziale IV pod Nr. 27 i 29 tegoż wykazu ubezpieczonych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, sprzedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie lub listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. Wrazie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów druga i ostatnia przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie, jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1868 roku.
Na zasadzie uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów, o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294 protokułu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem, nadmienia się, że sprzedaż dóbr tych wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego, uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja, odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję likwidacyjną o przyznaniu wynagrodzenia likwidacyjnego.
Kalisz dnia 8 (20) Marca 1868 roku.
Prezes, Chełmski. Pisarz,
R. Bierzyński.

Kaliszanin 1872 nr 12


(...) e) pobicia: w dniu 25 grudnia (6 stycznia) r. b., we wsi Wiechucicach, pow. Sieradzkim, włościanin Wawrzyniec Milch, tak szkodliwie został pobity przez włościan: Józefa Bombka, Marcina Krakowskiego i Andrze­ja Błażejewskiego, iż wkrotce umarł.

Dziennik Warszawski 1872 nr 43

Wiadomości krajowe. Wypadki w kraju tutejszym w pierwszej połowie stycznia 1872 roku.
W dziale nagłych wypadków śmierci największy procent (12%) dają dzieci, które poniosły śmierć w skutku poparzeń i innych przyczyn, spowodowanych niedbałym dozorem nad niemi rodziców; potem idą zabici przy nieostrożnem rąbaniu w lesie upadającemi drzewami, utonięci w rzekach i studniach, zabici i przygnieceni różnemi ciężarami. (…)
Z wypadków śmierci gwałtownej, do kategorji których należą zabójstwa (2 wypadki), samobójstwa (5 wypadków), dzieciobójstwa (2 wypadki) i bójki z zadaniem ran śmiertelnych (1 wypadek), niektóre szczególnie wybitnie uwydatniają się z powodu swego charakteru lub przyczyn.
Z wypadków tych przytoczymy następująca: Zabójstwa:
W wsi Wiechucicach w powiecie sieradzkim w tejże gubernji, włościanin Wawrzyniec Milek, powracając do domu wieczorem, spotkał na drodze włościan z tejże wsi Bombka, Krakowskiego i Błażejewskiego i został przez nich tak mocno pobity, że wkrótce umarł.

Rozwój 1919 nr 60

Kolej Sieradz-Wieluń.
W zeszłym tygodniu sieradzki sejmik powiatowy uchwalił przystąpić na wiosnę do budowy drogi żelaznej Sieradz-Wieluń. W tym celu zwrócono się do władz wyższych o udzielenie pożyczki państwowej w sumie 3.000.000 marek, z obowiązkiem pokrycia tej pożyczki w ciągu 20 lat z dochodów kolei, pod gwarancją powiatowego związku komunalnego.
Projektowane są również drogi żelazne: Wieluń-Częstochowa i Wieluń-Praszka-Zawisna- Oleszno. Na tej ostatniej linji istnieje już wybudowana przez niemców kolejka wązkotorowa. Odnoga Wieluń-Oleszno ma dla nas bardzo ważne znaczenie, gdyż połączy się przyszłe nasze kopalnie węgla na Śląsku z łodzią najkrótszą linją kolejową, zaopatrzy się przemysłowe centra Łodzi i okolicy w tańszy węgiel, ulży się w przyszłości ewentualnemu przeciążeniu kolei wiedeńskiej.
Sejmik w Sieradzu uchwalił również przystąpić natychmiast do budowy nowej sieci dróg bitych (szos) w pow. sieradzkim, a mianowicie: przedłużenie szosy Rossorzyca-Zadzim-Wierzby, ukończenie rozpoczętej szosy Rossoszyca-Włyń, budowa nowych szos: Sieradz-Burzenin przez Monice-Wicechucice-Chojnę i Ligotę, Złoczew- Stolce przez Czarną, Brzoszki i Kożlin, Zapole- Klonowa przez Ostrów-Godynice-Lasiaki, Błaszki- Złoczew po przez gminę Gruszczyce i tam na rzece Warcie zatwierdzić.


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 41

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
9) Walentym Furmańskim, właśc. 7 dzies. 1650 sąż. z maj. Wiechucice, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 4 grudnia 1922 r. i w tym dniu osoby interesowane stawić się winny w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a

Dnia 10 września 1928 r.
9351. „Andrzej Chęciński", sklep kolonialno-spożywczy ze sprze­dażą wyrobów tytoniowych we wsi Wiechucice, gm. Bogumiłów, pow. sieradzkiego. Właśc. Andrzej Chęciński, zam. tamże.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 1a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 13 października 1930 roku.
11761. „Tomasz Zimny", sklep spożywczy i tytoniowy w Wiechucicach, gminy Bogumiłów, powiatu sieradzkiego. Właśc. Tomasz Zimny, zam. w Wiechucicach.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 28a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 10 grudnia 1931 r.
12423. „Ksawery Dorabialski", sklep kolonjalno - spożywczy w Wiechucicach, gminy Bogumiłów, powiatu sieradzkiego. Właściciel Ksawery Dorabialski, zam. w Wiechucicach.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Bogumiłów dzieli się na gromady:
11. Wiechucice, obejmującą: kolonję Kobylanka, wieś Wiechucice, kolonję Wiechutki, kolonję Wiechucice-Zalesie, Zalesie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

 Orędownik 1937 nr. 204

Cenne wykopalisko Sieradz, 3. 9. We wsi Niechucice pod Sieradzem na polu Józefa Pełki przypadkowo odkopano trzy urny z popiołami, pochodzące z czasów pogańskich. O powyższym wysłano zawiadomienie do Muzeum Etnograficznego w Łodzi.

 Orędownik 1938 nr. 181

Pomysłowa kradzież zboża. Rolnikowi Stefanowi Kwiatkowskiemu we wsi Wiechucice, gm. Bogumiłów złodzieje omłócili na polu przeszło100 snopów zboża, zabierając wymłócone ziarno. Jak wykazało badanie, złodzieje do młocki użyli koła od roweru. Jeden puszczał koło w ruch,drugi przystawiał snopki kłosami do szprych koła, tym sposobem doskonale omłacając ziarno. Wykryciem pomysłowych złodziei zajęła się policja.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 6

OGŁOSZENIE
STAROSTWA POWIATOWEGO
SIERADZKIEGO
z dnia 18 marca 1939 roku Nr. RR. I-1/67
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi
Wiechucice.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzplitej z dnia 11 lipca 1922 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 27 października 1933 r. (D.U.R.P. Nr. 35, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 marca 1939 roku stało się wykonalne orzeczenie tegoż Starosty z dnia 4 stycznia 1939 roku, dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Wiechucice, gm. Bogumiłów, powiatu sieradzkiego.
Za Starostę:
(—) Inż. Cz. Nowakowski
Komisarz Ziemski.

Dziennik Łódzki 1974 nr 128


Wiechucice, pow. Sieradz. Spłonęło 6 stodół, 1 szopa i dach nad oborą wartości ok. 200 tys. zł. Ogień zaprószył 5-letni Sławomir S. bawiąc się zapałkami na klepisku. W akcji gaśniczej wzięło udział 27 jednostek straży pożarnej.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza