-->

sobota, 11 maja 2013

Ogrodzim

Zajączkowski:
Ogrodzim-las na miejscu dzisiejszej os. Ogrodzim - pow. sieradzki 1) 1372 trans. z 1398 r. w trans. z 1562 r., Parczewski s. 83; kop. XIX w., TP 3344 f. 165-167: Ogrozin (Parczewski), Ogrozim (TP) -silva. Jan Kmita, starosta sieradzki, daje kośc. ś. Idziego w Starym Szadku (v.): agrum Studzenec (Studzieniec, v.) cum sylva dicta O. 2) XVI w. Ł. I, 441: W opisie uposażenia kośc. parafialnego w Szadku wym.: item alium agrum in Studzyenyecz (Studzieniec) alias Ogrodzym post molendinum Lagoda versus villam Dzyathkovicze. 3) XIX w. SG VII, 411: Ogrodzim Księży - kol. nad strumieniem Pichną, par. i gm. Szadek, pow. sieradzki. Uwagi: położenie lasu O. wyznacza dzisiejsza miejscowość Ogrodzim Księży nad strumieniem Pichną, położona na południowy wschód od Szadka w stronę Dziadkowic, które leżą dalej ku południowemu wschodowi w pobliżu szosy Szadek-Łask (SG VII, 411 i II, 267 oraz mapa 1:100 000). Las O. był zatem najbardziej ku północnemu zachodowi wysuniętą częścią kompleksu lasów, które dziś jeszcze zalegają obszary na południowy zachód od Szadka. Sąsiadowało z nim bezpośrednio pole Studzieniec. Z wiadomości Ł. wynika, że w XVI w. las O. był już wykarczowany i zlał się w jedną całość z tym polem.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ogrodzim, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Szadek, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 7, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Ogrodzim Księży, kol. nad strum. Pichną, pow. sieradzki, gm. i par. Szadek, odl. od Sieradza 22 w., ma 9 dm., 122 mk. W 1877 r. fol. O. powstał z uwłaszczonych osad, rozl. mr. 142: gr. or. i ogr. mr. 99, łąk mr. 36, past. mr. 2, nieuż. mr. 5; bud. z drzewa 6.

Spis 1925:
Ogrodzim, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 11, folw. 2. Ludność ogółem: wś 63, folw. 31. Mężczyzn wś 31, folw. 18, kobiet wś 32, folw. 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 63, folw. 31. Podało narodowość: polską wś 63, folw. 31.

Wikipedia:
Ogrodzim-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 238

(N. D. 5613) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako też wojskowe nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające aby na Jakóba Wrońskiego, we wsi Ogrodziemiu O-gu Szadkowskim mieszkającego, przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się, baczne oko zwracały, a wrazie ujęcia Sądowi tutejszemu lub najbliższemu dostawić raczyły. Rysopis Jakóba Wrońskiego następujący, wzrostu niskiego, twarzy i nosa ściągłych, włosów blond, oczu siwych, obecnie liczy rok 23 wieku.
Piotrków d. 25 Wrześ. (7 Paźdz.) 1856 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieleński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 38

(N. D. 610). Sąd Pokoju Okręgu Szadkowskiego. Wydział Hypoteczny.
Zawiadamia strony interesowane, że pierwiastkowa regulacja:
2. Folwarku Ogrodzim zwanego, składającego się z domu mieszkalnego, zabudowań gospodarskich roli, łąk i przynależytości z mocy Najwyższego Ukazu z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. nadanych, obejmujący pod Nr. 13 roli mórg 16, prętów 42, pod Nr. 14 mórg 15 prętów 233, pod Nr. 15 mórg 107, prętów 279 w teritorjum dóbr Majorackich Szadkowice gminie starostwo Szadek położonego przez Marją Amelią Meks jako współwłaścicielkę i wierzycielkę sumy rsr. 9 000 wywołanego, odbędzie się w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1867 r. z rana w Kancelarji Sądu tutejszego.
Wzywa więc każdego, ktoby do tej nieruchomości miał jakie prawo, aby w tym terminie sam, lub przez pełnomocnika urzędownie umocowanego z dowodami prawa jego usprawiedliwiającemi stawił się, w przeciwnym razie ulegnie prekluzji z prawa wypływającej, ogłoszenie decyzji następnego dnia będzie wykonane.
Szadek d. 17 (29) Stycznia 1867 r.
Podsędek, Rozwadowski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 76

Wzywa wszelkie władze tak cywilne jak i wojskowe, aby zwróciły ścisłą uwagę na Walentego Piotrowskiego, mieszkańca wsi Ogrodzeniec, gminy Starostwo Szadek, powiatu Sieradzkiego, Gubernji Kaliskiej, skazanego na oddanie do wojska, obecnie z pobytu niewiadomego i w razie ujęcia, aby raczyły odstawić do Sądu tutejszego, lub do Naczelnika Powiatu Sieradzkiego, pod najściślejszą strażą do dalszego postąpienia.
Rysopis Piotrowskiego: lat 21, wzrost średni, twarz okrągła, oczy niebieskie, włosy blond.
w Petrokowie, dnia 18 (30) Marca 1868 r.
Sędzia Prezydujący, Chmieleński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 38

U Piotra Santy mieszkańca wsi Ogrodzimia gminy Starostwo Szadek pod miastem Szadkiem, podejrzanego o liczne kradzieże, zakwestjonowaną została przez władzę policyjną krowa maści blado-czerwonej z białą łysiną na czole jako skradziona, gdyż Santy z godziwego jej posiadania usprawiedliwić się nie może. Krowa ta oddana została pod dozór Adamowi Krajewskiemu w mieście Szadku. Wzywa się zatem właściciela rzeczonej krowy, aby z dowodami własność swą usprawiedliwiającemu zgłosić się zechciał.
Szadek d, 1 (13) Stycznia 1869 r.

Dziennik Warszawski 1874 nr 76

D. 2205. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kalisza.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Marji-Amalji dwóch imion z Roczlerów Maecks, z mężem swym Janem Maecks rozwiedzionej, w osadzie Ogrodzim Okręgu Szadkowskim, jako administratorka tejże osady, zamieszkałej, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Antoniego Zgleczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mającej, od której tenże Patron stawa i subhastację osady Ogrodzim popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 9,000 z procentem i kosztami od Jana Maecksa należnych z mocy aktu urzędowego d. 14 (26) Kwietnia 1858 r. przed Józefem Zborowskim Rejentem w Szadku, wystawionego, i dwóch wyroków Trybunału Cywilnego w Kaliszu z d. 15 (27) Września 1872 r. i z d. 25 Stycznia (6 Lutego) 1873 r. oraz na podstawie wykazu hypotecznego i postanowienia Kaliskiego Gubernialnego Zarządu do Spraw włościańskich z d. 3 Kwietnia 1871 r. No 1270, protokółem Romualda Pinowskiego Komornika d. 23 Marca (4 Kwietnia) 1873 r. sporządzonym, zajętą została na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia, bez żadnych zasiewów i inwentarzy.
Osada Ogrodzim
w dobrach Szadkowice, gminie i parafji Szadek oraz Okręgu sądowym w Szadku, powiecie Sieradzkim położona, w tabeli likwidacyjnej i wykazie hypotecznym No 13, 14, i 15 oznaczona, nierozdzielną jedną całość stanowiąca, do własności Jana Maecks w tejże osadzie zamieszkałego i zamieszkanie prawne obrane mającego należąca, na której w skutek Najwyższego Ukazu z 1864 r. został uwłaszczony. Przestrzeń tej osady wynosi włók 4, mórg 19 pr. 254 miary nowopolskiej, grunta są klasy II, III i IV, graniczy zaś na wschód z dobrami Dziatkowice, na południe z temiż dobrami, dobrami Szadkowice i osadami, Nr 10 Michała Rzeźniczak, Nr 9. Marcina Sierocińskiego sołtysa, na zachód z lasem dóbr Szadkowice, a na północ z gruntami młyna wodnego Wardęga i sadami, Nr 4 Pawła Jagiełły, Nr 5 Kazimierza Pawlikowskiego i Nr 2 Antoniego Matusiak. Odległa jest od miasta powiatowego Sieradza wiorst 21, Zduńskiej Woli i Łasku 14, od Pabianic wiorst 28, a od osady Szadek wiorstę jedną, Lutomierska 16, od Poddębic 23.
Zabudowania w zajętej osadzie są: dom mieszkalny z jednym kominem na podmurowaniu z kamieni polnych, z drzewa w słupy i z bali zbudowany, wewnątrz wapnem obrzucony, dach gontami kryty, pod połową domu są piwnice z kamieni polnych wymurowane, stodoła o 2-ch klepiskach, szopa, stajnie, obory, chlewy, studnia i kurniki, wszystko z drzewa zbudowane, oraz dom czworak o jednym kominie dla ludzi, i dom trzeci który bywa wydzierżawianym obecnie połowę tegoż zajmuje Jan Przybylski.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętej i zaaresztowanej nieruchomości znajduje się w akcie zajęciu u popierającego sprzedaż Zgleczewskiego Patrona i w biorze Trybunału w Kaliszu, gdzie również zbiór objaśnień i warunków sprzedaży przejrzany być może.
Akt zajęcia doręczony Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku, Józefowi Gadomskiemu i Wójtowi gminy Szadek Wiktorowi Kochanowiczowi d. 24 Marca (5 Kwietnia) 1873 r., obu do rąk własnych i w tymże dniu do akt hypotecznych w Sądzie Pokoju w Szadku został wniesiony, a do księgi zaregestrowań przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej d. 7 (19) Kwietnia t. r. wpisany.
Pierwsze ogłoszenie warunków tej sprzedaży odbędzie się na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu przy ulicy Józefina d. 18 (30) Maja 1873 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 10 (22) Kwietnia 1873 r.
Po odbyciu trzech publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży oraz przygotowawczego w d. 9 (21) Sierpnia 1873 r. przysądzeniu, w którym to terminie osada ta Zgleczewskiemu Patronowi za sumę rs. 4,500 temczasowo przysądzoną została, a po oddaleniu apelacji, wyrokami Sądu Apelacyjnego z d. 26 Października (7 Listopada) 1873 r. termin do stanowczej sprzedaży tej osady, wyrokiem ilacyjnym Trybunału z d. 5 (17) Kwietnia 1874 r. na d. 14 (26) Marca 1874 r. godzinę 10 z rana oznaczony został, który się odbędzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4,500.
Kalisz d. 5 (17) Kwietnia 1874 r.
Skoczyński.

Dziennik Warszawski 1874 nr 87

N. D. 2568. Sprostowanie.
W Nr. 76 Dziennika z d. 9 (21) Kwietnia b. r. w ogłoszeniu Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu, No 2205 w sprzedaży Osady Ogrodzim w wierszu szóstym od dołu, wydrukowano termin do stanowczej sprzedaży na d. 14 (26) Marca b. r., powinno zaś być „na d. 16 (28) Maja r. b.” co się niniejszym prostuje.

Kaliszanin 1885 nr. 56

Otrucie. Mieszkaniec wsi Ogrodzin, w powiecie sieradzkim, Jan Jagiełło, zmarł w skutek otrucia arszenikiem. O zbrodniczy występek podejrzywają jednę z osób bliskich zmarłego.

Kaliszanin 1885 nr. 91

 Samobójstwo. W dniu 4 b. m., właściciel folwarku Ogrodzin, w powiecie sieradzkim, Józef Rubach, mający lat 65, wystrzałem z rewolweru pozbawił się życia. Przyczyna samobójstwa niewiadoma.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 231

Sprzedaż majątku. Z nadlicytacji odbytej w d. 29 września b. r. sprzedany został za zaległe raty tow. kredytowego ziemskiego folwark Ogrodzim. Folwark ten nabyli Peremolnik i Rosenberg, za sumę 8,565 rb,

Gazeta Kaliska 1907 nr 127

Wypadki śmierci. We wsi Ogrodzim, w pow. sieradzkim, włościanin Karol Benke, lat 21, robiąc ćwiczenia gimnastyczne, wskutek nieostrożności spadł na ziemię, trafiając na schowane w kieszeni szydło, którem przebił sobie lewy bok i serce, ponosząc śmierć na miejscu.

Ziemia Sieradzka 1919 czerwiec

W dniu 18 b. m. na mieszkanie Józefa Królewiaka zamieszkałego we wsi Ogrodzim, gm. Szadek, napadło 3-ch uzbrojonych i zamaskowanych bandytów. 

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 14a

REJESTRACJE HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A. sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr Nr:
3036. „Józef Wesołowski", wiatrak we wsi Ogrodzim, gminy Szadek, właśc. Józef Wesołowski we wsi Ogrodzim.

Rozwój 1921 nr 307

Pokaz rolniczy w Łasku.
Z inicjatywy Prezesa Okręgowego Towarzystwa Rolniczego p. Makarczyka, a pod kierownictwem przewodniczącego sekcji hodowlanej p. A. Kosińskiego urządzony został w Łasku jednodniowy pokaz rolny. Otwarcia pokazu dokonała p. Szwejcerowa, przecinając taśmę w bramie wejściowej. Po przemówieniah p. Makarczyka i Księdza prałata Augustynika, poszczególne Komisje przystąpiły do oceny okazów. Najliczniej był reprezentowany dział koni i to przeważnie włościjańskich. Nagród w narzędziach rolniczych za konie włościańskie przyznano trzynaście i prócz tego dwa listy pochwalne od C. T. R. Wyróżnieni i nagrodzeni zostali: Jan Stasiak z Borszewic p. Walenty Chmielecki z Woli Stryjowskiej, p. Tomasz Gruszczyński z Kopyści, p. Józef Nowaczyński ze Starej Poczty, p. Antoni Kubiak ze Starej Poczty, p. Wawrzyniec Ratajczyk z Brodni, p. Wawrzyniec Posieł z Borszewic, p. Walenty Jaśkiewicz z .......*, p. Stanisław Wałęska* z Woli Łaskiej, p. Antoni Zelewicz* z Ogrodzima.
Większej własności przyznano trzy listy pochwalne od C.T.R., a mianowicie: p. W. Makarczykowi, p. A. Nehringowi za grupę z trzech klaczy i p. J. Jakubowskiemu za klacz półkrwi własnego chowu.
Skromniej przedstawiał się dział bydła. Reprezentowane były obory p. A. Chmieleckiego z Łęk holenderska, p. Janusza Szwajcara z Ostrowa Czerwona polska, p. W. Kucharskiego z Dobronia nizinna czarno skokata, oraz po parę sztuk z folwarków Paprotnia, Kiki i Gorczyna. Panom Chmieleckiemu i Szwajcerowi przyznano listy pochwalne od C.T.R., a pozostałym listy pochwalne od Okr. Tow. Rolniczego. Włościanin z Dobronia p. Kabza za krowę podrasowaną otrzymał bronę sprężynową oraz 5000 mk. od Centralnego Towarzystwa Rolniczego.
W dziale nasio i warzyw przyznano 12 nagród.
Dział ten do przeniesienia był obesłany bardzo okazale, wystawione warzywa dosięgały wprost niebywałej wielkości.
W dziale drobiu przyznano listy pochwalne od Okr. Tow. Rolniczego p. Walickiej z Przeczni za indyki, p. Kaczyńskiej za kury jajanośne własnej selekcii.
W dziale pracy kobiet obdarzone zostały nagrodami pod postacią naczyń kuchennych włościanki: A. Minjasowa i B. Grabarzowa za śliczne wełniaki i zapaski, M. Rymkiewiczowa i Z. Kobzowa za płótno, K. Grabarzowa za len, K. Łubyszowa za rękawiczki i M. Bojarowa za przędzenie na wrzecionie.
W dziale ogrodniczym p. Janusz Szwajcer został nagrodzony listem pochwalnym od C.T.R. za wzorowo prowadzoną szkółkę owocową.
Spółdzielcza mleczarnia w Kurówku za Wyrób masła otrzymała list pochwalny.
W dziale maszyn rolniczych okazale wystąpił* syndykat Rolniczy w Łodzi Oddział w Łasku. Nie szczędząc pracy i kosztów zaprezentował wszelkiego rodzaju narzędzia i maszyny, to też zasłużenie cieszył się ogólnem z uznaniem, a pawilon Syndykatu Rolniczego był wprost oblegany przez zaciekawionych włościan.
Podczas wystawy ze specjalnie wystawionej trybunki wygłoszone były prelakcje ks. Cesarza proboszcza z Dobronia mówił o kulturze i poszanowaniu cudzego dobra.
Zawdzięczając energii przewodniczącego Wydziału Hodowlanego p. Antoniego Kosińskiego i Komitetu Wykonawczego w składzie p.p. Cetnarowicza Referenta Rolnego Łasku, Szymańskiego, zarządzającego Syndykatem, Janusza Szwajcera, Jana Sznajdra z Karszewa i Boguckiego sekretarzaf Okr. Tow. Rolniczego.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 8

Wydział hipoteczny w Zduńskiej - Woli obwieszcza, że na dzień 1 maja 1929 roku wyznaczony został termin pierwiastkowych regulacyj hipotek dla:
5) nieruchomości w mieście Szadku w Ogrodzimiu położonej, Nr. 7 tabeli nadawczej oznaczonej, składającej się z 3 morg. 137 i pół pręt., czyli około 1 ha 9362 mtr. kw. gruntu i lasu również w Szadku położone­go, obejmującego powierzchni 288,57 ha., należących do magistratu mia­sta Szadku, starostwa sieradzkiego, wojew. łódzkiego;
Osoby interesowane winny się zgłosić ze swemi prawami do kancelarji tutejszego wydziału hipotecznego w powyższym terminie, pod skut­kami prekluzji z art. 145-160 Ust. Hip.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 21a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 14 listopada 1929 roku
11265. "J. Lipińska i K. Jarociński i S-ka", młyn udziałowy w Szad­ku, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1914 roku. Wspólnikami są: spadko­biercy Ignacego Lipińskiego, jego dzieci: syn Stanisław i córka Marja, których prawa reprezentuje ich matka, Janina Lipińska, zamieszkała w Szadku; 2) Kazimierz Jarociński, zamieszkały w majątku Zadzim, po­wiatu sieradzkiego; 3) Ignacy Cichocki, zamieszkały w Popowie, gminy Niemysłów, powiatu tureckiego; 4) Zofja Dąbska. zamieszkała w Woli Flaszczynej, gminy Wierzchy, powiatu sieradzkiego; 5) Piotr Kubicki, zamieszkały we wsi Popów, gminy Niemysłów, powiatu tureckiego; 6) Wła­dysław Wężyk, zamieszkały w majątku Bełdów, powiatu łódzkiego; 7) Jan Patora, zamieszkały we wsi Dąbrówka Szadkowska, powiatu sie­radzkiego; 8) Jadwiga Jarocińska, zamieszkała w Zadzimiu, powiatu sieradzkiego; 9) Andrzej Kubicki, zamieszkały w folwarku Pabjanice, powia­tu łaskiego; 10) Jadwiga Kurnatowska, zamieszkała w Warszawie, przy ulicy Kruczej Nr. 47a; 11) Kazimierz Orzechowski, zamieszkały w Malanowie, gminy Puczniew, powiatu łódzkiego i 12) Ignacy Pawlikowski, zamieszkały w folwarku Pabjanice, powiatu łaskiego. Udzie­lona została prokura z prawem obciążania nieruchomości i praw hipotekowanych spółki mieszkańcowi kolonji Ogrodzim, gminy Szadek, Antonie­mu Kosińskiemu. Firma jest spółką firmową, zawiązaną na mocy aktu notarjusza w Sieradzu, Tymienieckiego z dn. 30 kwietnia 1914 r., za rep. Nr. 818 na termin nieograniczony. Zarządcami są: Kazimierz Jarociński, za­mieszkały w majątku Zadzim, powiatu sieradzkiego i Janina Lipińska, zamieszkała w Szadku. Zarządcy mają prawo przyjmować nowych udzia­łowców, nabywać majątek ruchomy i nieruchomy, wszelkiego rodzaju ma­szyny i motory, sprzedawać mąkę i produkty przemiału, obciążać ma­jątek spółki długami, zabezpieczać długi na hipotece nieruchomości spół­ki i na maszynach, zawierać i podpisywać umowy, zobowiązania pieniężne i weksle, kwitować odbiór pieniędzy, udzielać pełnomocnictw w zakresie działania, względnie likwidacji młyna, osobom trzecim, nawet nie nale­żącym do młyna, lecz fachowo obznajmionym z interesami, prowadzić wszelkiego rodzaju sprawy sądowe i wogóle zastępować spółkę bez ogra­niczenia. Wszelkiego rodzaju zobowiązania spółki, w tej liczbie weksle, winny być podpisywane pod stemplem firmy przez obydwóch zarządców. Korespondencję zwykłą może podpisywać pod stemplem firmy każdy z zarządców samodzielnie.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 32

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowanie spadkowe po zmarłych:
6) Władysławie Jakóbie Geze, wierzycielu sum 1.500 rubli i 944 ruble 14 kop., z pod Nr. Nr. 4 i 5, działu IV, majątku Ogrodzim, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 20 października 1930 r., w którym to terminie osoby zainteresowane, winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

 Ziemia Sieradzka 1930 lipiec

W dniu 3 lipcu 1930 r. wybuchł pożar w lesie państwowym leśnictwa Szadek obok drogi prowadzącej od wsi Ogrodzim, do Zd. Woli, podczas którego spaliło się 0,25 ha lasu wartości 100 zł.
Jak ustalono, to pożar powstał od porzuconego niedopałka papierosa.
W zagrodzie gospodarza Notarskiego Wojciecha przy pomocy 7 oddziałów straży pożar. został zlikwidowany o godz. 17 m. 20

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 57

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Tadeuszu Glotzu, właścicielu majątku Ogrodzim, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 20 stycznia 1933 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
12. Szadkowice, obejmującą: osadę Nagrobla, folwark Ogrodzim, wieś Ogrodzim, Probostwo-Szadek, wieś Szadkowice, kolonję Szadkowice, osadę leśną Szadkowice, osadę młyńską Skóra, osadę Wardęga.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 65


Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
10) Kazimierzu Mystkowskim, wierzycielu kaucji na 9.000 zł, za­bezpieczonej pod nr 12 działu IV wyk. hip. folw. Ogrodzim, pow. sie­radzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 21 listopada 1938 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienio­nego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 106/38.

Dziennik Łódzki 1971 nr 118


W Ogrodzinie, pow. Sieradz, motocyklista Jerzy J. potrącił przebiegającą przez jezdnię 5-letnią Danutę M. Dziecko zmarło w drodze do szpitala.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza