-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Sarnów

Zajączkowski:
Sarnów  -N-pow. łaski albo łódzki
1) 1360 oryg., KDW 1420: Sarnow - Kazimierz Wielki zatwierdza sprzedaż części wsi Szadów (v.) arcbpowi Jarosławowi, dokonaną przez Betkę, żonę Iarognei heredis de S. 2) 1386 PKŁ I, 74: Sarnow - Johannes, Jacobus, Nicolaus, Martinus, una cum matre eorum conthorali olim Wanconis de S. 3) 1388 PKŁ I, 1002: Szarnieuo - Johannes de S. 4) 1390 PKŁ I, 1770: Sarnouo - Stanislaus de S. 5) 1391 PKŁ I, 2126: Sarnouo - Thomek de S. 6) 1392 PKŁ I, 2342: Sarnouo - Prandotha de S. 7) 1392 T. Sir. I f. 33: Sarnowo, Sarnow - Mathias et Nicolaus de S., Stephanus de S. 8) 1393 PKŁ I, 2807, 2829: Sarnowo - Mathias de S., Boguslaus de S. 9) 1394 PKŁ I, 3307, 3518: Sarnouo, Sarnowo - Prandotha de S. 10) 1395 PKŁ I, 3661: Sarnouo - Prandota de S. 11) 1396 PKŁ I, 3943, 4024; II, 5439: Sarnouo, Sarnowo - dominus Prodota heres de S. 12) 1397 PKŁ I, 4039: Sarnouo - dominus Meczlaus heres de S. 13) 1398 PKŁ I, 5397, 5406, 5459: Sarnowo - Prandotha de Crzemenewo (v.) nunc de S., Przedborius de S. frater Mathie. 14) 1399 PKŁ I, 5936: Sarnowo - Prandotha de S.
15a) XVI w. Ł. I, 464-465: Sarnow - villa, par. Restarzew, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 15b) XVI w. Ł. II, 375-376: Sarnow maior, Sarnowo maior- villa, par. Dalików, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 16a) 1496 P. 170: Szarnow - par. Restarzew, pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 178: Sarnow - jw. 1553-1576 P. 216: Sarnow - jw. 16b) 1576 P. 67: Sarnovo maior - par. Dalików, pow. i woj. łęczyckie. 17a) XIXw. SG X, 319: Sarnów - wś, folw., mł. nad Widawką, par. Restarzew, gm. Chociw, pow. łaski. 17b) XIXw. SG X, 319: Sarnów - wś, folw., mł. nad Rgilówką, par. Dalików, gm. Puczniew, pow. łódzki.
Uwagi: Koz. (II, 96) wym. obie powyższe miejscowości pod nazwą S., do żadnej z nich nie odnosi jednak S. dok. z 1360 r. Na podstawie odnośnej wzm. niepodobna zadecydować, o którym S. jest mowa. Wszystkie wzm. z ksiąg sądowych łęczyckich odnoszą się niewątpliwie do S. w par. Dalików, natomiast wzm. z T. Sir. z 1392 (poz. 7) należy związać z S. w par. Restarzew.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Sarnów, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 29 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Sarnow, parafia restarzow (restarzew), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Domaniewski, podczasy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Sarnów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Restarzew, własność prywatna. Ilość domów 22, ludność 206, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Sarnów, wś, fol. i młyn nad rz. Widawką, pow. łaski, gm. Chociw, par. Restarzew, odl. 21 w. od Łasku a 10 w. od Widawy. Posiada pokłady wapna. Wś ma 18 dm., 135 mk.; fol. 6 dm., 73 mk.; młyn 1 dm., 8 mk., 30 mr. W 1827 r. było 22 dm., 206 mk. Dobra S. składały się w 1886 r. z folw. S. i Przyborów, rozl. mr. 912: fol. S. gr. or. i ogr. mr. 340, łąk mr. 35, past. mr. 42, lasu mr. 20; w os. młyn. mr. 31, nieuż. mr. 17; bud. mur. 7, z drzewa 12; płodozm. 10-polowy; folw. Przyborów gr. orn. i ogr. mr. 277, past. mr. 68, lasu mr. 72, nieuż. mr. 8; bud. mur. 2, z drzewa 1, las nieurządzony. Wś S. osad 31, mr. 206; wś Sewerynów os. 12, mr. 79; wś Wincentów os. 11, mr. 85; wś Lucyanów os. 15, mr. 83. Na początku XVI w. dziesięcinę ze wszystkich łanów pobierał pleban w Restarzewie. Według reg. pob. pow. sieradzkiego wś Sarnów i Tuklęcz miały w 1553 r. 3 1 łanów (Pawiński, Wielkp., II, 216).

Spis 1925:
Sarnów, wś, pow. łaski, gm. Chociw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 37. Ludność ogółem: 241. Mężczyzn 126, kobiet 115. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 207, mojżeszowego 34. Podało narodowość: polską 241.

Wikipedia:
Sarnów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Położona jest nad malowniczą rzeką Widawka. Miejscowość posiada własny młyn zbożowy. W Sarnowie prosperuje także gospodarstwo agroturystyczne.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
SARNÓW par. Restarzew, p. łaski i Korablew nad Widawką własność Domaniewskich testamentem z 1798 r przekazane spadkobiercom, wartość 126 tys. zł., młyn. W 1816 kamienica murowana zrujnowana nad rzeka Widawką, sklep, napis 1580, trzy skarbce sklepione, piętra dwa. Dwór stary z drzewa, 5 pokoi, garderoby, ogród włoski. Spichrz wielki staroświecki o dwu kondygnacjach. Młyn na Widawce z młynica o 2 kołach. W 1886 f.ki Sarnów i Przyborów miały 912 mg gruntów. (Pstrokoński 1816 k.61, 1824 k. 252-60, SGKP t. 10, s.319,PGkal.)

 1992 r. 

Gazeta Warszawska 1829 nr 211

Z powodu dnia 18 Czerwca 1829 roku nastąpioney śmierci Teodora Mniewskiego, właściciela różnych wierzytelności hypotecznych, iako to: 30,100 zł: Pol: na Dobrach Wodzieradach w Dziale IV. pod Nrem 2 pod lit: a. b. d. e; — 12,000 zł: Pol: i 1000 na Dobrach Mikołaiewicach w Dziale IV. pod Nrm 3 i 4 z prawem dzierżawy tychże Dóbr; — 10,000 zł: Pol: na Dobrach Krobanowie i przyległościach w Dziale IV. pod Nrm 12 z prawem zastawy wsi Osmolina; (...) — 1800 zł: Pol: na Dobrach Sarnowie i Korablewie w Działe IV. pod Nrm 3 lit: f;(...) otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc podpisany, zawiadomia kogo to tyczec może, iż do przeniesienia własności tychże summ i praw, termin roczny, a w szczególe na dzień 9 Sierpnia 1830 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Województwa Kaliskiego iest przeznaczony. — Kalisz dnia 1 Sierpnia 1829 roku.
Rejent Kancel: Ziem: Woiew: Kaliskiego:
Franciszek Nowosielski.


Dziennik Powszechny 1833 nr 106

Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po niegdy Mikołaiu Domaniewskim, właścicielu dóbr Sarnowa i Korablewa, w Powiecie Sieradzkim położonych, na dniu 7 Lutego 1824 r. zmarłym, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 1 Października 1833 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey podpisanego Reienta, celem zgłoszenia się osób prawo do spadku po tymże maiących, a w szczególności co do tytułu własności rzeczonych dóbr Sarnowa i Korablewa. w Kaliszu d. 5 Marca 1833 r. Mikołay Basiński R. K. Z. W. K.Dziennik Powszechny 1833 nr 207

Sąd Policyi Prostey Ptu Sieradzkiego. W dniu 6 Czerwca r. b. wysłany został przez starozakonnego Rafała Izraelowicza, pachciarza z wsi Sarnowa Powiatu tuteyszego, syn iego imieniem Dawid Izraelowicz, lat 15 maiący, do Sieradza, w celu zapłacenia rekrutowego, i ten dnia 10 t. m. i r. przez ludzi powracających od pracy z pola, w południe przy drodze gospodarczey, w pole tylko, a nie gdzie indziey wiodącey, w życie pańskim na gruncie wsi Dąbrowy widawskiey, w Powiecie tuteyszym, o pięć stay od tey wsi, znalezionym został, ale nieżywy. Śledztwo na gruncie przez Sąd dokonane, wykryło, że Dawid Izraelowicz był w Sieradzu dnia tego kiedy z Sarnowa wyszedł, podatek zaspokoił, i mógł mieć przy sobie resztę złp. 2 gr. 15, bez innych kosztowności, oraz że powracał nie drogą, czyli nie traktem właściwym do Sarnowa, i że droga pomieniona przy którey on w życie leżał, iedynie z wsi Dąbrowy Widawskiey w pole prowadzi. Obeyrzenie zaś cadavra i sama sekcya przekonały, iz głowa z szyią była odosobniona od reszty ciała, zupełnie pozbawiona części muszkularnych, i że przez iamę pomiędzy ramionami uformowaną, zwierzęta wyrwały zupełnie serce i płuca. Oprócz innych spostrzeżeń, relacyą obducentów obiętych, nayważnieyszem iest to, iz na około dwóch kości szyiowych pacierzowych znaleziono chustkę cienko złożoną, ku przodowi mocno dwa razy okręconą, i takoż dwiema węzełkami zawiązaną, z czego wynika, iz trzecia osoba do zgonu iego przysłuzyć się mogła, a tak stosuiąc się do § 132 ordynacyi kryminalney pruskiey wzywa wszelkie władze, iak również w szczególności każdego, o tem wypadku mieć wiadomość mogącego, by o przyczynie istotney śmierci Dawida lzraelowicza Sąd tuteyszy, albo szan. Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego zawiadomić zechciał. Sieradz dnia 12 Lipca 1833 roku. N. D. 908 Maliszewski P. S.


Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 118

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 25 z. m., sześciu nieznanych zbrodniarzy, napadłszy w nocy na mieszkanie kolonisty Marcina Nowakowskiego, w gminie Sarnowie, pow. Sieradzkim, dopuścili się kradzieży pieniędzy i ruchomości, własnością tegoż kolonisty będących.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 136

(N. D. 3023) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Józefa Magnuskiego co do części z summy rs. 900 na dobrach Sarnow z Ogu Sieradzkiego w dz. IV pod Nr. 17 hypotekowanej.  
(...) Otworzyły się spadki do regulacyi których oznacza się termin na d. 21 Grudnia (2 Stycznia) 1854j5 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.  
Kalisz d. 5 (17) Czerwca 1854 r.
J. Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 123

(N.D. 2506) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, aby na Grzegorza Witkowskiego lat 36, mającego, katolika rolnika ostatnio we wsi Sarnów w Pcie Sieradzkim, Gub. Warszawskiej zamieszkałego, o nierozmyślne zabójstwo obwinionego, a dziś niewiadomego z pobytu celem wykonania na nim kary Postanowieniem JO. Xięcia Namiestnika Królestwa w drodze łaski wydanym naznaczonej, baczne oko zwracały, a wrazia dostrzeżenia ujęły, i Sądowi tutejszemu dostawić raczyły.
Piotrków d. 8 (20) Kwietnia 1855 r.
Sędzia Prezydujący, Chmieliński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 197

(N. D. 4829) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, aby na Zofiję Głowacką żonę Ignacego Głowackiego lat 30 mającą, katoliczkę, rodem z wsi i Gminy Kiełczygłowa Ogu Radomskiego, a stale zamieszkałą we wsi Sarnowie Ogu Sieradzkim z wyrobku i służby utrzymującą się, przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającą się, baczne oko zwracały, a wrazie ujęcia Sądowi naszemu lub najbliższemu dostawić raczyły.
Piotrków d. 11 (23) Sierpnia 1856 r.
Sędzia Prezydujący, Assesor Kolleg.
Chmieleński.

Tydzień Piotrkowski 1878 nr. 5(2)


Dziennik Łódzki 1892 nr. 176

W powiecie łaskim pięć pożarów wyrządziło strat na sumę rs. 5,860; (...) Pomniejsze pożary w tymże powiecie wynikły: we wsi Sarnów spaliły się trzy domy mieszkalne i cztery obory włościańskie, ubezpieczone na rs. 460.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1896 nr 204

Pożary.
D. 15-go b. m. w nocy, na folwarku Sarnów, w pow. łaskim, należącym do p. Józefa Zaleskiego, zgorzała stajnia i część stodoły, siewnik, sanie, bryczki i t. d .
Straty wynoszą kilka tysięcy rubli.
Ogień był prawdopodobnie podłożony.

Tydzień Piotrkowski 1899 nr. 31


Kurjer Warszawski 1899 nr 215

+ Grad. w Sarnowie p. Zaleskiego, w gub. piotrkowskiej, padał przez kwadrans grad wielkości orzecha laskowego. Szkody w zbożu oceniają na kilka tysięcy rbl. 

Goniec Łódzki 1903 nr 194

— Skutki powodzi. „Słowo" rozesłało kwestyonaryusz w sprawie klęski rolnictwa z powodu powodzi, a w odpowiedzi otrzymało szereg sprawozdań, malujących położenie. Wyjmujemy z tych sprawozdań list ks. Kempfa z Rostarzewa w pow. łaskim nad Widawką: „Do d. 6 lipca okolica cieszyła się pięknym urodzajem. Tymczasem deszcze ulewne padające do 12 lipca, oraz wezbranie rzeki i rzeczułek nader ciężkie sprawiły klęski, a mianowicie: 1) w większej połowie kartofle, kapusty, buraki i inne ogrodowizny—przepadły; 2) siano na pokosach lub kopkach będące woda zupełnie zabrała, szczególnie na folwarkach Sarnów i Chociw, koniczyny formalnie pogniły; 3) żyta, jęczmiona i owsy oraz lny — pokiereszowane leżą na wilgotnej ziemi, jakby stada owiec przeszły, słoma zmulona i czarna od wody; 4) na Widawce most w Chociwiu zabrany. Młyny w Dzbankach, Korabiewie i Sarnowie nader uszkodzone, mostki na rzeczułkach znikły, do chat przy rzece woda weszła. Wogóle powódź i deszcze narobiły, jak liczą w parafii mojej Rostarzewskiej, do 20,000 rubli szkody. Najwięcej ucierpi inwentarz, który wskutek zatrutej ze zmulenia paszy może zdychać. Brak też kartofli da się uczuć ludziom. W wyższych miejscowościach ulewy mniej uszkodziły i oziminy niezłe".


Obwieszczenia Publiczne 1917 nr 7


Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny Królewsko Polskiego sądu okręgowego w Piotrkowie ogłasza, że po śmierci niżej wymienionych osób otwarto postępowanie spadkowe:
7) Po zmarłym Lewku Rozenblumie, współwłaść. dóbr Sarnów pow. Łaskiego.
8) Po zmarłym Berku Rozenblumie, współwłaść. dóbr Sarnów pow. Łaskiego.
Termin zamknięcia postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 1 lipca 1918 roku w którym osoby interesowane mają się stawić: co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, i 15 w kancelarji pisarza hipotecznego, zaś co do punktów: 7, 8 i 10 w kancelarji rejenta Kokczyńskiego w Piotrkowie pod skutkami prekluzji.
Piotrków, d. 11 grudnia 1917 r.
Pisarz hipoteczny:

Konarzewski.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 13


Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie ogłasza, iż po śmierci niżej wymienionych osób otwarto postępowanie spadkowe:
4) Po zmarłym Lajzerze Konie, wierzycielu sumy 1.000 rb., zabezpieczonej do Nr 7 działu III dóbr Sarnów, pow. Łaskiego;
Termin zamknięcia postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 26 września 1918 r., w którym osoby interesowane mają się stawić: co do punktów 1, 2, 3, 7, 8, 9 i 10 do kancelarji pisarza hipotecznego, zaś co do punktów 4, 5 i 6 w kancelarji rejenta F. Kotczyńskiego, wreszcie co do punktu 11-go w kancelarji rejenta S. Żarskiego w Piotrkowie, pod skutkami prekluzji.
Piotrków, d. 26 lutego 1918 r.
Pisarz hipoteczny:
(podpis nieczytelny).

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 81


Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 17773 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z d. 4 września 1923 r., obwieszcza, że na skutek podania Wiktorji Tomczyk, zamieszkałej w Łodzi przy ul. Poprzecznej Nr 1, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Józefa Tomczyka za zmarłego i z mocy art. 17778 U. P. C., wzywa tegoż Józefa Tomczyka, męża petentki, a syna Marjanny Tomczyk i niewiadomego ojca, urodzonego w 1890 r., zapisanego do ksiąg ludności stałej pow. Łaskiego, gm. Chociw, wsi Sarnów, który w 1911 r. wzięty został, jako poborowy, do wojska rosyjskiego i następnie brał udział w wojnie europejskiej, a obecnie z miejsca pobytu nie jest wiadomy, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty wydrukowania niniejszego obwieszczenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi (Pańska 115), albo­wiem po tym terminie nastąpi uznanie go za zmarłego. Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego wyżej Józefa Tomczyka posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym ter­minie (Nr spr. Z. 348/23).


Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 15


Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z d. 23 stycznia 1925 r., zawiadamia, że na skutek podania Marjanny Rybarczyk, zamieszkałej w Łodzi przy ul. Wój­towskiej 2, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Bonifacego Rybarczyka za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Bonifacego Rybarczyka, męża petentki, a syna Mikołaja i Magdaleny, urodzonego w 1877 r. we wsi Sarnów, pow. łaskim, gm. Wygiełzów, ostatnio w Łodzi przy ul. Wójtowskiej 2 zamieszkałego, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Pań­skiej 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego. Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o ży­ciu lub śmierci pomienionego wyżej Bonifacego Rybarczyka posiadają wia­domości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w ozna­czonym wyżej terminie do sprawy Z. 555/24.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 9

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
5) Tomaszu Ochliku, synu Rocha, właścicielu 2 działek gruntu o ogólnej powierzchni 14 morg. w dobrach Sarnów, pow. łaskiego;
6) Marcinie Błaszczyku, synu Szymona, właścicielu reszty 2 dzia­łek gruntu o ogólnej powierzchni 14 morg. w dobrach Sarnów, powiatu łaskiego;


Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 7 sierpnia 1931 roku co do punktów 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktów zaś 3 i 4 w kancelarji Feliksa - Tadeusza Kokczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Chociw dzieli się na gromady:
10. Sarnów, obejmującą: wieś Sarnów, folwark Sarnów, wieś Raczynów, kolonję Przyborów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

 Orędownik 1937 nr. 215Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza