-->

środa, 1 maja 2013

Piotrów / Piotroszczyzna

Słownik Geograficzny:  
Piotrów, fol. pow. turecki, gm. i par. Niewiesz, odl. od Turka 29 w., ma 3 dm., 42 mk. W 1873 r. fol. P. rozl. mr. 191; gr. or. i ogr. mr. 154, łąk mr. 31, nieuż. mr. 6; bud. z drzewa 8; pokłady torfu.

Spis 1925:
Piotrów, kol., pow. turecki, gm. Niewiesz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 54. Mężczyzn 25, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 54. Podało narodowość: polską 54.

Wikipedia:
Piotrów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Piotrów (Piotroszczyzna) 1839 r.

Piotrów 1992 r.

Gazeta Warszawska 1826 nr 41

Komornik Powiatu Wartskiego zawiadomia Szanowną Publiczność, iż w dniu 10 Maia r. b. o godzinie 10tey zrana w Mieście Powiatowem Warcie przed Dębskim Rejentem tegoż Powiatu odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie poczynaiące się od 24 Czerwca r. b. dóbr W. Konopnickiego dziedzicznych Bronowa z przyległościami, z połową Bronówka Litera B, Zalesiem, Holendrami Dębe, z folwarkiem Piotroszczyzna zwanym i z częścią Sędowa Litera A. w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim położone. Cena dzierżawna ogólnie z tych dóbr rocznie wynosiła 6350 z: Pol. Na lata następne oddzielnie wydzierżawiony będzie Sędów Lit: A, z którego teraźnieyszy poddzierżawca głównemu dzierżawcy pomienionych dóbr rocznie zł: Pol: 300 płacił. Warunki pod któremi wydzierżawienie nastąpi, każdego czasu w Kancellaryi Rejenta przejrzeć można. — Warta d. 12 Marca 1826 r.
Waliszewski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 33

Pisarz Trybunału Cywilnego Iej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Wawrzeńca Konopnickiego dzierżawcy dóbr Bronowa tudzież żony jego Katarzyny z Pągowskich Konopnickiej w assystencyi i za upoważnieniem męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Konopnickich w wsi Bronowie Okręgu Wartskim mieszkających, zamieszkanie prawne do tego interessu u Pawła Walentowicza Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, za których tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Bronowa z przyległościami popiera, aktem zajęcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym, na gruncie dóbr Bronowa w dniach 5/17 Listopada 1842 r. rozpoczętym, a w dn. 7/19 t. m. i r. ukończonym, zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia dobra ziemskie Bronów, składające się z folwarku i wsi zarobnej Bronów, z folwarku i wsi Zalesie, z wsi zarobnej Bronówek część litt. B., z wsi zarobnej Sędów A., z pustkowia Piotrowczyzny i Przekora, z kolonii Dębe oraz łąki w territorium wsi Spendoszyna należącej, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Okręgu Wartskim Pcie i Gubernii Kaliskiej w gminie Bronów położone, Wojciecha Konopnickiego Obywatela Kraju zamieszkanie prawne co do tychże dóbr w Kaliszu u Adama Koral Rachmistrza Rządu Gubernialnego Kaliskiego obrane mającego dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około włók 74 morg 13 prętów kwad. 280 miary nowo-polskiej. Grunta których należą do 2 3 4 i 5 klassy.—
Oprócz tej rozległości exystuje kontrewers w boru od strony dóbr Zelgoszczy około 4 huby miary nowej wynoszący i od strony dóbr Szarowa w ilości nieoznaczonej, odzyskanie których zastrzega się dla nowonabywcy.
W dobrach tych zabudowania dworskie i wiejskie z drzewa są budowane. Zaś włościan pańszczyznę odrabiających: zagrodników jest 23 robiących po dni 3 w tydzień ciągłych lub pieszo, i komorników 8 którzy z nadanej im kopczyzny robią pańszczyzny po dni trzy pieszo na tydzień.— Czynszownicy na koloni Dębe: 1. Józef Głogowski. 2. Paweł Nowicki. 3. Franciszek Kozanecki. [4.]Andrzej Borucki.— Dzierżawcą dóbr tych jest Wawrzeniec Konopnicki, z których płaci rocznej dzierżawy rub. sr. 1260, któremu dzierzawa do dnia 12/24 Czerwca 1845 r. służy. Nadmienia się iż w dobrach tych żadnego inwentarza gruntowego niemasz.— Akt zajęcia wyż z daty powołany Wawrzeńcowi Konopnickiemu Wójtowi gminy Bronów i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego w d. 7/19 Listopada 1842 r. wręczony, w Kancellaryi Ziem. Gub. Kaliskiej w księdze wieczystej dóbr Bronowa w d. 16/28 Marca r. b. i zaregestrowany został. Warunki licytacyi i sprzedaży dóbr tych wraz zbiorem objaśnień w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Pawła Walentowicza każden z interessentów przejrzeć sobie może.— Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzdaży na Audyencyi Trybunału tutejszego w d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1843 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie dnia 14/26 Maia, a trzecie dnia 28 Maja (9 czerwca) r. b. odbyło się, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na d. 15/27 Czerwca, r. b. wyznaczony był, w którym to terminie dobra te Pawłowi Walentowiczowi Patronowi popierającemu za summę 12000 rs. temczasowie przysądzone, i termin do ich ostatecznego przysądzenia na d. 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. wyznaczony został. Z powodu zaszłych sporów o taxę z strony Prokuratoryi Rnej na rzecz XX. Dominikanów w Sieradzu działającej Trybunał Kaliski Wyrokiem swym na dniu 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. zapadłym termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia na d. 28 Października (9 Listopada) r. b. 1843 godzinę 10 z rana oznaczył, w którym dobra te ostatecznie sprzedane zostaną.— w Kaliszu dnia 31 Lipca (12 Sierpnia) 1843 r.

Franciszek Salezy Wołowski Pisarz Trybunału.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 169

(N. D. 3752). Ρisarz Trybunału Cywilnego 1. Instancyi Gubernii Kaliskie.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Wawrzeńca Konopnickiego dzierżawcy dóbr Bronowa tudzież żony jego Katarzyny z Pągowskich Konopnickiej w assystenćyi i za upoważnieniem męża swego czyniącej, czyli obojga małżonków Konopnickich we wsi Bronowie Okręgu Warstkim mieszkających, zamieszkanie prawne do tego interessu u Pawła Walentowicza Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, za których tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr Bronowa z przyległościami popiera aktem zajęcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym, na gruncie dóbr Bronowa w dniach 5 (17) Listopada 1842 rozpoczętym, a w d. 7 (19) t. m. i r. ukończonym zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłasczenia dobra ziemskie
ВRONOW
składające się z folwarku i wsi zarobnej Bronow z folwarku i wsi Zalesie ze wsi zarobnej Bronowek cześć lit. B. z wsi zarobnej Sędów A. z pustkowia Piotrowczyzny i Przekora z kolonii Dębe oraz łąki w territorium wsi Spendoszyna należącej, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Okręgu Wartskim Powiecie i Gubernii Kaliskiej w Gminie Bronów położone, Wojciecha Konopnickiego Obywatela kraju zamieszkanie prawne co do tychże dóbr w Kaliszu u Adama Koral Rachmistrza Rządu Gubernialnego Kaliskiego obrane mającego dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około włók 74 mórg 13 prętów kwd. 280 miary nowo-polskiéj, grunta których należą do II. III. IV. i V. klassy.
Oprócz téj rozległości exystuje kontrewers w boru od strony dóbr Zelgoszczy około 4 huby miary nowéj wynoszący i od strony dóbr Szarowa w ilości nieoznaczonej, odzyskanie których zastrzega się dla nowonabywcy.
W dobrach tych zabudowania dworskie i wiejskie z drzewa są budowane, zaś włościan pańszczyznę odrabiających zagrodników jest 23-ch robiących po dni trzy w tydzień ciągłych lub pieszo, i komorników, 8-miu którzy z nadanéj im kopczyzny robią pańszczyzny po dni trzy pieszo na tydzień.
Czynszownicy na kolonii Dębe:
1. Józef Głogowski; 2, Paweł Nowicki; 3, Franciszek Kozanecki; 4, Andrzej Borucki.
Dzierżawcą dóbr tych jest Wawrzeniec Konopnicki, zktórych płaci rocznej dzierżawy rs. 1260, któremu dzierżawa do dnia 12 (24) Czerwca 1845 r. służy, nadmienia się iż w dobrach tych żadnego inwentarza gruntowego niemasz.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Wawrzeńcowi Konopnickiemu wójtowi Gminy Bronów i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Warstkiego w dniu 7 (19) Listopada 1842 r. wręczony, w kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Kaliskiéj w księdze wieczystéj dóbr Bronowa w dniu 16 (28) Marca r. b. podany, a w księdze zaregestrowań Trybunału tutejszego w dniu 17 (29) Marca t. r. i zaregestrowany został.
Warunki licytacyi i sprzedaży dóbr tych wraz z zbiorem objaśnień w Biurze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Pawła Walentowicza każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 30 Kwietnia (12) Maja 1843 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie dnia 14 (26) Maja, a trzecie dnia 28 Maja (9 Czerwca) 1843 r. odbyło sę, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na dzień 15 (27) Czerwca 1843 r. wуznaczony był; w terminie tym po uznaniu formalności za dopełnione, dobra te Pawłowi Walentowiczowi Patronowi popierającemu za summę rs. 12,000 temczasowie przysądzone i termin do ich ostatecznego przysądzenia na dzień 28 Lipca (9 Sierpnia) 1843 r. wyznaczony został, z powodu zaszłych sporów z strony wierzycieli, termin ten do skutku nieprzyszedł, powtórny więc termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia wyrokiem Trybunału kaliskiego w dniu 28 Lipca (9 Sierpnia) 1843 r. zapadłym na dzień 28 Października (9 Listopada) 1843 r. odroczono, gdy i ten powtórny termin dla nieukończonych sporów do skutku nieprzyszedł, po załatwieniu takowych poraz trzeci termin do ostatecznego w mowie będących dóbr Bronowa z przyległościami przysądzenia wyrokiem Trybunału tutejszego, na illacyą w dniu 5 (17) Lipca r. b. wydanym na dzień 6 (18) Września 1844 r. godzinę 10 z rana wyznaczony został, w którym to terminie dobra te na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego kaliskiego sprzedane zostaną.
w Kaliszu dnia 5 (17) Lipca 1844 roku.
Fr. Salezy Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 118

(N. D. 2505) Uwiadamia publiczność, że dobra ziemskie jako to:
1. Janowice z folwarkiem i wsią tegoż nazwiska z wiatrakiem i propinacyą w kolonii Jesionna oraz Hucie Janowskiéj z czynszami do kolonii tych przywiązanemi wydzierżawione będą na lat trzy od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż dnia 1851 roku z zastrzeżeniem że czynsze z kolonii Wysieradz i Jesionna oraz Huty Janowskiej, wrazie zniesienia kontraków na przeszkodzie będących w dniu 8 (20) Czerwca r. b. w wrazie niezniesienia w temże dniu 1849. Co zaś do wydzierżawienia dóbr i propinacyi w pierwszym terminie.
2, Ostrów z folwarkiem i wsią tegoż nazwiska i—
3, wola Łaska w dniu 8 (20) Czerwca r. b.
4, folwark Łask z dworem z przychodami w mieście Łasku z folwarkiem i wsią zarobną Barycz oraz Wiewiorczyn z czynszami w kolonii Rokitnicy, Teodory, Utrata, papierni Orchowskiéj, kolonii Anielin, Maurycy, dochodami z cegielni, czynszami z młyna i Hamerni kolumna, przychodami targowego i mostowego, od synagogi miasta Łasku, czynszem z olearni w Wiewiórczynie, z wszystkich młynów wodnych w dobrach tych i propinacyą w mieście Łasku i innych nomenklaturach wrazie zniesienia kontraktów na przeszkodzie będących w dniu 8 (20) Czerwca r. b. a wrazie zniesienia w temże dniu 1849 r.
5, folwark Wronowice z wsią zarobną tegoż nazwiska z czynszami rybołóstwem na rzece w d. 9 (21) Czerwca 1848 r.
6, dobra Orchów i Wesołka z wsiami i folwarkami tegoż nazwiska w dniu 9 (21) Czerwca r. b. z rana o godzinie 10 wszystko położone w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej wydzierżawione zostaną na satysfakcyą procentów za lat dwa zaległych i trzeciego bieżącego w Kancellaryi Rejenta Okręgu Szadkowskiego Adama Łukaszewicza w mieście Szadku, roczna cena dzierżawna dóbr zajętych wynosić może a mianowicie dóbr ad 1, rs, 850; ad 2, rs. 750; ad 3, rs 800: ad 4, 3750; ad 5, rs 2250: ad 6, rs. 1350.
7, folwark Piotrowszczyzna z rudunkiem Pieńki do dóbr głównych Bronowa należący, w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawekiéj położony, rocznie około rs. 300, ceny dzierżawnej przynosić mogący, na lat 3 poczynając od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż dnia 1851 r. w Kancellaryi Rejenta Okręgu Wartskiego Karola Trzaskowskiego w mieście Warcie w dniu 7 (19) Czerwca r. b. z rana o godzinie 10 wydzierżawiony zostanie.
J. Rojek Komor. Tryb. Kal.

Gazeta Codzienna 1849 nr 21

(Nad )-W nocy zd. 12 na 13 b. m. w dobrach własnych Bronów we wsi Piotrowie, paraf. Uniejów, przeniosła się do wieczności Katarz. Z Pągowskich Konopnicka, przeżywszy lat 44, pozostawiwszy osierociałego męża z ośmiorgiem dzieci. Ś. p. zmarła była dobrą żoną, matką, siostrą, sąsiadką, rzędną gospodynią bez chciwości, sprawiedliwą z łagodnością,wspomagającą, czy to w chorobach,czy to w upadkach, lud swój podwładny, żądającym wsparcia nie odmówiła nigdy i swą ręką pochodzącą od serca czułego, hojnie z szczerością jałmużnę rozdawała. Wpośród tak chwalebnego życia łącznie z przywiązanym mężem, wpośród nadziei dociekania się pomyślności w rozporządzeniu swych dzieci, podobało się Najwyższemu przerwać pasmo dni jej życia. Strata ta już niczem powetowaną nie zostanie dla serc męża, dzieci, familii, przyjaciół, służących i włościan, jak tylko tem może jedynie, że pozostałe dzieci, mając wszczepiony zaród cnoty od matki, która odziedziczywszy je od przodków swoich, w potomstwo wlała, będą również użytecznemi dla społeczeństwa ludzkiego, jak ich droga matka. Takiemi to postępkami umiała zjednać przyjaźń i miłość u tych, którzy ją znali. Wskutek więc czego przyjaciółka i sąsiadka zmarłej poświęca te kilka wyrazów, skreślonych, nie stylem kwiatów wymowy, lecz stylem prostym, szczerym i otwartym dla uczczenia jej zwłok. Pokój duszy tak zacnej kobiety. K.z P.Ko.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 25

(N. D. 469) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art: 632 K. P. S., wiadomo czyni: iż na żądanie Starozakonnych, Mojżesza, Majera Wartskiego i Wolfa Frenkel Negocyantów, w mieście Kaliszu zamieszkałych, i zamieszkanie prawne do tego interessu u Józefa Brudzyńskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu z Urzęda mieszkającego, do popiérania téj subhastacyi ustanowionego Obrońcy, obrane mających, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim w dniach 16 (28) Lutego i 18 Lutego (1 Marca) 1852 r: sporządzonym na satysfakcją summy rs. 2175, z procentem prawnym, należnym, zaległym i bieżącym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
Dobra Ziemskie Bronów i Bronówek lit. B. składające się z wsi zarobnej i folwarku tegoż nazwiska, wsi zarobnej i folwarku Zalesie, wsi zarobnej Bronówek część lit. B. pustkowia czyli teraz folwarku Piotrowa czyli Piotrowczyzny i Przekony, kolonii Dembe, oraz kolonii nowo odbudowanej do dóbr Bronowa należącej Konopnica zwanej i kolonii Zacisze, która jest odbudowaną z budynku w wsi Bronówku lit. B. poprzednio będących, a następnie przez podział gruntów pomiędzy Bonawenturą Pawłowskim właścicielem wsi Bronówka, a Wawrzyńcem Konopnickim właścicielem dóbr Bronowa z przyległościami nastąpionego, i grunta odsegregowane, oraz odgraniczone zostały. Budynki tez Bronowka lit. B. na kolonią wsi Bronowa przeniesione zostały, oprócz jednej chałupy, która jeszcze stoi na gruncie wsi Bronówka lit. B. lecz takowa także przeniesioną będzie z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi, gruntami ornemi, łąkami, pastwiskami, borami, lasami, polowaniem, rybołóstwem, propinacyą, czynszami, daninami, robocizną, włościan i ich powinnościami, z tém wszystkiém co całość tych dóbr stanowi, bez najmniejszego włączenia tém nadmienieniem: iż wieś Sędów lit A. od dóbr Bronowa odprzedaną została i nateraz oddzielną księgę hypoteczną posiada. Dobra te położone są w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Guberni Warszawskiej, należą do Parafii Miasta Uniejowa, składają jednę Gminę pod nazwiskiem gm. Bronów, odległe od miast najbliższych: Miasta Okręgowego Warty mil 5, miasta Powiatowego Kalisza mil 10, miasta Gubernialnego Warszawy mil 22, miasta Łęczycy mil 2, miasta Poddębic mil. 2, miasta Uniejowa mila 1, miasta Dąbia mil 1 i pół. Dobra te zostają na teraz w posiadaniu dziedzcznem Wawrzyńca Konopnickiego dłużnika, który w dobrach tych dawniej w czasie zajmowania tych dóbr na folwarku Piotrków vel. Piotrowszczyzne w tychże dobrach exystującym zamieszkiwał, a teraz na folwarku Zalesie zwanym,do tychże dóbr Bronowa należącym zamieszkuje.
W dobrach zajętych, oprócz gospodarzy i komorników pańszczyznę i inne powinności dworowi odrabiających, znajdują się następujący czynszownicy czyli koloniści.
W wsi Bronowie.
1. Stanisław Witkowski, szynkujący trunki dworskie w domu gościniec zwanym czyli karczmie, za wynagrodzeniem 21. procent ten odrabia pańszczyznę dworowi, latem po dni 4 a zimą po 3 dni tygodniowo.
2, Marcin Wiśniewski, który jest właścicielem okupnym czyli czynszowym wiatraka, z dwoma kamieniami do melénia, płacącym dworowi rocznie po rs. 32 kop. 49, z obowiązkiem uskuteczniania dworowi mlewa bezpłatnie.
Propinacya w wsi Bronowie jest wspólną z wsią Bronówek, czyniącą rocznie dochodu ogólem rs. 90.
W kolonii nowo odbudowanej do wsi Zalesia należącej, Zacisze zwanej, są następni czynszownicy czyli koloniści.
1. Paul Dambrys, 2. Gottlib Strucze, 3, Michał Neryng. 4. Krysztof Pohl.
W wsi Zalesiu jest oddzielny wyszynk trunków dworskich, za wynagrodzeniem szynkującemu 21 procentu.
W kolonii Dembe.
znajdują się następni czynszownicy czyli koloniści:
1. Andrzej Borucki, 2 Franciszek Kozanecki, 3. Marcin Głowski, 4 Józef Głogowski.
Z dóbr tych wieś Bronów pozostaje w posiadaniu dzierżawném Kazimierza Dzierzbickiego któremu kończy się dzierżawa z dniem 12j24, Czerwca 1853 roku. Inwentarz żywy i martwy wsi Bronowie, tudzież na folwarku wsi Zalesie i na folwarku Piotrów v. Piotzowszczyzna znajdujący się jest wyłączną własnością Kazimierza Dzierżbickiego, dzierżawcy wsi Bronowa.
W wsi Bronowie jest ogród warzywny i owocowy, w którem się mieści drzew owocowych rodzajnych 7406. Znajduje się także gorzelnia wktóréj wszelkie Aparata miedziane i drewniane są własnością Kazimierza Dzierzbickiego.
Na folwarku Piotrow vel Piotrowczyzna znajduje się ogród warzywny i owocowy w którym drzew owocowych jest sztuk 628.
Dobra te zajęte mają rozległości w ogóle przybliżonym sposobem włók nowopolskich 79, mórg 11 pr. kw. 260. Akt zajęcia dóbr Bronowa z przyległościami wyżej z daty powołany w d. 16 (28) Grudnia 1852 r. Wawrzeńcowi Konopnickiemu jako ustanowionemu nad zajętemi dobrami dozorcy w jednem exemplarzu, i temuż Wawrzyńcowi Konopnickiemu jako dłużnikowi w drugim exemplarzu doręczony został. Tenże sam akt zajęcia wyżej z daty powołany w d. 18 (30) Grudnia 1852 r. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego Józefowi Wilczek, a w d. 16 (28) Grudńia 1852 r. Wójtowi gm. Bronów Jarosławowi Konopnickiemu wręczony oraz przez Prokuratora Królewskiego przy Tryb. Cyw. Gub: Warszawskiej w Kaliszu, w d. 19 (31) Grudnia 1852 r. widymowany, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu d. 31 Grudnia 1852 r. (12 Stycznia 1853 r. do właściwej księgi wieczystej wniesiony, a do księgi zaaresztowań Tryb. Cyw. Gub Warszawskiej w Kaliszu, w dniu 13 (25) Stycznia 1853 r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych Bronowa z przyleglościami, tak jak aktem zajęcia są opisane, łącznie odbywać się będzie na Audyencyi Tryb. Cyw. I Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i przedaży, oraz obszerniejszy opis zajętych dóbr, tudzież zbiór objaśnień w Biurze Pisarza Tryb. Kaliskiego i u popierającego przedaż Patrona Tryb. Józefa Brudzyńskiego, każden z Interessentów przejżec sobie może.
Pierwsza publikacya warunków licytacyi i przedaży dóbr Bronowa z przyległościami, na Audyencyi Tryb. Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w d. 4 (16) Marca 1853 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 15 (27) Stycznia 1853 r.
Wojciech Śliwiński Р. T.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 91

(N. D. 2353) Komornik Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia iż dobra Bronów i folwark tegoż nazwiska, oraz folwark Bronówek zwany, z wszelkiemi użytkami z wyłączeniem z tych dóbr wsi Zalesia i folwarku tegoż nazwiska kolonii Demby, Zacisze, oraz folwarku Piotrow zwany w tychże dobrach exystujące, z powodu że takowe pozostają w posiadaniu dzierżawnem, w Ogu Wartskim Pcie Kaliskim Gub. Warszawskiej położone, wydzierżawione będą na lat 3 po sobie idące, poczynać się mające od d. 12 (24) Czerwca r. b., termin do wydzierżawienia rzeczonych dóbr Bronowa oznacza się na d. 8 (20) Czerwca 1855 r. w M. Okręgowem Warcie w kancellaryi Rejenta Andrzeja Szelązek, przez tegoż odbyć się mającej licytacyi. Dobra te rocznej dzierżawy opłacać mogą rs. 1500.
Kalisz d. 1 (13) Marca 1855 r.
Franciszek Rowecki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 100

(N. D. 1901) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Na żądanie Kaźmierza Asnyka, z własnych funduszów utrzymującego się, w Warszawie zamieszkałego, zamieszkanie prawne u Jana Nawrockiego Patrona przy Trybunale tutejszym, w mieście Kaliszu mieszkającego, obrane mającego, od którego tenże Patron stawa i subhastacyą dóbr niżej wymienionych popiera; zajęte zostały, aktem przez Franciszka Roweckiego Komornika przy tutejszym Trybunale sporządzonym, w dniu 3 (15) Grudnia 1860 r. rozpoczętym, a w dniu 7 (19) t. m. i r. ukończonym, na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia, dobra ziemskie folwark i wieś
BRONÓW, oraz kolonje: Konopnica, Zacisze, Dębe czyli Dąbie, folwarki Bronowek B. czyli Wielopole, Zalesie A. Piotrów i oddzielna łąka, z wszelkiemi przyległościami i przynależnościami, zabudowaniami, rolami, łąkami, borami, zagajnikami, ogrodami, pastwiskami, stawami, sadzawkami, użytkami, czynszami, daninami, robocizną, powinnościami, propinacją, polowaniem, wiatrakami, rowami, drogami, kontrowersami i tem wszystkiem co do dóbr tych należy i należeć powinno.
Dobra te, mianowicie: folwark i wieś Bronów, folwark Zalesie A. i Bronówek B. oraz kolonje Konopnica i Zacisze, położone są w gminie Bronów, parafii Uniejów, kolonja Dębe w tejże gminie parafii Wartkowice, folwark Piotrów w gminie Sędów parafii Uniejów, a łąka w gminie Spędoszyn parafii Wartkowice. Wszystkie w Ogu Wartskim położone.
Dobra Bronów, Bronówek В., Zacisze, Zalesie Α., Dębe, są dziedziczne Wawrzeńca Konopnickiego, w wsi Bronowie zamieszkałego, folwark Piotrów jest dziedziczny Marcellego Suchorskiego, w wsi Sędowie zamieszkałego, a łąka jest dziedziczną Józefy czyli Józefaty Otockiej wdowy w wsi Spędoszynie zamieszkałej.
Rozległość dóbr powyższych, w gatunkach ziemi należącej do klassy 2, 3 i 4 wynosi w ogóle włók 68 mórg 24 pręt. kwad. 145, czyli dziesiatyn 1057 sażeni 2359, w szczególności zaś obejmują:
1. W folwarku i wsi Bronowie: a) place mórg 5 pręt. kwad. 200, b) sad, ogrody i kapustniki mórg 19 pręt. kwad. 48, c) sadzawka i stawki mórg 2 pręt. kwad. 283, d) rowy i drogi mórg 18 prętów kwad. 262 e) pola mórg 432 prętów kw. 198, f) łąki mórg 13 prętów kw. 1167, g) bór mórg 145 prętów kw. 9. 2. W kolonii Konopnica: a) place, ogrody i grunta mórg 376, b) góry zagajone mórg 16 prętów kwad. 155. 3. W kolonii Zacisze, place, podwórza, ogrody i grunta mórg 118 prętów kw. 150. 4. W kolonii Dembe. place, podwórza, ogrody i pola mórg 68. 5. W folwarku Bronówek B: a) place, podwórza, sad i ogrody mórg 7 pręt. kw. 56, b) rowy, drogi mórg 3 prętów kwad. 54, c) pola i dołek mórg 153 prętów kw. 97, d) pola z wiatrakiem i drogą mórg 16 prętów kwad. 92. 6. W folwarku Zalesie A. a) place, sady i ogrody mórg 10 prętów kwad. 250, b) drogi, rowy mórg 9 prętów kw. 211, c) pola mórg 300 prętów k. 98. d) łąki, smugi, dołki mórg 25 prętów kw. 178. e) bór wycięty mórg 18 prętów kw. 86, f) bór zagajony mórg 58 prętów kw. 256, g) bór w kontrowersie będący mórg 2 prętów kw. 285. 7. W folwarku Piotrów: a) place, podwórza, ogrody mórg 5 pręt. kw. 10, b) pola mórg 170, c) łąki, błota mórg 16. Wreszcie 8. Łąka oddzielna mórg 50. Zabudowań w powyższych dobrach jest, mianowicie:
I. W folwarku Bronowie: dwór mieszkalny z drzewa i cegły 1, kloaka 1, spichrz 1, stodoła 1, chałup 2 z kuchnią, chlewy 1, słup z dzwonkiem 1, huśtawka 1, szopa 1, owczarnia i obory pod jednym dachem 1, stajnia 1, studnia 1, wszystko z drzewa, sadzawka 1, stawków 4, dołów na kartofle ziemią krytych 2, ogród owocowy i warzywny 1, płot żerdziowy, drzewa przysposobionego na oborę sztuk 60. II. W wsi Bronowie: chałup czworaków 5, w jednej z nich karczma, chałupa dwojaki 1, stodół 3, chlewików i obórek 4, studzien 3, kuźnia 1, wszystko drewniane. III. W kolonii Konopnica: chałup 19, stodół 20, obór 5, chlewów 17, szop 9, studzien 16, wszystko drewniane, sklep 1, ogrodów 4. IV. W kolonii Zacisze chałup 10, w jednej z nich szynk, studzien 6, stodoł 9, chlewików 3, szop 2, obórek 3, stajnia 1, wszystko drewniane, ogrodów 4. V. W kolonii Dębe: chałup 6, chlewów 3, stodół 4, studzien 4, wszystko drewniane, ogrodów owocowych 3, sklep do kartofli 1. VI. W folwarku Bronówek B: dwór 1, chałupa czworaki 1, chałupa młynarza 1, chlew z przedziałami 1, stodoła 1, szopa 1, owczarnia, obora i stajnia 1, studnia z korytem 1, wszystko drewniane, sklep z pecy 1, ogród warzywny i owocowy 1, wiatrak z utensyliami, oraz stodoła należąca do młynarza, wszystko drewniane. W gościńcu do Bronówka A. należącym, wspólna propinacja, w sporze zostająca. VII. W folwarku Zalesie A. dwór z facjatą 1, wolarnia, owczarnia, stajnia 1, stodół 2, chałup czworakich 3, z których w jednej karczma, szopa 1, studnia 1, wszystko drewniane, ogród warzywny i owocowy 1. VIII. W folwarku Piotrów: dwór z przystawką 1, chałup 2, stodół 2, owczarnia 1, stajnia 1, chlew 1, studnia 1, wszystko drewniane, ogród warzywny i owocowy oparkaniony drzewem 1, i sadzawka 1.
Komorników w dobrach powyższych jest, mianowicie:
I. W wsi Bronowie: 12 komorników odrabiających pańszczyznę rocznie, 1 komornica i 1 kowal Bogumił Kotka, wykonywający robotę kowalską dla dworu. II. W folwarku Zalesie A. 5 komornic i 1 komornik Urban Kaźmierczak, który szynkuje zarazem trunki dworskie i pobiera 21 procent. Czynszowników niestałych w dobrach powyższych, opłacających czynsze, z tych niektórzy odbywają robociznę, jest mianowicie:
I. W wsi Bronowie: 1. Antoni Bajer cieśla, 2. Ludwik Better propinator. II. W kolonii Konopnica, uiszczający czynsze i daniny: 1. Mateusz Doliński, 2. Jan Młynarczyk, 3. Andrzej Jaszczak v Bugajak, 4. Maciej Słomiak, 5. Wojciech Kmiecik, 6. Andrzej Kaźmierczak, 7. Franciszek Krupczyński v. Szadowiak, 8. Józef Szadowiak v. Krupczyński, 9. Stanisław Papierkowski, 10. Stanisław Owczarek v. Filipiak, 11. Michał Kmiecik. 12. Łukasz Kiwała, 13. Bogumił Pawlak, 14. Wawrzeniec Owczarek v. Filipiak, 15. Jakób Kozielon, 16. Michał Kubisiak v. Kubiak, 17. Tomasz Szymański, 18. Bogumił Kmiecik, 19. Franciszek Rokossowski, 20. Leon Walczak. Czynszowników stałych, opłacających czynsze i daniny, w dobrach powyższych jest mianowicie:
I. W kolonii Dęby: 1. Sebastjan Joźwiak, 2. Szczepan Olczyk, 3. Antonina pierwszego ślubu Głogowska, teraz żona Wincentego Kozaneckiego, czyli oboje małżonkowie Kozaneccy, 4 Sukcessorowie Marcina Głogowskiego, to jest Maryanna i Wincenty małżonkowie Jesionowscy. II. W kolonii Zacisze: 1. Bogumił Słomka, 2. Michał Nering, czyli teraz Wojciech Tomaszewski, 3. Andrzej Pohl, 4. Ferdynand Pohl, 5. August Pohl, 6. Michał Kapicki, 7. Jan Fryderyk Nikel, czyli teraz Daniel Hiller, 8 Bogumił Słomka, 8. Jakób Kriegel, 10. Karol-August Tips czyli Tejpis, 11. Sukcessorowie Jana-Fryderyka Pohl to jest: Ernestyna Pohl, oraz Michał, Emilja, Juljana i Ferdynad Pohlowie, 12. Bogumił Pohl, 13. Józef Brzezowski.
Dzierżawcy dóbr powyższych sa następni mianowicie:
1. Dóbr Cronowa i Konopnicy, Jarosław i Eugejnusz bracia Konopniccy. 2. Folwarku Bronówek В., Stanisława z Konopnickich Leonarda Falęckiego żona. 3. Folwarku Zalesie, Antoni i Anna małżonkowie Dąbrowscy. 4. Folwarku Piotrów,Julian Zabokrzycki. 5. Wiatraka w folwarku Bronówek, Bogusław Hübner.
Akt zajęcia wręczony został przez woźniego przy tutejszym Trybunale Michała Piechowskiego, Ludwikowi Henrychowi Pisarzowi Sądu Pokoju Ogu Wartskiego dnia 17 Lutego (1 Marca) 1861 r., zaś Marcelemu Suchorskiemu wójtowi gminy Sędowa Julianowi Zbiegniewskiemu wójtowi Bronowa z przyległościami, i Nikodemowi Otockiemu wójtowi gminy Spędoszyna, w nieobecności tegoż na ręce Antoniego Kujawy Sołtysa, jako zastępcy tegoż wójta gminy dnia 27 Lutego (11 Marca) 1861 r. Następnie tenże akt wpisany i zaregestrowany został w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu w księdze wieczystej dóbr zajętych Bronowa dnia 15 (27) Marca 1861 r., a w Kancellaryi Trybunału tutejszego w księdze zaregestrowań dnia 28 Marca (9 Kwietnia) t. r.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych sprzedaży dóbr powyższych, nastąpi na audyencyi Trybunału tutejszego, przed którym odbędzie się sprzedaż dnia 9 (21) Czerwca 1861 r. o godzinie 10ej z rana.
Kalisz dnia 30 Marca (11 Kwietnia) 1861 r.
Assesor Kollegialny, J. Migórski.

Echo Tureckie 1929 nr 50

Ogłoszenia drobne.

Zaginęła w Lipnicy, gm. Niewiesz w dniu 25 paź­dziernika 1929 r., książeczka „S" do wklejania marek kontroli za Nr. 4409, wydana przez magazyn firmy Singer w Turku, w dniu 20-X. 1929 r., na imię Jana Kaweckiego, syna Wojciecha z żoną Bronisławą córką Andrzeja, gospodarza ze wsi Piotrów gminy Biernacice.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
9. Józefów, obejmującą: wieś Józefów i wieś Piotrów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1939 nr 29

Nr. akt Km. 503/39.
OBWIESZCZENIE
po. Komornik Sądu Grodzkiego w Turku Antoni Hartman mający kancelarię w Tur­ku ul. Kaliska Nr. 34 na podstawie art. 602 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 10 lipca 1939 r. o godz. 16 w Piotrowie gm. Niewiesz odbędzie się 1-sza licytacja ruchomości, należących do Leona Zasadzkiego składających się z pięćdzie­sięciu pięciu kup (wozów parokonnych) torfu oszacowanych na łączną sumę zł. 550. Ruchomości można oglądać w dniu licyta­cji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym

p.o. Komornik A. Hartman

Dziennik Łódzki 1969 nr 222


W Kolonii Piotrów, pow. Poddębice pożar spowodował straty w wysokości ok. 60 tys. zł. Spłonęła stodoła oraz dachy na budynku mieszkalnym i oborze. Pożar został spowodowany przez 6-letnie dziecko.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza