-->

sobota, 11 maja 2013

Okręglica

Zajączkowski:
Okrąglice-łąki pod Sieradzem (v.) -pow. sieradzki 1) 1373 kop. XIX w., TP 3344 f. 170: Okrąglice - prata. Ulryk, wójt sieradzki, stwierdza, że przed radą miejską zastawił swoją łąkę Niwa (v.) cum duobus pratis vulgariter dictis O.

Słownik Geograficzny:
Okręglica, Okrąglica,  kol. i fol., pow. sieradzki, gm. Bogumiłów, par. Chojne, odl. od Sieradza 7 w., ma 4 dm.; co do mk. ob. Sokołów. Folw. 2 dm., 7 mk. W początkach XVI w. wś O. należała do par. Chojne. Była to jak się wyraża Lib. Ben. Łask. (I, 380) „quondam villa nunc vero haereditas deserta" . Dziesięcina z łanów, gdy były uprawiane, szła do kościoła w Chojnem. Czy dzisiejsza O. w par. Chojne jest to samą wsią, trudno na pewno twierdzić.

Spis 1925 r.
Okrąglica, wś, pow. sieradzki, gm. Bogumiłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 15. Ludność ogółem: 99. Mężczyzn 44, kobiet 55. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 99. Podało narodowość: polską 99.

Wikipedia:
Kolonia Okręglica – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Sieradz. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Okręglica – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Sieradz. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 202

(Ν. D. 4780) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Antoniego Jarnuszkiewicza obywatela kraju, z własnych funduszów utrzymującego się, w mieście Powiatowem Sieradzu Gubernii Warszawskiéj mieszkającego, zamieszkanie prawne do tego interessu u Franciszka Nowickiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu zamieszkałego, do popierania téj subhastacyi ustanowionego Obrońcy obrane mającego. Aktem zajęcia na gruncie dóbr Sokołowa przez Stanisława Jackowskiego Komornika Sądowego w d. 26 Lipca (7 Sierpnia) 1847 r. sporządzonym zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
DOBRA ZIEMSKIE
Sokołów podług stanu hypotecznego w trzech czwartych części, oraz w trzech czwartych z czwartéj części składające się, w Powiecie i Okręgu Sieradzkim, Gubernii Warszawskiéj w Gminie Sokołów położone, obejmujące w sobie folwark i wieś zarobną Sokołów, pustkowie Okrąglica zwane i łąkę Rudnik zwaną, w territorium dóbr Bogumiłowa leżącą, SS-rów Andrzeja Lenartowicza to jest: a) Marcyanny Marceli dwóch imion, i b) Cezara vel Cezaryusza brata i siostry rodzeństwa Lenartowiczów doletnich we wsi Niedzielsku Okręgu Wieluńskim mieszkających i zamieszkanie prawne obrane mających, z własnych funduszów utrzymujących się dziedziczne, obejmujące w sobie rozległości, uważając sposobem przybliżonym około włók 38 mórg 28, pręt. kwadr. 184 miary nowopolskiéj, w której to rozległości bory zajmują około włók 20, zaś łąka Rudnik zwana włókę 1, pręt. kwad. 224, grunta zaś należą do 3, 4 i 5 klassy.
W dobrach tych znajduje się włościan pańszczyznę robiących: gospodarzy trzechdniowych 18 i dwóch komorników, czynszowników niestałych 8, to jest: 1, Jakób Jakubowski karczmarz; 2, Grzegorz Jakubowski: 3, Mateusz Wierzbicki stolarz.
Fabryk i zakładów jak równie inwentarza gruntowego i porządków gospodarskich niemasz żadnych, są tylko w gorzelni, maszyna półpistoryusza ogniowego, kocioł żelazny do warzenia piwa i inne naczynia w akcie zajęcia szczegółowo opisane.
Budynki dworskie i wiejskie (oprócz owczarni która jest murowana), wszystkie są z drzewa budowane, dymów wszystkich jest 16. Opis tych budowli, wysiew i podatki do Kassy Powiatu Sieradzkiego opłacają się, w akcie zajęcia szczegółowo są opisane.
Dobra te dzierżawi na teraz Józef Mirowski za summę roczną rs. 1000 któremu dzierżawa z d. 12 (24) Czerwca 1848 r. się kończy, następnie od tego czasu to jest od d. 12 (24) Czerwca 1848 r. przez kontrakt z d. 26 Maja (7 Czerwca) 1847 r. Właściciele Lenartowiczowie przed Antonim Kowalskim Rejentem w Wieluniu sporządzonym, wydzierżawili téż dobra na lat trzy, Alexandrze z Skorzewskich Lenartowiczowéj, a to za cenę roczną rs. 750, zniesienia które go zastrzeżonem zostało:
Granice są spokojne jedynie tylko z strony dóbr Choyne zachodzi w małéj ilości kontrowers w boru, lecz co do ilości nie jest oznaczony.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Józefowi Mirowskiemu jako Dozorcy i Wójtowi Gminy Sokołów, oraz Karolowi Kleszczyńskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego, w dniach 26 i 28 Czerwca (7 i 9) Lipca) 1847 r doręczony, następnie do księgi wieczystej dóbr Sokołowa w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiéj w Kaliszu pod d. 16(28) Sierpnia 1847 wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w d.19 (31) t.m i r. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie podług warunków licytacyjnych, które każden z interessentów w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Franciszka Nowickiego Patrona przejrzeć sobie może, a to na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i przedaży dóbr tych na audyencyi tutejszego Trybunału po raz pierwszy w d. 30 Września (12 Października) 1847 r. o godzinie 10 z rana ogłoszone zostaną.
Kalisz d. 19 (31) Sierpnia 1847 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Bogumiłów dzieli się na gromady:
8. Okręglica, obejmującą: kolonję Jedrzejsko, kolonję Jeziorko, kolonję Kliny, wieś Okręglice, kolonję Okręglice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 11

Wdrożenie postępowań w sprawie uznania zaginionych za zmarłych.

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 30 grudnia 1933 r., zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Bonifacego Zielińskiego, syna Ja­na i Marjanny z Jakubowskich, urodzonego we wsi Okrąglica, gminy Bogumiłów, pow. sieradzkiego w dniu 19 maja 1879 r., wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym od dnia wydrukowa­nia niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Bonifacego Zieliń­skiego, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Ka­liszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Bonifacy Zieliń­ski był stałym mieszkańcem wsi Okrąglica, gminy Bogumiłów, pow. sieradzkiego. Nr. sprawy Co. 1003/33.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza