-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Siedlce

Zajączkowski:
Siedlce -las kolo Chrząstawy (v.)pow. łaski
1) 1370 kop. XIX w., TP 3344 f. 144: Siedlce - silva. W określeniu granic wsi Chrząstawa wzm.: a granitia quae ducit de Rzeszotarzewo (Restarzew, v.) eundo sylvam S.
Uwagi: lasu S. należy szukać na obszarze istniejących dziś jeszcze wielkich kompleksów leśnych, położonych na wschód od Widawki i jej dopływu Grabi, po obu stronach rzeczki Chrząstawki, dopływu Widawki, rozciągających się ku południowi w stroną Szczercowa, ku pomocy zaś w stroną Sędziejowic. Możliwe, że w związku i nazwę tego lasu pozostawała nazwa wsi S. (Ł. 1, 468-469 Szedlcze - villa, par. Grabno, dek. szadkowski, arch. uniejowski; P. 193, 241 Syedlcza, Syedlycze, Sziedlcze - par. Grabno, pow. szadkowski, woj. sieradzkie; SG X, 503 Siedlce - wś i folw., par. Grabno, gm. Wola Wężykowa, pow. łaski), położonej na północ od Chrząstawy. Z tego wynikałoby, że lasu S. należałoby szukać w północnej połaci (na północ od Chrząstawki) określonych powyżej obszarów leśnych. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Sielce, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 18 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Siedlce, parafia grabno, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Wysłaski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Sielce, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Grabno, własność prywatna. Ilość domów 23, ludność 138, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Siedlce, wś i fol., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa, par. Grabno, odl. 14 w. od Łaska, ma 16 dm., 209 mk. W 1886 r. fol. S. rozl. mr. 883: gr. or. i ogr. mr. 376, łąk mr. 36, pastw. mr. 66, lasu mr. 377, nieuż. mr. 28; bud. mur. 3, z drzewa 6; las nieurządzony. Wś S. os. 27, mr. 188; wś Korczyska Szlacheckie lit. B. os. 8, mr. 43.

Słownik Geograficzny:  
Sielce, fol., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa, par. Grabno, ma 3 dm., 40 mk., 583 mr. Wchodzi w skład dóbr Grabno. W 1827 r. było 23 dm., 138 mk.

Spis 1925:
Siedlce, wś, pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 27. Ludność ogółem: 191. Mężczyzn 93, kobiet 98. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 186, prawosławnego 1, mojżeszowego 4. Podało narodowość: polską 191.

Wikipedia:
Siedlce-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice. Przez wieś przebiega magistrala węglowa Gdynia-Śląsk. W miejscowości znajduje się przystanek kolejowy Siedlce Łaskie. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
SIEDLCE par. Grabno, p. łaski, 6 domów, 209 mieszkańców. Wieś zarobna Zamoście, folwark Grabno, młyn Kurek własność Józefa Hermana Sojeckiego. W 1886 roku folwark ma 883 mg w tym lasu 377 mg. (SGKP t.10, s.509, Kobyłecki 1832 a.167).

1992 r.

REMIZAGazeta Warszawska 1826 nr 52

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 1 Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana w Kaliszu przed W. Stanisławem Kobyłeckim Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ziemskich Siedlce, oraz Dóbr Ziemskich Grabno, składaiących się z wsi folwarczney Grabno, z młyna wodnego i z wsi zarobney Zamoście, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych, każdych oddzielnie. Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b., a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca r. 1829. — Dobra Siedlce przynosiły roczney dzierżawy złotych Polskich 3410, Dobra Grabno złotych Polskich 3430. — Warunki do licytacyi każdego czasu przeyrzane bydź mogą u powyżey wypisanego Rejenta. — Kalisz dnia 24 Marca 1826 roku. Leon Nowierski.


Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 69

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. Uwiadamia, iż w dniu 20 Maia r. 1829 o godzinie 9 z rana przed W. Franciszkiem Baierem, Reientem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, w Kaliszu odbywać się będzie publiczna licytacya, na trzechletnie wydzierżawienie dóbr ziemskich Siedlce, tudzież Grabno i Zamoście, składaiących się z wsi folwarczney Siedlce, z młynka Kurek, z wsi folwarczney Grabno, z młyna wodnego i z wsi zarobney Zamoście, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych. Dzierżawa ta poczynać się będzie od Sgo Jana Chrzciciela r: b: a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca r. 1832. Siedlce przynoszą teraz czynszu dzierżawnego rocznie złp: 3,300. Grabno złp: 3,200. w Kaliszu dnia 21 Marca 1829 r. Leon Nowierski.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 9

Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego.
Po śmierci Dominika Stokowskiego otworzyło się postępowanie spadko­we o którem po raz ostatni donosząc, zawiadamia podpisany iż do przeniesienia własności summ respect. 30,000 złtp. na dobrach Głupice z prawem zastawu, 15,000 złp. zprowizyą 5/100 na dobrach Patoki A.B. i 42,000 złp. zprowizyą na dobrach Siedlce z przyległościami ubezpieczonych, termin półroczny a wszczególe na dzień 10 Maia 1831 r. w kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego przeznaczony został. Kalisz dnia 3 Lutego 1831 r. F. Bajer.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 32

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernii Kaliskiej.
Wiadomo czyni iż na żądanie Norberta Zbijewskiego Dziedzica dóbr Jnczewa, w Jnczewie Powiecie Wartskim Gubernii Kaliskiej mieszkającego, zamieszkanie prawne do tego interessu u Franciszka Nowickiego Patrona przy Trybunale tutejszym w Kaliszu mieszkającego obrane mającego. — Aktem zajęcia z dnia 2/14 Maja 1842 roku przez Tomasza Kozłowskiego Komornika Sądowego zdziałanym zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie „Dobra Ziemskie Siedlce"— składające się z folwarku i wsi zarobnej Siedlce z wsi i folwarku Korczysk littera B. z pustkowia Kośne i młyna wodnego Kurek z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone, z których wieś Siedlce i młyn Kurek do gminy Grabno, a wieś Korczyska z pustkowiem Kośne do gminy Pożdzenice należą. — Józefa Hermana dwóch imion Sojeckiego Obywatela kraju z własnych funduszów utrzymującego się, w wsi Korczyskach do dóbr Siedlce należącej mieszkającego dziedziczne.
Obejmujące w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około włok 54 morg 13 to jest: w gruntach ornych klassy III IV i V około morg 454— w łąkach około morg 84, w zaroślach sosnowych na Siedlcach około morg 300, w zaroślach i zagajnikach na Korczyskach z których 1/3 część do części Korczysk A należy około morg 300, resztę zaś w błotach, nieużytkach i placach pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi.— Oprócz tej rozległości są Kontrowersa z strony dóbr Osin w boru około morg 40 z strony dóbr Rządowych Żegliny około morg 60, z strony dóbr Patok morg 55 i strony dóbr Roguznia około morg 60, razem około morg 215; których odzyskanie zastrzega się dla ich Nowo Nabywcy.
Włościan pańszczyznę robiących w dobrach tych jest w wsi Siedlcach: zagrodników 22 z których 16 po dni trzy, a 6 po dni dwa pańszczyzny odrabiają, i chałupników 3 robiących po jednym dniu na tydzień; zaś w wsi Korczyskach B gospodarzy czterech którzy robią po dni 2, komorników trzech także po dni dwa, i chałupnik jeden po jednym dniu na tydzień; oprócz tego powinności dworowi w akcie zajęcia wyszczególnione odbywają.
Czynszownicy niestali: 1. Wojciech i Mikołaj Sroczyńscy z młyna wodnego płacą rocznic czynszu rubli 30 i melą dworskie mlewo bezpłatnie, i 2. Kacper Kowalski z karczmy Kośne jako propinator płaci rocznie rubli 22 kop. 50.
Jnwentarza gruntowego dworskiego i porządków gospodarczych żadnych w dobrach tych niemasz. Zabudowania zaś w dobrach tych istniejące budowane są wszystkie z drzewa w najgorszym stanie zostają tak że nieledwie wszystkie prze­ stawienia z dodaniem znacznej ilości materyałów potrzebują.
Dzierzawcą dóbr tych jest Stefan Madaliński z których łącznie z przyległemi dobrami Grabno płaci rocznej dzierżawy po 1425 rubli srebrnych. Dzierzawa temuż służy przez lat jedynaście poczynając od dnia 12/24 Czerwca 1842.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Piotrowi Giżyckiemu jako ustanowionemu dozorcy, Józefowi Elzanowskiemu Wójtowi Gminy Grabno i Siedlce. Alojzemu Gątkiewiczowi Wójtowi Gminy Pozdzenice i Korczysk, oraz Józefowi Hermanowi Sojeckiemu dłużnikowi w dniu 6/18 Maja 1842 roku; zaś Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Powiatu Szadkowskiego w dniu 29 Czerwca (11 Lipca) - 1842 roku wręczony i zostawiony.— Następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej tychże dóbr pod dniem 11/23 Lipca 1842 roku wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 16/28 t. m. i r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń. Warunki licytacyi i przedaży w Biurze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Franciszka Nowickiego każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na Audyencyi tutejszego Trybunału w dniu 26 Sierpnia (7 Września) b. r. o godzinie 10 z rana nastąpi. —
w Kaliszu dnia 17/29 Lipca 1842 r.
Franciszek Salezy Wołowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 39

Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Zawiadamia Sz: Publiczność i kogo to interessować może, 25/6 Września r. b. znalezione zostały zwłoki człowieka nieznajomego z imienia i nazwiska na terytoryum wsi Siedlce w gminie Grabno lat około 20 mieć mogącego, mężczyzny nędznego bardzo z choroby, twarzy ściągłej, wzrostu miernego, nosa małego, włosów blond, noga prawa schorzała opuchła, twarz nabrzmiała, z ust której potoka żółtawa pokazywała się, odzież nędzna z gałganów tylko składająca się podartych, torba w której kawałek chleba znajdował się, znaków gwałtownych obrażeń widzieć się niedało, tylko robactwa pełno i na wyschłem ciele pełno brudu ziemi i nieczystości; ktoby wiedział o pobycie tegoż człowieka raczy donieść Sądowi.—

Szadek, dnia 4/16 Września 1843 r. Borowski Podsędek.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 60

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(Ν. D. 1173) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Pо śmierci:
3. Franciszka Bielskiego właściciela dóbr to jest: a) Bogumiłowa; b) Pstrokońszczyzna c) Wójtostwo Sieradzkie z przyległością Wiechucice i folwarkiem Zalesie, d) wsiów Zawady i Chrusty wszystkich z Okręgu Sieradzkiego; e) Grabno i Zamoście; f) Siedlce z częścią Korczyska lit. B. ostatnich dwóch z Okręgu Szadkowskiego, tudzież wierzyciela kapitałów w dziale IV. wykazu mieszczących się jako to: 1,.złp. 8,040 albo rs. 1206 sposobem ostrzeżenia na dobrach Buczku z Okręgu Szadkowskiego pod N-mi 38 i 41; (…) 4, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop.17 1/2 ad 14 ad b,ad aa, ad B. ad a; 5, złp. 3954 gr. 15 albo rs. 593 kop. 17 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad B. ad c; 6, złp. 11,863 gr. 15 albo rs. 1779 kop. 52 1/2 ad 14 ad b, ad.aa, ad C; 7,złp.11,8..3* gr...5* czyli rs. 1779 kop. 52 1/2, ad 14 ad b, ad aa, ad A: 8, złp. 19,566 gr. 20, albo rs. 2...35* i złp. 1466 gr. 20 czyli rs. 220 ad.15: 9, złp. 3,000 albo rs. 450 ad 15 i ad 15...*; 10, złp. 15,000 albo rs. 2250 ad 17; 11, złp; 11,270 gr. 5 albo rs. 1690 kop. 52 1/2 złp. 2552 gr. 29, albo rs. 382 kop. 94 1/2 i złp 200 albo rs. 30 ad 27;12, złp.9000 albo rs. …..*, złp. 10,770 albo rs. 1615 k. 50, złp. 80,098 gr. 10 albo rs. 12,014 kop. 75; złp. 18,144 gr. 15, albo rs. 2721 kop. 67 1/2, złp. 400 albo rs. 60 ad 29, wszystkich począwszу od Nr. 4 do włącznie N-u 12, na dobrach Błaszki zabezpieczonych a bezpieczeństwo swe i na dobrach Wilczkowice i Gzików z Okręgu Wartskiego opierających, dalej wierzyciela następujących praw na dobrach Sokołowie z Okręgu Sieradzkiego zapisanych to jest. 13, zastrzeżenia względem ostrzeżenia co do skutków processów wytoczonego o kontrowers pomiędzy temi dobrami a dobrami Bogumiłów zachodzący, w dziale III. pod Nr. 12, a zastrzeżenie względem ostrzeżenia co do skutków processu wtoczonego, o dewastacyą boru w kontrowersie będącego w dziale IV. pod Nr. 21, nakoniec współwierzyciela; 14, złp. 2171 gr. 18, albo rs. 325 kop. 74 w dziale IV. ad 10 na dobrach Bogumiłowie zahypotekowanych, otworzyły się spadki do uregulowania których wyznacza się termin na dzień 17 (29) Września r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu. Kalisz dnia 22 Lutego (6 Marca) 1849 r.
Jan Niwiński.

*nieczytelne

Dziennik Powszechny 1863 nr 44

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N.D. 619) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Zawiadamiam. iż po  
3. Feliksie Kołaczkowskim, jako współwłaścicielu sum rs. 9119 k. 70 z procentem, oraz rs. 1872 k. 60 i rs. 3750 na dobrach Siedlce z Ogu Sieradzkiego pod Nr. 14 i 18 a i b oraz na dobrach Grabnie z tegoż Okręgu pod N. i 11 a, b, w dziale IV wykazu hypotecznego lokowanych, tudzież jako współwłaścicielu prawa wieczystej dzierżawy ubezpieczonego w dziale III. wykazu hypotecznego dóbr Piekary z Okręgu Wartskiego pod N. 9 ad 4 a dotyczącego gruntu mórg 90 z łąki mórg 23 miary nowo-polskiej w kolonii Rzechta tychże dobrach Piekary położonych, toczy się postępowanie spadkowe, tudzież że do regulacji wszystkich tych spadków oznaczony został termin na dz. 18 (30) Maja 1863 r. w mej Kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu. Kalisz d. 1 (13) Listopada 1862 r. Edward Milewski.

Dziennik Powszechny 1864 nr 89

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N. D. 1762) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Ksawerego Stokowskiego, współwłaściciela sumy złp. 42000, na dobrach Grabno z Ogu Sieradzkiego w Dziale IV pod N. 9 zahypotekowanej, rozciągającej swe bezpieczeństwo i na dobrach Siedlce z tegoż Okręgu, w Dziale IV wykazu pod N. 15.
3. Dominika Stokowskiego wierzyciela sum złp. 19082 złp. 52 gr. 8 i złp. 96 na dobrach Grabno z Okręgu Sieradzkiego w Dziale IV wykazu pod N. 10 a b с zahypotekowanych, rozciągających swe bezpieczeństwo i na dobrach Siedlce z tegoż Okręgu, w Dziale IV pod N. 17 abc.
(...) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin przed sobą na dzień 19 (31) Października 1864 r. godzinę 10 zrana w Kancelarji hypotecznej w Kaliszu.  
Kalisz d. 1 (13) Kwietnia 1864 r.
Emiljan Ordon. (N 222—1)

Dziennik Warszawski 1864 nr 266

(N. D. 5659) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin przedaży dnia 29 Maja (10 Czerwca) 1865 r.
8. Siedlce do których należy część Korczyska lit. B z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Ogu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 201 kop. 20, vadjum do licytacji rs. 840, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4871, przed Rejentem Kanc. Ziem. Edwardem Milewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać, był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 24 Paźdz. (5 Listop.) 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 296

(N. D. 6527) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Do wierzycieli hyp. dóbr Siedlce.
1. Niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu: a) małoletnich dzieci po Ignacym Bronikowskim pozostałych; b) SSrów niegdy Franciszka Bielskiego; c) Feliksa Kołaczkowskiego; d)Ksawerego Stokowskiego; e) Mikołaja Stokowskiego i f) Dominika Stokowskiego; 2. niewiadomych z pobytu: a) Stefana Madalińskiego; b) Klary Teresy z Szymanowskich Jasińskiej wdowy i jej dzieci t. j. c) Pauliny z Jasińskich Jana Ciechanowskiego żony; d) Izabelli-Aleksandry 2-imion z Jasińskich Jana Grabowskiego żony; e) Maksymiljana-Modesta Jasińskiego; f) Aleksandry-Franciszki-Teresy 3-imion Jasińskiej; g) Teodory-Teofili-Matyldy 3-imion Zalewskiego Jana żony; h) Juljanny-Zofji 2-imion; i k) Zofji rodzeństwa Jasińskich; l) Bogumiła Kołaczkowskiego; m) Józefa Kołaczkowskiego; n) Feliksa Kołaczkowskiego; wreszcie o) Nepomucena, Jana, Wawrzeńca i Franciszki rodzeństwa Stokowskich, SSrów Dominika Stokowskiego.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Siedlce z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rub. sr. 201 kop. 20, z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 8 (20) Sierpnia 1864 r. Nr. 13568 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obce delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w d. 29 Maja (10 Czerwca) 1865 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Edwardem Milewskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w Gmachu Sądowym. Vadjum do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 840 w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rub. sreb. 4871.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz dnia 2 (14) Grudnia 1864 r.
Prezes, Chełmski,
za Pisarza, L. Kiedrzyński.

Dziennik Warszawski 1865 nr 15

(N. D. 536) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, że toczy się postępowanie spadkowe:
2) po Bogumile Kołaczkowskim, jako współwłaścicielu sum rs. 9119 k. 70 z procentem, oraz rs. 1872 kop. 60, i rs. 3750 na dobrach Grabno z Okręgu Szadkowskiego pod Nr. 8 i 11 a b, oraz na dobrach Siedlce z tegoż Okręgu pod Nr. 14 i 18 a b, w dziale IV wykazu hypotecznego lokowanych; (…) oraz że do regulacji wszystkich tych spadków, oznaczony został termin na dzień 13 (25) Lipca 1865 r. w mej Kancelarji Urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 26 Grud. (7 Stycz.) 1864j5 r.
Edward Milewski.  

Dziennik Warszawski 1865 nr 55

(N. D. 471) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Edmunda Chrzanowskiego dzierżawcę dóbr i grzegorza Piątkowskiego pisarza prowentowego, ostatnio we wsi Sielce zamieszkałych, obecnie z pobytu niewiadomych, aby w ciągu dni 30 licząc od daty niniejszego zapozwu w Sądzie tutejszym stawili się dla posłuchannia wyroku, a to pod skutkami prawa.
Piotrków d. 29 Grud. (10 Stycz.) 1864j5 r.
Sędzia Prezydujący
Asesor Kolegjalny, Chmieleński.  

Dziennik Warszawski 1865 nr 144

(N. D. 1857) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Mikołaja Stokowskiego współwłaściciela sumy złp. 42,000, na dobrach Grabno z Okręgu Szadkowskiego w dziale IV wykazu pod Nr. 9 zahypotekowanej, a rozciągającej swe bezpieczeństwo i na dobrach Siedlce z Okręgu Szadkowskiego w działo IV pod Nr. 15 wykazu.
(…) Otworzyły się spadki, do regulacji których oznaczam termin przed sobą na dzień 25 Września (7 Października) 1865 r. godzinę 10 z rana w Kancelarji hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 20 Lutego (4 Marca) 1865 r.
Emiljan Ordon. (4260)

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
18. Siedlce, do których należy część Korczyska B, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rsr. 520 kop. 62, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Grabowskim dnia 13 (25) Maja 1867 r., że vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 1800, że licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 7794, wreszcie że zawiadomienie to ogłasza się: 1) dla niewiadomych z pobytu Krystjana Bogumiła Gumprichta, Nepomucena, Jana Wawrzeńca i Franciszki rodzeństwa Stokowskich, SS rów niegdy Dominika Stokowskiego, tudzież 2) dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu małoletnich dzieci po Ignacym Borowskim pozostałych, wreszcie dla niewylegitymowanych i niewiadomych z pobytu SS-rów niegdy Franciszka Bielskiego, Feliksa Kołaczkowskiego Ksawerego Stokowskiego i Dominika Stokowskiego, z powodu wierzytelności na rzecz ich w Dziale IV wykazu hypotecznego dóbr powołanych zabezpieczonych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 56

(N. D. 1305). Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci: .
3. Nepomucena Stokowskiego, współwłaściciela kapitałów 1. złp. 42,000, 2. a. złp. 19,082, b. złp.52 gr. 8 i c. złp. 96 pod Nr. 9 i 15. na dobrach Grabno, a pod Nr. 10 i 17 na dobrach Siedlce z Okręgu Szadkowskiego.
(...) otworzyły się spadki, do regulacji których, termin na dzień 4 (16) Września r. b. przed sobą w Kaliszu, wyznaczam.
Kalisz d. 17 Lutego (1 Marca) 1867 r.
Zenon Łopuski. 

Dziennik Warszawski 1867 nr 88

(N. D. 2193). Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Po śmierci:
5. Marji Bielskiej, współwłaścicielki dóbr Bogumiłowa, Pstrokońszczyzny i Wójtostwa Sieradzkiego z Okręgu Sieradzkiego, tudzież współwłaścicielki sum: rub. sreb. 4,500 pod N. 5; rub sreb. 971 kop 10, pod Nrem 7; rub. sr. 7,500, pod Nr. 8 i 11a, b, w dziale IV, na dobrach Grabno z Okręgu Szadkowskiego hypotekowanych, a rozciągających się także na dobrach Siedlce, z tegoż Okręgu;
Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin ostateczny nadzień 13 (25) Października 1867 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej.
Kalisz dnia 1 (13) Kwietnia 1867 roku.
Radca Dworu, J. Ziemięcki. 

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1868 nr 31

N. D. 938. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
4. Moszka Mojżesza Horowicz, co do prawa wieczystej dzierżawy czterech włók gruntu z lasem na dobrach Siedlce z Okręgu Szadkowskiego, w Dziale III pod Nr. 21 zahypotekowanego;
(…) Otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 15 (27) Sierpnia 1868 r. w Kancelarji hypotecznej.
Kalisz dnia 3 (15) Lutego 1868 roku.

Dziennik Warszawski 1868 nr 282

N. D. 8431. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
3. Franciszki Stokowskiej co do współwłasności summ, na dobrach Siedlce z Okręgu Szadkowskiego w dziale IV. ad Nr. 15, rs. 6,300 i ad Nr. 17, a, b, c, rs. 2,862 kop. 42 1/2, rs.7 kop. 50, rs. 1 kop. 20, i rs. 13 kop 50, i na dobrach Grabno z Okręgu Sieradzkiego w dziale IV. ad Nr. 9 i 10 zahypotekowanych otworzyły się spadki do regulacji których wyznacza się termin na dzień 18 (30) Czerwca 1869 r. w kancelarji hypotecznej.  
Kalisz d. 10 (22) Grudnia 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 142

N. D. 5168. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie sukcesorów i nabywców praw do spadku niegdy Dominika Stokowskiego przychodzących, a najprzód po jego synu Ksawerym Stokowskim pozostałych dzieci: 1) Władysława Stokowskiego kolonisty we wsi Milejówie Powiecie Nowomińskim; 2) Dominika Stokowskiego dzierżawcy młyna wodnego we wsi Krzepców; 3) Marjanny z Stokowskich Adama Śliwińskiego żony, w asystencji i z upoważnienia męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Śliwińskich we wsi Podolinie, dalej zaś nabywców praw od współsukcesorów, a mianowicie: 4) Apolonji z Otockich po Ksawerym Stokowskim pozostałej wdowy, a obecnie Jana Czaplickiego żony z upoważnienia i w asystencji tegoż męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Czaplickich właścicieli folwarku Podolina; 5) Walerjana Czaplińskiego obywatela we wsi Podolinie Powiecie Petrokowskim; 7) Fabjana Kuleszy Rejenta i żony jego Pelagji z Powiadowskich z upoważnienia męża czyniącej, czyli obojga małżonków Kulesza w mieście Kaliszu zamieszkałych, a wszystkich zamieszkanie prawne w obecnym przedmiocie u swego obrońcy Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału w Kaliszu i tamże zamieszkałego subhastacją dóbr poniżej wymienionych prowadzącego, obrane mających, w poszukiwaniu należności, a mianowicie: z sumy złp 42,000 na dobrach Grabno, Zamość, Siedlce i Korczyska, początkowo na Dominika Stokowskiego ubezpieczonych pięć szóstych części, to jest kwoty rs. 5,250 z procentem po 5% za lat 5 ubiegłych i dalszym od dnia 13 (25) Stycznia 1870 r. liczącym się, tudzież z sumy złp. 19,230 gr. 8 na tychże dobrach hypotekowanej takichże pięciu szóstych części, czyli rs. 2,403 kop. 78 z procentem 5% od dnia 13 (25) Stycznia 1870r. przypadającym, z potrąceniem z tego wszystkiego kwoty rsr. 900 przez Lubinkowskiego nabytej, nadto w poszukiwaniu kosztów wyrokiem Trybunału Kaliskiego na dniu 6 (18) Marca 1870 r. zapadłym w ilości rs. 50 zasądzonych, tudzież kosztów wyjęcia i doręczenia tytułów i egzekucji subhastacyjnej od Piotra Łagiewskiego i Józefa Hermana dwóch imion Stojeckiego, jako właściciela obdłużonych dóbr Grabno i Zamość z przyległościami tudzież dóbr Siedlce i części Korczyska lit В z przyległościami w tychże dobrach Okręgu Szadkowskim, a mianowicie: pierwszego w wsi Grabno, a drugiego na folwarku Korczyska, nomenklaturze Kośne zamieszkałych prawnie przypadających, zajęte i zaaresztowane zostały w drodze przymuszonego wywłaszczenia, protokółem Andrzeja Lubinkowskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w dniu 28 Kwietnia (10 Maja) 1870 r. rozpoczętym, a w dniu 1 (13) Czerwca kontynowanym. zaś w dniu 5 (17) Czerwca t. r. ukończonym, dobra ziemskie Grabno i Zamoście, a następnie protokółem w dniu 5 (17) Czerwca 1870 r. rozpoczętym, a dnia 6 (18) Czerwca t. r. ukończonym, dobra ziemskie Siedlce i Korczyska lit. В z wszelkiemi przyległościami, których opis jest następujący:
I. Dobra ziemskie Grabno i Zamość, jedną księgą wieczysto objęte i tytuł własności na Piotra Łagiewskiego uregulowany mające, położone są w Gubernji Petrokowskiej, Powiecie Łaskim, gminie Wola-wężykowa, jurisdykcji Sądu Pokoju w Szadku, a Trybunału Cywilnego w Kaliszu, zaś Kasy Okręgowej w Łodzi, składają się z wsi Grabno i wsi uwłaszczonej Zamoście, odległe od miast: gubernjalnego Petrokowa wiorst 43, powiatowego Łasku wiorst 17, okręgowego Szadku wiorst 28, Kalisza wiorst 78, Widawy wiorst 5, Zduńskiej woli wiorst 74*, Burzenina wiorst 11, Łodzi wiorst 49; graniczą na wschód słońca z dobrami Siedlce, na południe z dobrami Roguźnia, na Zachód z miastem Widawą i wsią Górkami, na północ z wsiami Grabicą i Wolo-wężykową.
Zabudowania folwarczne Grabno są następujące: l) dwór w połowie murowany a w połowie z drzewa gontami kryty o ośmiu pokojach, za dworem ogród owocowy i warzywny, przed dworem jest dziedziniec z klombami; 2) oficyna murowana z piwnicami gontami kryta; 3) kloaki z drzewa; 4) owczarnia; 5) stodoła o trzech klepiskach; 6) spichrz i lamus; 7) obora; 8) stajnia i wolarnia, wszystko z drzewa słomą i gontami kryte, pomiędzy temi budowlami jest ogród warzywny i płoty chróściane i z żerdzi, z bramą wjezdną; 9) karczma z drzewa w której szynkuje Hersz Liberman pachciaż; 10) zajazd bez pokrycia i wrotni; 11) czworaki dla służby dworskiej; 12) chlewik; 13) dwa doły kartoflane z drzewa budowane; 14) kuźnia w pruski mur stawiana, w której mieszka kowal Antoni Staniszewski, który pobiera ordynarją i zasługi za wszelką robotę dworską, wszystkie te budowle są w złym stanie; przez te dobra przechodzą dwie rzeczki Grabica i Widawka. Na wsi uwłaszczonej Zamość jest tylko gruntu dominialnego około mórg 18 do gruntów folwarcznych wliczonych.
Owczarz Stanisław Janiszewski utrzymuje tu owiec 250 na paszy, za co z mieszkaniem i rolą ma płacić po kop. 75 od owcy, zaś pachciaż Hersz Liberman z 1 1/2 morgi gruntu i z pachtu krów 20 płaci rocznie od każdej po rs 10.
Rozległość dóbr tych jest około włók 25 gruntu klasy П, Ш, IV i V, a mianowicie: w przybliżeniu gruntu ornego włók 10, łąk włók 2, pastwisk włók 4, ogrodów mórg 15, pod zabudowaniami i cmentarzem mórg 15, pod wodami włoka 1, pod zaroślami, droga mi, miedzami i nieużytkami włók 7.
Inwentarze są następujące: koni roboczych 17, wołów 4, krów 24, jałowizny sztuk 20, wozów na żelaznych osiach kolejnych 3, pługów 6, bron żelaznych 4, młocarnia i sieczkarnia zużyte. Włościanom wsi Zamościa służy prawo pastwiska w miejscach oznaczonych, zbierania suszu w zaroślach i łowienie ryb jak akt zajęcia wskazuje.
Walenty Kudaj posiada młyn wodny na folwarku Grabno prawem wieczystej dzierżawy z obowiązkiem opłaty laudemium po 10% i czynszu corocznie po rs. 45, tudzież dawania otrąb po korcy 12 i dopełniania mlewu bezpłatnie.
Pomiędzy gruntami folwarcznemi jest 5 kawałków gruntu po proboszczowskiego 12 żołnierzom wysłużonym rozdanych. Podatków z dóbr tych opłaca się razem rs. 170 kop. 3, które to dobra w posiadaniu samego właściciela Piotra Łagiewskiego zostają.
II. Dobra ziemskie Siedlce i Korczyska litera В., jedną księgą wieczystą objęte, składające się z folwarku i wsi uwłaszczonej Siedlce, których tytuł własności na Piotra Łagiewskiego, jest uregulowany, tudzież z wsi Korczyska-szlacheckie lit. B. i nomenklatury Kośne na Józefa Hermana dwóch imion Sojeckiego, tytuł własności uregulony, mających, położone są w Gubernji Petrokowskiej, Powiecie Łaskim, gminie Wola-Wężykowa, jurisdykcji Sądu Pokoju w Szadku, Trybunału Cywilnego w Kaliszu, kasy okręgowej w Łodzi, parafii Grabno.
Odległe są od miasta gubernjalnego Petrokowa wiorst 41, powiatowego Łasku wiorst 16, okręgowego Szadku wiorst 28, Kalisza wiorst 80, Widawy wiorst 7, Zduńskiej-Woli wiorst 14, Burzenina wiorst 11, Łodzi 47. Graniczą na wschód z wsią Korczyska księże obecnie rządowe i wsią Osiny, na południe z wsiami Patoki i Roguźnia, na zachód z folwarcznemi gruntami Grabna i wsią Zamościem, na północ z wsią Wolą-Wężykową i Osinami.
Zabudowania w tych dobrach, a mianowicie na folwarku Siedlce, są następujące: 1. Dwór z drzewa, słomą i gontami kryty, o trzech stancjach, z sienią, kuchnią i komorą, w którym mieszka Walenty Papiewski dzierżawca tego folwarku, od roku 1852, który miał płacić dzierżawy w pierwszych trzech latach po rsr. 1,050, a w następnych po rsr. 1,200 rocznie, lecz wyrokiem Sądu polubownego cenę dzierżawną z roku czwartego o rs. 450, a z następnych lat o rs.300 rocznie zniżono i z tytułu uwłaszczenia po rsr. 363 kop. 66 rocznie strącać dozwolono, a z tytułu innych pretensji Papiewskiemu, rsr. 1,706 kop. 42 1/2 zasądzono, od Łagiewskiego pod nieustąpieniem z dóbr, które dotąd zatrzymuje; 2. Przystawka obok dworu z drzewa, w tyle jest ogród warzywny i owocowy płotem z żerdzi ogrodzony; 3. Budynek z drzewa dla inwentarzy; 4. Studzienka cembrowana; 5. Czworaki z drzewa; 6. Dwojaki takież na pomieszkanie ludzi dworskich; 7. Obora, stajnia i wozownia pod jednym dachem; 8. Podmurowanie i szczątki drzewa po spalonej stodole; 9. Owczarnia murowana; 10. Zrąb murowany po spalonej stodole z spichrzem; 11. Studnia z słupem; 12. Trzy doły kartoflane z drzewa, wszystko w miernym stanie.
Rozległość dóbr tych jest około włók 32 mórg 26, gruntu klasy II, III, IV i V, a mianowicie: w przybliżeniu gruntu ornego włók 11, zarośli włók 2, pastwisk włók 2 mórg 8, brzeziny mórg 8, kapuśniku i stawu mórg 1, pod wodami mórg 1, zarośli i nieużytków włók 8 mórg 8, lasu sosnowego od lat 20 do 40 włók 8, około dworu są dwie sadzawki, a w polu trzecia.
Mosiek Horowicz rości pretensję do prawa wieczystej dzierżawy 4 włók gruntu z lasem, z możnością wycięcia takowego Uwłaszczeni włościanie mają prawa pasania inwentarzy w miejscach oznaczonych i prawo zbierania suszu w zaroślach, a grunta swe od dworskich mają odseparowane. Owczarz Jan Zawadzki ma tu na paszy owiec sztuk 400, bierze ordynarją z kawałkiem roli i płaci rocznie po kop. 75 od owcy.
Na folwarku zaś Korczyska-Szlacheckie lit В., z nomenklaturą Kośne, zabudowania są następujące: 1. Dworek z drzewa słomą kryty; 2. Stodoła o dwóch klepiskach; 3. Spichrz zrujnowany; 4. Owczarnia i obora pod jednym dachem; 5. Dom z drzewa pod słomą; 6. Stodoła z bali, około zabudowań są ogródki warzywne i ogrodzenie z żerdzi. Dobrom tym ma służyć prawo wspólności boru do dóbr Korczysk po proboszczowskich należącego, pod administracją rządu zostającego, tudzież ma tu zachodzić kontrowers o mórg około 117 z wsi rządowej Zagliny.
Rozległość folwarku Korczysk jest około włók 3 mórg 9, a nomenklatury Kośne, około włóki jednej gruntu klasy II, III, i IV, a mianowicie: w przybliżeniu w Korczyskach gruntu ornego włók 3, łąki mórg 6, dróg i nieużytków mórg 3, zaś w Kośnem gruntu ornego mórg 26, łąki mórg 2, pod zabudowaniami i nieużytków mórg 2.
Józef Małachowski zadzierżawił folwark Korczyska na lat 9, w roku 1876 kończące się, za ogólną sumę rs. 1,800, zaś Marjanna Gwiazdecka zadzierżawiła około mórg 2 1/2, z nomenklatury Kośne na lat 9 w roku 1876 kończące się, za ogólną sumę rs. 135, reszta zaś zostaje w posiadaniu właściciela Sojeckiego.
Podatki z dobr tych opłacają się: z folwarku Siedlce rs. 180 kop. 21, z folwarku Korczysk z nomenklaturą Kośne rsr. 50 kop. 44 1/2.
Obszerniejszy opis dóbr tak zajętych obejmuje protokół zajęcia, u popierającego sprzedaż Ignacego Jabłońskiego, Patrona Trybunału w Kaliszu, tamże zamieszkałego, pozostający, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży, tak w Kancelarji Pisarza Trybunału, jako u tegoż Patrona Jabłońskiego, przejrzane być mogą.
Akta zajęcia wyż z daty powołane doręczonemi zostały w kopjach: Józefowi Gadomskiemu. Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku, tudzież Mikołajowi Twardowskiemu Wójtowi gminy Wola-Wężykowa, a to w dniu 8 (20) Czerwca 1870 r. przez woźnego Franciszka Tyszkowskiego, oryginały zaś prawnie są zawidymowane, po czem takowe akta w dniu 12 (24) Czerwca t. r. do właściwych ksiąg wieczystych wniesionemi zostały, a pod dniem dzisiejszym w biurze Pisarza Trybunału w księdze na ten cel przeznaczonej są zarejestrowane.
Sprzedaż dóbr tych odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dwóch oddziałach, a mianowicie: oddzielnie dobra Grabno i Zamość, a oddzielnie także dobra Siedlce i Korczyska z przyległościami.
Pierwsze zaś ogłoszenie warunków tej sprzedaży, nastąpi na audjencji tegoż Trybunału, w dniu 20 Sierpnia (1 Września) 1870 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 24 Czerwca (6 Lipca) 1870 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

* nieczytelne

Dziennik Warszawski 1871 nr 87

N. D. 2477. Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia, że toczy się postępowanie spadkowe po:  
7. Franciszku Bielskim, wierzycielu sumy rs. 4,500 pod Nr. 11, rs. 971 kop. 10 pod Nr. 13 i rs. 7,500 pod Nr. 14 i 18ab działu IV wykazu hypotecznego dóbr Siedlce, a pod Nr. 5, 7 i 8, 11ab tegoż działu, wykazu dóbr Grabno i Zamoście z Okręgu Szadkowskiego hypotekowanych.
Oraz że do regulacji tych spadków, oznaczony został, w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej, ostateczny termin na d. 3 (15) Listopada 1871 r.
Kalisz d. 14 (26) Kwietnia 1871 r.
J. Korycki.

Dziennik Warszawski 1872 nr 120

N. D. 3153. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
16. Siedlce, do których należy część Karczyska lit. B. z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Szadkowskim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 755 kop. 15 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Jezierskim, d. 10 (22) Listopada 1872. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 1,350 Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7,775.
Zawiadomienie to ogłasza się dla: niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu: 1. SS-ów Moszka Horowicz. 2. SS-ów Feliksa Kołaczkowskiego 3. SS -ów Bogumiła Kołaczkowskiego 4. SS-ów Ksawerego Stokowskiego. 5. SS-ów Dominika Stokowskiego, wierzycieli hypotecznych dóbr Siedlce, niewiadomych z pobytu: 6. Małoletnich dzieci po Ignacym Borowskim pozostałych z imion niewiadomych. 7. Józefa Kołaczkowskiego. 8. Feliksa Kołaczkowskiego. 9 Nepomucena, Jana, Wawrzyńca i Franciszki rodzeństwa Stokowskich SS-ów Dominika Stokowskiego. 10. Marjanny z Stokowskich Adama Śliwińskiego żony. 11. Filipiny z Kleszczyńskich Bielskiej. 12. Dominika Stokowskiego, wierzycieli hypotecznych dóbr Siedlce. Niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu. 13. Interesantów co do kaucji w sumie rs. 900 za Andrzejem Lubinkowskim jako Komornikiem przy Trybunale Kaliszskim w Dziale IV pod Nr. 15, 17 wykazu hypotecznego dóbr Siedlce zapisanej.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi. Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1873 nr 79

N. D. 2247. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu 3-ch publikacji warunków i rozpoznaniu sporów, wyrokiem Sądu Apelacyjnego na dniu 10 (22) Listopada 1870 r. zapadłym Trybunał wyrokiem na dniu 4 (16) Grudnia t. r. wydanym, termin do temczasowego przysądzenia na dzień 5(17) Stycznia 1871 r. oznaczył, w terminie tym najprzód zapadłym wyrokiem wszelkie spory oddalono, i taksę w terminie prekluzyjnym nakazano, a następnie dobra Grabno i Zamość za sumę rs. 10,000, zaś dobra Siedlce i Korczysko* za sumę rs. 15,000 tymczasowo na własność Patrona Jabłońskiego zasądzono. Po oddaleniu następnie odwołania się wywłaszczonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego na dniu 13 (25) Maja 1871 r. wyrokiem Rządzącego Senatu na dniu 1 (13) Października t. r. wydanym, subhastujący prawa swe odstąpili Teofilowi Łagiewskiemu, tak że z pomiędzy nich pozostał tylko Walerjan Czapliński wierzycielem sumy rs. 1,490 i gdy subhastację zawiesił, do dalszego popierania wyrokiem Trybunału na dniu 25 Kwietnia (7 Maja) 1872 r. wydanym podstawieni zostali Józef Ciesielski we wsi Rybny, Konstancja Ciesielska i Józef Kozłowski w imieniu i na rzecz nieletnich Jana, Marjanny, Franciszki, Heleny i Kazimiry rodzeństwa Ciesielskich czyniący, we wsi Maszewie, tudzież Zuzanna z Turskich Grabska we wsi Sniatowa powiecie Łęczyckim zamieszkali, a zamieszkanie prawne u Antoniego Zgleczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mający, przez tegoż Patrona czyniący. Następnie zaś wyrokiem Trybunału na dniu 29 Sierpnia (10 Września) 1872 r. wydanym, do łącznego popierania tej subhastacji i Walerjana Czaplińskiego, przez Patrona Jabłońskiego czyniącego umocowano, i zarazem termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na dniu 11 (23) Października r. b. godzinę 10 z rana oznaczono, w którym to terminie ta sprzedaż na audjencji Trybunału nastąpi.
Vadium na oddział I dóbr Grabno i Zamość w sumie rs. 1,000, zaś na oddział II dóbr Siedlce i Korczysko w sumie rs. 1,500 w gotowiźnie ma być złożonem.
Kalisz d. 29 Sierpnia (10 Września) 1872 r.
Asesor Kologjalny, J. Migórski.
W skutek nieodbytej sprzedaży w terminie powyżej oznaczonym, Jakób Preger Negocjant z Kalisza podstawiony został wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu w d. 13 (25) Października r. b. w osadzie Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału do dalszego popierania tej sprzedaży w następstwie tego wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu na ilację w dniu 1 (13) Listopada r. b. zapadłym, termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na dzień 26 Grudnia (7 Stycznia) 1872/3 r. na godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu oznaczony został.
Kalisz d. 1 (13) Listopada 1872 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.
Gdy wskutek założonej skargi do Senatu przez Józefa Hermana dwóch imion Sojeckiego i Piotra Łagieskiego na wyroki Sądu Apelacyjnego z dnia 13(25) Maja 1871 r. i Trybunału Cywilnego w Kaliszu z dnia 5 (17) Stycznia 1871 r. Termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 26 Grudnia 1872 r. (7 Stycznia) 1873 roku) spadł, przeto po załatwieniu sporów przez wyrok Rządzącego Senatu daty 30 Grudnia 1872 r. (11 Stycznia 1873 r.) wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu na ilację w dniu 5 (17) Kwietnia r. b. zapadłym, termin powtórny do odbycia ostatecznego przysądzenia tych dóbr na dzień 18 (30) Maja r. b. na godzinę 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu oznaczony został.
Kalisz d. 5 (17) Kwietnia 1873 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*dotyczy również wsi Kośne

Tydzień Piotrkowski 1888 nr. 16

Subhasty. W końcu ubiegłego miesiąca następujące dobra, wystawione na sprzedaż przez prywatnych wierzycieli hipotecznych, zostały sprzedane w tutejszym Siedlce pow. łaskiego, 954 morgi 225 prętów, nabył Józef Siemaszko za rs. 10975;—

Gazeta Świąteczna 1906 nr 1342

O pogrzeb. Od szanownego Proboszcza w Grabnie pod Widawą, w guberńji piotrkowskiej, otrzymaliśmy słowa następujące: Przed kilku miesiącami umarła parafjanka moja Janecka, żona gospodarza ze wsi Siedlec. Nazajutrz rano o godzinie 7-ej przybyło przed moją plebanję dwóch jej synów, z których jeden wszedł do pokoju godzić się o pogrzeb. Ponieważ nie byłem jeszcze ani roku w tej parafji, więc nie mogłem znać ani usposobienia, ani zamożności mych parafjan, i dlatego godzić się o pogrzeby poleciłem organiście, który mógł lepiej poznać zamożność parafjan, bo często chodzi po spisie, z opłatkami, po snopkowem i t. d. Dla tej też przyczyny nie chciałem wchodzić w żadną umowę z Janeckimi i odesłałem ich do organisty, mówiąc, że zgodzę się na wszystko według tego, jak się z nim umówią. Janeccy zapewnili organistę, że ja się z nimi umówiłem, iż pogrzeb ma być za 20 rubli i odbędzie się z miejsca. Powiedziawszy mu to, złożyli na jego ręce pieniądze. Kłamstwo Janeckich się wykryło. Wtedy już to dla ukarania ich, już to dlatego, że byłem wycieńczony wskutek przeciągłej choroby mej matki, przy której we dnie i w nocy musiałem czuwać, kazałem przez organistę oznajmić im, że dla braku zdrowia nie będę mógł jutro odbyć w szatach kościelnych tak długiej podróży po piachu; ciało zatem będzie wprowadzone do kościoła od rzeki. Jednakże pomimo tej odpowiedzi miałem szczere postanowienie na drugi dzień pojechać na miejsce, o ile tylko siły mi pozwolą. Ale zaszły następujące okoliczności, które stanęły wpoprzek moim szczerym zamiarom. O godzinie 1-ej w nocy zapukano do drzwi mego pokoju oznajmiając, że matka mnie żąda. Chwila ta była dla mnie okropna, gdyż matkę zastałem w omdleniu, czy też w konaniu. Podałem lekarstwo — dygitalis, ale to na razie nie pomogło, omdlenie trwało dalej. Będąc w takiem położeniu, czy mogłem, pytam się was, Czytelnicy, na dłuższy czas matkę pozostawić w konaniu, osamotnioną, gdyż doktor zawezwany nie przyjeżdżał?! Czy nie dosyć uczyniłem poświęcenia dla zmarłej a drogiej dla mnie parafjanki, gdym po nią wyszedł jakieś staje drogi, a może i więcej, aby ją wprowadzić do kościoła, odprawić "wigilje", mszę Św., kondukt i wypowiedzieć mowę, — tem bardziej, że wczorajszego dnia wcale nie przyrzekałem jechać na miejsce? Czy nie dosyć było poświęcenia z mej strony wypowiedzieć mowę w tak smutnych i bolesnych chwilach, kiedy serce od żalu pęka, kiedy język kołem staje, kiedy się myśli, iż za chwilę zostanę sierotą bez ojca i matki, i to matki tak kochanej! Dają mi znać, że ciało przyprowadzono do rzeczki. W tej chwili zostawiam umierającą matkę i idę wprowadzić Janecką. Lecz tu po drodze widzę coś strasznego i bolesnego. Oto dwaj Janeccy w szalonym pędzie biegną w stronę kościoła, a mijając mnie wołają jeden do drugiego: — Co tu za porządek! jakie świece!! Każdy powinien dostać świec, ile zechce. Pójdźmy do kościoła, rozbijmy skrzynkę i weźmy świec tyle, ile nam potrzeba. Takiemi słowy strapiony i osłupiały, zwracam się do Adamczewskiego z Patok, którego na drodze spotkałem, i mówię te słowa: — Ludzie z miasta, a tacy niedelikatni! Usłyszał te słowa jeden z braci (podobno socjalista, stale mieszkający w Pabjanicach), przyskoczył do mnie ze ściśniętemi pięściami i zaczyna wymyślać: — Proboszcz niedelikatny, pieniądze wziął, a świec dać nie chce wszystkim. Napróżno tłómaczyłem, że świece wydaje się według zamożności bractwa i jego przepisów, które cechmistrz wykonywać winien bez względu na pokrewieństwo i osoby; że na miejsce za największą dopłatą (a dodawali 10 rubli) z powodu konania mej matki i wycieńczonego mojego zdrowia iść nie mogę. Oni obaj jak szaleni biegli, aby w kościele skrzynki rozbijać!! Chcąc zapobiedz znieważeniu świątyni, posłałem im przez Adamczewskiego te 20 rubli, a sam poszedłem dalej pokropić ciało wodą święconą. Pokropiwszy ciało i odmówiwszy modlitwy przy tem przepisane, po namyśle poprowadziłem ciało do kościoła. Wotywy żałobnej nie byłem w stanie odśpiewać, więc odprawiłem na intencję zmarłej czytaną i udałem się na plebańję. Tu ktoś mi przynosił te dwadzieścia rubli, ale nie wiem, kto to był, gdyż straciłem zupełnie przytomność. Nie wiem, jak długo to trwało, dosyć, że się później dowiedziałem, iż sami oni zmarłą pochowali. Tak się przedstawia przebieg sprawy i pogrzebu ś. p. Janeckiej. I cóż, Czytelniku? Czy za spełnienie obowiązku w tak trudnych dla mnie chwilach i za doznane zniewagi bez żadnego powodu rodzina zmarłej podziękowała mi i przeprosiła? Bynajmniej! Oto dziś dowiaduję się od sklepikarza z Grabna, że socjaliści (najprawdopodobniej z namowy owego brata z Pabjanic) wydali na mnie wyrok śmierci, o czem zawiadomili organistę z Widawy, a ten swego proboszcza. Oczekuję śmierci spokojnie, gdyż mam sumienie czyste pod tym względem; proszę tylko, aby moja rodzina dała 5 rubli na mszę św. po mej śmierci za brata z Pabjanic, iżby mu Ukrzyżowany Zbawiciel odpuścił grzechy. Załączam przytem odpis mego testamentu, którego słowa jednak proszę wyjawić dopiero po mej śmierci. Ksiądz St. Łaszkiewicz.

Gazeta Świąteczna 1906 nr 1344

Jeszcze z Grabna od szanownego Księdza Proboszcza Łaszkiewicza otrzymaliśmy słowa następujące: „Uprzejmie proszę na skutek mojego listu wydrukowanego w Gazecie Świątecznej 1342 umieścić też w niej jeszcze co następuje: Janeccy, przeczytawszy moje sprawozdanie z przebiegu pogrzebu ich matki, przybyli do mnie niezwłocznie i najpokorniej mię przeprosili za niewłaściwe zachowanie się na pogrzebie. Jeden z nich na tę intencję, jak na prawego katolika przystało, odbył tego samego dnia spowiedź Św., a drugi oświadczył, że socjalistą nie jest i za swą wiarę gotów jest umrzeć, że dopuścił się niegrzeczności wskutek podchmielenia i chorobliwego rozdrażnienia, i prosił mię, abym powyższe słowa do Gazety napisał. Bracia katolicy! miłujcie swą wiarę, ale szanujcie też i kapłanów, bo jedno bez drugiego ostać się nie może, tem bardziej, że gdziekolwiek jestem na wiecu kapłanów, czy też jakiem ich zgromadzeniu, zawsze oni radzą o dobru swego narodu, a osobliwie ludu wiejskiego; serca ich przepełnione są niewyczerpaną miłością dla niego. Ja ze swej strony do żadnej partji nie żywię niechęci i myślę, że wszystkich kapłanów jest takie zapatrywanie; ale pragnę gorąco i codzień o to Pana Boga proszę, aby tak "narodowcy" jako też wszelkiego odcienia socjaliści byli rzetelnymi synami Kościoła Św., tej duchownej matki naszej, i prawdziwymi obywatelami Ojczyzny, której są winni nigdy niegasnącą miłość i poświęcenie bez granic. Ksiądz St. Łaszkiewicz."

Gazeta Łódzka 1915 nr. 103

Niewierny sługa.
(c) Parobek, Pągowski Władysław, służący u gospodyni Petroneli Adamczewskiej w Sielcach, gminy Wola Wężykowa pod Widawą, ukradł powierzoną sobie parę koni z uprzężą i wozem, pługiem, workiem owsa i workiem kartofli i uciekł do Pabjanic, gdzie część kradzionych rzeczy spieniężył a następnie w Łodzi dokonał jeszcze kilku kradzieży.
Rozesłano za niewiernym sługą listy gończe. Ujęty w 6 dzielnicy milicji łódzkiej skazany został na osadzenie w więzieniu przy ul. Milsza na jeden miesiąc.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 84

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Wojciechu Stolarczyku, synu Jakóba, właścicielu działki gruntu Nr 18, przestrzeni 3 dzies. 2025 saż., w kol. Siedlce Nr 1, pow. Łaskiego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 30 stycznia 1921 r. w kancelarji wydziału hipot. sądu okręgowego w Piotrkowie, — w którym osoby interesowane mają się zgłosić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 30

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Macieju Bednarku, synu Kazimierza, właść. działki gruntu Nr 4, przestrzeni 3 dzies. 2025 sąż. w kol. Siedlce Nr. II, pow. Łaskiego; (...)

Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 14 lipca 1923 r. co do punktu Nr. 1— w kancelarji pisarza wy­działu hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktu Nr. 2—w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, notarjusza przy wydziale po­wyższym, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 21

Na zasadzie postanowienia Wojewody Łódzkiego z dnia 1.7. 1927 r. L. BP. 1735-7, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1569, „Kółko Myśliwskie" w Siedlcu.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 42

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych.
5) Agacie z Brylaków Grzelińskiej, córce Szczepana, współwłaści­cielce działki gruntu Nr. 7, przestrzeni 4 dziesięciny 2005 sążni kw. w kolonji Siedlce Nr. I, pow. łaskiego;

Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 30 listopada 1929 roku co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 25; 26 i 27 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego przy sądzie okręgowym w Piotr­kowie co do punktu 6 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane, winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

 Ziemia Sieradzka 1929 grudzień

ŁASK. We wsi Sielce do mieszkania Antoniego Bednarka wtargnęli dwaj zamaskowani osobnicy, którzy uderzyli w głowę tępem narzędziem żonę Bednarka, będącą samą w domu, a gdy ta upadła, rozbili szafę i zebrali z niej 15 złotych i zbiegli. Bednarkowej nie grozi żadne niebezpieczeństwo życia.

Echo Łódzkie 1929 grudzień

Rabusie nie szczędzą kobiet.
Zuchwały napad zamaskowanych zbirów.
Łódź, dnia 5 grudnia. Wczoraj w godzinach popołudniowych do chaty Antoniego Bednarka zamieszkałego we wsi Sielce w powiecie łaskim, wtargnęło dwóch zamaskowanych osobników. W mieszkaniu znajdowała się tylko żona Bednarka, 47-letnia Marianna. Napastnicy zadali jej w głowę kilka ciosów, a kiedy nieprzytomna upadła na ziemię, rozbili szafę, z której zrabowali 15 złotych, poczem zbiegli w niewiadomym kierunku.
Nieprzytomną kobietę znalazł po upływie pół godziny Bednarek.
Zaalarmowana policja wszczęła energiczne dochodzenie, które jednak dotąd nie dało pozytywnych wyników. Dalsze śledztwo trwa.
Stan Marjanny Bednarkowej nie budzi poważniejszych obaw.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 77

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 20 maja 1930 roku obwieszcza, że na skutek podania Antoniny Jaros zamieszkałej we wsi
gm. Wola-Wężykowa, pow. łaskiego, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Leona Jarosa za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Leona Jarosa, męża petentki, a syna Kacpra i Antoniny z Kratów, urodzonego we wsi Kalinowej, par. Strońsko, gm. Wola Wężykowa w dniu 9 kwietnia 1892 roku, ostatnio zamieszka­łego we wsi Siedlce, gm. Wola-Wężykowa, pow. łaskiego, obecnie po zaciągnięciu w 1913 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniej­szego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ul. St. Żeromskiego L. 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Leona Jarosa posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 172/30.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Sędziejowice dzieli się na gromady:
14. Siedlce, obejmującą: wieś Siedlce, kolonję Siedlisko.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 100

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
5) Stanisławie Wilku, zmarłym w Łasku, w dniu 5 stycznia 1921 r., właścicielu niepodzielnej połowy działki gruntu nr 23, zawierającej ogółem powierzchni 3 dzies. 2025 sążni kw. uregulowanej w księdze kol. Siedlce nr 1, pow. łaskiego, rep. nr 174o;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 25 czerwca 1937 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji, nr 961/36.

 Orędownik 1937 nr. 121

W nocy na 24 bm. we wsi Siedlec gm. Sędziejowice, na szkodę Stanisława Jędrzeckiego spalił się dom drewniany, ubezpieczony na 1830 zł. Przyczyną pożaru była wadliwa budowa komina.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 1

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATOWEGO ŁASKIEGO z dnia 23 grudnia 1938 r. Nr. RR. IV-2/50-121 o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Siedlce.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27 kwietnia 1938 roku uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Łaskiego z dnia 31 grudnia 1938 roku, dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Siedlce, położonej w gminie Sędziejowice, w powiecie łaskim.
Starosta;
(—) W. Nowakowski
Kierownik Starostwa.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 13

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Łasku obwieszcza, że na dzień 16 maja 1939 r., na godz. 10 rano wyznaczony został termin pier­wiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) gruntów państwowych linii kolejowej Herby-Nowe — Gdynia, nabytych i wywłaszczo­nych na rzecz Skarbu Państwa przez Francu­sko-Polskie Towarzystwo Kolejowe w Bydgo­szczy u poszczególnych właścicieli w obrębie po­wiatu łaskiego, a mianowicie we wsiach: Zalasy — 1 ha 9313 m kw, Rusiec — 4 ha 5539 m kw, Żary — 4353 m kw, Dąbrowa Rusiecka — 2 ha 6251 m kw, Dębina — 2 ha 2100 m kw, Lu­cjanów — 1 ha 2510 m kw, Wincentów — 3457 m kw, Sewerynów — 4557 m kw, Klęcz — 1 ha 3681 m kw, Chociw — 1 ha 1864 m kw, Ruda (wysiedle Pająk) — 1 ha 3007 m kw, Ruda — 4 ha 8459 m kw, Rogoźno — 4 ha 6424 m kw, Siedlce — 4 ha 2117 m kw, Osiny — 1 ha 4435 m kw, Kozuby Stare — 4 ha 0821 m kw, Sędziejowice — 8 ha 3523 m kw, Lichawa — 6 ha 1612 m kw, Kustrzyce — 4960 m kw, Do­bra — 2 ha 6636 m kw, Marzenin — 3 ha 1218 m kw;

Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonym terminie z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji. 32/39.

Dziennik Łódzki 1971 nr 100

Katastrofa kolejowa w pow. łaskim
Wczoraj na tak zwanej magistrali węglowej pociąg towarowy jadący w kierunku Tarnowskich Gór o godz. 16.25 uległ katastrofie na odcinku między Kozubami a Siedlcami w pow. łaskim. Wykoleiło się 14 wagonów z rudą żelazną. Trzy z nich staczając się z nasypu uległy całkowitemu rozbiciu. Zniszczone zostały tory kolejowe na odcinku ok. 150 metrów. Nastąpiła całkowita przerwa w ruchu pociągów, która trwała do godz. 20. Pełna przepustowość odcinka przywrócona zostanie dopiero dzisiaj około południa. Przypuszcza się, iż przyczyną katastrofy było pęknięcie szyny, jednak wyjaśnieniem tej sprawy zajmuje się specjalna komisja DOKP w Gdańsku. Śledztwo prokurator powiatowy w Łasku zlecił organom MO. (z)

Dziennik Łódzki 1972 nr 48

Groźne pożary

W Siedlcach, pow. Łask, wskutek wad komina wybuchł pożar w gospodarstwie L. Ostojskiego i J. Watłasa. Spłonęły 2 stodoły, budynek mieszkalny i obora.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza