-->

niedziela, 12 maja 2013

Poleszyn

Zajączkowski:
Poleszyn-pow. łaski
1) 1366 kop. z końca XVI w., Lib, priv. Lasc. f. 66-67: Polessino - villa. W dok. dot. kośc. w Łasku (v.) wym. jest P. jako wchodzący w skład par. łaskiej. 2) 1386 T. Sir. I f. 1, 3, 4; Hube, Zbiór Sier. 11, 13: Polessino, Poleszicze, Poleszino - Stanislaus de P., Ada de P., Falko de P. 3) 1392 T. Sir. I f. 31: Polessino - Florianus de P. 4) 1393 T. Sir. I f. 49: Poleszino - Albertus de P., Nicolaus de P. 5) 1394 T. Sir. I f. 57: Polessino - Przibislaus de P., Albertus de P.
6) XVI w. Ł. I, 447-448: Poleschyn maior, Poleschyn minor, Poleschyn duplex maior et minor - villa, par. Łask, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 7) 1511-1518 P. 192: Polessyno - desertatum (1518 Poleszyno Bolek, Poleszyno Stare) - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 238, 247: Poliessyn Orpyliow, Poliessyn Bolków, Poliessyno stare, Polieszyn Stary, Poliessyn Bolków dicta Nyewolya - wł. szl., jw. 8) XIX w. SG VIII, 588: Poleszyn - wś i Poleszyn Orpelów - folw. i dobra, par. i gm. Łask, pow. łaski.
Uwagi: obecnie P. - wś gromada Dobroń oraz P. - Orpelów - os. gromada Kolumna, Spis 895.
Uwagi: ad 1366 zob. Uzupełnienia i poprawki do Części I, poz. Łask.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Weśrzedni Poleszyn, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 3 dymów.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Poleszyn, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 14 dymów.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Poleszyn stary, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 14 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Poleszyn Stary, parafia łask, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat piotrkowski, własność: Załuscy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Poleszyn orszelów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Łask, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 102, odległość od miasta obwodowego 4.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Poleszyn śrzedni, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Łask, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 40, odległość od miasta obwodowego 4.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Poleszyn stary, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Łask, własność prywatna. Ilość domów 13, ludność 95, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Poleszyn, wś, i P. Orpelów, fol. i dobra, pow. łaski, gm. i par. Łask, odl. 6 w. od Łasku, przy drodze bitej. Wś ma 19 dm., 172 mk., 229 mr. ziemi włośc; fol. 4 dm., 33 mk. W 1827 r. było 31 dm., 237 mk. W Lib. Ben. Łask. (I, 448) wymieniono „Poleschyn duplex major et minor". Dziesięcina z łanów kmiecych i folwarcznych szła dla parafii w Łasku, a prócz tego kolęda po groszu z łanu. Zdaje się, że wieś ta wchodziła w skład dóbr Łaskich. Już około połowy XVI w. część jej przechodzi w inne ręce. Według reg. pob. pow. Szadkowskiego z r. 1552-1553 wś Poliessyn Bolkow, w par. Łasko, miała 2 osad., 1 łana. Na części zwanej P. Bolków al. Nyewolya mieli Szczerbowie, szlachta nie posiadająca kmieci, 11, łana. P. Stare, w par. Łasko, praedium dni Łaski, i karczma od wyszynku piwa, tudzież części szlacheckie bez kmieci; Dymka, sprzedana Łaskiemu i 1 łanu Lubońskiego. P. Orpyliów, w części jednej 2 osad., 21 łan. Część druga miała 3 osad (Pawiński, Wielkp., II, 238, 247). W 1885 r. dobra P. Orpelów składały się z fol. Poleszyn Orpelów i Poleszyn Średni al. Niewólka, rozl. mr. 933: fol. P. Orpelew gr. or. i ogr. mr. 229, łąk mr. 46, past. mr. 64, lasu mr. 141, nieuż. mr. 16, razem mr. 496; bud. mur. 2, z drzewa 8; fol. P. Średni al. Niewólka gr. or. i ogr. mr. 169, łąk mr. 64, past. mr. 23, lasu mr. 172, nieuż. mr. 5, razem mr. 437; bud. z drzewa 5; las nieurządzony. Dobra te stanowiły część dóbr Łask (ob.). Br. Ch.

Spis 1925:
Poleszyn, wś, pow. łaski, gm. Łask. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 28. Ludność ogółem: 210. Mężczyzn 111, kobiet 99. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 209, ewangelickiego 1. Podało narodowość: polską 209, niemiecką 1.

Wikipedia:
Poleszyn-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dobroń. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
POLESZYN par. Łask p. łaski, wieś i Poleszyn Orpelów ma 19 domów, 172 włościan i 229 mg gruntów, a folwark 4 domy i 33 mieszkańców. Poleszyn Średni Józef Brodzki sprzedał Stanisławowi Cieleckiemu. (Dydyński 1816 k.1067, SGKP t.8, s.588)


1929 r.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1751

Choszczowa
Dnia 14 lipca roku jak wyżej, ten sam ochrzciłem imionami Marianna, Prakseda, córkę Urodzonego Łukasza Polewskiego z Poleszyna z parafii Łask i Urodzonej Elżbiety z Chmielińskich, prawowitych rodziców, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Chmieliński rodzic tej Wielmożnej i Urodzona Katarzyna z Górskich Nagórska.

Akta metrykalne (Parafia Poddębice) 1758

Dnia 4 lutego
Ja, Jan Chryzostom Gieskowski ? proboszcz miejscowy, błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Walentego Poleskiego z Poleszyna z Urodzoną Antoniną Mikołajewską ze Starzyńskich mieszkającą przy swojej krewnej Urodzonej ze Starzyńskich Wężykowej w Łężkach, bezżennych, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach uroczystych i nie znajdując żadnych przeszków, w obecności świadków, Urodzonych Zygmunta Wężyka, Łukasza Poleskiego, Piotra Szadkowskiego i wielu innych przy akcie obecnych.

 Gazeta Południowo-Pruska 1802

Do sprzedania. Gdy dobra w wydziale Przświetney Regencyi Kaliskiey w powiatach Szadkowskim i Lutomirskim sytuowane, Urodz. Antoniemu Wyganowskiemu należące, wolne szlacheckie, to iest: miasto Łask i do niego należące wsie, iako: Ostrow, Barycz, Rokitnica, Wiewiorczyn, Wierzchy, Wronowice, Orchow, Wesołka, Krzucz, Poleszyn, Stary Niewolka czyli Poleszyn średni część C. Wola Łaska część A. młyn Pułusznica i wieś Janowice, których wartość na summę 373,606 reis. tal. I dr. gr. 6 fen. sądownie iest wyrachowana, ad instantiam fisci z okazyi długu drogą subhastacyi publicznie plus offerenti sprzedane bydź maią. A przeto maiący chęć kupienia ich i będący zdolni do ich posiadania także będący w stanie ich zapłacenia, tym pismem zapozywaią się, aby na terminach dnia 3. Marca, 3. Junii i 3. Septembris 1802 zawsze o 10 godzinie rano przed konsyliarzem Regencyi Matuszką stanęli i podanie swoie oświadczyli, także spodziewali się, że na poźnieysze podanie po terminie ostatnim zważano nie będzie. Taxę tych dóbr w registraturze Regencyi tuteyszey i Regencyi Poznańskiey, tudzież w Kreys Justyc Kommissyi Piotrkowskiey żądaiący przeyrzeć może. W Kaliszu dnia 22. Septembris 1801.
Krolewska Południowo- Pruska Regencya.

Dziennik Departamentu Kaliskiego 1810 r.

OBWIESZCZENIE.
Niżey podpisany Burgrabia przy Trybunale Kaliskim w Kaliszu przy Ulicy Przygrodzkiey Nro. 353. mieszkający.
Uwiadomiam publiczność.
Imo. Iż dochody wsi Krucza w Powiecie Szadkowskim do maiętności Łasku należącey w Possessyi Ur. Jakuba Oczeszalskiego dawniey będące a teraz pod Administracyą pozostaiące na dniu 6tym Listopada 1809 przyaresztowane iako to zboża ozminnego i jarego w snopie zostaiącego wytrącaiąc rozchod na ordynaryą i furaż z przyczyny nieopłacenia Prowizji do S. Jana 1809 roku w ilości 173. Talarów 23 groszy 4 fenigów a od S. Jana do Bożego narodzenia 81 Talarów 15 d. groszy należących się na dniu dwudziestym drugim Czerwca 1810 roku w Izbie Audyencyonalney P. S. Trybunału Kaliskiego przez Delegowanego Assessora Ur. Rodewalda na rok ieden w dzierzawę przez Licytacyą wypuszczone będą.
2do. Iż dochody wsi Poleszyna w Possessyi Ur. Maximiliana Pruskiego dawniey będące, a teraz pod Administracyą zostaiące na dniu 25tym Października 1809 roku przyaresztowane względnie Prowizyi zatrzymaney 208 Talarów dgr. 2 f. 3 do S. Jana 1809 od S. Jana do Bożego narodzenia Talarów 65. dgr. 16. na dniu 23. Czerwca r. b. przez Licytacyą wypuszczone będą.
3tio. Dochody wsi Janowie w Possessyi Ur. Karola Czaplińskiego dawniey będące teraz w Administracyi pozostaiące i na dniu 27. Października 1809. aresztowane względnie prowizyi do S. Jana 1809 Talerów 440 dgr. 7. od S. Jana do Bożego narodzenia Tal. 129. dgr. 15 należącey się na dniu 25. Czerwca r. b. przez Licytacyą wypuszczone bydź maią.
Warunki zaś wypuszczania przez Licytacyą wyłuszczaią się.
Imo. Każdy Licytuiący powinien z wsi Summę przez Licytacyą wypadłą w grubey monecie pułrocznemi ratami praenumerando wypłacić pod karą powtornego zalicytowania na koszt iego.
2do. Licytant skoro się przy swey Licytacyi utrzyma obowiązany będzie kaucyą Urzędową w Summie 6000 Zlt. wystawić a to za Inwentarze gruntowe i tę naydaley w 14. dni po terminie Licytacyinym Trybunałowi złożyć.
3tio. Po Terminie Licytacyi za poprzedniczem Spisaniem Kontraktu Urzędowego Licytant Wsie w Possossyą Sądownie odbierze.
4to. Opis powyższy Wsiow Dworskich Budynków Danin powinności od Włościan dochodów zboza wysianego iako i w snopie aresztowanego zboża ilość i gatunek przyaresztowanego Inwentarza, statków Gorzelnych, Browarnych, Sprzętów gospodarskich u Delegowanego W. Rodewalda Assessora tu w Kaliszu mieszkaiącego znayduie się. U którego o takowym Opisie każdego czasu dowiedzieć się można.
Dan w Kaliszu dnia 9. Czerwca 1810.
Marcin Wstowski, B.T.D.K.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 111

(N. D. ...156*) Pisarz Trybunatu Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 Kodexu Postępowania Sądowego, wiadomo czyni: iż na żądanie Edwarda Kręskiego dziedzica dóbr Masłowic, dawniej w m. Łasku Ogu Szadkowskim Gubernii Kaliskiej, a nateraz w dobrach Masłowicach Ogu Wieluńskim Gubernii Warszawskiéj mieszkającego , zamieszkanie prawne do tego interessu, w m. Kaliszu, u Jana Gowarzewskiego Patrona przy Trybunale tutejszym obrane mającego, w poszukiwaniu summy rs. 14624 k. 50 z procentem i kosztami, wyrokiem Trybunału tutejszego w d. 21 Maja (12 Czerwca) 1844 r. ocznie zapadłym, Edwardowi Kręskiemu, od SS rów Piotra Czołchańskiego zasądzonéj, aktem zajęcia przez Józefa Rojek Komornika Sądowego na gruncie dóbr Łask w dniach 2j14, 3j15, 4j16, 5j17, 6j18, 7j19, 9j21, 10j22, 11j23, 12j24, 13j25, 14j26, 16j28, 18j30 Października 1844 r. kontynuowanych, a w d. 2j14 Listopada t. r. ukończonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie dobra ziemskie miasto ŁASK, składające się z miasta Łask, z folwarku Łask, oraz zabudowań dominialnych w temże mieście będących jakoto:
a) kuźni z wiazdem, pod N. 164 i ogródkiem obejmującym długości prętów 35, szerokości łokci 35, z placem pustym nu którym stajnia dawniej istniała, zawierającym długości łokci 68, szerokości 21 w ulicy Kowalskiéj Cyrk. 3 .
b) oberży pod Nr. 62 z stajnią wjezdną w ulicy Kościelnej z podwórzem.
c) placu pustego niezabudowanego bez numeru będącego w ulicy Piotrkowskiéj Cyrkule 3cim miasta Łasku położonego, zawierającego długości łokci 201, szerokości łokci 31 miary Warszawskiéj.
Młynów dominialnych szczegółowo w akcie zajęcia opisanych: z folwarku i wsi zarobnéj Woli Łaskiej, z folwarku i wsi zarobnéj Barycz, z folwarku i wsi zarobnéj Ostrowa, z folwarku i wsi zarobnéj Wiewiórczyna i pustkowia Anielin zwanego, niemniéj karczmy z stajnią wjezdną, kuźnią i innemi zabudowaniami w Kolumnie, z folwarku i wsi zarobnéj Wronowice, z folwarku i wsi zarobnéj Poleszyna starego, z folwarku i wsi zarobnéj Janowice, oraz wiatraka, z karczmy Oszczywilk i karczmy na Hucie Janowskiéj Wysieradz zwanéj, z folwarku i wsi zarobnéj Krzucza z folwarku i wsi zarobnéj Orchów, oraz z folwarku i wsi zarobnéj Wesołka. Z koloniów: a) Maurycy, b) Teodory, c) Utrata, d) Anielin e) Rokitnica i Jasionna z papierni Orchowskiéj, z młyna wodnego na Utracie, z młyna przy mieście Łasku, z młyna nowego do Wiewiórczyna należącego, z młyna w Baryczy i wiatraka w Woli Łaskiéj, z folusza na rzece Grabówce z młyna wodnego na Łęgu pod miastem Łask, oraz cegielni, z wszystkiemi przyległościami, użytkami i dochodami bez żadnego wyłączenia jednę hypotekę mające, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim byłej Gubernii Kaliskiéj położone, trzy gminy to jest: jednę miasto Łask, drugą gmina Łask, i trzecię gminę Probostwo Łask stanowiące, sukcessorów Piotra Czołchańskiego i ich praw Nabywców jako to:
1. Zofii z Czołchańskieh Szantyrowéj wdowy, w wsi Orchowie.
2. Wiktoryi z Czołchańskich Łukasza Chmielińskiego żony, czyli obojga małżonków Chmielińskich w m. Łasku.
3. Maryanny z Czołchańskieh Tadeusza Rudnickiego żony, czyli raczej małżonków Rudnickich w Ogrodzimiu Ogu Szadkowskim.
4. Ewy z Czołchańskich Józefa Szałas małżonki, czyli raczej obojga małżonków Szałasów, w wsi Sulikowie Okręgu Lelowskim b. Gubernii Kieleckiej mieszkających.
5. Maurycego Czołchańskiego żołnierza wojsk Cesarko-Rossyłskich w m. Oremburgu Państwie Rossyjskim konsystującego, z głowy Wincentego Czołchańskiego przychodzącego, prawne i obrane zamieszkanie w m. Łasku mającego.
6. Józefy z Domżalskich Józefa Szaniawskiego żony, czyli raczej obojga małżonków Szaniawskich w Warszawie.
7. Józefa Szaniawskiego jako opiekuna Pelagii nieletniej Domżalskiéj, w Warszawie mieszkającego.
8. Elżbiety z Czołchańskieh Marcellego Brochockiego żony, czyli obojga małżonków Brochockich, w m. Grajewie Ogu Biebrzańskim Gubernii Augustowskiej mieszkających.
9. Seweryny Domżalskiéj panny doletniéj w Ujejscu Okręgu Lelowskim b. Guberni Kieleckiej mieszkającej.
10. Jakóba Oknińskiego jako praw nabywcy od Józefy z Czołchańskieh Kajetana Gzowskiego żony, czyli obojga małżonków Gzowskich i od Elżbiety z Rüdygerów Adama Kraszewskiego małżonki czyli obojga małżonków Kraszewskich we wsi Zabłociu Okręgu Siedleckim b. Gubernii Podlaskiej mieszkającego i zamieszkanie prawne obrane mającego.
11. Julii Czołchańskiéj panny doletniéj w Warszawie pod Nr. 2449 mieszkającej.
12. Konstantego Rekowskiego we wsi Żydowie Ogu kaliskim mieszkającego jako praw nabywcy od Władysława Czołchańskiego z głowy Wincentego Czołchańskiege do spadku przychodzącego. 13. Z głowy Tekli z Czołchańskich Rüdygerowéj, jako to:
a) Józefy z Rüdygerów Mielickiéj Augustyna Mielickiego żony, czyli obojga małżonków Mielickich, b) Ludwika, c) Karoliny, d) Karola rodzeństwa Rüdygerów prawne i obrane zamieszkanie, w m. Łasku i u Jana Szaniawskiego w Warszawie mających, oraz: e) Tekli Rüdyger panny doletniéj w m. Łasku zamieszkałej, a prawne zamieszkanie w Warszawie pod Nr. 2182 obrane mającej, wszystkich z własnych funduszów utrzymujących się, własne, obejmujące w sobie wedle pomiaru przez Geometrę Polkowskiego w roku 1823 sporządzonego, a przez Geometrę Teodora Krzyckiego sprawdzonego, włók 580, mórg 3 prętów 203 miary Nowo-Warszawskiéj w co wchodzi kontrawers z strony dóbr Orpelowa mórg 130 prętów kw. 96 zamujący, w szczególności zaś:
1. Miasto Łask z folwarkiem Łask, z młynem i cegielnią zajmuje mórg 1203 pr. 203, 2. Wola Łaska z kolonią, Teodory i Mauryców mórg 1465 pr. 244, 3. Orchów z papiernią i karczmą mórg 810 pr. 71, 4. Ostrów mórg 1607 pr. 8, 5. Barycz z młynem mórg 990 pr 224, 6. Wesołka mórg 274 pr. 18, 7. Wiewiórczyn z młynem okupnym mórg 819 pr. 287, 8, Utrata mórg 108 pr. 237. 9. Janowice z kolonią Jasionną oraz hutą szklanną Wysieradz zwaną i karczmą Oszczywilk mórg 3996 pr. 233, 10 Poleszyn stary mórg 1535 pr. 169, 11. Wronowice mórg 1467 prąt. 85, 12, Krucz z kolonią Anielin mórg 1921 pr. 126, 13. Holendry Rokitnickie mórg 1111 pr. 9, 14. Karczma Kolumna z Amernią mórg 118 pr. 89. razem jak wyżej włók 580 mórg 3 pr. 203, w którą to rozległość wchodzą bory i lasy, nieużytki oraz kontrowers powyż rzeczony, niemniej wody, drogi i grunta okupników.
Grunta w dobrach tych należą do II, III, IV, V, VI, i VII. klassy, łąki zaś są dwu i jednosieczne.
Oprócz téj rozległości, grunta do Probostwa w Łasku należące, zajmują hub 3 mórg 15 prętów kwadratowych 208 miary Nowo-Warszawskiej.
Nadmienia się, że z dóbr tych niegdy Piotr Czołchańeki odprzedał małżonkom Majerowiczom wieś Wierzchy obejmującą rozległości hub 47 mórg 21, prętów kwadr. 63 miary Magdeburskiej, lecz o tem wcale w Hypotece wzmianki nieuczyniono, jedynie o sprzedaży mórg 29 pr. 299 miary Chełmińskiej, i dla tego Komornik zastrzegł w akcie zajęcia dla Nowo-nabywcy odzyskanie ilości takowej, jednak bez zaręczenia z strony extrahenta.
W dobrach, tych jest okupna Hamernia, młyny wodne i wiatrak jeden,oraz papiernia.
W całych dobrach jest propinacya dominialna.
Włościan pańszczyznę robiących jest.
a) we wsi Wronowicach: półrolników 10; zagrodników 7, komorników 7,
b) we wsi Wiewiórczynie: półrolników 2, zagrodników 11, komorników 7,
c) w wsi Baryczy: półrolników 7, zagrodników 4, komorników 6,
d) w wsi Ostrowie: półrolników 5, zagrodników 10, komorników 6,
e) w woli Łaskiéj: półrolników 5, zagrodników 2, komorników 7,
f) w wsi Orchowie: półrolników 4, zagrodników 2, komorników 4,
g) w wsi Wesołce: komorników 10,
h) w wsi Janowicach: półrolników 3, zagrodników 15, komorników 8,
i) w wsi Krzuczu: półrolników 6, zagrodników 3, komorników 7,
k) w Poleszynie starym: półrolników 8, zagrodników 4, komorników 2, od których pańszczyzna, powinności, daniny i załoga w akcie zajęcia szczegółowo jest wyrażona.
Czynszownicy stali;
A. Na kolonii Maurycy.
1. Michał Czajkowski, 2. Szymon Wojtynek, 3. Józef Kazimierczak, 4. Wawrzyniec Stefańczyk, 5. Kazimierz Wojtynek, 6. Maciej Klos, 7. Stanisław Malinowski, 8. Marcin Hęciński 9, Antoni Grabarczyk, 10. Antoni Gabryończyk, 11. Józef Rogulski, 12. Leonard Kubicki, 13. Józef Golańczyk, 14 Walenty Łuzatka, 15. Piotr Pawelec, 16. Izydor Stefańczyk, 17. Wincenty Otocki 18. Marciu Pasternak, 19. Wawrzyniec Wójcik, 20. Tomasz Burszała, 21. Maryanna Kubicka, 22. Józef Skalski, 23. Tomasz Lawenda.

B. Na kollonii Teodory.
1. Maciej Bogacki, 2 Jan Szultz, 3. Wincenty Biegański, 4. Marcin Knal, 5. Józef Cieszka, 6. Jakób Grabski, 7. Stanisław Urbankowski, 8. Marcin Gajzler, 9. Michał Maciejewski, 10. Tomasz Sokołowski, 11. Bartło. Wierusiński, 12. Marcelli Garusiński, 13. Walenty Sulczewski, 14. Maciej Małecki, 15. Antoni Olejniczak, 16 Stanisław Urbankowski, 17. Łukasz Olejnik, 18. August Dymmel, 19. Walenty Brudzewski, 20. Paweł Trofalski, 21. Faustyn Janiszewski, 22. Kasper Urbankowski, 23. Gottfrid Gwis, 24. Gottlib Ginter, 25. Józef Olejnik, 26. Jan Chęciński, 27.Antoni Chęciński, 28. Bonawentura Maciejewski, 29. Wojciech Gajzler, 30. Andrzej Urbankowski, 31.Paweł Trofalski,32. Bogumił Dymmel, 33. Walenty Dwornik, 34. Jan Grocholiński, 35. Józef Płoski, 36. Floryan Gampe, 37. Franciszek Marcinkowski, 38. Franciszek Sztyngest.

C. Na kolonii Utrata:
1. Wiktor Jakóbowicz, 2. Habergrytz Jakób, 3. Arye Kratz, 4. Rajzler Rosler, 5. Aron Rapport, 6. Ludwik Nejman, 7. Franciszek Wesołowski, 8. Szymon Domański, 9. Felix Jabłoński, 10 Józef Różański, 11. Ludwika Krygerowa, 12. Lewek Senator, 13, Frydrych Bukowski, 14. Kazimierz Wolnicki, 15. Wilhelm Gazic, 16. Ejzyk Wojkowski, 17, Józef Nowakowski, 18. Jakób Pasternak, 19. Wincenty Karzydłowski, 20. Jante Wolfowa Szmulewicz, 21. Felicyan Karpiński, 22. Karol Mański, 23. Józef Koterski, 24. Mikołaj Brzustowski, 25. Salamon Markusfeld.

D. Na kolonii Anielin.
1. Jan Klim, 2. Jan Zieliński, 3. Frydrych Daitschman, 4. Samuel Klinicki stary, 5. Samuel Klinicki młody, 6. Wojciech Kirchen, 7. Bogumił Fechner, 8. Michał Guthertz, 9. Stanisław Jekel, 10. Józef Nowakowski, 11. Idzi Jańczyk, 12. Jakób Bielski, 13. Andrzej Solarski, 14. Franciszek Eberman, 15. Sobestyan Raczyński, 16. Mosiek Plewiński, 17. Mateusz Lewicz, 18 Jan Cieślewicz, 19. Karol Kokosiński, 20. Dorota Orlik, 21. Jan Wejchert, 22, Krystyan Dyderko, 23. Samuel Dyderko, 24. Wilhelm Szedler, 25. Marcelli Gorecki, 26. Ernest Kutzwege; 27. Gotfrid Dyderek, 28. Wojciech Bruk, 29. Samuel Bruk, 30. Rywe Habelok, 31. Mateusz Augustyniak, 32. Frydrych Delian, 33. Bogusław Bruk, 34. Michał Filipowicz, 35. Wilhelm Ulbrych, 36. Stanisław Zabłocki, 37. Michał Pietroski, 38. Walenty Michalak, 39. Jan Wolski, 40. Roch Zych, 41. Gottlib Klim, 42. Gottltib Greber, 43 . Samuel For, 44. Krystyan Zaif, 45. Bogumił Haneł, 46. Gottfrid Pusz, 47. Józef Joksz 43. Karol Wejchert, 49. Gottfrid Gaj, 50. Krystyan Frajer, 51. Stanisław Karczmarek, 52. Gottfrid Linke, 53. Piotr Raczyński, 54. Wojciech Fechner, 53. Krystyan Toć, 56. August Kurtzweg, 57. Gottfrid Kurtzweg, 58. Franciszek Grabski, 59. Karol Ulbrych; 60. Frydrych Wegner, 61. Tomasz Paliński, 62. Bogumił Bloch, 63. Jan Kamiński, 64. Józef Otuski, 65. August Hein, 66. Grzegorz Cerber, 67. Jan Soliński.

E. Na kolonii Rokitnica:
1. Franciszek Edert, 2. Daniel Klich, 3. Teodor Malinowski, 4. Andrzej Bukowski, 5. Wojciech Srodka, 6. Franciszek Rzyskoski, 7. Łukasz Guzicki, 8. Krystyan Obst, 9. Gottfrid Fust, 10. Jan Dybka, 11. Frydrych Obst, 12. Karol Obst, 13. Jan Majzner, 14. Michał Fintz, 15. Krystyan Ginter, 16. Antoni Klich, 17. Michał Krajda, 18. Jakób Obst, 19. Michał Wał, 20. Wojciech Kuchler, 21. Franciszek Fintz, 22. Wojciech Kuchler, 23. Jan Pawelec, 24. Filip Pawelec, 25. Andrzej Walczak, 26. Wojciechu Dziedziczak, 27. Wdowa Lowiza Cytyer, 28. Wojciech Bożek, 29. Bogumił Gwis, 30. Walenty Szczepański, 31. Bugumił Majszatz, 32. Samuel Pogorel, 33. Gottfrid Pogorel, 34. Łukasz Krakoski, 35. Jan Wał. 36. Marliza Zygmuntka, 37. Michał Harman, 38. Frantz Weber, 39. Izydor Filipiec, 40. Andrzej Klich, 41. Daniel Klich, 42. Marcin Klich, 43. Wojciech Przybylski, 44. Karol Cimmerman, 45. Jan Krajda, 46. Tomasz Stramski, 47. Krysztof Derfer, 48. Gottlib Kurtzmanowski, 49. Bogusław Szyler, 50. Bartłomiéj Sztramski, 51, Karol Gwis, 52. Wojciech Biegański, 53. Bonawentura Sapala, 54. Józef Maciejowski, 55. Karol Pogorel, 56. Krystyanna Pogorel wdowa, 57. Józef Smielowski, 58. Ignacy Smielowski, 59. Michał Leler, 60. Bogumił Gus, 61. Wojciech Kurtzweg, 62. Stanisław Sztyngest, 63. Gottfrid Gitter, 64. Józef Rozwąż,65. Michał Biegański, 66. Samuel Klich, 67. Johann Gottfrid Szwienitz,68. Ludwik Kaźmirowski,69. Jakób Kaus, 70. Krysztof Kurtzmanowski, 71. Wilhelm Otto, 72. Józef Szoska, 73. Ernest Kipert, 74. Bogumił Gucz, 75. Frydrych Gucz, 78. Józef John, 77. Jakób Słomczyński, 78. Ludwik Kolof, 79. Krysztof Szultz, 80. Wilhelm Szultz, 81. Racz Gottfrid, 82. Marcin Sztyngest, 83. Daniel Jedliński, 84. Bogusław Einglichart, 85, Frydrych Binter, 86. Karol Lejdenfrost, 87. Dawid Gutman, 88. Frydrych Redlów, 89. Bogumił Szpald, 90. Gottfrid Klich, 91. Felix Krajda, 92. Łukasz Woźniak, 93. Samuel Macanke, 94. Frydrych Szultz, 95. Bogusław Kraft, 96. Józef Mentzel, 97. August Szultz, 98. Łukasz Gazycki, 99. Daniel Fendler, 100. Tomasz Guzycki.

F. Na kolonii Jasionna:
1. Jan Medyński, 2. Jan Kosiński. 3. Józef Magnuski, 4. Marcin Gejsler, 5. Jan Piochtak, 6. Ignacy Nowicki, 7. Józef Wartalski, 8. Maciej Wartalski, 9. August Albrecht, 10. Józef Entrycht, 11. Andrzej Hennig, 12. Hennig Mergel, 13. Piotr Wajt, 14. Gotlob Mantaj, 15. Marcin Joksz, 16. Józef Langer, 17. Wilhelm Biler, 18. Bogumił Joksz, 19. Daniel Elhmann, 20. Krystyan Nejmann 21. Jan Friedenberger, 22. Krysztof Kaus, 23. Wojciech Biedak, 24. Antoni Nowicki, 25. Wojciech Nowicki, 26. Jan Gejzler, 27. Frydrych Frankowski, 28. Ludwik Wietzke, 29. Michał Grams, 30. Wojciech Cimmermann, 31. Stanisław Cimmermann, 32. Daniel Frankowski, 33. August Jeszke, 34. Daniel Binder, 35. Bogumił Rosiński, 36. Jakób Prokopiński, 37. Franciszek Sztyller, 38. Mateusz Wartalski, 39. Jakób Tuzikiewicz, 40. Andrzéj Sempolski.

Jak niemniéj: 1. Proczyński Jakób w Łęgu pod Łaskiem, 2. Synagoga miasta Łasku, 3. Wojciech Mański, 4. Wojciech Gedel w Baryczy, 5. Antoni Wasiwicz na osadzie Kolumna, 6. Andrzéj Krauze, 7. Paweł Więckowski i 8. Edward Kühn, 9. Ludwik Magnuski z Wronowic, 10. Aniela Bielawska z huty Janowskiéj i Wysieradz, 11. Jan Riter Michał Jeszke, 12. Adam Wesoły w Woli Łaskiéj.

Czynszownicy niestali:
1. Stanisław Grabski na folwarku Łask, 2. Karól Teraszkiewicz na folwarku Wronowice, 3. Jan Szultz w Wiewiórczynie, 4. Józef Krysztofowicz w Orchowie, 5. Ignacy Nawrocki w Janowicach, 6. Fryderyk Szulc w Wiewiórczynie, 7. Starozakonny Mosiek Szmulowicz w mieście Łasku, 8. Daniel Rygert w Janowicach, 9. Jan Sieciński w Ostrowie, 10. Bartłomiej Skonieczny w Woli Łaskiej, 11. Tomasz Jagodziński w Krzuczu 12. Stanisław Kowalczyk w Poleszynie starym, 13. Piotr Pochocki i Franciszek Maciejewski.
Dzierżawcy Dóbr są następni:
Dobra Janowice z przyległościami dzierżawi Walenty Kęszycki za summę rs. 921 kop. 2.
Dobra Ostrów z przyległościami i Orchów, Maciej Szulmirski za summę rs. 968.
Dobra Wolą Łaską, Mateusz Bardzki za summę rs. 391 kop. 50, którym kontrakty z d. 24 Czerwca 1847 r. exspirują, zaś
Miasto i folwark Łask, wieś Barycz, Wesołkę, Wronowice, Wiewiórczyn z przyległościami i propinacyą w mieście Łasku i na wszystkich koloniach prócz Jasionny i Wysieradza dzierżawi Tomasz Kanigowski za summę rs. 4805 k. 75, pod nieustąpieniem z dóbr z powodu należących mu się pretensyi kontraktami urzędowemi zastrzeżonych.
Dobra Krzuca zostają w zastawnej posessyi Ansperty z Badeńskich Rogolińskiej w procencie od summy złp. 45000, która też dobra poddzierżawiła na lat 6 do 24 Czerwca 1850 r. Wincentemu Zaborowskiemu, nakoniec.
Dobra Poleszyn stary są również w zastawnej possessyi Antoniego Kurczewskiego w procencie od summy 52000 złp.
Porządki gruntowe w gorzelni na folwarku Łaskim:
1) Garniec miedziany z pokrywą i szrubą obejmujący garncy 201, 2) wąż do niego ważący funt. 180.
W browarze: 3) kilsztok do chłodzenia piwa, 4) kocioł miedziany obejmujący garncy 200, 5) kadzie dwie z których każda ma po dwie obręcze żelazne.
W młynie na Utracie: 1) kosze 2, 2) kamienie 4, 3) skrzynie 2, 4) pułskrzynki 2, 5) łubia 2, 6) obręczy żelaznych na wale 6, 7) na drugim wale takimże obręczy 4, 8) na dwóch cewiach obręczy żelaznych 4, 9) pytli starych 5, 10) żuberki 2, 11) cwierci 2, 12) garniec żelazny 1, 13) copów 4.
W foluszu: 1) na wale obręczy żelaznych 6, 2) kocioł miedziany do warzenia wody 3) stęporów 10, 4) copów 2.
Porządki od piły z Kolumny w miejscu której dziś exystuje okupna Amernia:
1) Jedna piła żelazna duża, 2) korba żelazna z copem takimże, 3) dwa сору grube a drugie dwa mniejsze od wała, 4) kółka drewniane z cywiem, na którym dwie obręcze i korba żelazna, 5) pasów żelaznych sztuk 19, 6) klorenków* sztuk 3.
Na wiatraku w Janowicach: kamieni do mielenia gruntowych dwa.
Zabudowania dworskie i wiejskie w akcie zajęcia szczegółowo opisane jest kilka murowanych, a wreszcie z drzewa budowane; bardzo mało w średnim a więcej w złym stanie zostają.
Akt zajęcia zwyz z daty powołany, w jednej kopii Kasprowi Bieńkowskiemu jako ustanowionemu Dozorcy, w drugiej Karólowi Kranas Burmistrzowi miasta Łasku, na ręce Maxymiliana Mazurowskiego Ławnika Kassyera, a w trzeciej Janowi Toczkiewiczowi Wójtowi gminy Łask, w czwartej Xiędzu Józefowi Kamińskiemu Wójtowi gminy Probostwa Łaskiego, w piątej Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Ogu Szadkowskiego w d. 13 (25) Listopada r. 1844 wręczony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej b. Gubernii Kaliskiej w księdze wieczystej dóbr majętności Łask z przyległościami w d. 17 (29) Listopada 1844 r. podany, a w księdze zaregestrowań Trybunału tutejszego w d. 4 (16) Grudnia 1844 r. wpisany został.
Warunki licytacyi i sprzedaży dobr tych wraz zbiorem objaśnien w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Jana Gowarzewskiego każden z interessentów przejrzeć może, podług których sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Tryb. Cyw. I. Instan: Gub. Warszawskiej w m. Kaliszu.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na audyencyi tegoż Trybunału w d. 16 (28) Lutego 1845 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie w d. 2 (14) a trzecie w d. 16 (28) Marca t. r. 1845 odbyło się, gdzie popierający przedaż Edward Kręski za dobra Łask z wzelkiemi przyległościami złp. 990482 gr. 8, czyli rs. 148572 k. 34 podał, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na d. 15 (27) Maja 1845 r. na godzinę 10 z rana na audyencyi Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu oznaczony został. Przed tym terminem temczasowego przysądzenia zapadł na skutek wniosku incydentalnego Maryanny z Czołchańskich Tadeusza Rudnickiego żony czyli małżonków Rudnickich, Wiktoryi z Czołchańskich Łukasza Chmielińskiego żony czyli małż. Chmielińskich, Pelagii Heleny dwóch imion Domżalskiej i Zofii z Czołchańskich 1. voto Szautyrowej, 2. voto Leona Potockiego żony czyli małż. Potockich w Tryb. Cyw. Gub. Warsz: w Kaliszu w d. 12 (24) i 14 (26) Maja 1845 r. naprzeciw Extrahentowi subhastacyi wyrok, którym w samej sprawie zajęcie dóbr Łasku z przyległościami na rzecz Edwarda Kręskiego dopełnione a wywłaszczenie dóbr rzeczonych na celu mające zniesiono, i na skutek tego to wyroku nie przyszedł termin temczasowego przysądzenia na powyższy dzień oznaczony do skutku.
Na skutek założonej od wyroku tego appellacyi, zapadł znów w Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego d. 16 (28) Lipca 1846 r. między wzmiankowanemi stronami wyrok, którym wyrok Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu w dniach 12(24) 14 (26) Maja 1845 r. zapadły uchylono i dalszego popierania działań w drodze postępowania subhastacyi w przedmiocie sprzedaży dóbr Łasku dopuszczono, wyrok ten wydanym z stał z rygorem temczasowej exekucyi.
Nadmienić jednak wypada, że przy wprowadzeniu sprawy w Sądzie Appellacyjnym Obrońca Extrahenta Edwarda Kręskiego wieś Wierzchy z pod sprzedaży wyłączyć zadeklarował, po wręczeniu Owego ostatniego wyroku w Sądzie Appellacyjnym zapadłego a d. 8 (20) Sierpnia r. b . stronom interessowanym, wydał Tryb. Cyw. Gubernii Warszawskiej w Kaliszu na illacyą Edwarda Kręskiego w d. 13 (25) Sierpnia 1846 r. wyrok którym do temczasowego przysądzenia dóbr Łasku w drodze przymuszonego wywłaszczenia termin na d. 1 (13) Października r. 1846 oznaczono.
W skutek więc tego wyroku Tryb: Cyw. Gub. Warsz: w Kaliszu z illacyi zapadłego, oznacza się niniejszem termin do temczasowego przysądzenia dóbr Łasku w drodze przymuszonego wywłaszczenia na przedaż wystawionych na d. 1 (13) Października r. 1846 na godzinę 10 z rana na audyencyi Ps. Tryb. Cyw. I . Jnst. Gub. Warsz: w Kaliszu, w temze mieście Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina sytuowanym posiedzenie swe odbywającego, odbyć się mający.
Powtarza się że extrahent subhastacyi Edward Kręski podaje za te dobra złp. 990482 gr. 8, czyli rs. 148572 k. 34 w List. Zast. z właściwemi kuponami. W końcu nadmienią się, że odtąd działać będzie w miejscu dotychczas popierającego postępowanie subhastacyjne Jana Gowarzewskiego, Karól Rózdejczer Patron przy Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu i że Extrachent subhastacyi Edward Kręski u tegoż Patrona Karola Rozdejczer w Kaliszu z Urzędu zamieszkałego obiera sobie zamieszkanie.
Nareszcie czyni się i ten dodatek, że extrachent subhastacyi Edward Kręski przestawszy być Administratorem dóbr Łasku na mocy wyroku w IX. Departamencie Rządzącego Senatu w dniach 3 (15) 4 (16) 7 (19) 8 (20) Maja 1846 zapadłego, przeniósł swe mieszkanie do dziedzicznych dóbr Masłowice w Ogu Wieluńskim położonych.
W terminie temczasowego przysądzenia dóbr Łask z przyległościami Karolowi Rozdejczer Patronowi za summę rs. 148573 w gotowiźnie temczasowie przysądzone zostały, a termin do ostatecznego przysądzenia onych na d. 14 (26) Listopada r.1846 godzinę 10 z rana na audyencyi Trybunału tutejszego oznaczono.
Termin powyższy do ostatecznego przysądzenia dóbr Łasku na d. 14 (26) Listopada 1846 r. oznaczony, niemógł przyjść do skutku dla następnych sporów:
1. Że wyrokiem Rządzącego Senatu d. 28 Września (10 Października) 1846 r. zapadłym odebranym został, wyrokowi Sądu Appellacyjnego d. 16 (28) Lipca 1846 r. wydanemu rygor temczasowej exekucyi.
2. Że Rządzący Senat Wyrokiem dopiero w d. 25 i 27 Listopada (7 i 9 Grudnia) 1846 zapadłym wyrok Sądu Appellacyjnego d. 16 (28) Lipca 1846 r. wydany w ten sposób zmienił, iż zajęcie nа przymuszone wywłaszczenie dóbr Łasku aktem Komornika Rojek w d. 2 (14) Października 1844 r. rozpoczęte, a w d. 2 (14) Listopada t. r. ukończone, na rzecz Edwarda Kręskiego dopełnione, jedynie co do wsi Wierzchy unieważnił, z resztą wyrok Sądu Appellacyjnego zatwierdził.
3. Że z powodu wniesionego przez Maryannę z Czołchańskich Rudnicką, Zofią z Czołchańskich Potocką, Wiktoryą z Czołchańskich Chmielińską i Pelagią Domżalską w terminie temczasowego przysądzenia sporu incydentalnego, który wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed samem odbyciem d. 1 (13) Października 1846 terminu temczasowego przysądzenia został oddalonym, Sąd Appellacyjny Królestwa Polskiego wyrokiem d. 29 Października (10 Listopada) 1846 r. zapadłym wyrok Trybunału Kaliskiego w terminie temczasowego przysądzenia wydany uchylił, a tem samem odbycie przygotowawczego przysądzenia dóbr Łasku za nieważne uznał i dalsze popieranie przymuszonego wywłaszczenia tychże dóbr aż do skutku skargi przez wyżej wzmiankowane SSorki niegdy Piotra Czołchańskiego od wyroku Sądu Appellacyjnego z d. 16 (28*) Lipca 1846 przed Rządzący Senat wyniesionej wstrzymał.
4. Że nareszcie dopiero Wyrokiem Rządzącego Senatu dnia 15 (27) Kwietnia 1847 r. wydanym uchylonym został Wyrok Sądu Appellacyjnego z d. 29 Października (10 Listopada,) 1846 r. a potwierdzonym wyrok Tryb. Cyw. Gub. Warsz, w Kaliszu z d. 1 (13) Paź. 1846 r. to jest odbycie terminu temczasowego przysądzenia w swej mocy utrzymanem.
Po takich tedy wyrokach i uprzątnięciu wszelkich przeszkód wyznaczony został wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu; dnia 15 (27) Maja 1847 r. z illacyi zapadłym terminu do ostatecznego przysądzenia na d. 27 Czerwca (9 Lipca) 1847 r.
W końcu czyni się wyraźna wzmianka, że Wierzchy, jako wyjęte z pod zajęcia, nie będą należały do licytować się mających przyległości dóbr Łasku; a prócz tego że w posiadaniu dzierżawnem folwarku Łask z dworem zwanym Zamek, folwarku Barycz i Wiewiorczyn, z czynszami daninami i osepami od samych włościan рrzуpadającemi z propinacyą w M. Łasku oberżą przed kościołem propinacyą na Kolumnie, Anielinie, Utracie, Rokitnicy, Teodorach i Maurycy, znajduje się na teraz Ludwik Lipowski z mocy kontratku d. 20 Czerwce (2 Lipca) 1844 r. między Józefem Szaniawskim w imieniu własném, jako opiekunem nieletnich Domżalskich i pełnomocnikiem niektórych sukcessorów po niegdy Piotrze Czołchańskim przed Rejntem Okręgu Szadkowskiego Szczawińskim zeznanym do Sgo Jana Chrzciciela 1847 r. prolongowanego, do Sgo Jana Chrzciciela 1849 r. kontraktem między temiż osobami w d. 25 Listopada (…* Grudnia) 1844 r. przed Pisarzem Aktowym Królestwa Polskiego Tomaszem Rudnickim zeznanym, że nareszcie wyexmitowani z dobr Łasku łącznie z byłym administratorem Edwardem Kręskim w końcu miesiąca Lipca 1846 r. dzierżawcy Walenty Kęszycki, Maciej Sulmierski, Mateusz Bardzki i Tomasz Kanigowski dotąd służących im dzierżaw na powrót nie objęli.
Licytacya rozpocznie się od summy rs. 148673.
Dnia 21 Сzerwca (9 Lipca) 1847 r. nie przyszedł termin ostatecznego przysądzenia do skutku z przyczyny, że wyrokiem d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1847 r. w Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego zapadłym, nakazano sporządzenie taksy dóbr Łasku. Wyrok ów Sądu Appellacyjnego takiej tylko uległ zmianie, iż wyrokiem IX. Departamentu Radzącego Senatu z d. 13 (25) Października 1847 r. relacyą biegłych na to naznaczono ,,czy rewizja taksy w r. 1824 sporządzona, odpowiada obecnemu stanowi rzeczy i czy wartość dóbr w tej rewizyi wynaleziona jest obecnie wyższą?” .
Podług relacyi tej przez biegłych Franciszka Kosińskiego, Тоmaszа Borzędzkiego i Władysława Suchorskiego, w r. 1849 wygotowanej i do biura Pisarza Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu złożonej, wynosi wartość dóbr Łasku z przyległościami z wyłączeniem wsi Wierzchów rs. 230006 k. 18 rozpocznie się więc licytacya od summy rs. 153337 czyli złotych polskich 1,022246 groszy 20.
Od Sgo Jana Chrzciciela 1849 r. do Sgo Jana Chrzciciela 1852 r. wydzierżawione zostały dobra Łask z przyległościami przez Towarzystwo Kredytowe Waleryanowi Zagrodzkiemu, a ten poddzierżawił je w oddziałach różnym osobom.
Wyrokiem dnia 11 (23) Maja 1850 r. w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu z illacyi zapadłym, wyznaczony został termin do ostatecznego przysądzenia na d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. o godzinie 10 z rana w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Przed terminem do ostatecznego przysądzenia na d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. naznaczonym, wystąpili małżon. Rudniccy Potoccy, małż. Chmielińscy i Pelagia Domżalska na przeciw Edwardowi Kręskiemu z dwoma sporami incydentalnemi, a mianowicie z pierwszym o unieważnienie postępowania subhastacyjnego, po terminie temczasowego przysądzenia dokonanego, tudzież o uchylenie sporządzonej taxy i nakazanie nowej, zaś z drugim o wstrzymanie odbycia terminu ostatecznego przysądzenia aż do prawomocnego rozsądzenia sporów o taxę zachodzących.
Co do pierwszego oddaleni zostali w zupełności Incydentalnie skarżący wyrokami trybunału Kaliskiego daty 7 (19) 8 (20) Сzerwcа 1850 r. Sądu Appellacyjnego daty 14 (26) 16 (28) Czerwca 1851 r. i Rządzącego Senatu Departamentu IX. daty 29 Stycznia (10 Lutego) 30 Stycznia (11 Lutego) 1852 r. tak iż obecnie pod względem zasady do odbycia licytacyi w terminie ostatecznego przy sądzenia rzecz stanowczo i ostatecznie jest rozstrzygniętą, a co do drugiego oddalono w prawdzie również incydentalnie skarżących wyrokiem Trybunału Kaliskiego daty 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. lecz wyrokiem Sądu Appellacyjnego daty 15 (27) Czerwca 1881 r. uchylono ów wyrok Trybunału Kaliskiego i postanowiono, że ostateczne przysądzenie dóbr Łasku przed rozsądzeniem sprawy o detaxacyą dóbr miejsca mieć niemoże.
Lubo więc Edwardowi Kręskiemu służyłoby jeszcze prawo odwołania się do wyroku Sądu Appellacyjnego daty 15 (27) Czerwca r. 1851 do Rządzącego Senatu i domaganie się aby wyrok Trybunału Kaliskiego daty 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. zasądzający mu dobra Łask z wszelkiemi przyległościami za summę 166000 rs. ostatecznie na własność w swej mocy był utrzymanym: przecież postanowił Edward Kręski poprzestać na owym wyroku Sądu Appellacyjnego i postarać się o nowу termin do odbycia ostatecznego przysądzenia. Wyrokiem tedy dnia 30 Kwietnia (12 Maja) 1852 r. w Trybunale Kaliskim z illacyi zapadłym, wyznaczony został termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Łasku z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami na d. 18 (30) Czerwca 1852 r: o godzinie 10 z rana w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Kalisz d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1852 r.
Wojciech Śliwiński.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 103

(N. D. 2115) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: a) Gerszona Dreher:    
63. rs. 600 pod N. 16 na dobrach Poleszyn. Orpelów, А В С i Poleszyn średni czyli Niewólka AB z Ogu Szadkowskiego;  
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 12 (24) Listopada 1858 r. przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 23 Kwiet. (5 Maja) 1858 r.
Stanisław Rościszewski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 33

N. D. 922. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Anieli Bilczyńskiej wdowy, właścicielki nieruchomości w m. Kaliszu zamieszkałej, a zamieszkanie prawne do subhastacji dóbr Poleszyn Orpelów z okręgu Szadkowskiego, u Antoniego Zgleczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu, w temże mieście zamieszkałego, obrane mającej, od której tenże Zgleczewski Patron stawać i kroki prawne czynić będzie, w poszukiwaniu sumy rs. 2,910 z procentem od Władysława Suchorskiego należnej, a na dobrach Poleszyn Orpelów hypotecznie ubezpieczonej, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika z dnia 21 Sierpnia (2 Września) 1874 r., w drodze przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały i po podstawieniu żądającej wyrokiem Trybunału z dnia 30 Września (1 Października) t. r. w miejsce Józefy Wróblewskiej do dalszego popierania na podstawie powyższego zajęcia Roweckiego Komornika wystawiają się na sprzedaż ze wszystkiemi przynależytościami, z wyjątkiem gruntów włościańskich.
DOBRA ZIEMSKIE
Poleszyn Orpelów A. B. C. i Poleszyn Średni czyli Niewolka A. B. składające się z wsi i folwarku Poleszyn Orpelów A. В. C. i wsi Poleszyn Średni czyli Niewolka A. B. położone w okręgu Szadkowskim, powiecie Łaskim, gubernji Petrokowskiej, gminie Wymysłów, parafji Łaskiej. Graniczą na wschód z dobrami Ldzeń, na południe z dobrami Wierzchy, na zachód z dobrami Poleszyn Stary, a na północ z dobrami Dobroń. Odlegle od miasta Petrokowa wiorst 50, od osady Szadek wiorst 24, od miasta Łasku wiorst 6, od Pabianic wiorst 10. Dobra Poleszyn Orpelów A. В. C. stanowią własność Władysława Suchorskiego, zostają w dzierżawnem posiadaniu Grzegorza Rucińskiego z mocy urzędowego kontraktu od 12 (24) Czerwca 1870 r. do tejże daty 1877 r. za cenę przez pierwsze lat 4 po rs. 600, a następna po rs. 750. Folwark Poleszyn Średni czyli Niewolka należy do własności sukcesorów po Wojciechu Suchorskim pozostałych, obecnie stanowi wakujący spadek, którego kuratorem jest Leopold Kęczkowski Patron w Kaliszu zamieszkały, posiada go Józefa 1-go ślubu Suchorska, obecnie za Józefem Jelińskim zamężna.
Zabudowania znaczniejsze w dobrach Poleszyn Orpelów A. В. C. są następujące: dwór z drzewa o 4 pokojach i kuchni mieszka w nim Władysław Suchorski i Grzegorz Ruciński, dom do dworu przybudowany, ogród owocowy i warzywny, w ogrodzie obórka i sklep, dom dla ludzi dworskich, obórka, stodoła o 2-ch klepiskach, owczarnia, obory, stajnia i wozownia, dom na wsi, stara kuźnia, dom w polu, mieszka w nim Antoni Miakowski zięć, stodoła o 1 klepisku i obórka.
Na folwarku Poleszyn Średni A. B. dwór o 4 pokojach, mieszka w nim Józef Jeliński, ogród warzywny i owocowy, dom, obory, stodoła o 3 klepiskach. W tym folwarku Jan Nikiel ma 150 owiec na zimowej i letniej paszy i za to płaci rs. 97 kop. 50. Inwentarze inne należą do dzierżawcy. Rozległość tych dóbr wynosi włók 30, mórg 20, prętów 50, czyli dziesiatyn 464. Grunta należą do klasy II, III, IV, V. Podatków rocznie opłaca się rs. 133 kop. 97. Zaległe wynoszą rs. 50 kop. 25.
Obszerniejszy opis dóbr zajętych znajduje się w protokóle zajęcia i w zbiorze objaśnień warunków licytacyjnych, które tak u Pisarza Trybunału sprzedaż popierającego przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono: Józefowi Gadomskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku i Augustowi Kokelemu Wójtowi gminy Wymysłów obu do rąk własnych d. 13 (25) Września 1874 r., a zaregestrowano w hypotece dóbr Poleszyna Orpelowa d. 11 (23) Października 1874 r., w księdze zaś utrzymywanej na ten cel w Trybunale Cywilnym w Kaliszu wpisano i zaregestrowano d. 16 (28) Października t. r.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu dnia 3(15) Grudnia 1874 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 16 (28) Października 1874 r.
Po odbyciu trzech publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży, wyrokiem Trybunału z d. 31 Grudnia (12 Stycznia) 1874/5 r. do wspólnego popierania subhastacji i Józefa Wróblewska panna pełnoletnia z własnych funduszów utrzymująca się w mieście Kaliszu zamieszkała, a zamieszkanie prawne u Antoniego Zgleczewskiego Patrona w Kaliszu obrane mająca wierzycielka sumy rs. 1,500 z procentem, upoważnioną została i tak na żądanie Bilczyńskiej jako i Wróblewskiej dobra te na sprzedaż są wystawione, z tem nadmienieniem że gdy kuratela wakującego spadku po Wojciechu Suchorskim, decyzją Trybunału z d. 25 Listopada (7 Grudnia) 1874 r. za ustałą została uznana, przeto tytuł folwarku Poleszyn Średni czyli Niewolka A. B. na Józefę z Osockich Suchorską 2-go ślubu Józefa Jelińskiego żonę Władysława Suchorskiego ojca, Antoniego Suchorskiego brata, Franciszkę Mijakowską Antoniego Mijakowskiego żonę, Józefę Mijakowską Franciszka Mijakowskiego żonę, Marjannę Koszucką Edmunda Koszuckiego żonę, Władysławę Serwińską Antoniego Serwińskiego żonę, i Antoninę Suchorską pannę, siostry Wojciecha Suchorskiego, zamieszkanie prawne w dobrach Poleszyn Orpelów w spisie inwentarza przez Zborowskiego Rejenta w Szadku d. 17 (29) Sierpnia 1868 r. sporządzonym obrane mających uregulowanym został.
Przygotowawcze przysądzenie odbyło się d. 6 (18) Lutego 1875 r. i dobra te temczasowo Antoniemu Zgleczewskiemu Patronowi za rs. 7,500 przysądzone zostały i termin do stanowczej sprzedaży na d. 27 Marca (8 Kwietnia) 1875 r. godzinę 10 z rana oznaczonym został.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7,500.
Kalisz d. 7 (19) Lutego 1875 r.
Skoczyński.

Dziennik Warszawski 1875 nr 102

N. D. 1072. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
2. Marjanny z Trzepińskich Suchorskiej wierzycielki sumy rs. 2702 kop. 2 1/2 z sumy poprzednio większej rs. 5,404 kop. 5 w dziale IV pod N. 5 wykazu dóbr Orpelów Poleszyn A. В. C., z p-tu Petrokowskiego zahipotekowanej.
(...) rozwiniętem zostało postępowanie spadkowe, do ukończenia którego wyznacza się termin na dzień 20 Sierpnia (1 Września) 1875 r., w którym strony interesowane w Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem z prawami swemi zgłosić się winny.  
Kalisz d. 1 (13) Lutego 1875 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 106

N. D. 2962. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
8. Franciszka Szczudłowskiego co do rs. 300, sposobem ostrzeżenia na nieruchomości w Kaliszu pod Nr. 96 położonej w Dziale IV Nr. 6 oraz dobrach Osiny, Koźmin i Poleszynic Orpelowic z okręgu Szadkowskiego w Dz. IV ad Nr. 22 i 24.
 (…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczony został termin na dzień 18 (30) Listopada 1875 r. w kancelarji Rejenta podpisanego.  
Kalisz d. 2 (14) Maja 1875 r.
Wilhelm Grabowski.

Tydzień Piotrkowski 1882 nr. 15


Tydzień Piotrkowski 1886 nr. 27

Karbunkuł. We wsiach Poleszyn, Dobruchów i Leśnica pow. łódzkiego, pojawił się jak donosi "Dziennik Łódzki" karbunkuł na bydło. W pierwszej z tych wsi zachorowało na tę chorobo pięcioro ludzi, którzy spożywali mięso pochodzące z zarażonej krowy. Dwoje już umarło, reszta znajduje się w kuracyi.


Kaliszanin 1886 nr. 60

Karbunkuł. Z kaliskiego donoszą "Kur. Warsz." o smutnym wypadku, jaki się zdarzył we wsi Poleszynie. Włościanin Stanisław Szymański nabył w sąsiedniej wsi Dobruchowie gdzie się szerzył karbunkuł krowę, którą zabił, mięso zaś częścią sprzedał sąsiadom, częścią sam z rodziną spożył. Wkrótce Szymański wraz z żoną Wiktorją zapadli na karbunkuł i niebawem oboje umarli. Z liczby innych włościan spożywających mięso z owej krowy, 10 osób również zachorowało, lecz dzięki energicznej pomocy lekarskiej, wszyscy zostali uratowani.


Kurjer Warszawski 1886 nr 175

— Karbunkuł.
We wsiach Poleszyn, Dobruchów i Leśnica, pow. łódzkiego, pojawił się, jak donosi Dziennik łódzki, karbunkuł na bydło.
W pierwszej z tych wsi zachorowało na tęż chorobę pięcioro ludzi, którzy spożywali mięso pochodzące z zarażonej krowy.

Dwoje już umarło, reszta znajduje się w kuracji.  

Kurjer Warszawski 1886 nr 189

= Otrucie mięsem.
Przed kilku dniami w gminie Wodzinody, w powiecie łaskim, pomiędzy rogacizną ukazała się choroba karbunkułem zwana, w czasie której jeden z gospodarzy wsi Polesin niepostrzeżenie sprowadził do domu swego krowę, którą zabiwszy, w części obrócił na swoje potrzeby, a w części mięso sprzedał sąsiadom.
W parę dni pomiędzy ludźmi, którzy jedli to mięso, ukazała się okropna choroba zaraźliwa, na którą
zapadło 15 osób i z tych wkrótce cztery osoby zmarły, reszta zaś pozostaje w kuracji.
Energiczne środki weterynaryjno-policyjne w celu stłumienia zarazy, zarządzone zostały.  

Kurjer Warszawski 1886 nr 206

= Karbunkuł.
Z kaliskiego donoszą nam o smutnym wypadku, jaki zdarzył we wsi Poleszynie.
Włościanin Stanisław Szymański nabył w sąsiedniej wsi Dobrochowie, gdzie się szerzył karbunkuł krowę, którą zabił, mięso zaś częścią sprzedał sąsiadom, częścią sam z rodziną spożył.
Wkrótce Szymański wraz z żoną Wiktorją zapadli na karbunkuł i niebawem oboje zmarli.
Z liczby innych włościan spożywających mięso z owej krowy, 10 osób również zachorowało, lecz dzięki energicznej pomocy lekarskiej, wszyscy zostali uratowani.  


Zorza 1901 nr 19

Kupno ziemi pod kolej kaliską. Przedstawiciel kolei kaliskiej adwokat przysięgły Stanisław Rodkiewicz nabył dnia 1-go b. m. pod budowę kolei około 20 morgów ziemi z majątku Orpelow-Poleszyn w powiecie łaskim, należącego do pp. Gonzaga-Myszkowskich. Za mórg ornej ziemi kolej zapłaciła im po 135 rubli, oprócz wynagrodzenia za zasiewy, zagajniki i łąki z torfem. Wiadomość tę podajemy dla objaśnienia czytelników przy linji przyszłej tej kolei mieszkających, a od których kolej rzeczona grunty pod nią kupować będzie. Słyszeliśmy przed niedawnem, że w niektórych wsiach włościanie za morg zwykłej ziemi żądają tu od kolei po tysiąc rubli i ustąpić nie chcą, bo przypuszczają, że potem dostaną drożej. We wszystkiem powinna być rozsądna miara.
Jak zwykle w tych razach bywa, nastąpił już Najwyższy rozkaz wywłaszczania pod tę kolej gruntów pod nią potrzebnych i wynagradzania za nie według zasad przez prawo wskazanych. Owóż prawo w takim razie nakazuje, aby biegli z urzędu otaksowali rzeczone grunta i wedle owej taksy każdy wynagrodzenie otrzyma po załatwieniu jednak wszelkich formalności prawnych.

Goniec Łódzki 1901 nr 100

Kolej Warsz -Kalisz. W dniu dzisiejszym u Rejenta Filipskiego w Piotrkowie przez adw. przys. Rodkiewicza pod budowę Kolei Kaliskiej dokonane zostało kupno około 20 morgów (300 prętowych) ziemi z dóbr Orpelów-Poleszyn w powiecie łaskim położonych tuż przy szosie kaliskiej, a należących do p. Gonzagi-Myszkowskiego. Cena kupna wynosiła 135 rb. za dużą morgę.
Właściciel nadto otrzymał odszkodowanie za zasiewy, zagajniki oraz łąki z pokładem.

Goniec Łódzki 1902 nr 288

Z sądów gminnych. W ubiegłą sobotę w zjeździe sędziów pokoju przyjął przysięgę nowoobrany sędzia gminny I rewiru pow. łaskiego w Pabianicach, p. Kazimierz Gonzaga — Myszkowski, właściciel majątku Poleszyn i Orpelów. P. Myszkowski jest obecnie najmłodszy wiekiem z pośród sędziów gminnych w Królestwie Polskiem, liczy bowiem 27 lat.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 12


Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Witoldzie-Ludwiku Marxie, synu Henryka, właśc. dwóch działek gruntu Nr. Nr. 15 i 16, przestrzeni: Nr. 15—1 dzies. 60 sąż. kw. i Nr. 16— 1 dzies. 350 sąż. kw., z os. Poleszyn i Orpielów Nr. II, pow. Łaskiego.

Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 14 sierpnia 1922 r. w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 25

WYKAZ
wydanych odpisów kart ewidencyjnych w kwartale III. 1927 r. w Starostwie Łaskim.
Karta ewidencyjna za Nr. 164-IV, wystawiona dnia 4.6 1924 r. Kordasowi Antoniemu, zam. we wsi Poleszyn, gm. Łask. — Duplikat wyst. dnia 6.7 1927 roku.
Kierownik Starostwa: (—) Wallas Jan.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 59

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
11) Stanisławie Pytko, synu Jana, właśc. działki gruntu, zawierającego przestrzeni 10 dziesięcin 598 sążni kw. w kol. Poleszyn-Orpelów Nr. I pow. łaskiego (rep. hip. Nr. 15264);

Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dz. 3 lutego 1928 r. co do punktów 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 i 16 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 5 w kancelarji Seweryna Żarskiego zaś co do punktu 12 w kancelarji Feliksa-Tadeusza Kokczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Dobroń dzieli się na gromady:
9. Orpelów, obejmującą: wieś Niewólka, kolonję Niewólka, wieś Orpelów, kolonję Orpelów-Poleszyn, folwark Orpelów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Łask dzieli się na gromady:
11. Poleszyn, obejmującą: wieś Poleszyn, leśniczówkę Poleszyn, leśniczówkę Rembów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 66

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe:
2) Tomaszu Okrasa, synie Antoniego, zmarłym w Pabjanicach w dniu 13 lutego 1933 r., współwłaścicielu działki gruntu Nr. 7, powie­rzchni 1 ha 6796 metrów kw., uregulowanego pod Nr. 7 Działu II, księgi wieczystej, Kolonji Poleszyn i Orpelów Nr. VIII, pow. łaskiego rep. Nr. 15296;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 28 lutego 1934 roku w tutejszym wydziale hipo­tecznym.

We właściwym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Prawda Pabjanicka 1935 nr 21

Fenomenalna pamięć.
Wieśniakowi Antoniemu Jakubcza­kowi, mieszkańcowi wsi Poleszyn, gm. Łask, nieznani sprawcy skradli przed kilku dniami z jego zagrody kilka gęsi.
Jakubczak, będąc na wtorkowym targu w Pabjanicach, poznał skradzione mu gęsi u pewnego handlarza dro­biu, o czem zaalarmował policję.
Dochodzenie w toku.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1935 nr 26

OGŁOSZENIE WYDZIAŁU POWIATOWEGO w ŁASKU
z dnia 1. X. 1935 r. Nr. B. VI-10/6-5 o przystąpieniu do sporządzenia planu zabudowania.
Przystępując na podstawie art. 25 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23 z roku 1928, poz. 202) do sporządzenia szczegółowego planu zabudowania dla osiedla letniskowego Poleszyn - Orpelów, gm. Dobroń, obejmującego obszaru 23 ha 1148 m. kw., graniczącego od północy z terenami Kolei Państwowej, od wschodu z gruntem Romana i Wandy małż. Dębskich oraz Jana i Amelji małż. Jankowskich, od południa z szosą Łask—Pabjanice i od zachodu z osiedlem letniskowem Las-Kolumna, Wydział Powiatowy w Łasku podaje o tem zgodnie z art. 25 cytowanego rozporządzenia do publicznej wiadomości.
Z treścią, mającego być sporządzonym projektem planu zabudowana zainteresowani mogą zaznajomić się w Oddziale Budowlanym Wydziału Powiatowego przy ul. Piłsudskiego Nr. 22 w Łasku w godzinach od 10-ej do 13-ej codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych.
W okresie od dnia 12. X. do dnia 26. X. zainteresowani mogą zgłaszać do Wydziału Powiatowego wnioski, dotyczące wyżej wymienionego planu zabudowania.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego:
w z. (—) R. Zieliński

Wicestarosta.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 28

OGŁOSZENIE
WYDZIAŁU POWIATOWEGO W ŁASKU
z dnia 23. XII. 36. Nr. B. VI—10-13-36
o wyłożeniu uchwalonego planu zabudowania
do powszechnego przeglądu.
Na podstawie art. 30 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym
i zabudowaniu osiedli z dnia 16 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202) Wydział Powiatowy w Łasku podaje do publicznej wiadomości, że sporządzony w myśl ogłoszenia z dnia 1 października 1935 r. umieszczonego w numerze 228 „Monitora Polskiego" z dnia 4 października 1935 r. szczegółowy plan zabudowania osiedla letniskowego Poleszyn-Orpelów, obejmującego obszar 23 ha 1148 m kwadr., został w dniu 11 grudnia 1936 roku uchwalony przez Wydział Powiatowy w Łasku i będzie wyłożony do publicznego przeglądu na okres czterech tygodni w Oddziale Budowlanym Wydziału Powiatowego w Łasku, ul. Piłsudskiego Nr. 22 od dnia 1 stycznia 1937 roku do dnia 1 lutego 1937 roku w godzinach od 10 do 14 codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych.
W powyższym okresie interesowani mogą przeglądać uchwalony plan zabudowania, po upływie zaś tego okresu, to jest od dnia 1-go lutego 1937 roku w terminie dalszych dwóch tygodni mogą wnosić przeciw temu planowi zarzuty na ręce Przewodniczącego Wydziału Powiatowego w Łasku.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego:
(—) Jerzy Rosicki.
Kierownik Starostwa.

 Orędownik 1936 nr. 225

Życzenia dla narodowej Łodzi Pabjanice, 24. 9, — Ubiegłej niedzieli odbyły się dwa wielkie zebrania S. N. we wsi Orpelów i Poleszyn, gm. Dobroń, pod Pabjanicami. Na obu zebraniach uchwalono rezolucję następującej treści: "Na ręce mec. Kazimierza Kowalskiego, przywódcy Narodowej Łodzi. "Żebrani członkowie Str. Narod, z gminy Dobroń na wielkich zebraniach we wsi Orpelów i Poleszyn w niedzielę dnia 20 b. m. uchwalają przesłać wyrazy czci i uznania dla Narodowej Łodzi z jej niestrudzonym przywódca mec. Kazimierzem Kowalskim na czele, dążącej do odebrania praw żydostwu nietylko w Łodzi, lecz w całej Polsce. Ze swej strony życzymy narodowcom łódzkim, by w nadchodzących wyborach do rady miejskiej w dniu 27 bm. odnieśli zwycięstwo nad rozpanoszonem w Polsce żydostwem. Zapewniamy całą Łódź narodową, że stoimy z nimi w jednym szeregu, by walczyć o Polskę dla Polaków. Niech żyje Łódź Narodowa! Niech żyje przyszła narodowa rada miejska w Łodzi! Niech żyje przywódca narodowej Łodzi, mec. K. Kowalski!"

 Orędownik 1938 nr. 60

Musiał odwołać obelgę, rzuconą na narodowca. Drewnowski Fr., zam. we wsi Poleszyn, gm. Łask rozsiewał fałszywe wieści o narodowcu A. Sosze, zarzucając mu, że jest on oszustem i że inni narodowcy są także takimi. A. Socha czując się obrażonym i stojąc w obronie innych członków Str. Nar., wytoczył sprawę przeciwko oszczercy, której termin odbył się przed Sądem Grodzkim w Łasku. Oskarżony przeprosił A. Sochę i musiał złożyć 8 złotych na cele Polskiego Czerwonego Krzyża oraz musi ponieść powstałe koszty postępowania.

 Orędownik 1938 nr. 137

Postrzelił rywala i jago brata. W nocy na 13 bm. w zagajniku wsi Poleszyn W. Szkudlarek z Charkówki postrzelił swego rywala Stanisława Adamczyka z Poleszyna i jego brata Adamczyka Józefa również z Poleszyna. Szkudlarek i Adamczyk St. konkurowali do jednej panienki, o którą też powstała sprzeczka, w wyniku której Szkudlarek do Adamczyków oddał 7 strzałów z rewolweru, raniąc obuch b. ciężko. Szkudlarka zatrzymała policja.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza