-->

środa, 29 maja 2013

Poprężniki

Zajączkowski:
Poprężniki -pow. turecki
1) 1386 T. Sir. I f. 11: Poprasniky, Poprasnik - Fulco de P., Albertus de P., Skerka de P. 2) 1391 Hube, Zbiór Sier. 55: Poprasniky - Woyassius de P. 3) 1392 T. Sir. I f. 32: Poprasniky - Woyasij de P.
4) XVI w. Ł. II, 61: Poprzesznyky - villa, par. Goszczanów, arch. kaliski. 5) 1496 P. 173: Poprąznyk- par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 183: Popraznyki - jw. 1553-1576 P. 224: Popresnyki (1576 Poprężniki) - jw. 6) XIX w. SG VIII, 810: Poprężniki albo Popręśniki - wś i folw., par. i gm. Goszczanów, pow. turecki. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Popręźniki, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 20 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Popręzniki, parafia goszczonow (goszczanów), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Łempiccy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Poprężniki, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Goszczanów, własność prywatna. Ilość domów 15, ludność 124, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Poprężniki  al. Popręśniki, w XVI w. Poprzesznyky, wś i fol., pow. turecki, gm. i par. Goszczanów, odl. od Turka 26 w., od Warty 6 w.; wś ma 16 dm., 119 mk. 86 mr; fol. 6 dm., 99 mk., 659 mr. Wspomina tę wieś Lib. Ben. Łask. (II, 61). Według reg. pob. pow. sieradzkiego z r. 1553 wś Popreśniki (w 1576 r. Popreżniki), w par. Goszczonów, miała 71 łan. (9 łanów 1576; Pawiński, Wielkop., II, 224). W 1885 r. fol. P. rozl. mr. 660: gr. or. i ogr. mr. 565, łąk mr. 45, past. mr. 26, nieuż. mr. 24; bud. mur. 6, z drzewa 7. Wś P. os. 17, z gr. mr. 113. Br. Ch. 

Spis 1925:
Poprężniki, wś i folw., pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 12, folw. 6. Ludność ogółem: wś 87, folw. 136. Mężczyzn wś 49, folw. 66, kobiet wś 38, folw. 70. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 87, folw. 117, ewangelickiego folw. 1, prawosławnego folw. 1, mojżeszowego folw. 17. Podało narodowość: polską wś 87, folw. 136. 

Wikipedia:
Poprężniki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Goszczanów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Dawniej była to miejscowość służebna, związana z wytwarzaniem uprzęży końskiej - stąd nazwa wsi (wzmiankowana po raz pierwszy w 1386 r.) W dniu 23 sierpnia 1863 r. oddział kawalerii powstańczej pod dowództwem Bąkowskiego, spieszący na koncentrację do Sędziejowic został wytropiony przez wojsko moskiewskie dowodzone przez ppłka. Bołdyrewa (kozacy i piechota na wozach). Doszło do bitwy. Polacy stracili 20 ludzi, w tym prawdopodobnie 12 zabitych. Wśród poległych Polaków był Andrzej Więckowski - ekonom z pow. konińskiego, Albin Cymerman, Zygmunt Trąbczynski ze Środy Wlkp. lat 26, Antoni - z zawodu rzeźnik, lat 44. Część poległych pochowano na cmentarzu w Warcie, resztę przy drodze w Poprężnikach. W tym miejscu stał krzyż drewniany, zastąpiony w 1967 r. z inicjatywy sołtysa Adama Stefaniaka krzyżem metalowym na betonowej podstawie. Przy drodze do Strachanowa uszkodzony wiatrak – koźlak. We wsi park podworski z pomnikami przyrody. Przechodzi tędy znakowany na czerwono szlak turystyczny poświęcony powstaniu styczniowemu.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
POPRĘŻNIKI par. Goszczanów, p. sieradzki, w 1783 roku własność Łempickich. Wieś ma 16 domów i 119 mieszkańców oraz 86 mg gruntu, a folwark 6 domów i 99 mieszkańców i powierzchnię 659 mg. W 1912 r. wieś i folwark mają 640 mg, własność uwłaszczonych włościan i Stanisława Trepki. (SGKP t.8, s.810, PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Glinno-Brodnia) 1771


Dzierzązna
A.D. 1771, dnia 1-go lutego. Ja, Stefan Majoronoski zarządca glinneński, ochrzciłem dwoma imionami, urodzoną dnia 21 stycznia, córkę matki Urodzonej Wiktorii Biskupskiej i Urodzonego ojca Józefa Otockiego, małżonków tego kościoła. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Łep?ki z Poprężników i Urodzona babka Biskupska.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 268

(N. D. 6178) Dobra ziemskie Poprężniki z wsi i folwarku tegoż nazwiska składające się, w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej położone, hypotekę mające, obejmujące całej rozległości 1650 mórg 9 pr. kw. miary Magdeburgskiéj, czyli wedle redukcyi Colberga włók 25 mórg 2 pr. kw. 145 miary Nowopolskiej wraz z kawałkiem lasu na territorium dóbr prywatnych Strzałkowa w Okręgu Powiecie i Gubernii jak zwyż położonych znajdującym się, hypoteki niemającym, obejmującym około 2 włók miary Magdeburgskiéj, czyli wedle redukcyi Colberga mórg 27 pr. kw. 169 miary Nowopolskiéj. dawniej Kacpra Suchorskiego, a teraz jego sukcessorów, to jest; a..Nikodema; b, Stanisława; c, Rafała; d, Józefa braci Suchorskich; oraz e, Marcelego Suchorskiego, a raczej Skarbu Królestwa Polskiego ex re konfiskaty w prawa jego wchodzącego; i f, Honoraty z Suchorskich 1o voto Morze, a teraz Wojciecha Piaseckiego małżonki, nakoniec g, z Judyty Suchorskiéj dziedziczne, na których Roży z Borzęckich po zmarłym Kacprze Suchorskim pozostałej wdowie służy prawo dożywocia w skutek wyroku Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Kaliskiej, a teraz Warszawskiej na dniu 2 (14) Marca 1843 roku zapadłego, podział majątku po zmarłym Kacprze Suchorskim pozostałego nakazującego i przedaż dóbr nieruchomych Poprężniki postanawiającego, przedane będą przez publiczną licytacyą w drodze postępowania działowego przed W. Szumańskim Sędzią Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu, w miejscu posiedzeń tegoż Trybunału w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina stojącym odbyć się mającą. Dobra Poprężniki wraz z inwentarzami na zł. 83500 gr. 3 czyli rs. 12525 k. 1 i pół, zaś kawałek lasu na territorium dóbr Strzałkowa będący na zł. 3030 gr. 27 czyli rs. 454 k. 63 w d. 18 (30) Stycznia i następnych 1845 r. przez przysięgłych biegłych otaxowane są i ta taxa wyrokiem Trybunału z d. 26 Czerwca (8 Lipca) 1845 r. zatwierdzoną została.
Taxa ta i warunki przedaży u mnie jako przedaż popierającego Patrona i u Pisarza Trybunału w Kaliszu każdego czasu przejrzane być mogą.
Przedaż dóbr Poprężnik wraz z kawałkiem lasu na territorium dóbr Strzałkowa położonym odbywa się na żądanie współdziedziców dóbr Poprężnik a mianowicie: a, Nikodema Suchorskiego w Stobnie; b, Stanisława Suchorskiego w Smaszkowie; c, Rafała Suchorskiego w Chwalęcicach; d, Józefa Suchorskiego w Poprężnikach; e, Honoraty z Suchorskich 1o voto Morze, a teraz Wojciecha Psarskiego małżonki, czyli obojga Małżonków Piaseckich w Szczypiornie; i f, ; Judyty Suchorskiéj w Poprężnikach wszystkich w Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawskiej zamieszkałych, od których ja jestem ustanowionym Patronem, przeciwko Prokuratoryi Jeneralnéj w imieniu i rzecz Skarbu Królestwa Polskiego ex re konfiskaty majątku Marcelego Suchorskiego działający, oraz przeciwko Roży z Borzęckich po Kacprze Suchorskim pozostałej wdowie w Poprężnikach Powiecie Kaliskim zamieszkały.
Po ogłoszeniu w d. 14(26) Listopada 1845 roku warunków licytacyi i przedaży, termin do tymczasowego przysądzenia na d. 3 (15} Stycznia 1846 roku godzinę 3 po południu oznaczony został.
Kalisz d. 15 (27) Listopada 1845 r.
Mazurkiewicz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 143

(N. D. 2850) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
W d. 12 (24) Kwietnia r. b. na territoryum wsi Poprężnik znaleziono zwłoki mężczyzny lat około 18 mającego wzrostu małego budowy ciała wyniszczonej włosów blond ubranie jego stanowiły: kaftanik kobiecy koloru granatowego spodnie płócienne i koszula koloru białego, odziany był oprócz tego płachtą, na nogach zaś buty zwyczajne chłopskie, bliższe rysy twarzy trudno było rozeznać dla nastąpionej korrupcyi, śledztwo imienia nazwiska ani pochodzenia człowieka tego nie wykryło, wzywa przeto każdego aby wiadomości te jeśli je posiada, Sądowi tutejszemu lub najbliższemu udzielić zechciał.
Warta d. 29 Kwiet. (11 Maja) 1855 r.
Assessor Trybunału p. o. Podsędka
Assessor Kollegialny Grzybowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 166

(N. D. 3684) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze, tak cywilne jako i wojskowe, nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające aby na Józefa Michalskiego fornala, ostatecznie w wsi Poprężnikach Ogu Wartskim zamieszkałego obecnie z pobytu niewiadomego, i przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się ścisłą uwagę zwracały, a po przyaresztowaniu, Sądowi tutejszemu, lub najbliższemu odstawić zechciały. Rysopis: lat ma 26, wzrostu średniego, twarzy pociągłej, bez zarostu, oczu niebieskich, włosów blond ciemnych długich, ubrany w surdut o dwa rzędy, kamizelkę popielatą, spodnie drelichowe czarne, u prawej ręki nie ma palca.
Tyniec pod Kaliszem d. 9 (21) Lipca 1857 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 48

(N. D. 1015) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:   
4. Stanisława Suchorskiego współwłaściciela dóbr Poprężniki z Ogu Wartskiego;   
(…) Otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na d. 28 Sierpnia (9 Września) r. b. Kalisz d. 14 (26) Lutego 1857 r.
J. N Zengteller.

Dziennik Powszechny 1862 nr 19

(ND. 490) Pisarz Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:
1. Heleny z Zbijewskich Suchorzkiej, wierzycielki sumy rs. 7500 na dobrach Poprężniki w Okręgu Wartskim pod N. 15 działu IV. 2. Rafała Suchorskiego współwierzyciela sumy rs. 21000 na dobrach Poprężniki pod N. 14 działu IV. hipotekowanej.
(...) otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczam termin ostateczny na dzień 28 Lipca (9 Sierpnia) 1862 r. w tutejszej Kancelarji Ziemiańskiej. Kalisz dnia 8 (20) Stycznia 1862 r. Radca Dworu, J. Ziemięcki.

Dziennik Powszechny 1863 nr 256

(N. D. 5246) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego.
Na zasadzie otrzymanych raportów od wójtów gmin Cielce i Powiatów z dnia 23 Sierpnia r. b. o znajdowaniu się na teritorjum wsi Cielce, Socha i Poprężniki jedenastu ciał zabitych bez odzieży. Sąd Policji Prostej Okręgu Wartskiego dopełniając na gruncie obejrzenia pomienionych trupów, znalazł w siedmiu trumnach ciała mężczyzn ubrane w okrycia białe żgłem zwane, a cztery trupy męzkie leżały na podłodze bez okrycia.
Po dokładnem i ścisłem obejrzeniu rysopis poległych jest następujący:
1. Lat około 43 twarz nieco okrągła, nos mierny, łysy, wąsy ciemne, wedle, twierdzenia Karola Sękowskiego, dziedzica dóbr Zadąbrowa ma to być Więckowski brat X. Wincentego Lewandowskiego z Kowalewa pod Słupcą.
2. Wzrost dobry, lat około 28 twarz ściągła, oczy ciemne, włosy krótko strzyżone, na palcach u prawej ręki miał dwie obrączki mosiężne.
3. Wzrost średni, lat około 25, twarz okrągła, oczy ciemne, zarost mały, wąsy i faworyty ciemno blond, ma to być twierdzeniem Antoniegu Tylińskiego młynarz, Pisarz od spławu drzewa.
4. Wzrost dobry, twarz okrągła, włosy i wąsy czarne, bez faworytów, oczy ciemne, ręce białe delikatne, na szyi miał zawieszony medalik Najświętszej Marji Panny z Świętym Dominikiem, drugi mniejszy i szkaplerz, miał lat około 40.
5. Wzrost dobry, zarost na wąsach, nos więcej jak mierny, twarz owalna, lat około 25, ma to być Albin Cymerman syn Profesora z Trzemeszna, takie nazwisko było na koszuli atramentem zapisane. 6. Wzrost mierny, budowy ciała szczupłej, lat około 24, twarz okrągła, nos zupełnie odcięty, włosy krótko strzyżone, ubrany w gatki z płótna białego, miał na szyi krzyżyk z drzewa hebanowego, okuty w mosiądzu, krzyżyk mały srebrny, medalik na tasiemce jedwabnej grubej.
7. Wzrost dobry, lat około 20, twarz okrągła, bez zarostu, włosy blond krótko strzyżone, ubrany w spodnie letnie wełniane, w kratki, pod spodem gatki płócienne białe, na szyi medalik mosiężny, i takiż krzyżyk.
8. Wzrost dobry, lat około 26, budowy ciała silnej, twarz pociągła, włosy blond długie, wąsy cokolwiek żółtawe, bez faworytów, oczy jasne, nos więcej jak mierny, okryty starym podartym surdutem z sukna szaraczkowego.
9. Włosy ciemne, takież wąsy, małe faworyty, wzrost średni, twarz ściągła, nos szczupły, oczy niebieskie, lat około 35, wedle twierdzenia Zarembianek ma to być Zymmunt Trąbczyński z miasta Szrody Księztwa Poznańskiego.
10. Włosy ciemno blond, wąsy żółtawe, twarz owalna, wzrost średni, takiż nos, lat około 40.
11. Blondyn, twarz owalna, nos szeroki, wzrost dobry, bez zarostu, oczy szare lat 21.
Wzywa przeto wszelkie władze, jako też osoby prywatne wiadomość pewną o nazwisku i pochodzeniu osób powyżej wyszczególnionych posiadać mogącej aby o tem najbliższemu Sądowi lub wprost Sądowi Poprawczemu udzielić raczyły.
Kalisz d. 21 Października 1863 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1865 nr 39

(N. D. 1089) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, że toczy się postępowania spadkowe:
2. Po Helenie z Suchorskich Kożuchowskiej właścicielce sumy rs. 3750 na dobrach Poprężniki z Okręgu Wartskiego w dziale IV wykazu pod N. 18 hypotekowanej, oraz że do regulacji takowych spadków oznaczony został termin na dzień 16 (28) Sierpnia 1865 r. w mej Kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 28 Stycz. (9 Lutego) 1865 r.
Milewski.  

Dziennik Warszawski 1865 nr 150

(N. D. 3335) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Karola Dyderskiego, byłego dzierżawcę wiatraka we wsi Poprężnikach Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby do ogłoszenia wyroku przez Sąd Kryminalny Gubernji Warszawskiej, w sprawie jego własnej o podpalenie wydanego, w ciągu dni 30-tu stawił się, gdyż w razie przeciwnym, skutkom prawa ulegnie.
Tyniec dnia 21 Maja (2 Czerwca) 1865 r.
Sędzia Prezydujący Ruprecht.

Dziennik Warszawski 1868 nr 21

N. D. 648. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadąmiam, że otworzyły się spadki po zmarłych:
3. Judycie Suchorskiej, co do sumy rsr. 3,000, na dobrach Poprężniki z Powiatu Kaliskiego, pod Nr. 14 w Dziale IV zahypotekowanej.
(…) Wzywam więc wszystkich, mających prawa do tychże spadków, aby się w terminie oznaczonym na dzień 9 (21) Sierpnia 1868 r. do ich uregulowania stawili pod prekluzją w Kancelarji urzędowej podpisanego Rejenta w mieście Kaliszu.
Kalisz dnia 18 (30) Stycznia 1868 roku.
Edward Milewski.

Kaliszanin 1881 nr. 45

Dominium POPRĘŻNIKI w pow. tureckim gub. kaliskiej o 6 wiorst od miasta Warty położone od dnia 19 czerwca r. b. ma do sprzedania inwentarz żywy i martwy, a mianowicie:konie, owce, woły, krowy, buchaja i jałowiznę różnego wieku, martwy: maszynę, młocarnię, sieczkarnię, wozy, pługi, radła, brony, walec żelazny, skrzynię do kartofli, czy to z wolnej ręki, czy też przez publiczną licytację, mającą się odbyć dnia 8/20 czerwca.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1894 nr 102

Wybory w Kaliszu.
(Sprawozdanie specjalne Kurjera Warszawskiego)
Kalisz, d. 12 -go kwietnia.
Zgromadzenie przedwyborcze.
Tegoroczne wybory do władz Towarzystwa kredytowego ziemskiego mniejsze prawdopodobnie budzą zainteresowanie, niż w latach ostatnich. Wnoszę to ztąd, że na dzisiejsze zgromadzenie przedwyborcze w Kaliszu przybyła nie tak znaczna liczba stowarzyszonych, jak dawniej.
Posiedzenie zagaił prezes wyborów, p. Gustaw Taczanowski z Rudy, zapraszając na przewodniczącego p. Gliszczyńskiego.
Nie będę opisywał toku obrad, ponieważ nie budziły one interesu ogólnego, lub dotyczyły spraw drobnych.
Długie rozprawy wywołała kwestja kandydata na radzcę komitetu Towarzystwa, ponieważ dotychczasowy radzca, p. Tadeusz Wyganowski, prosił, aby go ponownie nie wybierano.
Proponowano kandydatury radzcy dyrekcji głównej, p. Władysława Kowalskiego, oraz p. Lubińskiego ze Starzenic. Lecz ostatni oświadczył, że na razie wyboru przyjąć nie może, zaś radzca Aleksander Kłobukowski zapewnił, że p. Kowalski potrzebny jest w dyrekcji głównej, przeto na ogólne prośby p. Wyganowski zdecydował się wybór przyjąć ponownie.
Dziś w nocy i jutro rano zapewne przybędzie znaczna liczba stowarzyszonych na wybory, które rozpoczną się jutro, o godz. 10-ej zrana.
Wyborom przewodniczyć będzie p. Gustaw Taczanowski z Rudy, ponieważ p. Witold Taczanowski, wskutek nieszczęśliwego wypadku, był zmuszony zrzec się ofiarowanego mu przed dwoma laty mandatu.
Wystawa inwentarza.
Wystawa, zwana tu targiem na inwentarz, urządzana jest stale od r. 1886-go w czasie wyborów.
W tym roku wystawa nie jest tak świetną, jak w latach ostatnich, targ zaś gorszy.
Dlaczego? Tłumaczono mi, że kupcy zrażeni są wysokiemi żądaniami wystawców, wielu zaś hodowców inwentarza swojego tutaj nie nadsyła, konie bowiem sprzedaje korzystniej w poblizkich miastach pruskich.
Na wystawę nadesłali:
P. Wacław Kurnatowski z Brudzewa 12 sztuk bydła wybornej rasy, spadkobiercy St. Pstrokońskiego z Markowa konie, p. W . Szamowski z Poprężnik 18 sztuk owiec, p. J . Gościmski z Rożdżał trzy stadniki holenderskie, p. J. Wężyk z Sokołowa 10 baranów, hr. Kwilecki z Gosławic 6 stadników i 10 baranów, p. Zuels z Miłaczewa dwa konie oraz wózek żelazny o dwu kołach z tyłu i tylko jednem (w środku) u przodu, p. Stanisław Dorzechowski z Szadka dwa konie i dwie bryczki, p. E . Wejzerski z Bronczyna 4 sztuki bydła oldenburskiego, p. Ks. Mikorski ze Stobna 4 barany negretti, p. Szumski z Russewa ogiera, p. Witold Garczyński ze Zborowa ogiera, p. Karol Weigt z Morawina dwa ogiery i 4 wałachy, p. Weigt z Noskowa 3 stadniki holenderskie, p. Narcyz Kreczunowicz z Kościelnej Wsi ogiera, p. Nieszkowski z Rzegówna wierzchowca, p. St. Radoński z Jarantowa 3 barany, p. Karol Korycki z Kobylnik ogiera, p. Feliks Doruchowski ze Złotnik Wielkich ogiera.
Mleczarnia parowa w Skalmierzycach nadesłała ponętne okazy masła i serów oraz maszyny i naczynia do przerobu nabiałów. W wystawie wzięły nad to udział: fabryka narzędzi rolniczych Fellera w Kaliszu, kotlarnia M. Rogozińskiego w Kaliszu i skład żelaza Stulewicza.
Targ na inwentarz doszedł do skutku dzięki staraniom pp.:Bronikowskiego, Romockiego, Weigta i Wyganowskiego; mieści się w budynku teatru letniego przy ul. Józefiny.
B.  

Gazeta Kaliska 1896 nr. 13

Kronika myśliwska. W zeszłym tygodniu na polowaniu w majątku Poprężniki własność p. Szamowskiego, zabito 80 zajęcy. Królem polowania był p. Maciej Suchorski.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1896 nr 46

= Kronika myśliwska.
Na polowaniu w Poprężnikach u p. Szamowskiego, w gub. kaliskiej, ubito 30 zajęcy. Królem polowania był p. Maciej Suchorski. 

Sport 1900 nr 14

Jarmark i wystawa koni w Kaliszu.
Po nader uciążliwej podróży karetką pocztową z Kutna, i opóźnieniu się skutkiem złej bardzo drogi aż o siedem godzin, stanęłem nareszcie w Kaliszu, i tu, pomimo wcześniejszego zamówienia, nie znalazłem numeru w hotelach, z powodu niezwykle licznego zjazdu ziemian,oraz chętnych do kupna koni. Nareszcie, dzięki interwencji kolegi z „Gazety Kaliskiej", zostałem przyjęty na sublokatora u jednego z nieznajomych mi dotąd ziemian. Dzięki i zato, groził mi bowiem albo nocleg we wspaniałym parku miejskim, gdzie dotąd, niestety, słowiki milczą jeszcze, albo też podróż natychmiastowa z powrotem do Warszawy, i spędzenie drugiej z rzędu nocy w arcy niewygodnej karetce. Trzeba było przecierpieć wiele, zwalczywszy niespodziewane przeszkody, stanąć na placu wystawowym i zarazem jarmarcznym, aby zdać sumienne sprawozdanie łaskawym czytelnikom „Sportu". Plac kaliski bardzo ładny, stajnie naokoło obszerne i ciepłe dosyć, ale utrzymanie tego placu zupełnie zaniedbane, a opłata za stajnę od konia wyciągnięta do maksimum. Że zaś na placu jaki taki porządek dało się utrzymać, jest to bez zaprzeczenia zasługą szanownego radcy p. Wojciecha Wyganowskiego, członka komitetu wystawowego, który sam za wszystkich pracował uciążliwie i dokonał ciężkiego zadania, jakie czekało go na placu jarmarcznym. Przegląd koni zebranych dał dość dodatni rezultat, bo widzieć można było okazy bardzo piękne, chlubnie świadczące o staraniach i znajomości rzeczy niektórych hodowców. Ogółem koni w obrębie placu zgromadzono przeszło 700, do konkursu zaś na wystawie zapisano koni ziemiańskich 100 i włościańskich 150. Jak wszędzie tak i tutaj przeważał typ pół krwi angielskiej, czy to u zaprzęgowych, czy też u wierzchowych koni, nie wszędzie jednak typ ten odznaczał się jednolitością, a przedewszystkiem czystością spodów. Nieraz z przykrością patrzyło się na wspaniały kloc konia, ulokowany na słabym i wadliwym spodzie; dodaję jednak, że nie wszystkie konie nosiły ujemne te cechy, były bardzo piękne i normalanie zbudowane, pozbawione tych wielu niepotrzebnych dodatków na nogach, obniżających naturalnie cenę i wartość konia. Oprócz pół krwi, znajdowały się anglo-araby, ardeny pół perszerony, pół-rysaki, węgierskie i pół suffolki. Wobec wystawy i nagród rozdanych, wszelka z naszej strony krytyka ustać musi, dodać jednak muszę, że nagrody rozdane zostały najzupełniej sprawiedliwie, dowodząc tem, że grono sędziów składało się z prawdziwych znawców, szkoda tylko, że skromne fundusze, przeznaczone na nagrody, nie pozwoliły odpowiednio wynagrodzić niektórych hodowców za ich starania i pracę. Kupców przybyło dość na plac jarmarczny, a z zagranicznych kręcili się: bracia Kazimierscy z Krotoszyna, Friedman z Poznania, Banasz z Kempna, Landau z Wrocławia, Kranz z Krakowa, i Szpagat z Berlina. W stajniach jarmarcznych pomieścili konie hodowcy: pp. Maringe ze Smoliny 4 konie, Krzeczunowicz z Cielc 4, Weigt z Noskowa 4, Bronikowski ze Szczypiosnej 4, Jarociński z Kamionacza 8, Garczyński ze Zborowa 5, Krzymuski z Wierzbia 7, hr. Toll z Uniejowa 8, Pawłowski z Mniszek 4, Skórzewski z Dobry 5, Sokolnicki z Janiszewa 5, Niemojowski z Marchwacza 4, Rogawski z Zapolic 6, Ramser z Potworowa 10, Weigt z Morawina 5, Kisielnicki z Radliczyc 2, Łączyński ze Złotnik 5, dr. Rüdiger z Gór 2, Kurcewski z Zakrzewa 3, Modelski z Rajska 2, Chełkowski z Borkowa 4, Pstrokoński z Markowa 3, Kuczbowski ze Smardzewa 4, hr. Kwilecki z Grodżca 5, Kowalski z Koła 1, Murzynowski z Kalinowy 4, Goliński z Kalisza 16, Putjatycki z Częstochowy 9, Romocki z Kamienia 8, hr. Załuski z Czarnożył 1, Ciesielski z Dąbroszyna 12, Kochanowski z Miłonic 7, Chrząszczewski z Ziemięcina 7, Walewski z Rzegocina 2, Milkę z Chojnego 4; Leśniewski z Wilanowa 8, Kozanecki z Zimotek 2, Ratt z Olszówki 6, Kośmiński z Miszowic 6, Szaniawski ze Zduńskiej Woli 4, Weil ze Skęczniewa 3, Kręski z Masłowic 4, Kołodziejski z Krąkowa 3, Miech ze Skibic 9, Magnuski z Naramnic 5, Kornikowski z Mogłożewa 7, porucznik Clondin z Konina 6, Szamowski z Mchówka 6, Moraczewski z Osin 6, Orzechowski z Karszewa 3, Heb z Browna 6, Strzeszewski z Pstrokonia 4, Kreczunowicza z Zawad 5, Nikand Trepka z Poprężnik 2, Tarnowski z Kluczkowa 4, Siemiątkowski z Męckiej Woli 5, Szumski z Rusowa 1, Jedwab z Błaszek 10, Mielęcki z Koźminka 5, Nieniewski z Sędzic 2, Kadłubski z Bylic i Mikorski ze Stobna 6, Prądzyński z Kościeszyna 4, Grewe z Biskupic 2, Dutkowski z Kask 3, Jezierski z Przystani 2, Kurnatowski z Poklękowa 1, Bule z Łodzi 2, Waliszewski z Brzeźna 2, Zaborowskiego z Kożenicy 2 i Grodzicki z Równej 1.
Oprócz wyżej wymienionych, wprowadzono do okólnika 150 koni włościańskich i innych drobnych właścicieli. Tranzakcji zawarto na pokaźną sumę około 40,000 rbl., mianowicie: p. Młodecki z Gozdowa nabył od p. Zaborowskiego klacz anglo-arabską za 220 rb., Szpagat z Berlina kupił 15 koni w cenie od 180 do 250 rbl., Kranz z Krakowa kupił 9 koni w cenie od 150 do 200 rbl., p. Juljan Milkę z Chojnego sprzedał p. Olszyńskiemu wałacha za 150 rbl., p. Ramzer z Potworowa sprzedał parę klaczy za 350 rbl., oraz wałacha za 150 rbl., p. Kurcewski z Zakrzewa sprzedał wałacha za 400 rbl., p. Konopnicki z Warszawy zakupił powozowych i karecianych koni 16, z których niektóre bardzo ładne i wartościowe, a płacił za konia od 200 do 550 rubli, p. Rattel z Olszówki sprzedał trzy konie w cenie od 250 do 3oo rubli, p. Wojciech Wyganowski sprzedał p. Putjatyckiemu parę koni za 500 rbl., p. Alfred Hantke z Rakowa kupił od p. Putjatyckiego parę wałachów gniadych za 300 rbl., p. Henryk Łączyński sprzedał p. Konopnickiemu parę kasztanowatych powozowych koni za 450 rbl., ogiera trakena za 500 rbl. i klacz dwuletnią za 250 rbl., pan Niemojowski sprzedał parę wałachów gniadych trakeńskich za 1,050 rbl., dr. Rüdiger sprzedał ogiera za 475 rbl., p. Tupiński kupił od p. Krzymuskiego klacz karą Martę 3/4 krwi angielskiej po Monopolu i Warszawiance 5-letnią bardzo ładną za 570 rbl., p. Rattel sprzedał siwe węgierskie wałachy za 350 rbl., parę dobrych wałachów za 500 rbl. od p. Szamowskiego nabył pełnomocnik p. Rodokanakiego z Kuźnicy Grabowskiej oraz ogiera stadnego za 450 rbl., p. Sokolnicki z Janiszewa sprzedał dwa wałachy zaprzęgowe za 600 rbl., p. Krzymuski z Wierzbia wałacha pół krwi za rub. 300. p. Weigt z Morawina wałacha za 250 rbl., p. Tarnowski z Kluczkowa ogiera za 300 rbl., p. Stanisław Suchorski z Chwalenic wałacha do Prus za 300 marek p. Unrug z Sulmowa wałacha za 250 rbl. i Kochanowski z Miłonic 3 wałachy za 900 rbl.
Oprócz tych tranzakcji dopełniono inne po za obrębem kontroli komitetę jarmarcznego. We wtorek zaraz po południu komitet wystawy, pod przewodnictwem p. Adama Michalskiego, jako przedstawiciela głównego zarządu stad państwowych, a także Towarzystwa wyścigów konnych w Królestwie Polskiem, w towarzystwie członków komitetu pp. Wojciecha Wyganowskiego, Stefana Bronikowskiego, Kazimierze hr. Kwileckiego, Zygmunta Chełmskiego, pułk. Langego, prezydenta miasta Kalisza, Opielińskiego i weterynarza gubernjalnego p. Krajewskiego, w obecności pana wicegubernatora kaliskiego r. st. Stremouchowa, przystąpili do rozdania nagród, następującym hodowcom-ziemianom:
Medale Srebrne: pp. Leśniewski z Wilamowa za klacz pół krwi angielskiej „Kasztelankę", p. Bolesław Magnuski z Parcic za klacz pół-krwi Kokietkę, p. Nepomucen Chełkowski z Borkowa za ogiera gniadego angielskiego i p. Stefan Bronikowski za klacz karą pół krwi.
Medale bromowe: pp. Antoni Chrząszczewski z Ziemięcina za klacz Kujawiankę, Wacław Szanowski z Mchówka za klacz pół-krwi „Iskę", Karol Weigt z Murawina za klacz gniadą pół krwi, i hr. Kazimierz Kwiluk z Gredżca za klacz karę Małkę pół krwi.
Listy pochwalne: pp. Stanisław Prądzyński z Kaścierzyna za klacz pół krwi Eunice, Jan Krzymuski z Wierzbia za kl. karą pół-krwi Martę, Witold Szanowski za ogiera pół-krwi Van-Dyka, Józef Leopold z Rzepiszewa za ogiera kaszt., Wincenty Jarociński z Kamionacza za kl. kaszt, pół-krwi Skikę, hr. Kwilecki za kl. pół-krwi Lalkę, ksiądz Paweł Patocki z Opatówka za klacz poprawną Łysę, Bronisław Pawłowski z Mniszek za ogiera bardzo ładnego pół krwi Mazura, Jan Tarnowski z Tyńca za ogiera kasztanowatego. Ponieważ oprócz tych nagród Towarzystwo Wyścigów Konnych w Królestwie Polskiem, przeznaczyło pieniężne nagrody, które przyznano naztępującym hodowcom: pp. Wincentemu Jarocińskiemu, za klacze stadne, rzeczywiście bez zarzutu, złoto kasztanowate bardzo dobrze złożone, pół-krwi i za jednolity typ wysoce uszlachetnionych koni wierzchowych rubli 100, Bolesławowi Magnuskiemu, za parę doskonałych klaczy pół krwi doskolane przytem zebranych rubli 100, Leśniewskiemu dodatkowo rbl. 60, Antoniemu Chrząsuwskiemu dodatkowo rbl. 50, Wacławowi Szamowskiemu dodatkowo rubli 50 za klacz Iskrę i rbl. 50 za klacz Skaczkę, Karolowi Weigt z Morawina dodatkowo rbl. 50: z funduszów, włościanom rozdano za konie ich własnego chowu, rzeczywiście wyróżniające się, przeważnie po ogierach półkrwi angielskiej, następujące nagrody.
Za ogiery roczne:Warzyńcowi Gregorkowi rbl. 20, Józefowi Benckiemu rbl. 20, Walentemu Szumińskiemu rbl. 15, Antoniemu Frankiewiczowi rubli 10.
Za klacze roczne; Marcinowi Kuczy rbl. 40, Ludwikowi Wyprzyckiemu rbl. 30, Pawłowi Lisowi rbl. 25, Józefowi Kurkowi rbl. 15, Franciszkowi Kranczykowi rbl. 15, Stanisławi Brodowskiemu rbl. 10.
Za klacze od 3 do 5 lat. Andrzejowi Góreckiemu 22 rbl., Janowi Witerakowi 20 rbl., Janowi Kolanskiemu 22 rbl., Józefowi Kilberowi 15 rbl. Pawłowi Lisowi 15 rbl., Tomaszowi Bakowi 14 rbl. Wojciechowski Moszczyńskiemu 10 rbl., Pawłowi Danikowskiemu 10 rbl., Pawłowi Mani 8 rbl. Józefowi Koniecznemu 8 rbl., Józefofi Wdowczykowi 8 rbl. Adamowi Kałuży 8 rbl. Andrzejowi Gołce 7 rbl., Piotrowi Tomczykowi 7 rbl., Marcinowi Kliberowi 6 rbl., Michałowi Olekowi 5 rbl. Franciszkowi Bemkiemu 5 rbl. Mikołajowi Miołkowi 5 rbl. i Stanisławowi Janiakowi 5 rbl.
Za ogiery starsze:
Walentemu Mazurkowi 18 rbl. i Franciszkowi Ugornemu 12 rbl.
Odnośnie do koni ziemiańskich, jarmark i wystawa w Kaliszu zniewalają do zaznaczenia, że kaliscy hodowcy nieżałują starań i pracy w tym kierunku i tu rzeczywiście widzieć można o wiele więcej pięknych i normalnych typów, aniżeli gdzieindziej; że próby nieraz wypadną niezbyt udatnie, niezawsze można winić hodowcę, ale w każdym razie oddać potrzeba sprawiedliwe uznanie dobrym chęciom, i uciążliwej, bądź co bądź, pracy. Stan. Kom.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1900 nr 97

Jarmark i wystawa w Kaliszu.
(Korespondencja własna Kurjera warszawskiego.)
II.
Kalisz, 4-go kwietnia.
Tegoroczny komitet jarmarczny stanowią pp. Wojciech Wyganowski, Stefan Bronikowski, Kazimierz hr. Kwilecki, Zygmunt Chełmski; z urzędu zaś zasiadają: pułkownik Lange, urzędnik do szczególnych poleceń przy gubernatorze, prezydent m. m. Kalisza, p. Opieliński, i weterynarz gubernjalny, p. Krajewski. Do składu komisji wystawowej, przysądzającej nagrody za okazy, przedstawione do premjowania, należą: jako przewodniczący p. Adam Michalski, skarbnik warszawskiego Towarzystwa wyścigów konnych, a urzędowy delegat zarządu stadnin państwowych na gub. kaliską i piotrkowską, pułkownik Lange jako przedstawiciel władzy gubernatorskiej, prezydent miasta p. Opieliński, oraz pp. Wojciech Wyganowski, Stefan Bronikowski, Kazimierz hr. Kwilecki, Zygmunt Chełmski i lekarz weterynarji p. Krajewski, czyli że skład komitetu jarmarcznego i wystawowego jest ten sam z małą różnicą.
Następujący hodowcy i ziemianie zadeklarowali okazy do premjowania, która to czynność poprzedza tranzakcje jarmarczne, oczywiście bowiem okazy wyróżnione inaczej są cenione, i przed premjowaniem nikt traktować nie będzie o sprzedaż. Pan Jarociński z Kamionacza dał trzy klacze trakeńskie, parę kasztanowatych trzyletnich, gniadą czteroletnią i takiegoż ogiera, p. Chełkowski z Borkowa ogiera rasy holsztyńskiej, Pawłowski z Mniszek 4-letniego ogiera anglo-arabskiego, Weicht z Noskowa dwie klacze trakeńskie trzy- i czteroletnie, Mikorski ze Stobna klacz hanowerską, klacz trakeńską i dwa źrebaki trakeńskie, Szumski z Rusowa ogiera trakeńskiego, Leśniewski z Wilamowa klacz półkrwi, Chrząszczewski z Ziemięcina klacz półkrwi hanowerskiej, Bronikowski ze Szczypiorna klacz czteroletnią trakeńską, Kowalski z Kola klacz anglo-arabską, takąż klacz dał p. Tarnowski z Kluczkowa, a p. Krzymuski z Wierzbia przyprowadził pięcioletnią klacz półkrwi angielskiej.
Jak widzimy z powyższego spisu okazów, przyprowadzonych do premiowania, większość koni to trakeny, a więc słuszne bylo nasze spostrzeżenie, wyrażone w pierwszej korespondencji, iż blizkie sąsiedztwo Wielkiego Księstwa Poznańskiego wywarło swój wpływ na kierunek hodowlany w Kaliskiem, a stado królewsko-pruskie w Trakenach, które stanowi dla królestwa pruskiego depo główne rozpłodowe, zasiliło swą krwią stadniny kaliskie, przekazując wybitny typ trakeński w większości przedstawionych na wystawie i jarmarku okazów. Że zaś stado trakeńskie ma ustaloną zasłużoną opinję najracjonalniejszego stada półkrwi z użytkowym kierunkiem i do wierzchu i do zaprzęgu, ponieważ stado to wydaje konie o potężnej muskulaturze o przepysznych estetycznie kształtach, przeto nic dziwnego, że na jarmarku kaliskim znaleźliśmy takie typy koni, jakie trudno napotkać choćby w oddzielnych okazach na innych jarmarkach Królestwa.
A oto spis stadnin i stajen, przyprowadzonych na jarmark kaliski: Kreczunowicz z Cielc sztuk 4, Bronikowski ze Szczypiorny 4, Garczyński ze Zborowa 5, hr. Toll z Uniejowa 8, Skórzewski z Dobrej 5, Niemojewski z Marchwacza 4, Ramser z Potworowa 10, Kisielnicki z Radliczyc 2, Rüdiger z Gór 2, Modelski z Rajska 2, Pstrokońska z Małkowa 3, hr. Kwilecki z Grodźca 5, Murzynowski z Kalinowy 4, Putjatycki z Częstochowy 9, hr. Załuski z Czarnożył 1, Kochanowski z Miłonic 7, Walewski z Rzegocina 2, Leśniewski z Wilamowa 8, Ratel z Olszówki sztuk 6, Szaniawski ze Zduńskiej Woli sztuk 4, Kręski z Masłowic 4, Miech z Skibic sztuk 9, Kornikowski z Mozgarzewa sztuk 7, Szamowski z Mchówka sztuk 6, Orzechowski z Karszewa sztuk 3, Strzeszewski z Pstrokonia 3, Trepka z Poprężnik 2, Siemiątkowski z Męckiej Woli 5, Jedwab z Błaszek (handlarz) 10, Nieniewski z Sędzic 2, Mikorski ze Stobna 6, Maringe ze Smolicy 4, Weicht z Noskowa 4, Jarociński z Kamionacza 8, Krzymuski z Wierzbia 7, Pawłowski z Mniszek 4, Sokolnicki z Janiszewa 5, Rogowski z Zapolic 6, Weicht z Morawina 5, Łączyński ze Złotnik 5, Kurcewski z Zakrzewa 3, Chełkowski z Borkowa 4, Kuczborski ze Smardzewa 4, Kowalski z Koła 1, Goliński z Kalisza 16, Romocki z Kamienia 8, Ciesielski z Dąbroszyna 12, Chrząszczewski z Ziemięcina 7, Milke z Chojnego 4, Kozanecki z Zimotek 2, Kosmiński z Miszowie, Weil ze Skęczniewa, Kołodziejski z Krąkowa 3, Magnuski z Naranmic 5, Clondin (konie wojskowe) z Koła, Moraczewski z Osin 6, Hebel z Browna 6, Kreczunowicz z Zawad 5, Tarnowski z Kluczkowa 4, Szumski z Rusowa, Mielecki z Koźminka, Kadłubski z Bylic 6, Suchorski z Chwalenic, Unrug z Sulmowa, Prądzyński z Kościerzyna 4, Dutkowski z Kask 3, Kurnatowski z Poklękowa 1. Waliszewski z Brzeźna 2, Grodzicki z Równej 1, Groeve z Biskupic 2, Jezierski z Przystajni, Bulle z Łodzi 2, Zaborowski z Korzenicy 2 i wielu innych. Zaznaczamy, iż oddzielne konie wprowadzano na okólnik jarmarczny z pośród znajdujących się na stajniach wmieście 140, należących do różnych właścicieli, a powozów z miasta, zaprzężonych w konie na sprzedaż, wjechało 10.
Każdy koń, znajdujący się na jarmarku, ma przypięty do uzdy bilet od weterynarza na dowód rewizji stanu zdrowia.
Gdy po południu nieco się rozpogodziło i przy dźwiękach orkiestry na okólnik wjechały ekwipaże, powszechną uwagę zwracała dobra para klaczy p. Magnuskiego, za którą dawano już w jarmarku 2,600 rubli, lecz właściciel nie zdecydował się ich sprzedać. Śliczna jest takie para kasztanowatych klaczy p. Jarocińskiego, dobra czwórka siwoszów p. Chrzanowskiego, doskonały zaprząg w czwórkę p. Kijeńskiego; zwracały także uwagę klacze oldenburskie ze Zborowa, doskonale ujeżdżona a dobrana maścią czwórka p. Karłowskiego z Zawad, piękne dwa ogiery p. Modelskiego, czwórka p. Topińskiego, wreszcie konie p. Trzcińskiego z Lubelskiego, który aż do Kalisza przysłał swe konie na jarmark. Wogóle corso powozów i zaprzęgów na okólniku jarmarcznym było bardzo efektowne, a ogół zaprzęgów odznaczał się dobrym gustem. Popis koni wierzchowych, bądź pod służbą stajenną, bądź pod właścicielami także wypadł niezgorzej, słowem amator i znawca miał się na co patrzeć. Cóż z tego, kiedy błoto odstraszyło publiczność, która na popis ekwipaży zwykle tłumnie ściąga z całego miasta.
Ulice Kalisza do wieczora za to przepełniały tłumy publiczności, przypatrujące się przejazdowi ekwipaży z hotelów na plac jarmarczny i odwrotnie, a podwórka hotelowe także zapełniały garstki ciekawych, gdyż co chwila okazywano tam trzymane konie. Hotelarze potroili ceny, w restauracjach służba potraciła głowy, korki szampana wciąż strzelały na rachunek dokonanych lub spodziewanych tranzakcji, a maskaradowe kostjumy braci szlachty, która, wybierając się na jarmark, wdziewa na siebie najdziwaczniejsze stroje żokiejów, groomów, forysiów, jakie w starych karykaturach podziwiać można, były przedmiotem szczególnego podziwu i troski niezliczonego zastępu faktorów i faktorek, upędzających się po mieście.
W. Z.

Gazeta Kaliska 1902 nr. 151

Ogrodnik z dobremi świadectwami, znający się na prowadzeniu szkółek, cieplarni, sadzeniu drzew i klombach, potrzebny od 1 października r. b. do Dom. Poprężniki. Oferty wraz z kopją świadectw proszę nadsyłać: Poprężniki, poczta Warta.

Sport: Tygodnik Ilustrowany 1904 nr 1

Myślistwo.
Z kniej i pól.
W Poprężnikach, w gub. Kaliskiej, u p. Stanisława Trepki, odbyło się d. 21. Grudnia r. z. polowanie, na którem w 7 strzelb zabito 96 zajęcy i 10 kuropatw. Królem polowania był p. Janusz Zaborowski z Chocimia, który na rozkładzie miał 23 sztuki.

Sport: Tygodnik Ilustrowany 1904 nr 4

Myślistwo.
Z kniej i pól.
W Stojanowie Wielkim i Małym, u członka Towarz. Racj. Polowania—p . J . Wylazłowskiego, odbyło się dn. 28. grudnia r. z doroczne polowanie, na którem w 14 strzelb zabito 235 zajęcy, 12 bażantów, 1 kozła, 1 lisa i 12 kuropatw. Królem polowania był p. Jan Nieniewski z Sendzic. Zasługuje również na wyróżnienie ośmioletni Rodzio Trepka z Poprężnik, który zabił 3 zające. Z dalszych okolic przybyli pp.: Mniewski, Przerodzki, Wojciechowski i t. d. To samo towarzystwo udało się na łowy do p. J. Żychlińskiego w Maszewie, gdzie zabito 190 zajęcy, 3 lisy, 2 puhacze i 30 kuropatw. Po skończonych łowach drużyna myśliwych spędziła mile czas do rana. W dalszym ciągu wyruszyło towarzystwo do p. I. Kurcewskiego w Zakrzewie. Pierwszego dnia polowanie odbyło się z powodzeniem, a drugiego dnia bawiono się ochoczo do rana.

Gazeta Kaliska 1905 nr 255

Kucharz kawaler, potrzebny zaraz lub od 1-go paździer. do Dom. Poprężniki

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 40

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Moszku Glücksmanie, współwłaœc. majątków: Poprężniki, pow. Tureckiego i Bolków, Chojny i reszty folwarku Kołodziejowizna, pow. Wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 5 grudnia 1921 r., w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.

Echo Tureckie 1924 nr 6

Podziękowanie.
Urząd gminy Goszczanów serdecznie dziękuje w imieniu gminy Goszczanów W. Panu Bohdanowi Zakrzewskiemu, właścicielowi majątku Poprężniki, który łaskawie zaofiarował 21 sztuk drzewek owocowych na święto sadzenia drzew. Zaofiarowane drze­wka zostały posadzone na gruncie szkolnym w Gosz­czanowie.


Echo Tureckie 1928 nr 53

Posiedzenie Wydziału Powiatowego.
Wydział Powiatowy w dn. 12b.m. zasta­nawiał się nad sprawami wyznaczonemi na porządek dzienny Sejmiku, mający się od­być dn. 17 | XII r.b. a także załatwił kilka­naście spraw, a mianowicie: (...) Wyrażono zgodę na utworzenie nowego sołectwa w gm. Goszczanów dla kolonji Poprzężniki cz. I i II. (...).
T. G.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 17

Postępowania spadkowe.
Notarjusz przy wydziale hipotecznym Sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowa­nia spadkowe po zmarłych:
4. Michale Krawczyku, współwłaścicielu działek gruntu, mianowi­cie: działki Nr. 12 o pow. 3 ha 6394 metr. z maj. Poniatów, pow. tureckie­go i z maj. Poprężniki, pow. tureckiego, ozn. Nr. 7, o pow. 1 ha 6777 metrów:

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 11 września 1929 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 5

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowa­nia spadkowe po zmarłych:
4) Andrzeju Stefaniaku, współwłaśc. 2 morg. czyli 1 ha 1197 mtr. gruntu ze składu majątku „kol. Poprężniki Nr. 1", pow. tureckiego i właśc. działki Nr. 14 o pow. 2 ha 7993 mtr. ze składu kol. Gawłowice Nr. 1 czyli Kamionka, pow. tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 24 lipca 1930 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzow­skiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 24

Wydział hipoteczny przy sądzie powiatowym w Turku obwieszcza, że na dzień 26 czerwca 1930 roku wyznaczony został termin pierwiastko­wej regulacji hipoteki dla nieruchomości we wsi Poprężniki, gminy Goszczanów, powiatu tureckiego, składającej się z osady włościańskiej, za­pisanej w tab. pod Nr. 7. przestrzeni 9 morgów, czyli około 5 hektarów ziemi, z budynkami i stanowiącej własność Tomasza i Stanisławy małż. Tomczyków.
Osoby interesowane winny w oznaczonym terminie zgłosić swoje pra­wa w kancelarji hipotecznej w Turku, pod skutkami prekluzji.

 Echo Sieradzkie 1931 styczeń

Włodarz stracił rękę. Włodarz majątku Poprężniki Stanisław Bogusiak podczas młocki uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Wskutek nieuwagi mechaniczne cepy oberwały mu lewą rękę aż po łokieć. Rannego Bogusiaka wraz z urwaną ręką przywieziono do szpitala św. Józefa w Sieradzu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
10. Poprężniki, obejmującą: wieś Poprężniki, folw. Poprężniki i kol. Poprężniki.
§ 2
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.


Echo Tureckie 1933 nr 42

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Sieradzu rew. II go zamieszkały w m. Warcie pow. Sieradzkiego na mocy art. 602 K.P.C. ob­wieszcza, że w dniu 23 października 1933 r. od godz. 13-ej odbędzie się licytacja publiczna ruchomości, należących do Włady­sława Ottomańskiego znajdujących się w jego pomieszczeniach wierzyciela Bohdana Zakrzewskiego w maj. Poprężniki gm. Go­szczanów i składających się z maszyny parowej t. zw. lokomobila oraz z młockarni oszacowanych na łączną sumę zł. 900, któ­re można oglądać w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej oznaczonym.

Komornik K. SOBOLEWSKI. Do akt Nr. Km. 737/1933 r.


Echo Sieradzkie 1933 7 listopad

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Okręgowego w Sieradzu rewiru II, z siedzibą w Warcie zam. w Warcie przy ul. 3 Maja pod Nr. 14 K. Sobolewski, na mocy art. 602, 603, 604, Kod. Post. Cyw. oraz 1030 Ust. Post. Cyw. ogłasza, że odbędą się następujące sprzedaże u niżej wymienionych:
w dniu 13 listopada 1933 r. o godzinie 13-tej u Władysława Ottomańskiego wierzyciela Bohdana Zakrzewskiego w maj. Poprężniki gm. Goszczanów z następujących ruchomości: maszyny parowej t. zw. lokomobili i młockarni, oszacowanych na sumę 900 zł.,
w dniu 15 listopada 1933 r. o godzinie 12, u Leona Gorczyckiego zam. w Woli Miłkowskiej gm. Ostrów-Warcki z następujących ruchomości: 24 wozów żyta w słomie, oszacowanych na sumę zł. 504.
w dniu 21 listopada 1933 r. o godzinie 9. u Marjusza Golcza zam. w maj. Głaniszew, gm Grzybki następujących ruchomości: 75 metrów żyta w słomie oszacowanych na sumę zł. 1125,
Ruchomości wyżej wymienione zostały zajęte celem zaspokojenia następujących wierzycieli:
Bohdana Zakrzewskiego, Banku Polskiego w Kaliszu, Syn[a] Jakóba Szkopa, Pomorskiego Stowarzyszenia Rolniczo-Handlowego w Toruniu, Fabryki Chemicznej w Katowicach i Maurycego Szwarcberga.
Powyższe ruchomości oglądać można pod wskazanym adresem w dniu sprzedaży.
Warta, dnia 3 listopada 1933 roku.
Komornik:
(—) K. Sobolewski.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 102

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Pustelniku Wojciechu, właścicielu 2 mórg 299 prętów z kol. Poprężniki, powiatu tureckiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 7 lipca 1936 r.

W powołanym terminie osoby zainteresowane winne zgłosić swo­je prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.


Echo Tureckie 1936 nr 7

Ogłoszenie drobne.

Urbańczyk Józef z kol. Poprężniki, gm. Goszcza­nów, dnia 31 stycznia 1936 zagubił browning kal. 6,..5 posiadany na zasadzie pozwolenia Starostwa.


Echo Tureckie 1936 nr 51

Z Gawłowic.
W ubiegłym tygodniu (6 b.m.) odbyło się w szkole w Gawłowicach pow. tureckiego liczne zebranie rodziców.— Po omówieniu przez kierownika spraw szkolnych (apel do rodziców, by w dniach ciężkiej zimy odwo­zili dziatwę do szkoły) rozpoczęto obrady nad utworzeniem nowej placówki ruchu spółdzielczego — nad uruchomieniem Spół­dzielni Mleczarskiej. W dyskusji, jaka się wywiązała, p. Urbańczyk z Poprężnik mó­wił o istocie spółdzielczości, dając krótki przegląd zrzeszeniowego ruchu rolnika zagranicą a w Polsce, p. Pułaski ze Strachanowa wyjaśnił technikę pracy Spółdzielni, i kier. szkoły p. Gawron poruszył sprawę budowy w Łodzi fabryki nowego produktu tkackiego — lanitalu (z przerobu sera). W dyskusji wybrano Komitet, który ma opracować plan pracy i skupić ogół rolników z Gawłowic, Poprążnik, Poradzewa i Wacławowa w Spółdzielni.
Nowej placówce życzyć trzeba jaknajpomyślniejszej pracy—staropolskiem „Szczęść Boże" w nowym roku 1937.—
Uczestnik K. P.


Echo Tureckie 1938 nr 24

Bójka o kury

W dniu 1 b. m. we wsi Poprężniki gm. Goszczanów, doszło do poważnej awantu­ry między sąsiadami Rzeżniczakiem J. i Filipczakową Br. o szkody przez kury wy­rządzane. Awantura miała epilog smut­ny, mianowicie Rzeźniczak uderzeniem szpa­dla powalił Filipczakową na ziemię i za­dał jej kilka uderzeń nogą. Filipczakowa odniosła ciężkie uszkodzenie ciała.


Echo Tureckie 1938 nr 26

Z Obozy Zjednoczenia Narodowego w TURKU.
Przewodniczący Okręgu Poznańskiego Obozu Zjednoczenia narodowego poseł dr. Leon Surzyński za aprobatą Szefa Obo­zu gen. St. Skwarczynńkiego mianował przewodniczącym Obwodu Tureckiego p. senatora Tomasza Szymańskiego, który zkolei przedstawił do zatwierdzenia Władzom O.Z.N. skład Prezydium Obwodu Ra­dy Obwodowej i poszczególnych Prezy­diów Obwodu Tureckiego.
Jak się dowiadujemy składy te in ex­tenso zostały przez Władze Obozu zatwier­dzone, wobec czego podajemy je poniżej:
PREZYDIUM
Przewodniczący: Szymański Tomasz, no­tariusz, b. senator, Turek, l' Vice-przewodniczący: Bagiński Bronisław, notariusz, Uniejów, II Vice-przewodniczący Ks Dr Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, III Vice- przewodniczący Kawecki Antoni, burmistrz m. Turku, Sekretarz Czarniawski Jan, nau­czyciel, Żuki pow. Turek Skarbnik Budkie­wicz Kazimierz, pracownik umysłowy, Tu­rek.
RADA OBWODOWA
Poseł Felicjan Sławoj-Skladkowski, War­szawa, Poseł Feliks Karśnicki Warszawa, Cieślak Stanisław, rolnik, Bibianna, Mło­dzianowski Tomasz, ziemianin, Kawęczyn, Czyżo Józef, rolnik, Smólsko, Stefaniak Piotr, rolnik, Strachocice, Grzybowski Ma­teusz, rolnik, Orzeszków, Bętkowski Zy­gmunt, rolnik, Kossew, Bednarek Józef, rol­nik, Lubola, Jędrzejczak Walenty, rolnik, Karnice, Szewczyk Józef, rolnik, Wroniawy, Formański Józef, rolnik, kol. Tomisławice, Kawecki Antoni, burmistrz, Turek, Ks. Dr. Portych Teodor, proboszcz, Grodzisko, Mu­szyński Tomasz, burmistrz, Dobra, Stach Franciszek, dyrektor, Gimnazjum, Turek, Szeffel Roman, przemysłowiec, Turek, Opitz Roman, tkacz, Turek, Orzechowska Krystyna, ziemianka, Zbylczyce, Swierczyński Aleksander, inżynier rolnik, Turek, Szy­mańska Zofia, prezeska Zw. Strzeleckiego Żeńskiego Turek, Ks.Dr. Florczak Józef, prałat, Turek, Bauerowa Weronika, nauczy­cielka, Uniejów, Gębicka Cecylia, gospody­ni wiejska, Strachanów, Łaziński Aleksan­der, nauczyciel, Dobra, Dzierzbicki Włady­sław, ziemianin, Biernacice, Walerych An­toni, rolnik, Tomisławice, Szewczyk Józef, nauczyciel, Przykona, Marczyńska Rozalia, gospodyni wiejska, Jakóbka, Scibior Józef, nauczyciel, Bibianna, Puławski Józef, rol­nik, Strachanów, Bartosik Leonard, rolnik, Zdzenice, Scbior Ignacy, prezes Związku Rzem. Chrze. Turek, Kolska Kazimiera b. ziemianka, Turek.
ZARZĄDODDZIAŁÓW
(...) Gm. Goszczanów przewodniczący Szew­czyk Józef, rolnik, Wroniawy zast. przewodn. Urbańczyk Józef, Poprężniki sekre­tarz Staszewski Bronisław, nauczyciel, Go­szczanów skarbnik Mus[i]alik, rolnik, Gawłowice, członkowie zarządu 1) Koniak Stanisław, rolnik, Chlewo 2) Pie­kielny Stanisław, rolnik, Poniatów.(...).

ABC Kaliskie 1938 nr 141

Wypadki

Manipulując bronią, postrzelił się w lewy policzek Józef Pawlak, lat 27, zam. we wsi Poprężniki, pow. tureckiego. W stanie ciężkim przywieziono ofiarę własnej nieostrożności do szpitala w Kaliszu.


1 komentarz:

  1. Znam chyba syna opisanego tutaj Rodzia Trepki z Poprężnik /tego chłopca od polowania na zające/. Mieszka pod Bydgoszczą w Osielsku zdaje się .

    OdpowiedzUsuń