-->

czwartek, 2 maja 2013

Niecenia

Taryfa Podymnego 1775 r.
Niecenia, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 7 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Nicenia, parafia marzynin (marzenin), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Skrzynski, ks.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Nicenia, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 17, ludność 132, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Niecenia, Nicenia w dok. Nyeczenya, wś i fol. nad strum. Grabią, pow. łaski, gm. Pruszków, par. Marzenin. Odl. 5 w. od Łasku. Wś ma 6 dm., 74 mk., ziemi włośc 62 mr.; fol. 3 dm., 15 mk. i 358 mr. W 1827 r. było dm. 17, mk. 132. Według regestr. pobor. z 1511- 1518 r. N., w par. Marzenyn, własność Zelenckich, miała 71 łan. i 9 osadnik. (Pawiński Wielkop. II, 241). Według Lib. Ben. Łask. (I, 467) nie było tu folwarku tylko łany kmiece, dające dziesięcinę kościołowi w Sędziejowicach. Br. Ch.

Spis 1925:
Nicenia, wś, pow. łaski, gm. Pruszków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 20. Ludność ogółem: 130. Mężczyzn 65, kobiet 65. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 130. Podało narodowość: polską 130. 

Wikipedia:
Niecenia-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice. W skład tego sołectwa wchodzi także wieś Wola Marzeńska i przysiółek Wola Marzeńska-Parcela. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1829 nr 95

Komornik Powiatu Szadkowskiego.
Zawiadomia Szanowną Publiczność, że w dniu 30 Maia r. b. o godzinie 10tey zrana odbywać się będzie licytacyia w mieście Szadku przed Rejentem Kancellaryi Powiatu Szadkowskiego W. Kaietanem Szczawińskim, na wydzierżawienie trzechletnie, poczynaiąc od S. Jana czyli 24 Czerwca r. b. do tegoż dnia w roku 1832 części wsi Nieceni Lit: B. w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim położoney, według warunków w Biórze tegoż Rejenta złożonych. Cena dzierżawna tey części na teraz iako z połowy wsi, wynosi rocznie zł: 666 gr: 20.
Szadek, d. 23 Marca 1829 r.
Ignacy Tchorzewski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 71

(N. D. 670) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3. Józefa Katzengold, wierzyciela summy rs. 7500, na dobrach Niceni lit. B, pod Nmi 1, 2, 4 i 5, a, i b, a na dobrach Niceni lit. C, w Ogu Szadkowskim pod Nmi 2, i 3 a, i b, w dziale IV. sposobem subintabulato zapisanej; otworzyły się spadki do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na d. 11 (23) Lipca 1860 r. w tutejszej Kancellaryi Ziemiańskiej.
Kalisz dnia 12 (24) Grudnia 1859 r.
J. Ziemięcki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 192

(N. D. 4311) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Andrzeja Głuchowskiego w stanie ubóstwa zostającego, we wsi Woli Blakowej części litera Ε Okręgu Radomskim zamieszkałego, zamieszkanie prawne co do tego interessu u Franciszka Nowickiego Patrona Trybunału w Kaliszu zamieszkałego, do popierania tej subhastacyi z urzędu ustanowionego Obrońcy, obrane mającego, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim, w dniu 19 Kwietnia (1 Maja) 1860 roku sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia:
Dobra Ziemskie Nicenia lit. В. C.
składające się z wsi zarobnej i folwarku Nicenia części lit. C, na której budynki stoją, oraz z drugiej części lit. Β, z folwarku bez budynków, w gminie Nicenia parafii Marzynin w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, odlegle od miast: Szadku mil 2, Sieradza mil 2 i pół, Łasku mila 1, Zduńskiej Woli mil 1, Warszawy mil 25. Pozostają w posiadaniu Ludwika Bobrownickiego współwłaściciela tych dóbr, a są własnością tegoż Ludwika Bobrownickiego i siostry jego Teofili z Bobrownickich Wrześniewskiej Ludwika Wrześniewskiego żony.
Ogólne dobra Nicenia litera B. i C, których grunta należą do klassy II. III. i III. obejmują rozległości włók 15 mórg 21 prętów kwadratowych 270, czyli dziesiatyn 227. Do dóbr tych należą jeszcze dwa kawałki boru, w territorium dóbr Sięganowa położone, obejmujące rozległości mórg 23. Na pastwiskach i polach dóbr Zielęcice, a mianowicie wsi Sięganowa, służy wolne pasanie inwentarzy dla dóbr Niceni, oraz karczowanie gruntów. Granice są jawne, niesporne i kopcami oznaczone. Okopcowanie przecież pomiędzy dobrami Nicenią a Zielęcinami, nastąpiło dopiero wedle aktu z dnia 17 (29) Września 1851 r. którego zniesienie Komornik zastrzegł, gdyby takowe rozgraniczenie okazało się z uszczerbkiem dla Niceni.
Zresztą szczegółowe opisanie, podatki i ciężary w akcie zajęcia są zamieszczone.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Teofili z Bobrownickich Wrześniewskiej Ludwika Wrześniewskiego żonie, jako współwłaścicielce dóbr Nicenia i Maksymilianowi Biernackiemu Burmistrzowi miasta Opatowa w d. 12 (24) Maja 1860 roku, Ludwikowi Bobrownickiemu jako współwłaścicielowi dóbr i ustanowionemu dozorcy, Adamowi Sdoneckiemu Wójtowi Gminy i Dominikowi Sadowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego w d. 18 (30) Czerwca tegoż roku doręczony, następnie do księgi wieczystej tych dóbr w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu pod dniem 23 Lipca (4 Sierpnia) 1860 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w d. 4 (16) Sierpnia t. r. wpisany i zaregestrowany został. Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń.
Warunki licytacyi i przedaży, oraz zbiór objaśnień, w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Nowickiego Patrona, każden z interessentów przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i sprzedaży na audyencyi Trybunału tutejszego w d. 20 Września (2 Października) 1860 roku o godzinie 10 z rana.
Kalisz dnia 6 (18) Sierpnia 1860 r.
Ludwik Holtz.

Dziennik Warszawski 1873 nr 127

N. D. 3738. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia iż dobra Gorczyn i Łopatki z przyległościami wraz z Łąkami i propinacją w Czestkowie lit. a, młynem Lętków niemniej propinacją i łąkami na Niecni Bielów zwanej, w okręgu Szadkowskim Gubernji Petrokowskiej położone, bez inwentarzy, sprzedanemi zostaną w drodze działów przez publiczną sądową licytację, która odbędzie się w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Kaliszu przed delegowanym Asesorem tegoż Trybunału Józefem Fijałkowskim, dobra te posiadają prawem współwłasności Sukcesorowie Felixa Przeradzkiego: Adam Przeradzki, Hipolit Przeradzki usamowolniony w asystencji matki i kuratorki Eleonory, Zygmunta Urbanowskiego żony czyniącej, Józef Przeradzki, dotąd wymienieni we wsi Gorczynie zamieszkali, Franciszek Przeradzki we wsi Łopatki zamieszkały. Przedaż popieraną jest na żądanie Adama Przeradzkiego przy pośrednictwie Obrońcy obecne obwieszczenie robiącego, u którego objaśnienia przedaży tej dotyczące powziętemi być mogą.
Termin do przygotowawczego przysądzenia oznaczony jest na d. 16(28) Lipca 1873 r. godz. 3 z południa.
Sprzedaż odbędzie się w dwóch oddziałach:
Oddział I. Dóbr Gorczyn z przyległościami.
Oddział II Dóbr Łopatki z przyległościami.
Wojciechowski, Patron.

Dziennik Warszawski 1873 nr 132

N. D. 3852. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po zgonie:  
2. Aleksandra Żyżyńskiego wierzyciela sumy rs. 495 pod Nr. ad 3 ad b. w Dz. IV Wykazu na dobrach Nicenia B. z O-gu Szadkowskiego i 3. Juljanny Żyżyńskiej wierzycielki kwoty rs. 120 pod tymże numerem i na tychże dobrach, ubezpieczonych, otworzyły się spadki, do uregulowania jakowych, termin na dzień 26 Grudnia 1873 (8 Stycznia 1874 r.) przed podpisanym Rejentem wyznaczonym zostaje.
Kalisz d. 16 (28) Czerwca 1873 r.
Zenon Łopuski.

Dziennik Warszawski 1876 nr 11

N. D. 366. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, iż termin do regulacji spadków:
1. po Macieju Sulimierskim, co do własności dóbr ziemskich Zielencice i dóbr Dobra ABC. oraz współwłasności sumy rs. 3,150 na dobrach Niceni i ostrzeżenia do Nr. 2 i 3 wpisów w dz. IV wykazu hypotecznego, w okręgu Szadkowskim. 
Oznaczone zostały na dzień 19 (31) Sierpnia 1876 r. Regulacje odbywać się będą przedemną w Kancelarji mojej w Kaliszu.
Kalisz d. 2 (14) Stycznia 1875 r.
Jan Daniel Wojciechowski.

Obwieszczenia Publiczne 1917 nr 6

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny Królewsko-Polskiego sądu okręgowego w Piotrkowie ogłasza, że po śmierci niżej wymienionych osób otwarto postępowanie spadkowe:
6) Po zmarłej Kazimierze Natalji Sulimierskiej, wierzycielce sum.: 6000 rub: i 5000 rub. z %, zabezpieczonych na jej imię pod N°N° 4 i 5 działu IV wykazu hipot. dóbr Zielęcice A. B. i część Niceni B. C. pow. Łaskiego.
Termin zamknięcia postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 5 Czerwca 1918 roku, w którym osoby interesowane mają się stawić:
(...) zaś co do punktów 6 i 7 w kancelarji rejenta Żarskiego w Piotrkowie pod skutkami prekluzji.
Piotrków 19 listopada 1917 roku.
Pisarz hipoteczny:

Henryk Konarzewski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1924 nr 12

Zawiadomienie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych, oraz osoby, mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich: Nicenia lit. B. C., Zielęcice A. B., Przecznie, położonych w powiecie Łaskim, Wydrzyna-Wola w powiecie Radomskowskim i Dąbrowa w powiecie Wieluńskim, że w dniu 27 marca 1924 roku o godzinie 9-ej rano na posiedzeniu jawnem Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu przy ulicy Bykowskiej Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających rzeczone wyżej dobra.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu zamieszkania, oraz stawić się na posiedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia 10 marca 1924 r.

Ziemia Sieradzka 1926 czerwiec

Dn 7/VI 26 r. w nocy we wsi Niceniu. gm. Pruszków, Stanisławowi Prasz...* skradziono z mieszkania za pomocą wyjęcia szyby w oknie różnych rzeczy na sumę 300 zł.

*nieczytelne, przypis autora bloga

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 32

Licytacje.
Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułu 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia:
I. Okrąg Piotrkowski.
34) Wierzycieli hipotecznych dóbr Zielęcice A. B. (B) i część Niceni B. C., powiatu łaskiego, a mianowicie: 1) Andrzeja Tosika, syna Marcina, 2) Antoninę z Szafarskich Tosik, żonę Andrzeja, 3) Edmunda Tadeusza Sulimierskiego, 4) Marję Rajmundę Bagniewską, 5) Zofję Marjannę Sulimierską.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hi­potecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipo­tecznych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowe­go Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną, wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów, — dobra te na zasadzie artykułu 234 Ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto Kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego Notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 32

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 ustawy Towarzystwa za­wiadamia.
II. Okrąg Piotrkowski
48. Wierzycieli hipotecznych dóbr Zielęcice A B (A Б) i część Niceni B C, powiatu łaskiego, a mianowicie: 1. Romana Patorę, i 2. Zofję-Marjannę Sulimierską;


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia
II. Okrąg Piotrkowski.
40. Wierzycielkę hipoteczną dóbr Zielęcice A. B. ( Б) i część Niceni B. C., powiatu łaskiego, a mianowicie: Zofję - Marjannę Sulimierską.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjąch hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów, dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 56

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadko­we, a mianowicie po zmarłych:
18) Edmundzie - Tadeuszu Sulimierskim, synu Karola, jako: 1) właścicielki dóbr „Gołygów litery A. D. E. F. N.", pow. łódzkiego i 2) współwłaścicielki praw powództwa o uznaniu darowizn za nieważ­ne, zapisanych w Dziale III dóbr a) Zielęcice A B i części Niceni B C. pow. łaskiego, pod Nr. 15, b) "Las Włodzimierzów", pow. łaskiego pod Nr. 5, c) „Rososza vel Wólka Marzeńska", pow. łaskiego pod Nr. 4, i d) Dobra część lit. A. B. C. D., pow. łaskiego pod Nr. 7;


Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 15 stycznia 1930 roku co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 16 w kancelarji Feliksa - Tadeusza Kokczyńskiego i co do punktu 18 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjuszów przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
II. Okrąg piotrkowski.
59) wierzycieli hipotecznych dóbr Zielęcice A, B (Б) i część Niceni B, C, pow. łaskiego, a mianowicie: 1) Zofję - Mariannę Sulimierską, 2) nieujawnionych spadkobierców Edmunda-Tadeusza Sulimierskiego, 3) Leszka-Macieja Sulimierskiego, 4) Annę-Henrjettę Brochocką. 5) Hen­rykę Sulimierską. 6) Romana Patorę;


Jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na za­sadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów:
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie, lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych;
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne. lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 2

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 28 listopada 1929 roku.
postanowił:
1. Wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku, ujęty w pismach Nr. 1293 z dnia 3 sierpnia 1929 roku, Nr. 1748 z dnia 31 października 1929 r., Nr. 1864 z dnia 21 listopada 1929 r., w sprawie rozszerzenia obszaru scalenia wsi Bilew, gminy Pruszków, powiatu łaskiego — zatwierdzić, oraz
2. zwiększyć obszar scalenia wsi Bilew przez włączenie do tegoż:
a) gruntów, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Bilew pod Nr. 27, o obszarze około 25 ha,
b) gruntów hipotecznych kolonji Bilew (parcele Nr. 9 i 10), należących do Lucjana Strycharskiego, o obszarze około 3 ha, oraz
c) gruntów hipotecznych kolonji Nicenia (parcele 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 15), należących do Józefa Stępnia, Michała Przychodniaka, Wincentego Cichonia, Józefa Malca, Michała Sokołowskiego, Wojciecha Mirowskiego, Franciszka Zawadzkiego, S-rów Wincentego Mirowskiego, Stanisława Radwańskiego, Tomasza Kamzurskiego, Antoniego Pawlaka, Władysława Pawlaka oraz S-rów Szczepana Gawlika, o obszarze około 15 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 25 grudnia 1929 roku.
Z p. Prezesa
(—) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 11

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie , podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 13 marca 1930 r.
postanowił:
I. Wniosek mieszkańców wsi Zielęcice, gminy Pruszków, powiatu łaskiego, zgłoszony do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku w dniu 8 października 1929 r. w sprawie scalenia ich gruntów, zatwierdzić;
II. Ustalić obszar scalenia wsi Zielęcice w składzie:
a) gruntów ukazowych i zasłużebnościowych wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Zielęcice o obszarze około 90 ha, oraz
b) gruntów objętych księgą hipoteczną dóbr ziemskich Zielęcice—„Zielęcice AB i części Niceni BC, należących, do Włodzimierza Sulimierskiego, o obszarze około 85 ha.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 13 maja 1930 roku".
Z pol. Prezesa;.
(—) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia
II. Okrąg Piotrkowski.
49. Wierzycieli hipotecznych dóbr Zielęcice A. B. (Б) i część Niceni B. C., powiatu łaskiego, a mianowicie: 1) Zofję - Marjannę Sulimierską, 2) Leszka - Macieja Sulimierskiego, 3) Annę - Henrjettę Brochocką, 4) Henrykę Sulimierską, 5) Zygmunta Bucholca, syna Michała. 6) Romana Patorę.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów: (...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.


Gdyby w dniu, do licytacji wyznaczonym przypadło święto ko­ścielne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 31


Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie art. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa, zawiadamia:
III. Okrąg Piotrkowski
49. Wierzycieli hipotecznych dóbr Zielęcice A B (Б) i część Niceni B, C, powiatu łaskiego, a mianowicie: 1) Romana Patorę, 2) Zofję- Marjannę Sulimierską, 3) Leszka - Macieja Sulimierskiego, 4) Annę- Henrjettę Brochocką, 5) Henrykę Sulimierską, 6) Zygmunta Bucholca, syna Michała, 7) Zygmunta Bucholca, 8) Stanisława Kobyłeckiego, 9) firmę „Tatra - Auto", spółdzielnię z ogr. odpow.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Pruszków dzieli się na gromady:
8. Rososza, obejmującą: wieś Nicenia, kolonję Nicenia, wieś Rososza, wieś Wola-Marzeńska, folwark Wola-Marzeńska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 39

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia.
OKRĄG ŁÓDŹ
32. Wierzycieli hipotecznych dóbr ZIELĘCICE A B (Б) i część NICENI B C, powiatu łaskiego, a mianowicie: 1) Leszka Macieja Sulimierskiego, 2) Annę Henrjattę Brochocką, 3) Zygmunta Bucholca, syna Michała, 4) Zygmunta Bucholca, 5) Stanisła­wa Kobyłeckiego, 6) firmę „Tatra Auto", Spółdzielnię z ograniczoną odpowie­dzialnością, 7) Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Łodzi i 8) Syndykat Rolniczy w Łodzi, Spółdzielnię z ograniczoną odpowiedzialnością.


Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 39

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia właścicieli i wie­rzycieli hipotecznych dóbr następujących:
OKRĄG ŁÓDŹ.

73 ZIELĘCICE A.B. i część NICENI B.C., powiatu Łaskiego: 1) Leszka Macieja Sulimierskiego, 2) Annę Henrjetę Brochocką, 3) Zygmunta Bucholca, syna Michała, 4) Syndykat Rolniczy w Łodzi, Spółdzielnię z ograniczoną odpowiedzialnością. 4) Zygmunta Bucholca, 6) Stanisława Kobyłeckiego, 7) Firmę „Tatra-Auto" Spół­dzielnię z ograniczoną odpowiedzialnością.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1936 nr 22

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO ŁASKIEGO
z dnia 15. X. 1936 r. Nr. RR. IV-2/34 o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Nicenia.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 października 1936 r. uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego z dnia 10 września 1936 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi i kol. Nicenia położonej w gminie Pruszków powiecie łaskim.
Za Starostę:
(—) T. Bielski.
Komisarz Ziemski.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 100

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja Ziemska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
1) Zygmuncie Bucholcu, zmarłym dnia 5 sierpnia 1935 r., wierzy­cielu 25-ciu kaucji na łączną sumę 120.740 złotych i dwóch ostrzeżeń na 2,638 zł z % % i kosztami, zaintabulowanych w dziale IV pod nr nr 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 — wykazu hipotecznego Kolonii Zielencice i Nicenia, pow. łaskiego, rep. hip. nr 745;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 19 marca 1937 r. w tutejszym Wydziale Hipo­tecznym.
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami pre­kluzji, 374/36.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 21

Wydział Hipoteczny, Sądu Okręgowego w Łodzi, niniejszym ob­wieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
9) Zygmuncie Bucholcu, zmarłym w Warszawie w dn. 5 sierpnia 1935 r., wierzycielu kaucji w sumie 60.000 złotych, zabezpieczonych na nieruchomości Dobra Zielencice AB, i część dóbr Nicenia BC, pow. ła­skiego, rep. nr 69, oraz wierzycielu kaucji w sumie 18.000 zł, zabezpieczo­nych na wyżej wspomnianych dobrach, oraz na nieruchomości kolonia Gołygów nr III, pow. łaskiego, rep. nr 46-12;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 20 września 1937 roku, w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.


We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji nr 198/37.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 49

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 13 lipca 1938 r., ogłasza, że na skutek podania Edmunda Ludwisiaka, zamieszkałego we wsi Niece­nia, gm. Pruszków, pow. łaskiego, wszczęte zostało postępowanie celem uznania Rocha Ludwisiaka za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Rocha Ludwisiaka, syna Józefa i Tekli z Kowalskich, urodzonego w Zielencicach, gm. Pruszków, w dniu 1/13 sierpnia 1890 roku, ostatnio zamieszkałego we wsi Zielencice, który w r. 1911 powołany zo­stał do czynnej służby w wojsku rosyjskim, niewiadomego z miejsca po­bytu, aby w terminie 6 miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarii Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi, przy P. Dąbrowskiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Rocha Ludwisiaka posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy nr Co. 305/37.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza