-->

sobota, 4 maja 2013

Nieciecz rzeka

Słownik Geograficzny:
Nieciecz, rzeka bierze początek w pow. noworadomskim, pod Dworszewicami, płynie ku zach. pod Suchą Wolą, poczem wchodzi w pow. częstochowski pod Kiełczygłowem, ztąd ku północy płynie pod Gliną, wchodzi w pow. łaski, płynie przez Rusiec, Dąbrowę, Chrósty, Zborów, Widawę i o 2 wiorsty za tą osadą wpada od lew. brzegu do Widawki. Długa 32 wiorsty. J. Bliz.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 121

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

W dniu 24 z. m., kilku mieszkańców miasta Widawy, w pow. Sieradzkim, łowiąc ryby w rzece Niecierz, wyciągnęło utopione dziecko płci męzkiej około 5 kwartałów mające, którego pochodzenia dotąd nie wykryto.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 11

PRZETARG.
Urząd Wojewódzki Łódzki — Dyrekcja Robót Publicznych ogłasza publiczny przetarg ofertowy na budowę mostu żelazobetonowego przez rz. Nieciecz w Ruścu na drodze państwowej Nr. 15 w powiecie Łaskim. Budowa ta obejmuje:
1. dwa przyczółki żelazobetonowe ustawione na palach żelazobetonowych;
2. jedno przęsło żelazobetonowe łukowe o rozpiętości w świetle 20 m. z chodnikami.
Przetarg i publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 maja 1931 r. o godz. 12-ej w lokalu Urzędu Wojewódzkiego - Dyrekcji Robót Publicznych w Łodzi, przy ulicy Ogrodowej 15 róg Zachodniej, pokój Nr. 33.
Oferty na powyższe roboty należy wnosić pisemnie do kancelarji Urzędu Wojewódzkiego — Dyrekcji Robót Publicznych — pokój Nr. 32 do godz. 12-ej dnia 27 maja 1931 roku, w czystych kopertach zalakowanych i nieprzejrzystych, bez firmy. Na kopertach należy umieścić napis: "Oferta na budowę mostu przez Nieciecz w Ruścu do przetargu w dniu 27 maja 1931 r. odbyć się mającego". Oferty mogą być składane osobiście, lub przesłane pocztą.
Oferta winna zawierać:
1. wymienienie i dokładny adres oferenta,
2. oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze wszystkiemi warunkami przetargu i że uznaje je za rozstrzygające dla stosunku umownego tudzież, że zaznajomił się z warunkami terenowemi i ze stosunkami miejscowemi co do zamierzonej budowy;
3. kosztorys wypełniony na przedmiarze robót wydanym przez Dyrekcję Robót Publicznych w Łodzi, z podaniem cen jednostkowych, oraz ogólnej sumy kosztów robót;
4. poświadczenie złożenia wadjum, lub oryginalny list gwarancyjny w wysokości 5% ogólnych kosztów budowy;
5. oświadczenie, iż oferent będzie uważał się za związanego ofertą do czasu rozstrzygnięcia przetargu, a w razie przyjęcia jego oferty do czasu podpisania umowy i oświadczenie, iż na zabezpieczenie tego obowiązku ma służyć złożone wadjum;
6. oświadczenie, iż oferent poddaje się orzecznictwu Sądu oznaczonego przez Dyrekcję Robót Publicznych w Łodzi.
Przedmiar robót na roboty otrzymać można w Oddziale Drogowym Dyrekcji Robót Publicznych, pokój Nr. 33 codziennie od godziny 12-ej do godz. 13-ej.
W tymże czasie można przejrzeć szczegółowy projekt mostu, warunki przetargu i przepisy Min. Rob. Publ. o przetargach.

Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót Publicznych zastrzega sobie dowolny wybór oferenta, bez względu na najniższą cenę, uzależniając to od fachowych i finansowych kwalifikacyj przedsiębiorcy, a również prawo oddania robót częściowo, względnie nieprzyjęcia żadnej oferty, oraz ogłoszenia dodatkowego przetargu ustnego.  

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza