-->

sobota, 4 maja 2013

Osieczno / Huby

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ościewo, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzyków, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 15, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Osieczno,  wś i fol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Wielka, par. Brzyków; wś ma 18 dm., 109 mk., fol. 3 dm., 18 mk. Fol. rozl. w 1880 r. mr. 280: gr. or. i ogr. mr. 178, łąk mr. 9, pastw. mr. 13, lasu mr. 73. nieuż. mr. 7; bud. mur. 1, z drzewa 7. Fol. ten w 1868 r. oddzielony od dóbr Siemiechów. Wś O. ma os. 20, z gr. mr. 118.

Spis 1925:
Osieczno, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 28. Ludność ogółem: 156. Mężczyzn 85, kobiet 71. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 156. Podało narodowość: polską 156.

Wikipedia:
Osieczno-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.


Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 10

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszey Instancyi Gubernii Kaliskiey.
Wiadomo czyi iż dobra ziemskie Siemiechów składaiące się z wsi zarobney i folwarczney Siemiechów, młyna wodnego, karczmy Wygoda , Pustkowia Osicowa oraz mieysca nateraz w boru wyrudowanego Huby czyli Osieczno zwanego z wszystkiemi przyległościami i użytkami w powiecie i Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiey gminie Siemiechów położone Alexandra Kiieńskiego obywatela kraiu w dobrach Siemiechowie zamieszkałego dziedziczne, Aktem zaięcia przez Tomasza Kozłowskiego Komornika przy Trybunale tuteyszym na gruncie tychże dóbr w dniach 4/16 i 6/18 Lutego 1839 roku sporządzonym na rzecz Fili­piny Babskiey panny doletniey z własnych funduszów utrzymuiącey się w mieście Obwodowem Sieradzu zamieszkałey zamieszkanie zaś pra­wne co do tychże dóbr u Franciszką Bielskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w mieście Kaliszu zamieszkałego obrane maiącey za którą tenże Patron w interesie tym stawa i przymuszone wywłaszczenie popiera na sprzedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia a to na satysfakcyą summy 21000 złp. oraz procentów od teyże po dzień 21 Czerwca 1837 roku na złp. 2100 obliczonych i bieżących zaięte zostały, że Akt zaięcia wyż z daty powołany w trzech kopiach Alesandrowi Kiieńskiemu iako dziedzicowi resp. dłużnikowi, iako Wóytowi gminy Siemiechów i iako temczasowie ustanowionemu dozorcy, oraz w czwartey kopii Jakóbowi Boiemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoiu powiatu Sieradzkiego w dniach 6/18 i 8/20 Lutego 1839 roku wrę­ czony i zostawiony, i że tenże Akt zaięcia do księgi wieczystey dóbr Siemiechowa w Kancellaryi Ziemiańskiey Gubernii Kaliskiey pod dniem 17 Lutego (l Marca) 1839r. podany a do księgi zaregestrowań Trybunału Cy­wilnego teyże Gubernii w dniu 21 Lutego (6 Marca) tegoż roku wpisa­ny i zaregestrowany został.
Dobra te łączne odległe są od miast Widawy mila iedna, Bu­ rzenina pół mili i Sieradza mil trzy obok których płynie rzeka spławna Warta, zostaią w dzierzawney sześcioletniey possessyi aż do roku 1843 Sgo Jana Chrzciciela Tomasza Niwińskiego z których płaci roczney dzierżawy po złp. 6000 w których to dobrach 1. dwór w Siemiechowie, 2. gorzelnia, browar i suszarnia, 3. owczarnia są z cegły zaś stodoła z pecy murowane na Hubach dwór w regluwkę czyli pruski mur budowany reszta zaś zabudowań dworskich i wieyskich w dobrach tych exystuiących w Akcie zaięcia wyszczególnionych z drzewa bu­dowane, które są w małey części w średnim stanie a w większey części znaczney reperacyi potrzebuią. Budowle na Hubach czyli Osieczno zwanych w których czynszownicy czasowi mieszkią maią bydź z drze­ wa starozakonnego Mortke Bryk postawione i że po wyiściu czasu tym­ że czynszownikom tenże Mortke Bryk zastrzegł sobie takowe iako swe własne rozebrać i zabrać.
W dobrach tych żadnego inwentarza i porządków gruntowych niemasz. Włościan pańszczyznę robiących iest zagrodników siedmiu robiących pańszczyzny po dni dwa na tydzień ręczno i komornic dzie­ więć które po iednym dniu na tydzień odrabiaią zagrodnicy daniny daią po dwóch kapłonów i ośm jaj, resztę zaś powinności są w Akcie zaięcia wyszczególnione.
Czynszownicy niestali. A. w Siemiechowie.
1. Julianna Sarnowska wdowa młynarka płaci z młyna wodnego rocznie złp. 500 i mele wszelkie mlewo dworowi bezpłatnie.
B. w Hubach czyli Osieczno.
2. Woyciech Oberland. 3. Woyciech Skowroński. 4. Józef Sikora. 5. Piotr Luter. 6. Walenty Pieprzyk. 7. Stanisław Rybiński. 8. Maciey Szymański. 9. Fabian Latosiński. 10. Wincenty Dąbrowski. 11. Jgnacy Cichorski. 12. Piotr Stankiewicz. 13. Kacper Snowarski. 14. Alexy Zwierzyński. 15. Łukasz Dwornik. 16. Łukasz Jobczyński. 17. Szymon Sztachorski. 18. Teodor Sztachorski. 19. Maciey Grzegorzewski. 20. Jakób Mikuś od których wynosi czynszu rocznie złp. 502 czynszownikom tym wychodzi czas z dniem Sgo Michała r. bież. płacą z morgi po złp. sześć rocznie, karczmarze Ludwik Domański w Siemiechowie i Jakób Mielcarek na Hubach daią po 12 kapłonów ro­ cznie i szynkuią dworskie trunki za 21 grosz.
Rozległość dóbr tych uważaiąc sposobem przybliżonym w pla­ cach pod zabudowaniami ogrodach gruntach łąkach pastwiskach borach i lasach oraz drogach i nieużytkach wynosi około trzydzieści sześć włók 27 morgów i 150 prętów kwadratowych miary nowo polskiey, których grunta należą w małey części do klassy 2, a w większey części do klassy 3, 4, 5 i 6.
Bory i lasy do tych dóbr należące tak dalece są wycięte że w nich drzewa zdatnego na budowle niemasz, zostaią dotąd pod zarządem dziedzica Alexandra Kiieńskiego.
Podatki z dóbr tych opłacaiące się do Kassy Obwodu Sieradzkiego wynoszą rocznie 1031 złp. 25 groszy oraz dziesięciny dla Kościoła w Brzykowie płaci się rocznie złp. 9.
Sprzedaż tych dóbr odbywać się będzie na Audyencyi publicz­ ney Trybunału Cywilnego pierwszey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina zwaney posiedzenia swe odbywaiącego, do czego warunki licytacyi i przedaży tych dóbr w biórze Pisarza Trybunału tegoż złożone i u popieraiącego przedaż Patrona Franciszka Bielskiego każden z Jnteressentów przeyrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży tych dóbr na Audyencyi Trybunału tuteyszego w dniu 4/16 Kwietnia roku b. 1839 o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 22 Lutego (6 Marca) 1839 r.
Franciszek Salezy Wołowski.  

Dziennik Powszechny 1863 nr 16zob. Siemiechów
Dziennik Warszawski 1867 nr 31

(N. D. 362). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
29. Siemiechów z folwarkiem Osieczno i wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 625 k. 10, vadium do licytacji rs. 1,590 licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8,913 k. 75, termin sprzedaży d. 10 (22) Października 1867 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Wilh. Grabowskim.
Sprzedaże wzmiankowano odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz, d. 28 Grud. (9 Stycznia) 1866/7 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 125

(N. D. 3216). Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W myśl art. 682 K. P. S. wiadomo czyni iż na żądanie Stanisława Rościszewskiego Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warsz. w Warszawie pod Nr. 393b z urzędu zamieszkałego; Doroty z Lewinów Oppenhejm, Hajma Oppenheim małżonki w asystencji i za upoważnieniem męża swego czyniącej, handlującej w mieście Kaliszu zamieszkałej, a zamieszkanie prawne u Teodora Rościszewskiego Obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego urzędującego w Kaliszu, obrane mających, od których tenże Obrońca staje i sprzedaż obecną popiera w poszukiwania sum rs. 1,950 z procentem 5% od dnia 12 (24) Czerwca 1865 r. dla Stanisława Rościszewskiego, rs. 3,000 z procentem 5% od dnia 17 (29) Września 1866 r. Dorocie Oppenhejm należnych i kosztów exekucyjnych, protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym Kaliskim Eugenjusza Wojterskiego w dnia 1 (13) Kwietnia 1867 r. spisanym zajęte zostały na przymuszone w drodze sądowej wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE SIEMIECHÓW i OSIECZNA
a mianowicie: Oddział 1. Dobra Ziemskie Siemiechów składające się z folwarku i wsi tegoż nazwiska nleżące do Brunona Dobrskiego i w jego posiadaniu będące, mają ogólnej rozległości licząc przybliżonym sposobem włók 35 prętów kwadratowych 129 miary nowopolskiej czyli dziesiatyn 665 1/2. Z tej rozległości włościanie posiadają na własność mórg 150, w moc Najwyższego Ukazu z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. Graniczą na wschód słońca z Wielgą Wsią i Brzykowem, na południe z dobrami Osieczną, na zachód z dobrami Rychłocice i Jarocice a na północ z dobrami Majaczewice, odległe od miast najbliższych Burzenina wiorst 6, od Widawy wiorst 8, od miasta Okręgowego Sieradza wiorst 21, od miasta Powiatowego Łasku wiorst 21. Budynki dworskie zwyczajne: dwór, kuchnia dworska, stodoła, stajnia i owczarnia z cegły, obory, chlewy, karczma, kuźnia i czworaki drewniane.
Oddział II. Dobra Ziemskie Osieczna, składające się z folwarku i wsi tegoż nazwiska, należące do Ludomira Kijeńskiego i w jego posiadaniu zostające, mają ogólnej rozległości licząc przybliżonym sposobem włók 12 mórg 24 prętów kwadratowych 144, miary nowopolskiej czyli dziesiatyn 257 1/2 z której włościanie wskutek Najwyższego Ukazu zwyż powołanego posiadają na własność mórg 88 pręt. kwadr. 292. Graniczą na wschód słońca z dobrami Brzychowem i Zabłonem, na południe z dobrami Wrońsko, na zachód z dobrami Rychłocice, a na północ z dobrami Siemiechów. Odległe od miast najbliższych Burzenina wiorst 8, Widawy wiorst 8, od miasta Okręgowego Sieradza wiorst 23, od miasta Powiatowego Łasku wiorst 23. Zabudowania dworskie zwyczajne: dwór pół z cegły pół w ryglówkę, sklep z gołębnikiem z cegły, kuchnia dworska, dwie stodoły, owczarnia stajnie, obory, karczma, czworaki i kuźnia z drzewa.
Tak dobra Siemiechów jak i Osieczno położone są w Okręgu Sieradzkim, dawniej w Powiecie Sieradzkim, obecnie w Powiecie Łaskowskim, dawniej w Gubemji Warszawskiej obecnie Petrokowskiej, należą do Gminy Dąbrowa Widawska, Parafji Brzyków, dobra te dawniej stanowiły jedną własność i mają jedną tylko księgę hypoteczną.
Szczegółowy opis stanu tych dóbr z wykazem wysiewów, opłacanych podatków oraz ciężarów grutowych, inwentarzy żywych i martwych, budowli dworskich w dobrach znajdujących się, obejmuje wspomniony tu protokół zajęcia dobr daty 1 (13) Kwietnia 1867 roku, który doręczony został, Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego, Władysławowi Porczyńskiemu do rąk własnych w d. 4 (16) Kwiet. 1867 r. przez Woźnego Bolesława Wojciechowskiego, Wójtowi Gminy Dąbrowa Widawska Marcinowi Owczarek do rąk własnych w dniu 11 (23) Kwietnia 1867 roku, przez Woźnego Aleksandra Chrząstowskiego.
Wpisanie protokółu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło dnia 9 (21) Maja 1867 r. do księgi zaś zaregestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału Cywilnego Kaliskiego nastąpiło w dniu 15(27) Maja r. b.
Licytacja i sprzedaż dóbr tych odbędzie się w dwóch oddziałach, a mianowicie:
Oddział I dobra Siemiechów.
Oddział II dobra Osieczna.
Pierwsze ogłoszenie warunków zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1867 r. o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefiny w Pałacu Sądowym.
Kalisz d. 15 (27) Maja 1867 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1887 nr. 21
_________________________________________________________________________________Przegląd Leśniczy 1926 marzec

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
177. Nazwa majątku leśnego: Osieczno, powiat Łask. Właściciel: Mojżesz Perkal. Obszar ha: (serw.) 53, 47.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 21

WYKAZ
unieważnionych i wydanych odpisów kart ewidencyjnych w kwartale II. 1927 r. przez Starostwo
w Łasku.
2. Nr. karty ewidencyjnej 1939-IV, wyst. dnia 30. 6. 1924 r. Uryszekowi Wojciechowi, zam. we wsi Osieczno, gm. Dąbr. Widawska. — Duplikat wyst. dnia 20. 6. 1927 r.
Kierownik Starostwa w z. (—) Buliński, referent.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
9. Osieczno, obejmującą: wieś Osieczko, kolonję Osieczno.
§ 2.Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.
_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1935 nr. 46
_________________________________________________________________________________Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20. IV. 1936 r. L. SA. II. 15/40/35
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 28 z dn. 2. XI. 1935 r., poz. 385 obwieszczenia Wojewody Łódzkiego z dn. 31. X. 1935 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego
na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 31. X. 35 r. L. SA. II. 15/40/35 o obecnym podziale gmin wiejskich Województwa Łódzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 28 z dnia 2. XI. 35 r., poz. 385) ulega następującym zmianom:
4) V. Powiat Łaski.
W pkc. 9 — gm. Widawa, w grom. Osieczno, zamiast „wieś Osieczko" winno być „wieś Osieczno".
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.


Dziennik Łódzki 1951 nr 249

Gromada Osieczna
wpłaciła
podatek gruntowy
Gromada Osieczna gm. Widawa w pow. łaskim w dn. 16 bm. zameldowała o zakończeniu wypłaty podatku gruntowego i FOR.
Gromadę zamieszkują w przytłaczającej większości małorolni chłopi.

Jest to już czwarta gromada w naszym województwie, która przedterminowo wykonała swe zobowiązanie.

Dziennik Łódzki 1951 nr 294

Za patriotyczną postawę i wzorowe wykonywanie obowiązków wobec państwa ludowego Krzyżami Zasługi odznaczył Prezydent RP 32 chłopów woj. łódzkiego
WARSZAWA. — PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ NA WNIOSEK PREZYDIUM WOJ. RN W ŁODZI — POSTANOWIENIEM Z DNIA 8 LISTOPADA 1951 R., ODZNACZYŁ ZA PATRIOTYCZNĄ POSTAWĘ I WZOROWE WYKONANIE OBOWIĄZKÓW WOBEC PAŃSTWA LUDOWEGO NASTĘPUJĄCYCH CHŁOPÓW PRACUJĄCYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
28. Rypalski Władysław — sołtys gr. Osieczno, gm. Widawa, pow. Łask

Dziennik Łódzki 1953 nr 53

Chłopi z 23 gromad gminy Widawa patrzą na Brzyków
Tu nowe rozpocznie swój pochód
-Nie powinni zwlekać
-O czym zapomniało Prez. GRN
-Kontraktacja-to powód do dumy
Spieniona Widawka toczy ku szeroko rozlanej Warcie resztki zbędnych wód po stopniałym śniegu. Chłopi z 23 gromad gm. Widawa z ożywieniem przygotowują się do nadchodzącej wiosennej kampanii siewnej. W ich rozmowach czy to z działaczami społecznymi, czy i sąsiadami bardzo często są poruszane tematy nie tylko kontraktacji roślinnej i zwierzęcej, nie tylko przydziału nawozów sztucznych i nasion kwalifikowanych, nie tylko kolejności wypożyczania siewników i zawierania umów z GOMem, lecz także mówi się bardzo wiele o spółdzielczości produkcyjnej a szczególnie, „czy w Brzykowie jeszcze przed wiosną powstanie ta pierwsza spółdzielnia w gminie, czy też w dalszym ciągu komitet założycielski pozostanie tylko komitetem".
Na mój rozum — zastanawia się sołtys Władysław Rypalski z Osieczna — nie powinni zwlekać. Wprawdzie początek zawsze najtrudniejszy, ale raz wreszcie nasza gmina ten początek musi zrobić. Tym bardziej, że tak przygotowania do Krajowego Zjazdu Spółdzielczości Produkcyjnej jak i treść dwudniowych obrad w Warszawie odbiły się szerokim echem po naszych gromadach.
Istotnie, gmina Widawa jedna z przodujących w pow. łaskim jeśli chodzi o wywiązywanie się z obowiązkowych odstaw — na odcinku spółdzielczości produkcyjnej zrobiła bardzo niewiele. Wyprzedziły ją pobliskie gminy Pruszków i Sędziejowice, a nawet sąsiedni Chociw.
Dlaczego oczy chłopów z 23 gromad gm. Widawa są zwrócone właśnie na gromadę Brzyków?
Bo oto w Brzykowie istnieje Zrzeszenie Uprawy Łąk. Bo tam już ub. wiosny traktory POM Gorczyn pokazały co to jest mechanizacja rolnictwa a chłopi — kosząc po żniwach zmeliorowane i obsiane szlachetnymi trawami 3 ha łąk — przekonali się co daje zastosowanie w praktyce doświadczeń naukowych.
Rezultatem tego było dalsze umocnienie więzi z POM-em zaoranie przez traktory następnych 30 ha zamszałych łąk i powstanie komitetu założycielskiego, który liczy obecnie 10 członków.
Jestem przeświadczony — mówi przewodniczący Prezydium GRN — że w dniach najbliższych powstanie w Brzykowie ta oczekiwana, pierwsza spółdzielnia produkcyjna na terenie naszej gminy, staramy się, aby start był prawidłowy i oparty na mocnym gruncie Od tego przecież będzie zależał dalszy rozwój tej spółdzielni, jak i zakładanie następnych.
Prowadząc równolegle kilka akcji, Prezydium GRN wraz z aktywistami gminnymi nie doceniło ważności terminowego uregulowania przez chłopów pierwszej raty zaliczki podatkowej. Wiadomo, że termin upłynął z dniem 28 lutego, a wpłaty do dnia 23 lutego wynosiły dopiero 50 proc. ogólnej sumy.
Wydaje się, że to opóźnienie wypływa z faktu, że wszyscy sołtysi będąc agentami kontraktacyjnymi, cały swój wysiłek skierowali na równie pilną akcję kontraktacyjną, a sprawę zaliczki podatku potraktowali jako rzecz drugorzędną.
Należy podkreślić, że akcja ta przyniosła poważny sukces, gdyż plan kontraktacji żywca na I kwartał został przekroczony o 13 sztuk, a plan kontraktacji roślinnej, mimo niedostarczenia na czas blankietów umów przez niektóre z zainteresowanych centrali, osiągnął do 23 bm. ponad 90 proc. wykonania.
Dzięki wzmożonej aktywności sołtysów znacznie wzrosły dostawy zwierząt na gminne spędy, tak że operatywny plan skupu na styczeń został przekroczony o około 13 ton, a na luty, nie licząc ostatniego spędu, o 7 ton.
W mojej gromadzie — oświadcza sołtys Tomasz Małolepszy z Kleszczowej Woli — wysoko został przekroczony plan kontraktacji roślinnej i zwierzęcej, tuczniki czy to z obowiązkowej odstawy czy z kontraktacji lub z wolnej ręki są odstawiane, poprawia się odstawa mleka, ludzie pieniądze mają — więc wkrótce na pewno zbiorę resztę pierwszej raty zaliczki na podatek gruntowy.
Tego samego zdania jest sołtys Rypalski z Osieczna i wielu innych. A zatem wypada im życzyć, aby słowa dotrzymali.

(c. m.)

Dziennik Łódzki 1953 nr 157

Żniwa już za pasem
Zobowiązania przedżniwne — „Sołtysi nam nie meldowali" — „Samo" się nie zrobi więc żniwa już za pasem. W gm. Widawa, obfitującej w gleby lekkie, żyto dojrzewa w rekordowym tempie.
Jestem przekonany — mówi instruktor rolny Józef Owczarek — że w niektórych gromadach już w nadchodzącą sobotę lub poniedziałek ujrzymy pierwszych żniwiarzy. No, a za tydzień całkowicie zmieni się wygląd naszych pól, zaroi się na nich od mendli.
Cieszą się tutejsi rolnicy, że ostatnie 6 tygodni ciepła i częstych opadów deszczowych wyrównały szkody wyrządzone przez kaprysy jesieni, zimy i wczesnej wiosny.
Ten kto zastosował się do porad gminnego instruktora rolnego, kto nie lekceważył wskazówek wykładowców na wieczorach upowszechnienia wiedzy rolniczej — z przyjemnością i dumą spogląda na swoje plantacje zbóż, roślin okopowych i przemysłowych.
Wiedza rolnicza to nie partaczenie po pradziadowsku — dochodzą do przeświadczenia resztki niedowiarków i dodają: — Ano od tych mądrzejszych trzeba uczyć się rozumu. Im pięknie wszystko się rodzi, to i nam rodzić się będzie. Trzeba jednak nie unikać zebrań gromadzkich i nie omijać okazji do nauki.
ZOBOWIĄZANIE MIESZKAŃCÓW BRZYKOWA
Mieszkańcy Brzykowa licznie zebrali się na zebraniu przedżniwnym, przemyśleli i przedyskutowali swój stosunek do ojczyzny ludowej, do przodującej klasy robotniczej, a następnie aby godnie uczcić 9 rocznicę Manifestu Lipcowego i pierwszą rocznicę uchwalenia sprawiedliwej Konstytucji, postanowili:
gorliwiej niż dotychczas zająć się pielęgnacją roślin okopowych i przemysłowych, usunąć w porę wszystkie chwasty z pól i przydroży, pieczołowicie przeglądać plantacje ziemniaczane i strzec je przed stonką, szybko przeprowadzić żniwa, podorywki i sianie poplonów, natychmiast po zwózce zbóż zabrać się do omłotów i manifestacyjnie odstawić dla państwa należne ziarno.
Na treść dalszych zobowiązań składają się zbiorowe prace przy pielęgnacji zmeliorowanych łąk, pomoc przy budowie miejscowego Domu Kultury oraz współzawodnictwo w konkursowej hodowli prosiąt i tuczników, racjonalne stosowanie nawozów według wskazówek gminnego instruktora rolnego.
DOBRY PRZYKŁAD
Za przykładem Brzykowa nadesłali do gminy Widawa meldunki o podjętych zobowiązaniach i chłopi z gromad Osieczna, Dąbrowa Widawska, Wola Kleszczowa, Izydorów, Świerczów. Reszta gromad również nie pozostała obojętna.
We wszystkich tych meldunkach jest mowa o skróceniu terminu żniw, o natychmiastowym przystąpieniu do podorywek, do siania poplonów i omłotów, do niezwłocznego wykonania odstaw państwowych.
Wiadomo, że chłopi gminy Widawa przodują w odstawach żywca, w kontraktacji roślin przemysłowych i w wykonywaniu innych obowiązków państwowych. Zachodzi jednak pytanie czy w terminie i całkowicie wywiążą się z podjętego Czynu Lipcowego?...
Pytanie to nasuwa się dlatego, ponieważ zauważyliśmy w opracowanym przez Prezydium GRN planie kampanii żniwno-omłotowej kilka poważnych usterek.
SOŁTYSI NAM NIE MELDOWALI...
W wykazie mechanicznej pomocy dla rolników figurują tylko 3 żniwiarki GOM i zaledwie jedna jedyna prywatna. Na korzystanie zaś z tej jedynej prywatnej żniwiarki mało kto może liczyć.
Powód?... Jest ona własnością bogatego gospodarza, Józefa Brodzkiego z Dąbrowy, który będzie starał się przede wszystkim o skoszenie swych kilkunastu ha zbóż. Potrwa to co najmniej 10 dni. A ponieważ w okresie żniw czas nagli, nikt nie będzie czekał na żniwiarkę p. Brodzkiego.
Pytamy wiceprzewodniczącego GRN, instruktora rolnego i kierownika GOM:
Czy więcej żniwiarek prywatnych nie ma w waszej gminie?.."
Chyba są, ale sołtysi nam nie meldowali.
Sołtysi nie meldowali. A poco została stworzona gminna komisja do akcji żniwno-omłotowej?... Po co w gminie istnieją funkcje referenta rolnego, instruktora rolnego, kierownika GOM?... Jeśli sołtysi nie meldowali, trzeba było samym siąść na rowery i zajrzeć do gromad, przepytać ludzi, maszyny zbadać i zarejestrować, a następnie włączyć do planu pomocy sąsiedzkiej.
W ciągu dalszej rozmowy kierownik GOM, Tadeusz Fertliński, przypomniał sobie, że w Woli Kleszczowej ma żniwiarkę średniak Janecki, ale że ta żniwiarka nie nadaje się do użytku, ponieważ jej brak główki przy ramieniu, na którym są osadzone noże kośne.
Że w Wielkiej Wsi jest jedna kosiarka w stanie dobrym, ale zapomniano ją włączyć do planu. Że w tej samej gromadzie Gustaw Maj będzie pomagał sąsiadom swą kosiarką... na własną rękę.
NA CZYM OPARTO PLAN?
Według planu w akcji omłotowej ma wziąć udział 7 młocarń szerokomłotnych, zostały nawet wykazane gromady, w których te młocarnie mają młócić. Okazuje się jednak, że jedna z 3 młocarń GOM-u nie ma jeszcze do tej pory wyremontowanego wału bębnowego, że Tomasz Szymański z gr. Kąty nie ukończył jeszcze przeróbki silnika do swej młocarni.
Poza tym wydaje się nieprawdopodobne, aby w całej gminie liczącej 23 gromady znajdowało się tylko 13 młocarń kieratowych. A tyle właśnie, nie więcej jest zarejestrowanych.
Czy wobec powyższych faktów można mówić o pełnej mobilizacji do kampanii żniwno-omłotowej w gm. Widawa?... Oczywiście, nie!
A Jednak tak prezydium GRN, jak i członkowie komisji do akcji żniwno-omłotowej są przeświadczeni, że jakoś to będzie, że gromady wywiążą się na czas z podjętych zobowiązań.
SAMO" NIC SIĘ NIE ROBI...
To „jakoś to będzie" czas już zlikwidować, niedociągnięcia usunąć nie tylko w przygotowaniach do kampanii żniwno-omłotowej, ale i w innych akcjach.
W pow. łaskim gmina Widawa jest bodaj że jedyną gminą, w której dotąd nie potrafiono zorganizować ani jednej spółdzielni produkcyjnej, a tylko dlatego, że aktyw gminny za mało poświęca uwagi i pracy tej pilnej sprawie, że aktyw ten liczy na „jakoś to będzie".
Nic jednak samo się nie zrobi — zrobić muszą ludzie!

C. M.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza