-->

wtorek, 28 maja 2013

Platoń

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Plato, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Ostrzeszowski, parafia Łagiewniki, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 5, odległość od miasta obwodowego 2 3/4.

Słownik Geograficzny:  
Platon, fol., pow. wieluński, gm. Wydrzyn, par. Łagiewniki, odl. 9 w., ma 2 dm., 30 mk. Fol. ten, w 1876 r. oddzielony od dóbr Teklin, ma rozl. 306 mr.; gr. or. i ogr. mr. 225, łąk mr. 76, nieuż. mr. 5; bud. z drzewa 7.

Spis 1925:
Platon, wś, pow. wieluń, gm. Wydrzyn. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 93. Mężczyzn 48, kobiet 45. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 60, ewangelickiego 33. Podało narodowość: polską 93.

Wikipedia:
Platoń – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Czarnożyły.
W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1833 nr 85

Komornik Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego. Dobra ziemskie Łagiewniki, składaiące się z wsi i folwarku Łagiewniki, z folwarku Tekliny, z folwarku Plata i z folwarku Napoleonów, w Powiecie Ostrzeszowskim, Obwodzie Wieluńskim położone, w trzech-letnią dzierzawę poczynaiąc z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. wypuszczone będą, a to w terminie licytacyi dnia 9 Maia r. b. przed W. Antonim Kowalskim Reientem,w Wieluniu w biurze Jego o godzinie 10 z rana odbyć się maiącey. Warunki licytacyine każdy z interessentów u tegoż Reienta odczytać może. Cena dzierzawna z dóbr tych wypośrodkowaną bydź niemogła. Kalisz d. 12 Marca 1833 r. Józef Narczyński.

Dziennik Warszawski 1871 nr 75

N. D. 2181. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż żądanie Antoniego Myszkowskiego właściciela dóbr Golewic lit. B. w tychże dobrach okręgu Wieluńskim zamieszkałego a zamieszkanie prawne u Wincentego Jaruzelskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu obrane mającego, od którego tenże Patron stawa i subhastację dóbr niżej wymienionych popiera, to jest dobra ziemskie Teklin i Platen z przyległościami zajęte zostały w poszukiwaniu sumy rs. 3,000 i rs. 1,050 z procentem i kosztami przez Komornika Franciszka Roweckiego przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu protokułem w dniu 8 (20) Lutego 1871 r. sporządzonym, na sprzedaż drogą przymuszonego wywłaszczenia w Trybunale Kaliszskim odbyć się mającej:
DOBRA ZIEMSKIE
Teklin i Platon, składające się z folwarku i wsi Teklin, z folwarku Platen, z osady Klapka zwanej wraz z karczmą i propinacją we wsi Łagiewniki z któremi dawniej jedną hypotekę stawiły, oraz z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami, zabudowaniami, gruntami ornemi obsianemi i osiać się mającemi, łąkami, pastwiskami, lasem, zaroślami, wodami, rybołóstwem, polowaniem, inwentarzem żywym i martwym do gruntu przywiązanym, propinacją w całych tych dobrach, czynszami oraz zgoła z tem wszystkiem co całość tych dóbr stanowi, bez najmniejszego wyłączenia części z takowych dóbr.
Dobra te położone są w okręgu i powiecie Wieluńskim gubernji Kaliszskiej gminie Wydrzyn parafji Raczyn i Łagiewniki, odległe są od miast najbliższych jako to: miasta okręgowego i powiatowego Wielunia wiorst 7, miasta dawniej a teraz osady Złoczew wiorst 16, miasta a teraz osady Wieruszów wiorst 22, miasta Lututowa wiorst 9, miasta gubernjalnego Kalisza wiorst 62, których dziedzicem niepodzielnym i jawnym z wykazu tych dóbr jest Ignacy Szaniawski i Jadwiga z Szaniawskich Szaniawska Jana Chryzostoma Szaniawskiego małżonka, w asystencji tegoż męża działającej właścicielki dóbr Platon, pierwszy we wsi Teklinie okręgu Wieluńskim drugi we wsi Chodakach okręgu Szadkowskim, zamieszkałych.
Rozległość dóbr rzeczonych wynosi na miarę nowopolską i rosyjską to jest gruntu należącego do klasy II, III i IV włók 26, mórg 12 prętów kwadratowych 50, w gruntach ornych, pastwiskach, borach, drogach, zaroślach, wygonach, rowach i pod zabudowaniami dworskiemi w których żaden kontrowers się nieznajduje.
Zabudowaniu dworskie w głównych dobrach są następujące:
1. Dwór o trzech kominach, o pięciu pokojach, dwóch schowaniach, jednej kuchni, trzech sieniach na górze w szczycie, jednego pokoiku gdzie zamieszkuje Ignacy Szaniawski, który pobudowany jest z cegły palonej. 2. Dom dwojaki z drzewa budowany przy którym są drwalniki. 3. Dom czworaki o jednem kominie z drzewa przy którym znajduje się chlewik. 4. Stodoła o jednem klepisku z cegły palonej i druga taka sama. 5. Owczarnia, obory z pecy na glinę. 6. Stodoła o jednym klepisku z drzewa. 7. Brug na czterech słupach z drzewa. 8. Studnia w podwórzu balami ocembrowana z żurawiem pobudowane. Pomiędzy zabudowaniami temi jest ogród owocowy i warzywny, w którym znajduje się drzew urodzajnych jako to: jabłoni, gruszek, śliwek, tereszni, i wisien około sztuk 80, krzewów agrestu i pożyczek około sztuk 35.
Za dworem jest ogród warzywny, w którym jest drzew dzikich 125, krzewów różnych a mianowicie kwiatów i innych około sztuk 46. Około tych zabudowań są ogrodzenia z żerdzi 8, karczma i stajnia pod jednym dachem, w tej zamieszkuje Antoni Maciejewski propinator dzierzawca z czego opłaca rocznie rs. 120 za kontraktem ustnem.
Na osadzie Klapka są zabudowania: karczma i stajnia pod jednym dachem z drzewa, oraz stodółka. Na folwarku Platan: dwór stary o dwóch kominach z drzewa, 2. dwór nowo pobudowany z drzewa, 3. czworaki gdzie zamieszkują ludzie dworscy, 4. dom dwojaki zawalony, 5. stajnie i obory pod jednym dachem z drzewa, 6. stodoła o dwóch klepiskach gdzie znajduje się młockarnia z drzewa, studnia balami ocembrowana. W tem miejscu jest ogród w którym znajduje się drzewek młodocianych rozmaitego gatunku sztuk 30, który jest ogrodzony płotem z żerdzi. Stawek mały zarybiony.
W tak opisanych dobrach uskutecznia się wysiew rok rocznie, a z których opłaca się podatki skarbowe do kasy powiatu Wieluńskiego.
Inwentarze żywe i martwe znajdują się w tych dobrach.
Zaś granice całych dóbr są bezsporne odznaczone są kopcami ze wszech stron, włościanie zaś są wolni od powinności dworskich.
Tak zajętych i opisanych dóbr, akt zajęcia wręczony został Ignacemu Szaniawskiemu dozorcy, Waleremu Kossowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu, Jakóbowi Łuczak Wójtowi gminy Wydrzyn do której wieś Teklin należy w d. 8 (20) Marca 1871 r.
Następnie tenże akt wpisany i zaregestrowany został w Kancelarji Ziemiańskiej w księdze wieczystej dóbr Teklin d. 16 (28) Marca 1871 r., a do księgi zaregestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu d. 19 (31) Marca 1871 r.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych dóbr rzeczonych nastąpi na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu d. 5 (17) Maja 1871 r. o godzinie 10 z rana, zaś dwie następne co dwa tygodnie odbędą się.
Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne przejrzane być mogą u Pisarza Trybunału i u Patrona sprzedażą tą dyrygującego.
Kalisz d. 19 (31) Marca 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Kaliszanin 1885 nr. 27

W dnia 3/15 kwietnia r. b. sprzedany będzie w sądzie okręgowym Folwark Platon obejmujący rozległości 274 morgi 211 prentów nowopolskiej miary. Folwark ten rozpołożony 9 wiorst od powiatowego miasta Wielunia, a licytacja rozpocznie się od sumy 10,000 rs. O bliższych warunkach dowiedzieć się można w kancelarji komisarza sądowego Müllera.


Zorza 1903 nr 28

Skutki ulew i powodzi. Ze wszystkich stron kraju nadchodzą wieści o klęskach, jakie straszny ten żywioł wyrządził: zniszczone plony, pozrywane tamy, nadzieje rolników zawiedzione. Najbardziej dotknięta została część południowozachodnia kraju, gubernie: radomska, kielecka, piotrkowska i kaliska.
W Łodzi wylewu takiego, jak tegoroczny, nie pamiętają ludzie. Ulice zalane, drewniane bruki pozrywane, suteryny i piwnice pełne wody. Telefon między Warszawą a Łodzią nie funkcjonował zupełnie w sobotę (11-go lipca).
(…) W p. wieluńskim woda poczyniła również ogromne spustoszenia, szczególniej w majątkach: Teklin, Biała Rządowa, Biała Szlachecka, Wiktorów, Plakoń, Łyskórnia, Walichnowy i Sokolniki; musiało tu nastąpić oberwanie się chmury. (…)

Goniec Łódzki 1903 nr 178


Z Wielunia pod d. 11 b. m. piszą: Już szósty dzień deszcz leje jak z cebra. Od Wielunia do Wieruszowa komunikacya przerwana—pola pozalewane, siano woda pozabierała. Wielkie straty poniosły majątki: Teklin, Biała Rządowa, Biała Szlachecka, Wiktorów, Platoń, Łyskornia, Wolichnowy i Sokolniki - widocznie w tym pasie było oberwanie chmury; do tej chwili deszcz nie ustaje.


Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 61

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
14) Krystjanie Moritz'u, właścicielu działki gruntu Nr 18 przestrzeni 8 mórg zapisanych pod Nr 18 w dziale II dóbr Platon, pow. Wieluńskiego;
Termin do zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony zostaje na 15 lutego 1921 roku, w kancelarji notarjusza Bzowskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 43

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Emilji Dawid, współwł. 17,5 m. i praw do 10 m. z maj. Platon, powiatu wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 9 grudnia 1930 roku, w którym to dniu osoby zaintereso­wane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wydziale hipo­tecznym, pod skutkami prekluzji.


Echo Sieradzkie 1931 2 grudzień

Z SĄDU.
Sąd Okręgowy Kaliski na sesji wyjazdowej w Wieluniu skazał:

Mieszkaniec wsi Platoń gm. Wydrzyn W. Maliszewski za bezprawne angażowanie robotników rolnych do robót rolnych zagranicę na 2 tyg. aresztu i 50 zł grzywny.


Echo Sieradzkie 1932 17 lipiec

POŻAR I ŚMIERĆ OD PIORUNA.

W ub. tygodniu we wsi Platon gm. Wydrzyn zapaliły się od uderzenia pioruna zabudowania należące do Aleksandra Cyrki. Spłonął dom mieszkalny obora, stajnia i stodoła wraz z narzędziami rolniczemi oraz pięć sztuk świń i jałówka. Straty sięgają do 5 tysięcy złotych.(...)


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXV. Obszar gminy wiejskiej Wydrzyn dzieli się na gromady:
7. Niedzielsko, obejmującą: wieś Niedzielsko, majątek Niedzielsko, Cukrownię Wieluń.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza