-->

niedziela, 12 maja 2013

Psary i Psarki

Zajączkowski: 
Psary-N-pow. poddębicki lub łowicki
1) 1386 PKŁ I, 57, 61: Psari - Jacussius de P. 2) 1387 PKŁ I, 282: Psari - Wilczco de P. 3) 1388 PKŁ I, 805, 984: Psari, Pssari - Wilczco de P., Andreas de P. 4) 1390 PKŁ I, 1679: Pssari - Bogussius de P. 5) 1392 PKŁ I, 2284: Psari - Vilczco de P. 6) 1394 PKŁ I, 3270, 3280: Psari, Pssari - Vilczco de P., Bernardus de P. 7) 1397 PKŁ I, 4092, 4145, 4159; II, 5573: Psari - Boguslaus de P., Rudolt de P. 8) 1398 PKŁ I, 5374: Psary - Bogutha de P. 9) 1399 PKŁ I, 4483, 4532, 4635: Psary - Janek de P., Boguslaus de P., Bogusz de P. 10) 1400 PKŁ I, 4870: Psari - Rudolth de P.
11 a) XVI w. Ł. II, 367, 369-370: Psari maius, Psary duplex, Psary minor, Psary maius, Psarj - villa, par. Domaniew, dek. szczawiński, arch. łęczycki. 11b) XVI w. Ł. II, 414, 424-425: Psary, Psarj, Psari - villa, par. Waliszew, dek. i arch. jw. 12a) 1576 P. 67: Pszary, Pszary minor - wł. szl., par. Domaniew, pow. i woj. łęczyckie. 12b) 1576 P. 103: Psary - wł. szl., par. Waliszew, pow. orłowski, woj. jw. 13a) XIX w. SG IX, 245: Psary - wś, folw. i mł., par. Domaniew, gm. Dalików, pow. łęczycki. 13b) XIX w. SG IX, 245: Psary - wś i folw. nad rz. Mrogą, par. Waliszew, gm. Bielawy, pow. łowicki.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Psary, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 20 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Psary, parafia domaniow (domaniew), dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: (Wincenty) Starzynski (Starzyński, łowczy inowłodzki, podstoli brzeziński).

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Psary, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Domaniew, własność prywatna. Ilość domów 20, ludność 192, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Psary,  w XVI w. Psary Majus i P. Minor, Pszary, wś. folw. i młyn, pow. łęczycki, gm. Dalików, par. Domaniew, odl. od Łęczycy w. 15; folw. ma 5 dm., 84 mk.; młyn 1 dm., 4 mk.; wś 8 dm., 104 mk. W 1827 r. 20 dm., 192 mk. W 1885 r. folw. Psary z nomenkl. Psarki i Kuzlak rozl. mr. 711: gr. or. i ogr. mr. 515, łąk mr. 80, pastw. mr. 75, lasu mr. 22, nieuż. mr. 19; bud. mur. 13, z drzewa 7; płodozmian 8 i 9-polowy. Wś P. os. 27, z gr. mr. 67. Łany folw. dawały dziesięcinę w P. Wielkich do Domaniewa, kmiece pleban. w Turze. P. Małe (minor) miały tylko folwarczne role, dające dziesięcinę pleb. w Domaniewie (Łaski, L. B., II, 369). Według reg. pob. pow. łęczyckiego z r. 1576 wś P., w par. Domaniewo, miała w części Katarzyny Gawrońskiej 1 łan, 8 osad. Część Stan. Przyrownickiego 1 łan, 1 łan pusty i młyn. P. minor miała w części Stan. Przyrownickiego 1 łan., Katarzyny Gawrońskiej 1 łan. (Pawiń., Wielkp., II, 67).

Spis 1925:
Psary, wś i folw., pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 17, folw. 5. Ludność ogółem: wś 124, folw. 88. Mężczyzn wś 52, folw. 33, kobiet wś 72, folw. 55. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 124, folw. 86, ewangelickiego folw. 2. Podało narodowość: polską wś 124, folw. 88. 

Wikipedia:
Psary-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1731 

Psary dnia 30 lipca
Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Zuzanna, córkę Wielmożnego Pana Antoniego i Zofii Kuderskich, prawowitych małżonków. Jej rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Adam Trebieński i Anna Sicieńska z Psar.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1734 

Psary dnia 3 grudnia
Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Franciszek i Mikołaj, dziecko Wielmożnego Pana Franciszka i Jadwigi Rychłowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Kuderski i Wielmożna Pani Zofia Sicieńska.

Gazeta Warszawska 1812 nr 40

Obwieszczenia. Przez Wyrok Trybunału I. Instan: Departa: Warsza: pod dniem 21 miesiąca Sierpnia r. z. 1811 zapadły, niżey podpisany Aktowy Pisarz Powiatu Zgierskiego Departa: Warsza: w Piątku przy ulicy Warszaw: pod Nrem 90 mieszkaiący, będąc delegowany do uskutecznienia przedaży Dóbr Psar w parafii Domaniewskiey Powiecie Zgierskim Depar: Warsza: leżących, niegdy W W. Filipa Babskiego, i Roży z domu Stawiskiey małżonków dziedzicznych, a teraz Sukcessorow tychże, to iest: W. Izabelli Babskiey W. Stanisława Kaczkowskiego małżonce usamowolnioney, we wsi Choyne, w Powiecie Sieradzkim Deptu Kaliskiego mieszkaiącym ; Filippinie Babskiey Pannie nieletniey, we wsi Podłężycach Powiecie Szadkowskim Deptu Kalis: mieszkaiący także nieletniemu Sewerynowi Iwańskiemu teyże W. Roży z Domu Stawiskiey w powtórnem małżeństwa związku z W. Adamem Iwańskim spłodzonemu synowi, przy tymże W. Iwańskim oycu swoim w pomienionych Dobrach Psarach mieszkającemu należących , wzywa niniejszem wszystkich przerzeczone Dobra Psary nabydź chcących, oraz powyżey wzmiankowanych Sukcessorow tak usamowolnioną W. Kaczkowską z iey mężem, iako też ze strony nieletnich ich opiekunów, to iest: W. Jana Stawiskiego Referendarza Rady Stanu Xięstwa Warszawskiego, w Warszawie mieszkaiącego, i Ur. Antoniego Babskiege we wsi Wargawie w Powiecie Łęczyckim Departa: Warsza: zamieszkałego testamentem postanowionych opiekunow, także W. Adama Iwańskiego, nieletniego Seweryna Iwańskiego Syna swega oyca, i opiekuna w zwyż wyrażonych Dobrach Psarach mieszkaiącego, aby się na terminie licytacyi przygotowniącego przysądzenia w d. 15 miesiąca Czerwca r. b po południu o godzinie 4tey w Kancellaryi niżey podpisanego Pisarza Aktowego w mieście Piątku odbyć się maiącego stawili. a to pierwsi dla zapisania swych podan do protokulu; drudzy zaś dla obecnego przypatrzenia się przedsięwziętey Licytacyi. Pomienione Dobra Psary podług urzędowey ceny, od ktorey licytacyia zaczynać się będzie, na summę 101,360 zł: gr: 14 den: 4 Polskich są oszacowane. Naywięcey daiący otrzyma tych Dobr przysądzenie. Też Dobra Psary są odlegle od miasta Warszawy mil l8 , od miasta Piątku mil 4, od miasta Łęczycy mil 2, od miasta Zegrza mil 4. Anszlag i warunki przedaży czyli licytacyi każdy pomienione Dobra chcący nabydź, w Kancellaryi niżey podpisanego zobaczyć może. Dan w Piątku dnia 27 Kwietnia r. 1812 Sebastyan Starzyński, Akt: Pis: Ptu Zgierskiego.

Kurjer Warszawski 1849 nr 271

Postanowieniem Rady Administracyjnej Królestwa z d. 1/13 Września r.b., dwanaście realności wiejskich, mianowicie; 1) Gozdów i Gozdówek; 2) Wrzask; 3) Jasionna; 4) Osiennice; 5) Piaski; 6) Lezayna; 7) Pludwiny; 8) Witów; 9) Gatka; 10) Konarzew; 11) Błonia Pustkowie; 12) Podgórzyce folwark, już poprzednio z Ptu Rawsk:, do Ptu Łęczyckiego oddzielone, wcielone zostają do Okrę: Zgierskiego.—Temże postanowieniem, dwadzieścia cztery gmin z sześćdziesięcią wsiami i osadami, jako to: 1) Borszyn; 2) Białogóra; 3) Bronno; 4) Czechów; 5) Gostków; 6) Krzepocinek; 7) Leźniczka; 8) Łażki; 9) Mniszki; 10) Powodów; 11) Psary, 12) Prusinowice; 13) Rużyce Żmijowe; 14) Rużyce Grochowe; 15) Sniatowa; 10) Sucha górna; 17) Starzyny; 18) Trojany; 19) Wróblew; 20) Wierzbowa; 21) Woźniki; 22) Zduny; 23) Tkaczew. i 24) Leźnica Wielka, obecnie do Okręgu Zgierskiego należące, dla dogodności mieszkańców i dla dobra służby Rządowej, odłączają się od tegoż Okręgu, a wcielają do Okręgu Łęczyckiego.

Dziennik Warszawski 1867 nr 3

(N. D. 53). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych następujące dobra ziemskie, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych:
56. Psary do których należą nomenklatury Psarki i Stefanów z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 57 k. 79, vadium do licytacji rs. 660*, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,550, termin przedaży d. 12 (24) Października 1867 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Stanisławem Tyrchowskim.
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych Księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa, dnia 9 (21) Grudnia 1866 roku.
Prezes, A. Zabokrzecki.
Pisarz Dyrekcji, J. Suski. 

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1867 nr 126

(N. D. 3244) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej w Warszawie.
Z powodu nastąpionej śmierci:
2. Walentego Tokarzewskiego, współwierzyciela sumy złp. 7,445 pod Nr. 3 działu III. wykazu hypotecznego dóbr Psary z Okręgu Zgierskiego, otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczam termin na dzień 1 (13) Grudnia 1867 r. w kancelarji ziemiańskiej w Warszawie. Kuczyński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 202

N. D. 5346. Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej w Warszawie.
Z powodu nastąpionej śmierci: 2. Walentego Tchórzewskiego współwierzyciela sumy złp. 7,445 pod Nr. 3 działu III, wykazu hypotecznego dóbr Psary z Okręgu Zgierskiego, otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczam termin na dzień 1 (13) Grudnia 1867 r. w Kancelarji Ziemiańskiej w Warszawie.
Kuczyński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 138

(Kronika pożarów). Podług otrzymanych wiadomości z 10 gubernij kraju tutejszego, w drugiej połowie maja miały miejsce znaczniejsze pożary w następujących miejscach:
3) W gubernji kaliszskiej:   D. 21 maja (2 czerwca), we wsi Psarach (pow. łęczycki), spalił się skład okowity (6,500 garncy) niezaasekurowany, zkąd straty poniesiono do 8,000 rs.

Kaliszanin 1873 nr 24


(...) d. 15 lutego, we wsi Ksarach, gm. Dalików, pow. Łęczyckim, wszczął się pożar w składzie wódki, do właściciela dóbr Orznowskiego należącym, skut­kiem którego spaliło się 1747 wiader wódki, ubez­pieczonej na rs. 6988, — przyczyny powyższych pożarów nie wykryte.

Dziennik Warszawski 1873 nr 27

N. D. 681. Sąd Policji Poprawczej Wydziału I w Warszawie, wzywa Antoniego Oszkowskiego, lat 49 mającego, we wsi Psarach, gminie Dalków, powiecie Łęczyckim zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, ażeby przybył do Sądu tutejszego w przeciągu dni 30, w przeciwnym bowiem razie postąpiono z nim będzie podług prawa.
Warszawa d. 19 (31) Stycznia 1873 r.

Dziennik Warszawski 1873 nr 59

WIADOMOŚCI KRAJOWE.
Dnia 3 (15) lutego, we wsi Psarach, gminie Dalików, w pow. łęczyckim, w składzie hurtowym okowity, należącym do właściciela dóbr Osznowskiego, wybuchł z niewiadomej przyczyny pożar, w czasie którego spłonęło 1,747 wiader okowity ubezpieczonej, wartości 6,989 rs.Dziennik Warszawski 1873 nr 134

N. D. 3872 Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Warszawie.
Ogłasza: iż z powodu nastąpionej śmierci, jako to:
d) Honoraty Pioreckiej wierzycielki sumy rs. 1,115 kop. 62 1/2 na dobrach Psary i Stefanów z okręgu Zgierskiego w dziale IV pod Nr. 4 i 2 wykazu ubezpieczonej; otwartem zostało postępowanie spadkowe, do zamknięcia którego przedemną w Kancelarji Ziemiańskiej termin na dzień 2(14) Stycznia 1874 r. wyznaczam.
Warszawa d. 20 Czerwca (2 Lipca) 1873 r.
Dziedzicki Adam.

Dziennik Warszawski 1873 nr 234

N. D. 6696 Pisarz Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Juljana Rudnickiego urzędnika drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiej i żony jego Leokadji z Ostrzykowskich Rudnickiej w asystencji i za upoważnieniem męża czyniącej, czyli obojga małżonków Rudnickich w mieście Brześciu Litewskim, gubernji Grodzieńskiej Cesarstwie Rossyjskiem zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postąpowania subhastacyjnego u Karola Gostomskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Warszawie, w Warszawie pod Nr. 544 zamieszkałego, obrane mających, w poszukiwaniu sumy rs. 1,500 na rzecz Juljana Rudnickiego i rs. 3,000 na rzecz Leokadji z Ostrzykowskich Rudnickiej, czyli ogólnej sumy rs. 4,500 na rzecz obojga małżonków Rudnickich, w Listach Zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Serji 2 okresu III podług kursu rs. 91 kop. 40 z kuponem bieżącym za rs. 1.00 z dopłatą w gotowiźnie różnicy do takiego kursu, oraz procentem 5 % w gotowiźnie za czas od dnia 1 Października n. s. 1871 r. liczącym się i kosztów od Walerjana Oszkowskiego właściciela dóbr ziemskich Psary w okręgu Zgierskim położonych, tamże zamieszkałego, protokółem Napoleona Mierkowskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w dniu 17 (29) Stycznia 1872 r. sporządzonym, w drodze Sądowej przymuszonego wywłaszczenia, zajęte i zaaresztowane zostały
DOBRA ZIEMSKIE
Psary, z nomenklaturą Psarki, w parafji Domaniewice, gminie Dalików, powiecie Łęczyckim, gubernji dawniej Warszawskiej obecnie Kaliszskiej, pod juryzdykcją Sądu Pokoju w Łodzi położone, prawem własności do egzekwowanego dłużnika Walerjana Oszkowskiego należące i w tegoż posiadaniu zostające, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone, z folwarku głównego Psary, nomenklatury Psarki i młyna wietrznego wieczysto-czynszowego Koźlak składające się, przybliżonej rozległości gruntów około włók 24, mórg 16, miary nowopolskiej czyli dziesiatyn 367 miary rosyjskiej mieć mogące a mianowicie: gruntu ornego około mórg 505, łąk mórg 66, pastwisk mórg 37, resztę zaś zajmują ogrody, drogi, rowy i zabudowania, oraz zarośla mające mórg 73 i las mórg 31 nieurządzony.
System gospodarstwa płodozmienny w dwóch rotacjach po 8 pół.
Wysiew roczny jest następujący pszenicy korcy 30, żyta 90, owsa 60, grochu 15, jęczmienia 10, kartofli sadzi się około korcy 300, siana zbiera się fur 60.
Młyn wietrzny zwany Koźlak o dwóch gankach, wraz z domem mieszkalnym parterowym drewnianym, z obórką i gruntem, około 4 mórg zajmującym, znajduje się w wieczystej dzierżawie Andrzeja Sęczkowskiego pod obowiązkiem opłacania czynszu rocznie rs. 9 dawniej 3 kapłonów i mielenia dla dworu zboża.
Stosownie do kontraktu urzędowego w dniu 23 Czerwca (5 Lipca) 1870 r. przed Adamem Dziedzickim Rejentem w Warszawie zawartego i hipotecznie objawionego. Florjanowi Jasińskiemu, służy prawo ośmioletniej administracji i tychże dóbr, licząc od dnia 1 Lipca n. s. 1870 r. do tegoż dnia i miesiąca 1878 r. z wyłączeniem gorzelni, propinacji, ogrodów, lasu, części lokalu, pod obowiązkiem dostarczania corocznie do gorzelni 3,000 korcy kartofli lub zapłacenia za każdy korzec rs. 1 i innymi warunkami.
Na gruncie zajmowanych dóbr stoją następujące zabudowania:
1. Dom (dworem zwany) o parterze i mieszkaniach poddasznych, z cegły palonej na wapno murowany, dachówką kryty, o jednym kominie murowanym.
2. Ogród owocowo-warzywny, obejmujący drzew owocowych około sztuk 400, kloakę z desek, deskami pokrytą.
3. Gorzelnia nowa masiv z cegły palonej na wapno murowana o suterynach, parterze i półpiętrze, o jednym dużym fabrycznym murowanym kominie.
4. Studnia balami cembrowana z żórawiem.
5. Obora z drzewa w słupy zbudowana, gontem kryta.
6. Budynek (kurniki) w części piętrowy, z cegły palonej na gline murowany, gontem kryty.
7. Stodoła z bitego muru czyli pecy zbudowana, słomą kryta, o trzech klepiskach a przy niej maneż z drzewa w słupy pod gontem.
8. Owczarnia z cegły palonej na glinę zbudowana, gontami kryta.
9. Stajnia z cegły palonej na glinę zbudowana gontami kryta.
10. Wozownia z cegły palonej na glinę murowana, gontem kryta.
11. Oficyna z drzewa w węgieł postawiona, gontem kryta, o 2 kominach murowanych.
12. Chlewki z drzewa pod gontem zbudowane.
13. Dzwonek na słupie drewnianym.
14. Sklep czyli piwnica w ziemi wykopana z frontem z cegły palonej na wapno murowanym wewnątrz kamieniem polnym wyłożona.
15. Takaż piwnica sklepiona, deskami pokryta.
16. Dziedziniec sztachetami drewnianemi ogrodzony.
17. Kuźnia z cegły palonej murowana, gontem kryta, o jednym kominie murowanym, obecnie na karczmę obrócona.
18. Dom z cegły palonej murowany w części słomą a w części gontem kryty, o 2 kominach murowanych.
19. Chlewki z drzewa pod słomą.
20. Drzew dzikich sztuk 80.
Inwentarz jest następujący: koni roboczych 16, źrebaków 12, wołów 12, krów 12, jałowizny sztuk 9, owiec sztuk 500, trzody chlewnej sztuk 60, zaś martwy: młocarnia 1, i inne sprzęty gospodarskie w akcie zajęcia po szczególe wymienione.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą kierującego Karola Gostomskiego Patrona w Warszawie pod Nr. 544 zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego w Wydziale I złożone, przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono:
1. Ludwikowi Buss, Wójtowi gminy Dalików we wsi Dalikowie, powiecie Łęczyckim urzędującemu, na ręce własne w obecności Kazimierza Teresińskiego Pisarza tejże gminy.
2. W. Heljodorowi Janiszewskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Łodzi, w temże mieście urzędującemu, na ręce własne.
Obudwom d. 25 Stycznia (6 Lutego) 1872 r.
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr w Warszawie d. 28 Stycznia (9 Lutego) 1872 r., zaś w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego na ten cel utrzymywanej, wpisanem zostało.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, odbędzie się na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Warszawie, w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod Nr. 549 w Warszawie o godzinie 10 z rana w Wydziale I dnia 18 (30) Kwietnia 1872 roku.
Sprzedażą kierować będzie Karol Gostomski Patron którego zamieszkanie jest wyżej wskazane. Warszawa d. 11 (23) Lutego 1872 r.
R. Linowski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Warszawa d. 11 (23) Lutego 1872 r.
R. Linowski.
Następnie po odbyciu trzech publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, Trybunał Cywilny wyrokiem daty 6 (18) Maja 1872 r., wyznaczył termin do przygotowawczego przysądzenia dóbr Psary z przyległościami na dzień 19 Czerwca (1 Lipca) 1872 r. godzinę 10 z rana, w którym to terminie licytacja zacznie się od sumy rs. 10,000 tymczasowo przez popierającego sprzedaż wierzyciela postąpionej, stanowcza zaś licytacja wywołaną zostanie od 2/3 części szacunku taksą wykazać się mającego.
Warszawa d. 23 Maja (4 Czerwca) 1872 r.
R. Linowski.
Następnie po odbyciu w terminie powyższym przygotowawczego przysądzenia, po oddaleniu wnoszonych sporów Trybunał wyrokiem z dnia 19 Czerwca (1 Lipca) 1872 r. dobra Psary przygotowawczo przysądził popierającemu sprzedaż Karolowi Gostomskiemu za rs. 10,000 i tymże wyrokiem termin do ostatecznego przysądzenia tychże dóbr wyznaczył na dzień 4 (16) Września 1872 r. godzinę 10 z rana. Gdy termin powyższy z powodu zaszłych sporów nie przyszedł do skutku, po oddaleniu których wyrokiem Sądu Apelacyjnego Królestwa z dnia 16 (28) Listopada 1872 r. Trybunał Cywilny w Warszawie wyrokiem z illacji w d. 6 (18) Lutego 1873 r. wydanym, nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr ziemskich Psary z przyległościami na dzień 12 (24) Kwietnia 1873 r. godzinę 10 z rana wyznaczył, w którym to terminie licytacja odbędzie się w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Warszawie pod Nr. 549 a rozpocznie się od 2/3 części szacunku taksą sporządzić się mianą przez biegłych wykazanego.
Warszawa d. 13 (25) Lutego 1873 r.
R. Linowski.
Gdy termin powyższy spełzł bez skutecznie z powodu zaniesionej skargi do Rządzącego Senatu na wyroki Trybunału Cywilnego w Warszawie dnia 19 Czerwca (1 Lipca) 1872 r Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego z dnia 16 (28) Listopada 1872 r. oddalające spory o nieważność subhastacji, skoro skarga ta wyrokiem IX Departamentu Rządzącego Senatu daty 10 (22) Sierpnia 1873 r. oddaloną została Trybunał Cywilny w Warszawie wyrokiem z ilacji na dniu 2 (14) Października 1873 r. wydanym, nowy termin do ostatecznego przysądzenia dóbr ziem. Psary z przyległościami na dzień 3 (15) Grudnia 1873 r. godzinę 10 z rana wyznaczvł, w którym to terminie licytacja ta odbędzie się w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Warszawie pod Nr. 549 a rozpocznie się od 2/3 części szacunku, taksą sporządzić się mianą przez biegłych wykazanego. Warszawa d. 11 (23) Października 1873 r.
R. Linowski.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1892 nr 186

=Kolonje letnie.
Z pomiędzy kolonij pierwotnie obmyślanych jedna tylko dotychczas nie funkcjonuje.
Jest to kolonja Psary pod Łęczycą w dobrach p. Władysława Boettichera.
Organizowanie tej kolonji zostało opóźnione, ponieważ zastąpiła ona porzuconą z konieczności kolonję Poraj, gdzie już wszelkie urządzenia gospodarskie były dane, kiedy w Psarach wszystko trzeba było od a do z stworzyć.
W tej chwili jednak łóżka dla 40-tu chłopców i cały inwentarz pościeli i statków gospodarskich jest już na miejscu.
Dnia 13-go b. m., to jest we środę, wyjeżdża do Psar gospodyni z kucharką, a chłopcy w liczbie 40-tu z dwoma dozorcami wyjeżdżają z dworca wiedeńskiego d. 16-go, t. j. w sobotę rano.
Będzie to jedenasta wysyłana w tem lecie grupa dzieci. (…)

Kurjer Warszawski 1894 nr 251

= Kolonje letnie.
Wczoraj, o godz. 9-ej min. 5 wieczorem, koleją wiedeńską powróciła to Warszawy ze wsi Psary pod Łęczycą partja 40 chłopców.
Z doskonałej tej gościny korzysta dziatwa ubogiej ludności Warszawy już rok trzeci, dzięki uczynności Towarzystwa przemysłowego Leśmierz.
W ciągu lat trzech Psary dały schronienie letnie 420 chłopcom naszego miasta.
Piękny przykład dla innych wielkich przedsiębiorstw przemysłowych.
Oprócz bardzo obszernego i wygodnego pomieszczenia, kolonja znajduje w Psarach wszelkie gospodarskie pomoce, a nadewszystko opiekę szanownego dyrektora zakładów leśmierskich, p. Władysława Boettichera.
Psary wśród chłopców, korzystających z kolonij letnich cieszą się opinją najmilszego pobytu.
Powracająca wczoraj gromadka przedstawiała się wybornie, przybytek na wadze prawie bez wyjątku był odpowiedni.
Sprawowanie się dzieci, zapisane do kajetu dozorcy, i opinje, wygłoszone przez lekarza - delegata w chwili oddawania dzieci rodzicom, w ogóle były bardzo dobre.
Ukaranie chłopców, których sprawowanie dozorca zapisał jako mierne lub złe, lekarz-delegat poleca oczekującym rodzicom.
Zresztą już samo publiczne wygłoszenie nagany jest karą nielada.
Chłopców, odznaczonych naszywkami kolorowemi za dobre sprawowanie i śpiewy, znalazło się kilkunastu.
Naturalnie dostały im się głośne pochwały lekarza delegata i tem czulsze uściśnienie witających rodziców.
Niemałą zasługę położyli w Psarach dozorcy pp.: Chmielewski i Sulikowski. Między innemi chłopcy nauczyli się robić wyborną plecionkę słomianą.
Plecionki tej przywieziono z kolonji taką ilość, że się z niej da uszyć cała potrzebna na rok przyszły dla psarskiej kolonji ilość kapeluszy.
Powracających chłopców przyjmowali na dworcu kolejowym lekarze-delegaci drzy Łapiński i Orzeł, wraz z osobami do zarządu kolonij należącemi.
Dziś, o godz. 10-ej wieczorem, koleją wiedeńską powracają dziewczynki w liczbie 25 z Chełma.
Jutro, o godz. 7 min. 20, tą samą koleją przyjadą z Rudy Pabjanickiej chłopcy żydowscy w liczbie 60.
Delegat zarządu kolonij letnich, p. Rutkowski, objeżdża obecnie wszystkie kolonje, w których się już skończył trzeci sezon, i dokonywa szczegółowego spisu inwentarza, ruchomości, opakowania wszystkich rzeczy na zimę i wysłania do składu warszawskiego przedmiotów wymagających naprawy.
Wartość inwentarza kolonij letnich wynosi przeszło 5,000 rs., a w tem samych łóżek żelaznych za 2,000 rs. z górą—nabytek to ostatnich lat trzech.

Kurjer Warszawski 1895 nr 255

Kolonje letnie.
Wczoraj o godzinie 8-ej m. 25 wieczorem, powróciła ostatnia wiejska kolonja tegoroczna.
Powrócili mianowicie chłopcy w liczbie 40-tu z Psar.
Jak wiadomo, gościnę w Psarach ofiaruje od lat 4-ch Towarzystwo przemysłowe Leśmierz.
Pomieszczenie to wyborne, udogodnienia gospodarskie wszelakie, kolonja przez chłopców ulubiona.
W świeżo otrzymanych sprawozdaniach tygodniowych od panów dozorców z psarskiej kolonji czytamy:
„Chłopcy z małemi tylko wyjątkami żyją w zgodzie i przyjaźni, są posłuszni, wdzięczni za okazyną im życzliwość; ci nawet, którzy w pierwszych tygodniach sezonu nie chcieli znać porządku, którzy o byle co niecierpliwili się i uciekali się do pięści, porzucają swoje brzydkie przyzwyczajenia i starają się iść za przykładem kolegów, nie pozostawiających prawie nic do życzenia pod względem sprawowania się.
„Dosyć teraz powiedzieć: nie rób tak, bo nie będę cię lubił, albo: popraw się, bo będę cię pamiętał, — aby wykroczeniom zapobiedz.
„Chłopcy bardzo lubią kąpiele i zbieranie jeżyn, to też dla wprowadzenia porządku dość mi powiedzieć: chłopcy bądźcie grzeczni, to pójdziemy do kąpieli lub na jeżyny.
„Zbliża się dzień wyjazdu z kolonji; słyszeć się dają rozmowy chłopców: mój Boże! już niedługo pojedziemy; żeby to tak można na przyszły rok wrócić do Psar. A ty chciałbyś tu jeszcze przyjechać? Ba! pytasz jeszcze!
„A pytaniom: czy można będzie jeszcze przyjechać, i prośbom o wstawienie się za tym lub owym na przyszły rok końca niema.
„To też przykro patrzeć, jak się smucą, kiedy im się powie, że jest jeszcze wielu takich, którzy dotąd wcale nie wyjeżdżali, chociaż tego bardzo potrzebują, i że tamci mają pierwszeństwo.
„Wtedy niejeden się odzywa:
„Dlaczego niema tylu kolonij, żeby dla wszystkich wystarczyło?
„Chłopcy obecnie bardzo chętnie śpiewają i robią plecionkę ze słomy.
„W ogóle, wszyscy chłopcy w ostatnim tygodniu starają się wszelkiemi siłami zasłużyć sobie na dobre sprawowanie w kajecie i na odznaczenie naszywką na ubraniu, aby tym sposobem wyjednać sobie wyjazd na wieś w roku przyszłym.
„W ciągu sezonu mieliśmy odwiedziny księdza proboszcza Jabłońskiego z Domaniewa, t. j. z naszej parafji, i księdza Słomczyńskiego z Turu.
„Oglądali szczegółowo kolonję, przysłuchiwali się śpiewom chłopców, które się nadspodziewanie udały.
„Chłopcy byli uszczęśliwieni podziękowaniem i pochwałą szanownych gości."   
 
Rozwój 1900 nr 158

Z KRAJU.
Łęczyca. W majątku Psary, należącym do akc. Tow. cukrowni „Leśmierz" urządzono wzorowo budynki, przeznaczone dla umieszczenia biednych dzieci, zakwalifikowanych przez lekarzy warsz. Tow. kolonij letnich, skąd też w tych dniach po czterotygodniowym pobycie wróciła do Warszawy pierwsza partya złożona z 48 chłopców. Wszelkie koszty utrzymania pokrywa pan Bettcher, dyrektor powyższej cukrowni i własnej szkatuły. Z ramienia Towarz. kol. letnich, towarzyszy chłopcom p. Suszkowski w charakterze
dozorcy.

Rozwój 1900 nr 216


Otrucie. W tych dniach zmarła po kilkudniowej chorobie żona zarządzającego majątkiem Psary w pow. łęczyckim. Po pogrzebie krążyć poczęły pogłoski, że zmarła była otrutą, ponieważ pies, który na dwa dni przed śmiercią, zjadł wydzieliny, zdechł momentalnie. Wskutek pogłosek zarządzono ekshumacyę zwłok i sekcyę; z której przekonano się ze zmarła była trutą systematycznie. Sędzia śledczy aresztował męża i gospodynię dworską, pokojówka zaś zdołała zbiedz.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 222 

Otrucie. Przed kilku dniami zmarła żona zarządzającego majątkiem Psary w pow. łęczyckim. Po pogrzebie poczęły krążyć po okolicy pogłoski, że zmarła została otrutą, a powodem tych pogłosek był fakt, iż pies który na dwa dni przed śmiercią swej pani zjadł wydzieliny, zdechł po kilku minutach. Wskutek tych pogłosek, władze policyjno-sądowe zarządziły wydobycie zwłok z grobu i ich sekcję, która wykryła, że zmarła rzeczywiście była zatruta podawaną jej systematycznie przez czas dłuższy trucizną. Obecny sędzia śledczy natychmiast też zaaresztował męża nieboszczki i gospodynię dworską, pokojówka zaś zdołała zbiedz.

Gazeta Kaliska 1907 nr 181

W folwarku Psary, w pow. łęczyckim, utonął w stawie cierpiący na padaczkę Tomasz Kurczewski.

Gazeta Łódzka 1915 nr. 234

We wsi Psary, gminy Dalików spłonęły dwa śpichlerze, napełnione tegorocznem zbożem w ilości 350 korcy. Straty znaczne.
Gazeta Łódzka 1915 nr. 237

Z Łęczycy. (a) W nocy z dnia 17 na 18 u. m. w majoracie Psary gminy Dalików, spłonął dzierżawiony śpichlerz z żytem, przyczem zniszczeniu uległo 350 korcy żyta. Wydano rozporządzenia o wprowadzeniu podatku na psy i o zakazie wywozu cukru.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 34


K. P. sąd pokoju w Poddębicach, pow. Łęczyckiego, na mocy art. 846 i 847 U. P. K., poszukuje Zofji Szpereg z Michalaków, lat 26, stałej mieszkanki gm. Lutomiersk, zamieszkałej w Łodzi a ostatnio przebywającej we wsi Psary, gm. Dalików, pow. Łęczyckiego, oskarżonej o kradzież pieniędzy.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanej nieznane.

Osoby, którym znane jest miejsce zamieszkania Zofji Szpereg, winny je wskazać temuż sądowi do akt Nr R. Ś. 39/18 r.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1922 nr 5

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
podaje do wiadomości, że w dniu 15 i 16 lutego 1922 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, drogą przetargu ustnego, poprzedzonego konkursem ofert, oddane będą w dzierżawę następujące majątki państwowe i osada młynarska:
I. Majątki ziemskie.
W Starostwie Łęczyckim:
6. Psary: obszaru 300 mg., od rocznej ceny dzierż. 225 ctn. mtr, żyta, termin 1. IV. 1927 r., wadjumu 600,000.
Reflektanci winni złożyć oferty na dzierżawę wymienionych majątków ziemskich i osadę młynarską w Urzędzie Wojewódzkim do dn. 14 lutego r. b. włącznie w kopertach zapieczętowanych z napisem „Oferta, na dzierżawę" i nazwę majątku lub osady młynarskiej, na które oferta jest składana z zachowaniem przepisów ustawy stemplowej (na podaniu stempel 10 mk. na załącznikach po 2 mk.).
Do przetargu dopuszczeni będą tylko ci z ofertantów, których Komisji Przetargowa uzna za odpowiednich; zaś po przetargu ustnym, Komisji przysługuje prawo wyboru z pośród reflektantów kandydata na dzierżawę, niezależnie od wysokości zadeklarowanej tenuty.
Oferty mają zawierać: 1) imię, nazwisko i dokładne miejsce zamieszkania ofertanta, w razie oferty zbiorowej wskazanie przyjęcia przez ofertantów solidarnej odpowiedzialności; 2) wskazanie słowami ceny dzierżawnej, zadeklarowanej przez ofertanta, określonej w kilogramach żyta; 3) deklarację treści następującej:
niżej podpisany (imię i nazwisko)
oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu, a także z warunkiem umowy dzierżawnej i zobowiązuję się te wszystkie warunki wykonać. Jako gwarancję mego zobowiązania złożyłem wadjum w sumie .... mk. , na co kwit załączam"; 4) do oferty winny być dołączone dowody złożenia w Państwowej Kasie Skarbowej do dyspozycji Wojewody Łódzkiego wadjum w wysokości wyżej wskazanej, a także dowody zawodowego uzdolnienia ofertanta.
Bliższe warunki dzierżawne będą do przejrzenia w Urzędzie Wojewódzkim począwszy od dnia 1 lutego 1922 r.
Przedstawicielom, kontroli państwowej i skarbu służy prawo zaskarżenia przetargu w ciągu 7 dni od dnia przetargu.
Otwarcie ofert na majątki ziemskie i osadę młynarską rozpocznie się w dniu 15 lutego r. b. o godz. 10-ej rano, poczem zaraz nastąpi przetarg ustny.
Właściciele majątków rolnych, oraz dzierżawcy, w chwili brania dzierżawy posiadający inną dzierżawę, mogą stawać do konkursu tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
Wojewoda (—) A. Kamieński.


Gazeta Świąteczna 1926 nr 2352

Śmierć pod lodem. W majątku Psarach, gminie Dalikowie w powiecie łęczyckim, trzy dziewczynki poszły dnia 3-go lutego zbierać chróst, którego nałamał wiatr z drzew rosnących przy poblizkim stawie. Zbierając gałęzie, dziewczynki weszły na lód i dwie z nich oddaliły się od brzegu. Nagle lód się załamał i obie zanurzyły się w wodzie. Na krzyk tonących trzecia dziewczynka pobiegła wzywać pomocy. Tymczasem nieszczęśliwe, szamocąc się, uchwyciły się jedna drugiej i obie poszły pod lód. Chociaż pomoc przybyła dość prędko, zanim jednak pokruszono lód, odszukano nieszczęśliwe i wydobyto z wody, obie już były martwe. Matki mdlały z żalu i rozpaczy na widok takiego nieszczęścia. J. Dobiecki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 21

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie na posiedzeniu w dniu 12 maja 1927 r. postanowiła:
1) wniosek gospodarzy wsi Psary z dnia 29 maja 1926 r. o scalenie ich gruntów zatwierdzić i
2) ustalić obszar scalenia wsi Psary, gminy Dalików, powiatu łęczyckiego w granicach:
a) gruntów ukazowych i zaserwitutowych osad tabelowych od Nr. 1 do Nr. 6 włącznie wsi Psary o obszarze około 42 ha 0800 m. kw., b) gruntów ukazowych i zaserwitutowych osady tabelowej Nr. 8 wsi Psary o obszarze około 3 ha 3800 m. kw., c) części gruntów ukazowych osady tabelowej Nr. 19 wsi Psary o powierzchni około 2900 m. kw., d) parcel nabytych przez przyszłych uczestników scalenia z majątku państwowego Psary, oznaczonych numerami 27, 28, 29 i 30 o ogólnej przestrzeni około 5 ha 500 m. kw. i e) parceli Nr. 26 z majątku państwowego Psary, nabytej przez Józefa Frątczaka o powierzchni około 3 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 26 lipca 1927 roku.
OKRĘGOWY URZĄD ZIEMSKI W PIOTRKOWIE.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 20

Ogłoszenie.
Na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.4. 1927 roku (Dz. Ust. Nr. 44 poz. 390) w sprawie trybu sprzedaży gospodarstw wzorowych, utworzonych przy parcelacji nieruchomości ziemskich przeprowadzonej przez Okręgowe Urzędy Ziemskie — Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie ogłasza, iż w dniu 15 września 1927 roku o godzinie 11-ej rano w lokalu Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie (ul. Piłsudskiego 77) odbędzie się w drodze konkursu ofert przetarg na gospodarstwo wzorowe, utworzone przy parcelacji maj. Psary w gminie Dalików, pow. łęczyckiego, obejmujące obszaru 61 ha 6871 m. kw., cena szacunkowa za które ustalona została na 67,835,63 złotych w złocie.
Do udziału w przetargu dopuszczeni będą dotychczasowi dzierżawcy parcelowanych majątków oraz zawodowo wykształceni rolnicy nie będący właścicielami samodzielnych (niekarłowatych) gospodarstw, którzy:
a) zobowiążą się utrzymać przynajmniej w dotychczasowym stanie trwałe zabudowania i kultury, których istnienie spowodowało utworzenie tego gospodarstwa wzorowego,
b) zobowiążą się osobiście zarządzać gospodarstwem wzorowem,
c) zobowiążą się wpłacić w ciągu 7 dni po wykonalności przetargu najmniej 25% ofiarowanej ceny tytułem zadatku, przewidzianego w art. 72 ustawy z dnia 28.12. 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej,
d) złożą wadjum przetargowe w wysokości 10% ogłoszonej ceny szacunkowej sprzedawanego gospodarstwa.
Stawający do przetargu winni przed oznaczonym wyżej terminem złożyć w Okręgowym Urzędzie Ziemskim w Piotrkowie w opieczętowanej kopercie z nadpisem „oferta na gospodarstwo wzorowe PSARY" należycie ostemplowane oświadczenie, jaką najwyższą cenę ofiarowują za wymienione wyżej gospodarstwo, do którego to oświadczenia winny być dołączone:
a) dokumenty stwierdzające, że stawający do przetargu należy do dzierżawców parcelowanych majątków lub zawodowo wykształconych rolników,
b) deklaracja, że nie jest właścicielem samodzielnego gospodarstwa rolnego, lub że zobowiązuje się do sprzedania posiadanego gospodarstwa,
c) zobowiązania, wymienione wyżej w części pierwszej niniejszego ogłoszenia w punktach a, b i c,
d) dowód złożenia wadjum, o którym mowa wyżej w punkcie d,
e) dowody udziału w pracy społecznej, zwłaszcza w dziedzinie rolniczej,
f) dowód obywatelstwa polskiego.
Prezes O. U. Z. w Piotrkowie
(—) J. CHAMIEC.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 60

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwie­szcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Józefie Graczyku, właśc. 6 m. z maj. Psary, pow. łęczyckiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony Został na dz. 13 lutego 1928 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skut­kami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 81

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dn. 17 sierpnia 1927 r. zawiadamia, że na skutek podania Mikołaja Urbańskiego, zamieszkałego w Psarach, gm. Dalików, pow. łęczyckim, wdrożone zostało postępowanie celem uzna­nia Kazimierza Trzeciaka za zmarłego i z mocy art. 1777-3 U. P. C., wzy­wa tegoż Kazimierza Trzeciaka, syna Władysława i Anny z Borowczy­ków, urodzonego w dn, 16 czerwca 1894 r., we wsi Woźniki, gm. Dali­ków, pow. łęczyckim, ostatnio tamże zamieszkałego, obecnie niewiado­mego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opubli­kowania niniejszego ogłoszenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilne­go sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Stef. Żeromskiego 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny tegoż sądu wzywa wszystkich, którzy o ży­ciu lub śmierci pomienionego Kazimierza Trzeciaka posiadają wiado­mości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w ozna­czonym wyżej terminie do sprawy Z. 594/27.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 8

OGŁOSZENIE.
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Łodzi Tadeusz Kozanecki, zam. w Ozorkowie przy Al. Piłsudskiego Nr. 5/7, na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 23 kwietnia 1930 r. od godziny 10-ej rano w maj. Psary, gminy Dalików odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości, należących do Henryka Weingaertnera i składających się z inwentarza żywego i martwego oszacowanych na sumę złotych 14.263.—.
Ozorków, dnia 25 marca 1930 roku.

Komornik (—) Tadeusz Kozanecki


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 5

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOW. ŁĘCZYCKIEGO
z dnia 10. 2. 1931 r. L. Wojsk. 15/1
o liście kolejności osób obowiązanych do dostarczania samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29. VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczania jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470), podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń, listę kolejności osób powiatu łęczyckiego obowiązanych do dostarczania samochodów i motocykli w roku 1931.
36. Weingaertner Henryk, miejsce zam. i postoju pojazdu: Psary, samochód 5-osobowy, Ł. D. 80124. Nr. ewid. 59.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Łęczyckiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględniania której poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Starosta Powiatowy:
(—) Ostaszewski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 9

OBWIESZCZENIE.
Na żądanie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie, Wydział Hipoteczny Sądzie Grodzkim w Łęczycy obwieszcza, że na dzień 25 lipca 1931 r. (godz. 10 rano), wyznacza się termin pierwiastkowej
regulacji hipotecznej dla ukazowych gruntów wsi Psary gm. Dalików pow. Łęczyckiego o ogólnej powierzchni 46 ha 3572 metrów kwadratowych scalonych na mocy orzeczenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie z dnia 30 września 1929 roku, a mianowicie dla:
1) 6 ha 6517 metrów kwadratowych ziemi, stanowiących osadę włościańską, zapisaną w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 3, znajdująca się w posiadaniu Władysławy Smolarek i sukcesorów Antoniego Smolarka.
2) 11 ha 2391 metrów kwadratowych ziemi, stanowiących osadę włościańską, zapisaną w tabeli likwidacyjnej pod Nr. Nr. 1 i 8, znajdującą się w posiadaniu Józefa i Marjanny małżonków Więckowskich.
3) 8 ha 2775 metrów kwadratowych ziemi, stanowiących osadę włościańską, zapisaną w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 6, znajdującą się w posiadaniu Jana i Antoniny małżonków Cybulskich.
4) 6 ha 6372 metrów kwadratowych ziemi, stanowiących osadę włościańską zapisaną w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 2, znajdującą się w posiadaniu Kazimierza i Antoniny małżonków Tutak.
5) 7 ha 1582 metrów kwadratowych ziemi, stanowiących osadę włościańską, zapisaną w tabeli likwidacyjnej pod Nr. Nr. 5 i 19, znajdującą się w posiadniu Antoniego Pietrzaka.
6) 6 ha 3935 metrów kwadratowych ziemi, stanowiących osadę włościańską, zapisaną w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 4, znajdującą się w posiadaniu Michała i Marjanny małżonków Olszewskich.
Osoby interesowane winne zgłosić w wyznaczonym terminie swoje prawa w Kancelarji Wydziału Hipotecznego w Łęczycy pod skutkami prekluzji. Decyzja zapadnie na pierwszem po terminie regulacji hipotecznej posiedzeniu Wydziału Hipotecznego.
Pisarz Hipoteczny:

(—) B. Głuszkiewicz.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 100

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu (1 sekcja) obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych
6) Marcinie Modrzejewskim, właścicielu 6 m. 200 pr. z maj. Psary i 4 m. z maj. Skórka, pow. łęczyckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 26 czerwca 1933 roku. W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wy dziale hipotecznym pod skutkami prekluzji. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
12. Psary, obejmującą: wieś Psary, kol. Psary, folw. Psary.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.

§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 67

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi (sekcja ziemska) niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
14) Henryku vel Pawle Henryku Weingärtner, zmarłym w Ozor­kowie dnia 8 lipca 1935 r., właścicielu folwarku Psary, pow. łęczyckiego rep. 543;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 27 lutego 1936 r.

We wskazanym terminie osoby interesowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. Nr. 447/35.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 4

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziemska niniejszym obwiesz­cza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
8) Władysławie Sulima, zmarłym w Psa­rach w dniu 18 kwietnia 1936 r., właścicielu dział­ki nr 31, pow. 3 ha 7308 m kw, uregulowanej w dziale II pod nr 10 wykazu hipotecznego fol­warku Psary lit. B, pow. łęczyckiego, rep. hip. 545;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 15 lip­ca 1939 roku w tutejszym Wydziale Hipotecz­nym.
We wskazanym terminie osoby zaintereso­wane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 1324/38.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza