-->

wtorek, 28 maja 2013

Podjamborek

Spis 1925:
Podjamborek, kol., pow. łaski, gm. Buczek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 16. Mężczyzn 11, kobiet 5. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 16. Podało narodowość: polską 16.

Podjamborek, obecnie część wsi Gucin w gminie Buczek.

 1992 r. 


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Buczek dzieli się na gromady:
11. Gucin, obejmującą: wieś Gucin, kolonję Podjamborek.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak


Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza