-->

wtorek, 28 maja 2013

Osowiec

Spis 1925:
Osowiec, kol., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 58. Mężczyzn 31, kobiet 27. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 58. Podało narodowość: polską 58.

Osowiec, obecnie część wsi Brudzew w gminie Błaszki.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 62

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Walentym Poluszczyku, właśc. dwóch działek gruntu po 3 dzies. 2025 sąż. każda z kol. Osowiec, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 11 lutego 1924 r. i w tym dniu osoby interesowane stawić się winny w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
1. Brudzew, obejmującą: wieś Brudzew, kolonję Brudzew, kolonję Ossowiec.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 71

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Elżbiecie z Fryziów Garncarek, współwłaścicielce działki Nr. 8 z pod Nr. 11 działu II wykazu hipot, kolonji Osowiec, powiatu sieradz­kiego, oraz działki Nr. 9 z pod Nr. 9 działu II wykazu hipotecznego ko­lonji Bliźniew Nr. II, powiatu sieradzkiego;

Termin dla zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 5 marca 1936 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecz­nego w celu ujawnienia swoich spraw pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza