-->

niedziela, 12 maja 2013

Polków

Zajączkowski:
Polków-pow. sieradzki
1) 1358 trans. z 1416 r. w kop. późniejszej, KDW 2050: Polcow - villa, bona in districtu terre Syradiensis. Kazimierz Wielki otrzymuje od kl. augustianów we Wrocławiu 4 wsie w Sieradzkiem, wśród których P., w zamian za pewne posiadłości w Kaliskiem.
2) XVI w. Ł. I, 391-392: Polkow - villa, wł. król., par. Męka, dek. i arch. uniejowski. 3) 1511-1518 P. 194: Polkow - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 244: Polkow - jw. 4) XIX w. SG VIII, 597: Polków - wś, par. jw., gm. Zduńska Wola, pow. sieradzki.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Pólków, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność królewska, 11 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Polkow att, parafia męka, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: starosta sieradzki Woyciechowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Polków, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Męka, własność rządowa. Ilość domów 14, ludność 101, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Pólków,  wś, pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola, par. Męka, odl. od Sieradza 8 w., ma 33 dm., 188 mk.; była to wś królewska. Według Lib. Ben. Łask. (I, 392) łany kmiece i folwar. dawały plebanowi w Męce dziesięcinę, a za dziesięcinę konopną po 2 gr. z łanu i kolędy po groszu. Według reg. pob. pow. Szadkowskiego z r. 1552-1553 wś P., w par. Męka, miała 9 osad., 21 łan. (Pawiński, Wielkop., II, 244).

Spis 1925:
Pólków, wś, pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 53. Ludność ogółem: 269. Mężczyzn 137, kobiet 132. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 264, ewangelickiego 5. Podało narodowość: polską 269.

Wikipedia:
Polków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
POLKÓW par. Zduńska Wola, p. zduńskowolski wieś królewska w 1789 w posesji Stanisława Kossowskiego wraz z wsiami Rzechtą i Czechami . W Polkowie zagrodników 8, komorników 6, na Chmielnej młynarz. Na Czechach półrolników 17, zagrodników 3, komorników 4, na Żebrakach osad 3. (Lustr. I s. 229-35)
1992 r.

Lustracja 1789 r.

Wsie te Polkow i Czechy mają bór swój sosnowy na opał i budowlę zdatny, znajduje się także dębina, ale ta tylko na koły zdatna.
Te naminione wsie graniczą, a najprzód wieś Polków graniczy z ziemskimi Podłęczycami i Rzechtą tudzież Bykniem, także księżyzną Piaskami, z którymi wsiami żadnej o granice kontrowersyji nie masz. Gromada tej zaskarżała się, iż ur. Masłowski, wsi Stronska dziedzic, w gruncie do wsi Połkowa należącym czyni kontrowersyją. 

INWENTARZ DÓBR WSIÓW PÓŁKOWA I CZECHOW
w województwie sieradzkim powiecie Szadkowskim leżących, do starostwa sieradzkiego należących prawom JW Stanisława z Głogowej Kossowskiego, starosty sieradzkiego, podległych w czasie lustracyji dn. 28 m. września r. 1789 z opisaniem budynków spisana

Wjeżdżając od wsi Zychty na podwórze do dworu wrota między słupami z tarcic nowe z dwiema fortkami takiemiż z podwórza, z podwórza na wieś drugie wrota takież z fortkami takiemiż. Podwórze całe wkoło płotem plecionym w słupy nowo ogrodzone. Na podwórzu dwór z drzewa rzniętego w węgieł na podwalinach podbudowany, dobry. Dach na nim gontami pobity. Do sieni drzwi na zawiasach, pułap z tarcic, podłogi nie ma. Drzwi drugie do kuchni na zawiasach. Z sieni po prawej ręce pokojów 2. Drzwi troje na zawiasach, w jednym okien 3 dobre, w drugiem 2. Pułapy i podłogi z tarcic dobre, kominków 2 ceglanych. Piec kachlowy 1 dobry do obydwóch pokojów. Z sieni po lewej ręce pokój 1, drzwi na zawiasach, połap i podłoga z tarcic, okna 3, piec kachlowy, komin ceglany. Obok tego szpiżarka, drzwi na zawiasach. Z kuchni do ogrodu na zawiasach drzwi. Przed dworem stodoła z drzewa budowana, stara, zła, pod poszyciem słomianym starym. Do niej wrot na wylot czworo starych. Szpichlerz z drzewa tartego w węgieł zabudowany, dobry, pod poszyciem słomianym dobrym. Od dołu okap wkoło z gontów w 4 sary nowo dany, do którego drzwi z tarcic na zawiasach. Połap i podłoga z tarcic dobre, wschody na górę, na górze sąsieków 4 z tarcic. Obora na bydło z drzewa tartego w węgieł zabudowana pod poszyciem słomianym starym, dobrym, do której wrót podwójnych z tarcic dwoje. Drzwi małych pojedynczych z tarcic troje. W tej żłobów 4, drabin 4. Browarek mały z drzewa ciesanego zabudowany pod poszyciem słomianym z jedną izbą, sienią. Do sieni drzwi jedne, do izby drugie. W izbie piec z kominem, okno jedno. Przy tym browarku chlewów 3 na trzodę, do których drzwi troje. Obok tego bażantarnia w słupy z tarcic zabudowana pod poszyciem słomianym z okapem od dołu w 2 szary z gontów dany z podłogą i pułapem z tarcic. Drzwi z tarcic jedne na zawiasach. Wokoło ta bażantarnia płotem plecionym w słupy ogrodzone nowo z fortką na zawiasach. Karczma stara z drzewa ciesanego w węgieł zabudowana z wjezną stajnią, z dwiema izbami z połapami bez podłóg. Okna 2, pieców ceglanych 2, kominków małych 2. 


[Osiadłość] wsi Półkowa.  
Zagrodnicy: 1. Michał Grząsik. 2. Wincenty Grząsik, ławnik. 3. Woyciech Staniucha. 4. Jan Turasek. 5. Mikołay Bartosik. 6. Franciszek Turek. 7. Łukasz Koziczak, ławnik. 8. Piotr Opora. Komornicy: 1. Sobkowa Galuska. 2. Jakobowa Chochelna. 3. Piotr Kubasik. 4. Katarzyna Grząsiowna. 5. Jozef Grząsik. 6. Maćkowa Kubaska.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
9. Dóbr Narodowych Ekonomii Męka, składaiącey się z folwarku i wsi Męka, z Probostwa Męka złożone z gruntów i łąk w ilości morgów 277 prętów 120 miary Reńskiey, z młyna wodnego do Probostwa należącego, z wsi Ruda, z dwóch wybraniectw 21 łanów gruntu obeymuiących zabudowań w possessyi Rządu zostaiących, z folwarku j, wsi Polkow, z młyna Chochełna zwanego, z folwarku i wsi Piaski, z trzech młynów wodnych, to iest: 1) z młyna należącego do folwarku Wielka, 2) z młyna należącego do SSrów Antoniego Grzelaka, i 3) z młyna należącego do Mateusza Surmagi, z wsi Czechy, z folwarku wsi Góra poświętna, z folwarku Szkaplerz, Jurydyki Podominikańskiey, z miasta Sieradz, z wybranictwa we wsi Szlach: Dzigorzew w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku Osinek, z wybranictwa we wsi Szlach: Monice, i z folwarku Pruchna w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku Groiec Wielki, z młyna wietrznego, z wybranictwa we wsi Szlach: Mnichów, z wsi Łagiewniki, z folwarku wsi Oraczew, z młyna wodnego, z wybranictwa we wsi Szlach: Woźniki, z folwarku i wsi Kopyści, z wsi i Probostwa Borszewice, z folwarku i wsi Probostwa Sędzieiewice, z młyna wodnego tamże, z wsi Lucieiow, z wsi Żagliny i Źródła w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim; z folwarku i wsi Szadkowice, z młyna Buła na zimney Wodzie zwanego w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim; z miasta Szadek, z austeryią, oraz z domów Piekło, w których szynki Rządowe, niemniey z placu pustego Piekiełko, Z Wóytostwa w Szadku, z wsi Kromelin, Kobyla, Wielgiey Wsi, z młynów dwóch Nagrobla i Żagrda zwanych, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim sytuowanych
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.


Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 54

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż Kommissya Woiewódzka następne dobra Rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi od 1 Czerwca r. b. a mianowicie:
3. W dniu 20 Marca r. b. naczelną dzierżawę Ekonomii Męka, w Obwodzie Sieradzkim położoną., na lat sześć pro 1829/1835, przynoszącą dotąd rocznego dochodu złp. 12,691, do którey należą:
a, Folwarki Męka, Piaski i Polków,
b, Wsie Męka, Ruda, Piaski, Polków i Czechy,
c, Młyny Wilk, Grzelaczyk, Susmaga, Nagrobli i Sądzieiewice,
d, Propinacya.
Termina powyższe odbywać się będą na Sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey z rana od godziny 10, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wyrażonych do skutku doprowadzonem zostanie, Pretendenci w biurze sekcyi dóbr każdego czasu poinformować się mogą. Każdy Pretendent w terminie stawaiący, winien przed przystąpieniem do licytacyi usprawiedliwić. A, Świadectwem Kommissarza Obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym Obwodzie iest znany iako dobry i zamożny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiźnie i inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony być powinien, tudzież,
B, Świadectwa dziedzica dóbr, które dotąd dzierżawił, że mu się wzupełnośći uiścił, iest zamożnym gospodarzem, i że się z włościanami dobrze obchodził, nakoniec obowiązany zostaie,
C, Złożyć vadium gotowemi pieniędzmi kors w kraiu maiącemi, do wysokości iedney czwartey części summy dzierżawney z dóbr, o których possesyą ubiega się;— nieutrzymuiącemu się zaś na licytacyi, vadium natychmiast zwróconem będzie. W Kaliszu, d. 20. Lutego 1829. r. Radca Stanu Prezes, Kowalski Zast. Sekretarz ieneralny, Welinowicz Zast.Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 139

(N. D. 3361) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
2, Po Jakóbie Hillerze Warszawskim co do summy złp. 19,500 czyli rs. 2925 na dobrach Polków z przyległościami w Okręgu Szadkowskim w dziale IV. pod Nr. 8 wpisanej;
(...) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 18 (30) Grudnia 1848 r. godzinę 10 z rana tu w Kaliszu w méj Kancellaryi dla zgłoszenia się osób spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających. 
Kalisz dnia 2 (14) Czerwca 1848 roku.
M. Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 220

(N. D. 5...22*) Burmistrz Miasta Zduńskiej Woli. Zawiadamia kogo to interresować może iż dla odzyskania znacznych zaległości Skarbowych, tudzież kassy miejskiej ciążących dobra Zduńska Wola w dniu 12 (24*) Października r. b. o godzinie drugiej z południa, odbywać się będzie w biurze Naczelnika powiatu Sieradzkiego głośna in plus licytacya na wydzierżawienie dochodu Propinacyjnego w mieście i dobrach Zduńska-Wola w powiecie Sieradzkim, a mianowicie:
W mieście Zduńskiej Woli szynków 16; 2. w Jurydyce szyn. 1. 3. w wsi Zdunach szyn; 2. w wsi Porębach szyn. 1; 5. w wsi Ogrodziskach szyn. 1; 6. w wsi Polkowie 1; 7. w wsi Czechach 1; 8. w wsi Stręczycach szyn. 1; 9. w wsi Opiesinie szynków 1; a to na czas od dnia 20 Października (1 Listopada) r. b. do dnia tegoż i miesiąca 1849 r. od summy rubli srebrnych 7,500, Każdy przystępujący do licytacyi zaopatrzony bydź ma w vadium rub. 750 w gotowiźnie. Warunki licytajne są do przejrzenia w biurze Naczelnika powiatu, i magistratu m. Zduńskiej Woli w godzinach biurowych.
w Zduńskiej Woli d. 17 (29) Wrze. 1848 r
Kranas.

*nieczytelne
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 224

(N. D. 4793) Podpisany Patron przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiéj w Warszawie pod Nr. 496 zamieszkały, jako Obrońca Juliusza Złotnickiego właściciela dóbr Ptaszkowice w tychże dobrach Okręgu Szadkowskim Gubernii Warszawskiej zamieszkałego donosi i ogłasza iż na skutek wyroków Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie z dnia 10 (22) Marca i 30 Lipca (11 Sierpnia) 1849 r. sprzedane zostaną w drodze działów
DOBRA ZIEMSKIE
1. Zduńska Wola z przyległościami oszacowane na rs. 99,222 kop. 20.
2. Pólków z przyległościami oszacowane na rs. 31,008 kop. 30.
3. Stęszyce Opieszyn z przyległościami oszacowane na rs. 17,786 kop. 70, wszystkie położone w Okręgu Szadkowskim Gubernii Warszawskiéj, a będące Własnością.
1. Juliusza Złotnickiego.
2. Dezyderyusza Zagórskiego dziedzica dóbr Rszew w dobrach Zabiczki Okręgu Zgierskim zamieszkałego
3. Gustawa Okołowicza nieletniego usamowolnionego w dobrach własnych Bechcice Okręgu Szadkowskim Gubernii Warszawekiéj zamieszkałego, działającego; w assystencyi kuratora Antoniego Kosińskiego.
4. Waleryi Okołowicz nieletniej usamowolnionej, działającej w assystencyi Kuratora Juliusza Złotnickiego w dobrach Ptaszkowice Okręgu Szadkowskim, Gubernii Warszawskiej zamieszkałéj. Przygotowawcze przysądzanie odbędzie się w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie pod Nr. 549 urzędującego przed W. Stępniewskim Sędzią delegowanym dnia 6 (18) Października 1849 r. o godzinie 10 z rana.
Warszawa d. 27 Wrześ. (9 Paźdz.) 1849 r.
Zygmunt Krysiński, Patron.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 136

(N. D. 2743) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
3. Cypryana Sienickiego, wierzyciela summ: a) rs. 3000, na dobrach Majaczewice w Okręgu Sieradzkim pod Nr. 14; b) rs. 675 na dobrach Stęszyce Opieszyn i Srednie pod N. 14 zapisanych, a rozciągających się na dobrach Zduńska wola, oraz Polków, w tymże Okręgu; с) rs. 885 na dobrach Spendoszynie, w Ogu Wartskim pod N. 12 b. d) rs. 13...0* na dobrach Wiktorowie, w Ogu Wieluńskim pod N. 9 b.; (…) otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny na d. 16 (28) Grudnia 1852 r. przedemną Pisarzem.
w Kaliszu d. 5 (17) Czerwca 1852 r.
J. Zengteller.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 258

(N. D. 5326) Regent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Jana Ostrowskiego wierzyciela summy rs. 450 sposobem ostrzeżenia na dobrach Polków w dz. IV pod Nr. 9 ad 1. Zduńska Wola pod Nr. 33, ad 2. i Stąszyce pod Nr. 13 ad 3 wszystkich z Ogu Szadkowskiego zapisanej. (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których oznacza się termin na d. 18 (30) Maja 1854 r. w kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 30 Paźd. (11 Listopada) 1853 r.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 265

(N. D. 5195) Regent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Adama Sulimierskiego właściciela dóbr Paprotnia i Marzynek oraz dóbr Swiędzieniejewice część lit. A. B. obojga z Ogu Szadkowskiego, tudzież wierzyciela różnych kapitałów i praw na dobrach Ziemskich z Ogu Szadkowskiego zahypotekowanych, jako to: (…) b) na dobrach Polków i Czechy w dz. IV pod Nr. 6 złp. 34000 czyli rs. 5100 z większej złp. 40000, albo rs. 6000 pozostałe, i pod Nr 7, złp. 16000 czyli rs. 2400 wraz z przywiązanem do tych obudwóch summ prawem zastawu tychże dobr w dz. III. pod Nr. 2 zamieszczonem, (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których oznaczony został termin na d. 28 Maja (9 Czerwca) 1854 r. w kancellaryi hypotecznej w Kalisza przed podpisanym Rejentem.  
Kalisz d. 3 (15) Listopada 1853 r.
Miklaszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 37

(N. D. 784) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Jana Ostrowskiego wierzyciele summy rs. 450 sposobem ostrzeżenia na dobrach Polków w dz. IV pod Nr. 9 ad d. Zduńska Wola pod Nr. 33, ad d. i Stęszyce pod N.13 ad d. wszystkich z Ogu Szadkowskiego zapisanej.
(…) otworzyły się spadki, do regulacyi których oznacza się termin na d. 18 (30) Maja 1854 r. w kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 30 Paźd. (11 Listopada) 1853 r.
Jan Niwiński.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 283

(N. D. 6664) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Stefana Złotnickiegо właściciela dóbr, miasto Zduńska Wola z przyległemi do niego dobrami Stęszyce, Opieszyn i Polków, w Ogu Szadkowskim.
2. Dezyderyusza Zagórskiego wierzyciela summ złp. 92996 gr. 15 i złp. 59800 na powyż rzeczonych dobrach Zduńskiej Woli pod N. 42 a b działu IV. wykazu hypotekowanych, a rozciągających się na dobrach Stęszyce i Polków.
(...) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny na d. 13 (25) Czerwca 1855 r. przedemną Pisarzem odbyć się maiący.  
Kalisz d. 4 (16) Grudnia 1854 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 108

(N. D. 3122) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Maryanny z Dzierżawskich Szczawińskiej, co do summy 1500 rs. pod N. 36 wykazu dóbr Zduńska-wola, a pod N. 12 wykazu dóbr Polków, z Okręgu Szadkowskiego zapisanej;
(...) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na dzień 10 (22) Listopada r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiej Kaliskiej.
Kalisz d. 1 (13) Maja 1859 r.
J. N. Zengteller.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
12. Polków, składających się z folwarku Polków z wsi Czechy i Polków oraz z lasów z wszystkiemi przyległośc. i przynależytśc. w Ogu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rs. 385 kop. 98, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Łopuskim dnia 12(24) Maja 1867 r., że vadjum ustanowione zostało na rs. 1,350, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 5,538, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu Emilii i Edmunda nieletnich rodzeństwa Brzozowskich wierzycieli dóbr pomienionych z tytułu sumy za rzecz ich w Dziale IV pod Nr. 28 wykazu hypotecznego tych dóbr zabezpieczonej.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 4

Na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji z d. 11 listopada 1920 r., poszukuje Augusta Szuberta, zamieszkałego we wsi Polków, gm. Zduńska - Wola, a oskarżonego z art. 149 K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego — nieznane.

W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1924 październik
_________________________________________________________________________________


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 17

WYKAZ
STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW
za I-sze półrocze 1930 r., które decyzją Wojewody Łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2367 T-wo Ochotniczej Straży Pożarnej w Polkowie, pow. Sieradz, z dn. 5. IV. 1930 r. L. II. AP. 2495.


Echo Sieradzkie 1932 4 lipiec

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W POLKOWIE

W dniu 29 tym czerwca r. b. w Polkowie gm. Zd -Wola odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na program uroczystości złożyło się: odegranie sztuki p. t. „Noc świętojańska" w 3-ch aktach, deklamacje, śpiewy, chóralne i solowe. Następnie popis gimnastyczny, na którym — dzieci szkolne ćwiczyły, „obrazy" przy akompaniamencie mandoliny. Na zakończenie uroczystości kierowniczka p. Marja Fijałkowska w serdecznych i pełnych miłości, dla dzieci, słowach pożegnała je zachęcając do dalszej wytrwałej pracy na niwie szkolnej poczem nastąpiło rozdanie świadectw. Na uroczystości obecni byli rodzice dzieci szkolnych, jak również zaproszeni goście.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
18. Polków, obejmującą wieś Polków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:


wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 27 marzec

SPRAWOZDANIE.
Instruktora Zarządu Powiatowego straży Pożarnych na pow. sieradzki.
Praca zamierzona w ub. roku, a poparta przez Walne Zgromadzenie poza przeprowadzeniem Zjazdów Manewrowych i urządzeniem 2 kursów w rejonach wykonana została w całości. Zjazdy Manewrowe i kursy wspomniane projektowane były w okresie wiosennym r. b.
Jak w ubiegłym roku tak i w roku sprawozdawczym w poczynaniach naszej pracy mieliśmy poparcie ze strony poszczególnych Zarządów i Naczelników Straży.
W okresie sprawozdawczym od 29 maja po dzień dzisiejszy stan Straży na terenie powiatu przedstawia się następująco:
Funkcje N-ków pełnią nast. druhowie:
1) K. Pruski. Sieradz. 2) A. Kuske, Zd. Wola. 3) M. Kaszyński, Warta. 4) R. Cielecki, Szadek. 5) M. Saganowski, Złoczew. 7) J. Grabałowski, Zadzim; 7) E. Nierychlewski, Gruszczyce. 8) W. Jedyński, Wierzchy. 9) E. Kluba, Wróblew. 10) J. Golas, Klonowa 11) P. Fabjańczyk, Brąszewice. 12) St. Sikorski, Brzeźno. 13) Fr. Górski, Burzenin. 14) St. Zach, Barczew. i 15-ty rejon do czasu reorganizacji rejonów pozostaje nie obsadzony.
Ogólna wartość majątku ruch. i nieruchomości Straży na terenie powiatu wynosi około 1 miljona zł. w-g. obliczenia i oszacowania przez Zarządy Straży, zaś wyekwipowanie, uzbrojenie, zaopatrzenie w przęt oraz stan liczebny przedstawia się następująco:
Członków czynnych w strażach — 2682, członków popierających — 1.166, straży wiejskich w powiecie 97, straży małomiasteczkowych 4, straży miejskich 2, drużyn żeńskich samarytańskich poż. 27, oddziałów PW. 6, drużyn O.P. Gaz. 9, świetlic 14, bibliotek 7, kół teatralnych 27, orkiestr 13, chórów 4, remiz drewnianych 45, remiz murowanych 29, remiz betonowych 11, szop na narzędzia 7, wspinalni 3, syren ręcznych 11, dzwonów 84, wyszkolonych naczelników rejonu 8, wyszkolonych naczelników straży 70, wyszkolonych podoficerów straży 99, wyszkolonych poinstruktorów 79, mundurów zwykłych 1.918, mundurów bojowych 863, hełmów 1264, pasów bojowych 371, toporów 649, drabin mechanicznych kon. 1, drabin francuskich 3, drabin drążkowych 11, drabin Szczerbowskiego 50, drabin przystawnych 72, drabin hakowych 26, beczkowozów 126, wozów pogotowia 74, masek gazowych 48, przyrządów ratunkowych 2, sikawek ręcznych 125, sikawek motorowych 5, węży tłocznych 4,664m, apteczek 15, noszy 3, samochodów pożarniczych 4, samochodów osobowych 2, bekadeł alarmowych i trąbek 111.
W roku 1933-34 otrzymały zasiłki z PZUW. następujące Straże w naturze bądź też w gotówce.
Brzeźno 8 mtr. węża sawnego, Bartochów 300 zł. zasiłku na beczkowóz. Leliwa 15 mtr. węża tłocznego 1 parę łączników i drabinę Szczerbowskiego. Chajew 15 mtr. węża tłocznego, 1 parę łączników. Żelisław drabinę Szczerbowskiego. Lipicze beczkowóz 2 kołowy żelazny i 15 mtr. węża. Stanisławów 15 mtr. węża tłocznego. Owieczki 50 zł. na wóz pod sikawkę. Sadokrzyce 30 mtr. węża tłocznego. Tubądzin 30 mtr. węża tłocznego. Klonowa 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Prusinowice sikawkę przenośna (930 zł.) zapł. 200. Czartorja 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kliczków -Mały 2 pary łączników "Polonja". Krokocice 300 zł. na kupno 4 koł. beczkowozu. Starce 15 mtr. węża tłocznego i 4 sawnego. Burzenin 300 zł. zasiłku na 4 koł. beczkowóz. Dąbrowa - Wielka 15 mtr. węża tłocznego. Strzałki 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. węża sawnego. Niemojew 930 zł. na sikawkę przenośną. Korczew 15 mtr. węża tłocznego. Zd.- Wola syrena elektryczna, 150 mtr. węża tłocznego i 10 par łączników. Rossoszyca 30 mtr. węża tłocznego. Grabina 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Drużbin "Tyfon" syrenę pneumatyczną. Oraczew 15 mtr węża tłocznego. Kuźnica — Błońska 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. sawnego. Godynice 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Rzechta 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wośniki 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wągłczew 6 toporów, 6 pochew i 6 pasów bobowych. Charłupia — Mała 100 zł. na beczkowóz. Polków 930 zł. na sikawkę przenośną. Kłocko 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kościerzyna 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Piaski 30 mtr. węża tłocznego. Wypada mi zaznaczyć, iż przy wydatnem poparciu p. Inspektora PZUW. J Gaweckiego wyekwipowanie Straży w sprzęt posuwa się szybko naprzód.
Z powyżej podanego zestawienia sami zorjentujemy się, iż pomoc PZUW. z każdym rokiem wzrasta.
Pożarów masowych w okresie sprawozdawczym było 1, pojedynczych 91 razem 92. Straty poniesione przez PZUW. za pożar masowy w Prażmowie wynoszą 34.149 zł. Straty pojedyczych wynoszą 106.873. Razem odszkodowania wynoszą 141022 zł.
Jeżeli porównamy statystykę pożarów z lat ubiegłych, to stwierdzić należy, że palność w naszym powiece procentowo się zmniejszyła.
Pomimo przedsięwziętych pewnych poczynań przez odnośne organa w kierunku zapobiegania pożarom, Straże Pożarne również w tym kierunku muszą przedsięwziąć akcję propagandową i nieustawać w dalszej pracy.
Stosownie do wydania nowego regulaminu wyszkoleniowego przez Władze centralne, wydaliśmy okólnik polecający wszystkim Naczelnikom Straży przeprowadzenie wyszkolenia w zakresie I stopnia, niezależnie od tego na przeprowadzanych odprawach oficerskich w rejonach szczegółowo sprawy te były omawiane przezemnie. Pomimo posiadanej przez Naczelników Straży w tym kierunku wiedzy i mimo nakazu Związku Okręg. jak zdołałem stwierdzić prac tych za wyjątkiem kilku Straży nie prowadzi się. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wspominanego wyszkolenia Zarząd Powiatowy opracuje plan wyszkolenia i lekcje, które prześle do poszczególnych Straży i dopinguje specjalnie wykonania tego zlecenia.
Straże, które przeprowadzą przeszkolenie do jesieni złożą o tem zameldowanie do Zarządu Powiatowego celem przeprowadzenia egzaminów i na dania tymże odnośnych zaświadczeń i odznak.
Przeszkolenia Straży odbywały się w Strażach w czasie lustracji, inspekcji lub też specjalnie. Przeszkoleń takich przeprowadziłem 24 i 40 ćwiczeń przygotowawczych druż. do zawodów Wojewódzkich.
W dniach 17 i 18 czerwca ub. roku odbyły się eliminacyjne zawody o mistrzostwo województwa łódzkiego w poszczególnych grupach Straży, połączone ze Zjazdem Straży całego województwa. W Zjeździe tym z naszego powiatu wzięło udział 89 Straży w ogólnej liczbie 876 czł. Najliczniej z rejonów miejskich reprezentowany był rejon sieradzki. Z rejonów wiejskich reprezentowany był najliczniej rejon Brzeźno.
Specjalnie podkreślić mi wypada że wszystkie te 89 Straży zasługują na uznanie za zrozumienie i wysiłek pracy naszej organizacji.
W Zjeździe tym nie wzięło udziału 14 Straży, wykaz których posiadamy. W zawodach zaś o mistrzostwo województwa wzięły udział następujące Straże: w II grupie straży miejskich — Sieradz Straż., w IV grupie straży wiejskich — Straż Smardzew.
Mistrzostwo Województwa w grupie Straży miejskich zdobyła Straż Sieradzka tym samem zajmując I miejsce na zawodach jeżeli chodzi o Straż Smardzewską, to dzięki podenerwowaniu się całej drużyny co oczywiście wpłynąć musiało na złe wykonanie ćwiczeń szkolnych Straż Smardzewska zajęła IV miejsce w IV grupie.
Niezależnie od tego w konkurencji ćwiczebnej stanęły z naszego powiatu 4 drużyny żeńskie samarytańskie, a więc Szadek, Wojków, Ralewice i Męka.
Drużyny nasze wzbudziły zachwyt wszystkich widzów. Kolejność miejsc przyznanych przez sąd konkursowy jest następująca: 1 miejsce drużyna żeńska — Szadek, 2 miejsce drużyna żeńska — Wojków, 3 miejsce drużyna żeńska — Ralewice, 4 miejsce drużyna żeńska — Męka.
Pozostałe kilka miejsc zajęły drużyny żeńskie z innych powiatów.
W czasie dokonywania inspekcji przy każdorazowej bytności w Strażach udzielałem Zarządom oraz Naczelnikom Straży wskazówek i porad fachowych. Inspekcji takich przeprowadziłem w Zarządach 23 i w Oddziałach 45.
Alarmów przeprowadzono 63 i w 63 wypadkach stwierdzono gotowość alarmową. Ogólnie biorąc, Straże wykazały wysoką sprawność alarmową. Szybkość wyjazdowa wahała się od 4 do 8 minut.
Prace biurową prowadzę sam i w okresie sprawozdawczym zostało załatwione 465 różnych spraw i wydano kilka okólników.
W zestawieniu liczbowem praca moja przedstawia się następująco: Lustracyj podst. Zarządów przeprowadzono 23, Lustracyj podst. Oddz. przeprowadzono 45, Inspekcyj Zarządów przeprowadzono 17, Inspekcyj Drużyn przeprowadzono 39, Przeszkoleń ćwiczeń szkol. przeprowadzono 74. Przeszkoleń praktycznych przeprowadzono 10. Alarmów przeprowadzono 63. Udział. w posiedz. Zarządów 14. Udział w Walnych Zgromadz. 10 Wstępnych egz. w druż. żeńskich 3. Przeszkoleń Straży Kolej. 7. Odpraw ofic. w rejonach 13. Udział w odprawach instr. 3 Zamierzenia na przyszłość.
Zarząd Powiatowy przewiduje delegowanie 4-ch delegatów na Radę Okręgu.
Zarząd Powiatowy przewiduje zwołanie Rady Powiatowej w I-ym i II-im półroczu.
Lustracyj straży przeprowadzi się 40, Inspekcyj straży przeprowadzi się 40, kontroli polustracyjnych 40, kurs I-go stopnia Dh. N-ków. 1, egzaminów kwalifikacyjnych żeńskich drużyn przeprowadzi Zarząd 4 egzaminów w zakresie I-go stopnia 20, odpraw oficerskich w rejonach przeprowadzi 14, od praw N-ków rejonowych przeprowadzi 1, odpraw K-tek drużyn żeńskich przeprowadzi 3, ćwiczeń kontrolnych w rejonach przeprowadzi 3, dokonanie nowych wyborów na N-ków rejonowych przeprowadzi się 15. Reorganizacja tych Zarządów Straży, które opieszale bądź też wcale nie wykonywują przyjętych na siebie obowiązków.
Instruktor Powiatowy:  
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1938 nr. 187
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1938 sierpień
_________________________________________________________________________________

____________________________________________


Dziennik Łódzki 1951 nr 285

Sankcje przeciwko opornym bogaczom
Gdy grozi kara
— znajdują się ziemniaki i zboże.
W tej czy innej gromadzie ciągle jeszcze wywiązanie się z obowiązków wobec państwa hamują bogacze wiejscy. Tych sobiepanków piętnuje nie tylko opinia gromadzka, lecz ściga ich również prawo. Nasi korespondenci donoszą: Na wniosek GRN w Godynicach został ukarany 400 zł. grzywny Franciszek Krzemieniak (19,5 ha), który mimo kilkakrotnych upomnień przynaglających go do odstawy ziemniaków i zboża, nie odstawił ani kilograma.
Podobnie jak Krzemieniak postąpili Michał Kowalczyk z Polkowa właściciel 11 ha, oraz Józef Caban z Klonowa (10,5 ha). Za sabotowanie dekretu rządowego obaj oporni bogacze wiejscy zostali ukarani. Pierwszy zapłaci 1.000 zł. grzywny, drugi 500 zł.
Poza nimi w pow. łaskim GRN przedstawiły wnioski o ukaranie: Kazimierza Dyły z Lutomierska (17,92 ha), Feliksa Kędzierskiego z Izydorowa (13 ha), Stanisława Łobodę z Rychlewa (9,52 ha), Antoniego Jończyka z Leszczyny (13,16 ha).
Józef Jejsak z gm. Zelów, gospodarujący na 16 ha niezłej ziemi, dowiedziawszy się, że prezydium GRN przekazało wniosek do PRN Łask o ukaranie go grzywną za upór i sabotowanie dekretu, natychmiast zmiękł w swym uporze, znalazł zboże i ziemniaki, po czym odstawił je na punkt skupu, wywiązując się w 100% ze swojego obowiązku. W ten sposób zaoszczędził 1.000 zł. Tyle bowiem wynosiłaby grzywna.

Inny znów kułak Wincenty Kałużny z gmn. Podolin, pow. piotrkowskiego, od 3 lat nie płacił podatków, nie odsprzedał państwu zboża, ani ziemniaków. Wobec tego dokonano zabezpieczającego zajęcia gospodarki i o dziwo Kałużny znalazł natychmiast pieniądze na podatki oraz dostarczył kartofle.

Dziennik Łódzki 1966 nr 78

13-letni Tadeusz Ratajczyk usiłował rozkręcić znaleziony w Polkowie pow. Sieradz niewypał. Podczas majstrowania przy pocisku nastąpił wybuch. Poranionego chłopca przewieziono do szpitala. (kl)

Dziennik Łódzki 1971 nr 91

W Polkowie pow. Sieradz spaliła się stodoła należąca do Nadleśnictwa Borszewice. Straty ok. 25 tys. zł.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza