-->

czwartek, 2 maja 2013

Osiny

Taryfa Podymnego 1775 r.
Osiny, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 15 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Osiny, parafia grabno, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Suchecka.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Osiny, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Grabno, własność prywatna. Ilość domów 15, ludność 111, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Osiny,  wś i fol., pow. łaski, gm. Wola Wężykowska, par. Grabno. odl. 12 w. od Łasku, mają 11 dm., 181 mk. W 1827 r. było tu 15 dm. 111 mk. Dobra O. składały się w 1877 r. z fol. O. i Dąbrowa, wsi: O. i Salomea, rozl. dominialna wynosiła mr. 491: gr. or. i ogr. mr. 285, łąk mr. 50, past. mr. 43, lasu mr. 94, nieuż. mr. 19; bud. z drzewa 13; płodozmian 12-polowy; pokłady torfu, las nieurządzony. Wś O. os. 17, z gr. mr. 95; wś Salomeą os. 6, z gr. mr. 12.

Spis 1925:
Osiny, wś i kol., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 20, kol. 17. Ludność ogółem: wś 131, kol. 105. Mężczyzn wś 71, kol. 51, kobiet wś 60, kol. 54. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 131, kol. 95, ewangelickiego kol. 8, prawosławnego kol. 2. Podało narodowość: polską wś 131, kol. 103, rosyjską kol. 2.

Wikipedia:
Osiny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1814 nr 31

W dniu 8 Marca r. b. zbiegł niżey podpisany z synem swoim. Opis postawy i ubioru zbiegłych Józefa Jankowskiego, obwinionego o zaboystwo Wasila Kimocia pogończyka, przy wołach Rossyyskich byłego we wsi Osiny w Powiecie Szadkowskim Departamencie Kaliskim, i Bartłomieia syna tegoż, z opowiedzenia źony pierwszego i Ur. Ńorberta Pągowskiego Possesora wsi Osin zrobiony — Józef Jankowski lat maiący około 35 lub więcey , urodzony w Warszawie, wzrostu dobrego, włosów czarnych, ściągły na twarzy, oczów rudawych, nosa pociągłego, religii Katolickiey; `przy ucieczce swoiey miał na sobie płaszcz z siwego sukna podszyty płótnem bez kołnierza, pod tym żupan z iasnego sukna i pas z rzemienia czarnego szeroki o kilku sprzączkach, czapkę kapuzę z czarnym szerokim baranem i z wierzchem sukiennym koloru granitowego, bóty z czarney skory na obcasach z podkowkami , w iedney koszuli z lnianego płótna i w iednych spodniach` zgrzebnego płótna. — Przy nim poszedł syn iego Bartłomiey, łat 13 lub 14 maiący dosyć dobrego wzrostu , ściągłey twarzy i włosów czarnych, podobny bardzo do oyca; miał na sobie suknią siwą podszytą płotnem grubem ieszcze dobrą na haftki zapinaną, bez pasa, czapkę kapuzę z czarnym baranem i wierzchem sukna granatowego , bóty podobne iak i u oyca , iedne spodnie, iedną koszulę. — Sąd Policyi prostey Powiatu Szadkowskiego.


Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 55

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. Uwiadomia iż w dniu 1 Maia r. b. o godzinie 9 z rana w mieście Szadku przed W. Wincentym Kobyłeckim Regentem powiatu Szadkowskiego odbywać się będzie publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie dóbr ziemskich Osiny, składaiące się z wsi folwarczney tegoż nazwiska z przyległości Osinek i Kurek w powiecie Szadkowskiem, obwodzie Sieradzkim Wtwie Kaliskiem położonych. Dzierżawa ta poczynać się będzie od Sgo Jana Chrzciciela r. b. a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca r. 1833. Dobra te przynoszą teraz czynszu dzierżawnego po złp. 3560. — w Kaliszu dnia 17 Lutego 1830 r. Leon Nowierski.

Gazeta Warszawska 1830 nr 216

Po śmierci Ferdynanda Moritza, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którein trzeci raz donosząc zawiadomia podpisany, iż do przeniesienia własności summy 12,000 zł: Pol: z prowizyią 5 od 100 na Dobrach Osiny w Powiecie Szadkowskim położonych, w Dziale IV. pod Nrem 3 się mieszczącey, termin roczny, a mianowicie na dzień 2 Marca 1831 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego iest oznaczony. — Kalisz dnia 3 Sierpnia 1830 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
F. Bajer.


Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 222

Po śmierci Ferdynanda Moritza, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz trzeci donosząc, zawiadamia podpisany, iż do przepisania własności summy 12,000 złp. z prowizyą 5 od 100 na dobrach Osiny w powiecie Szadkowskim położonych, w dziale IV pod nr. 3 się mieszczącey, termin roczny mianowicie na dzień 2 marca 1831 roku w kancelaryi hypoteczney iest oznaczony. Kalisz d. 3 sierpnia 1830 r. Reient K. Z. W. Kaliskiego F.Baier.

Dziennik Powszechny 1833 nr 85

Komornik przy Trybunale Cywilnym Wdztwa Kaliskiego. W dniu 11 Maia r. b. o godzinie 9 z rana, przed W. Wincentym Kobyłeckim Reientem Powiatu Szadkowskiego, w mieście Szadku, odbywać się będzie publiczna licytacya na trzechletnie wydzierzawienie dóbr ziemskich Osiny, składaiące się z wsi i folwarku Osiny, z przyległości Osinek i Kurek w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych, dzierzawa ta poczynać się będzie od Sgo Jana r. b., a kończyć się będzie w d. 24 Czerwca roku 1836. Dobra te przynoszą teraz czynszu dzierzawnego rocznie złp. 2,700. w Kaliszu dnia 22 Marca 1833 roku. Leon Nowierski.

Dziennik Powszechny 1833 nr 201

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. Oglaszaiąc wiadomość o otwarciu spadków następuiących: 3. Po Stanisławie Modlińskim, właścicielu dóbr Osiny w Powiecie Szadkowskim położonych. Zawiadamia się osoby interessowane, iż do przepisania tytułu własności dóbr i summ powyższych na spadkobierców, termin półroczny na dzień 28,29 i 30 Stycznia 1834 w Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego wyznaczonym został. Kalisz dnia 20 Lipca 1833 roku. Hilczyński.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 12


Wieś Osiny w Powiecie Szadkowskim do sprzedania z wolnej ręki która leży od Miasta fabrycznego Zdońskiej woli mil 1 1/2 od Łasku tyleż, od Widawy mila 1, ma rozległości 60 włók miary Reńskiej, połowa czyli 30 włók z tego, pod borami i lasami, gęstym użytkowym, we wszelki budulec i drzewo porządkowe przydatnym, druga połowa w gruntach ornych i łąkach, mających 1\4 część pod siewy przeniczne zdatnych, reszta żytne dobre. Wieś pomienionę można w części zakolonizować, bo ma kilka włók i niżyn trawnych odległych, środkiem których idzie wodociek i miejsce na młyn. Aże ta wieś leży w okolicy w której drzewo jest już przy trudne, kupujący mieć może korzyści bliskie na widoku, że bór i las z wszelkim gatunkiem drzewa, zupełnie w dobrym jest stanie i wszędzie do cięcia zdatny. We wsi jest 8 gospodarzy rolnych, dwie karczmy, jedna przy trakcie Płocko Częstochowskim, zabudowania gospodarskie potrzebne, i mieszkanie dobre. Za opłaceniem 2/3 części szacunku wsi gotowiznę, 1/2 może na żądanie pozostać do rat umówionych. Na miejscu w Osinach po informuje Leśniczy Łowicki, a właściciel wsi Osiny mieszka w Chocimiu, mila 1 od 1 Miasta Dobry, dwie mili od Miasta Warty.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 58

(N. D. 1334) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Bonawentury Waligórskiego, spółwłaściciela dóbr Osiny z Okręgu Szadkowskiego,
(…) otworzyły się spadki do regulacyi których wyznaczam termin prekluzyjny na dzień 8 (20) Września 1856 roku przedemną Pisarzem odbyć się mający. Kalisz d. 24 Lutego (7 Marca) 1856 r.
J. N. Zengteller

Dziennik Warszawski 1873 nr 203

N. D. 5775. Sąd Poprawczy w Petrokowie, wzywa Bartłomieja Ptak gajowego dworskiego czasowo we wsi Osiny gminie Wola Wężykowa powiecie Łaskim, a stale w gminie Działoszyn powiecie Wieluńskim gubernji Kaliszskiej zamieszkałego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby w ciągu dni 30 od daty niniejszego zapozwu licząc do Sądu tutejszego przybył, lub doniósł o miejscu swego zamieszkania, a to pod skutkami prawa.
Petroków d. 19 Wrześ. (1 Paździer.) 1873 r.

Dziennik Warszawski 1875 nr 106

N. D. 2962. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
8. Franciszka Szczudłowskiego co do rs. 300, sposobem ostrzeżenia na nieruchomości w Kaliszu pod Nr. 96 położonej w Dziale IV Nr. 6 oraz dobrach Osiny, Koźmin i Poleszynic Orpelowic z okręgu Szadkowskiego w Dz. IV ad Nr. 22 i 24.
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznaczony został termin na dzień 18 (30) Listopada 1875 r. w kancelarji Rejenta podpisanego.  
Kalisz d. 2 (14) Maja 1875 r.
Wilhelm Grabowski.

Kurjer Warszawski 1885 nr 318

— Samobójstwo.
Właściciel folwarku z pod Szadku, Józef Rubach*, wystrzałem z rewolweru pozbawił się życia.
Pozostawił on żonę i siedmioro dzieci.
Przyczyną samobójstwa była ruina majątkowa.
Donosi o tem Tydzień piotrkowski.

*dzierżawca Osiny, lokalizacja niepewna (przypis autora bloga)

Tydzień Piotrkowski 1905 nr. 28

u p. Zenona Kobusiewicza w Osinach wichura przewróciła dużą stodołę, grad zaś wybił zboża i kartofle. Quis.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 22

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych otwarte zostały postępowania spadkowe:
8) Szlamie-Efroimie Helfgocie, jako współwierzycielu sum: 1.000 rb. z % i ewikcją 100 rb. i 650 rb. z % i ewikcją 65 rb.,—zabezpieczonych na hipotece osady młynarskiej w dobrach Kozuby Nowe A B, pow. Łaskiego, wierzycielu sumy 1.600 rb., zabezpieczonej na hipotece dóbr Kalinowa, pow. Łaskiego, wierzycielu sum: 1.000 rb. z % i ewikcją 100 rb. i 1.000 rb. z % i ewikcią 100 rb., zabezpieczonych na hipotece folwarku Natalin, pow. Łaskiego, i wierzycielu sumy 1.000 rb. z % i ewikcją 100 rb., zabezpieczonej na hipotece dóbr Osiny, pow. Łaskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 22 stycznia 1919 r., w którym osoby interesowane mają się stawić co do punktów: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 i 18 —w kancelarji pisarza hipotecznego, zaś co do punktów: 5, 14 i 17—w kancelarji rejenta S. Żarskiego, co do punktu 12—w kancelarji rejenta F. Kokczyńskiego, wreszcie — co do punktu 11 w kancelarji rejenta B. Cedrowskiego—w Piotrkowie, pod skutkami prekluzji.

Gazeta Świąteczna 1924 nr 2279

Sprzedam gospodarstwo: 20 morgów z budynkami, w tem 2 morgi łąki i 3 morgi lasu. Gleba pszenno-buraczana. Cena 800 złotych za mórg Do drogi bitej 1 kilometr, do stacji kolejowej 14 kilometrów. Lisowski w Osinach, gmina Wola-Wężykowa, w powiecie łaskim.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 48


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 9. 11. 1925 L. Pr. 4135 (3) II wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1138 „Kółko Rolnicze w Osinach" (p. Łask).


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 41


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 14.9. 1926 r., L. BP. 4814/2 wciągnięto do rejestru stowarzyszeń i związków Nr. 1353 „Tow. Straży Ogniowej Ochotniczej" w Osinach.


Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 75

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Macieju Rzanku, synu Wawrzyńca, właśc. 12 morg. gruntu w dobrach Osiny, pow. łaskiego, rep. hip. Nr. 123;

Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 29 marca 1928 r. co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 w kancelarji pisarza wydziału hipotecz­nego, sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktu 8 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecz­nym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 18

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 28 listopada 1927 r., niniejszem obwieszcza, że ma skutek podania Marji Kocik, zamieszkałej w Pabjanicach przy ul. Moniuszki 5, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Jakóba Kocika za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C. wzywa tegoż Jakóba Kocika, męża petentki, a syna Marcina i Józefy z Liwińskich, urodzonego w dniu 13 lipca 1878 r. w Osinach, gm. Wola Wężykowa, pow. łaskim, ostatnio zamieszkałego w Pabjanicach, obec­nie, po zaciągnięciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opubliko­wania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Stef. Żeromskiego 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Jakóba Kocika posia­dają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 626/27.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 14

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do wiadomości, że orzeczeniem z dnia 27 kwietnia 1927 r.
postanowił:
1) wniosek mieszkańców wsi Osiny, gminy Wola-Wężykowa, powiatu łaskiego, z dnia 17 stycznia 1928 r. w sprawie scalenia ich gruntów zatwierdzić:
2) ustalić obszar scalenia w składzie:

a) gruntów ukazowych i zasłużebnościowych wsi Osiny, o obszarze około 67 ha,
b) gruntów ukazowych i zasłużebnościowych wsi Salomeja, o obszarze około 17 ha,
c) gruntów, objętych księgą hipoteczną majątku Natalin, o obszarze około 13 ha, a należących do Juljana Bednarka, sukc. Wiktorji Bednarek, Franciszka i Stanisławy małż. Małyszczak, Marcina Szymańskiego, Jakóba Bednarka i sukc. Marjanny Bednarek.
d) gruntów, objętych księgą hipoteczną maj. Wola-Wężykowa, o obszarze około 8 ha a należących do Józefa Kobiery, oraz Adama i Józefy małż. Niciak,
e) gruntów, objętych księgą hipoteczną majątku Osiny, o obszarze około 2 ha, a należących do Jakóba Bednarka i sukc. Marjanny Bednarek,
f) gruntów, o obszarze około 2 ha, stanowiących wspólnotę zasłużebnościową wsi Osiny i Salomeja,
g) gruntów, o obszarze około 25. ha, stanowiących wspólne pastwisko, t. zw. „Za groblą siedlecką" wsi Osiny, Salomeja i kolonji Osiny i
h) około 30 ha gruntów kolonji Osiny, celem zniesienia szachownicy i wyrównania granic.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 31 maja 1929 r.".
Z p. Prezesa
(—) Lipski.

Naczelnik Wydziału

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 17

WYKAZ
STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW
za I-sze półrocze 1930 r., które decyzją Wojewody Łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2397 Kółko Rolnicze w Osinach, pow. Łaski, z dn. 28. V. 1930 r. L. II. AP. 3590.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 88

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie po zmarłych:

3)Adeli Ginter z domu Patzer, córce Juljana, wierzycielce sumy 1.200 rb., zabezpieczonej na hipotece dóbr Osiny, pow. łaskiego;
Termin do regulacji powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 11 maja 1931 r., co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu zaś 9 w kancelarji Feliksa - Tadeusza Kokczyńskiego, notar­iusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zain­teresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 23

OBWIESZCZENIE POWIATOWEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO
w ŁASKU
z dnia 19 listopada 1932 r. L. 9a/21/32 o rozszerzeniu obszaru scalenia wsi Osiny.
Powiatowy Urząd Ziemski w Łasku na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 833 z 1927 r.) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 29 września 1932 roku postanowił rozszerzyć obszar scalenia wsi Osiny, gminy Sędziejowice, powiatu Łaskiego przez wyłączenie do tegoż około 1,68 ha gruntów objętych księgą hipoteczną kolonja Wola-Wężykowa Nr. 7, a stanowiących własność Marjanny Rydzewskiej. Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 23 października 1932 roku.
(—) Józef Walisiak
Komisarz Ziemski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 23

OBWIESZCZENIE POWIATOWEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO
W ŁASKU
z dnia 21 listopada 1932 r. L. 9a/24/32 o zmniejszeniu obszaru scalenia wsi Osiny.
Powiatowy Urząd Ziemski w Łasku na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 833 z 1927 r.) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 20 września 1932 roku postanowił zmniejszyć obszar scalenia wsi Osiny, gminy Sędziejowice, powiatu Łaskiego przez wyłączenie z tegoż około 8 ha gruntów objętych księgą hipoteczną majątku Wola-Wężykowa, a należących do Józefy Kobiery oraz Adama i Józefy małż. Niciak, oraz około 13 ha gruntów objętych księgą hipoteczną majątku Natalin, a należących do Juljana Bednarka, SS-rów Wiktorji Bednarek, Franciszka i Stanisławy małż. Małyszczak , Marcina Szymańskiego, Jakóba Bednarka i SS-rów Marjanny Bednarek. Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 7 listopada 1932 roku.
(—) Józef Walisiak
p. o. Komisarz Ziemski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Sędziejowice dzieli się na gromady:
11. Osiny, obejmującą: wieś Osiny, kolonję Osiny, wieś Salomeja.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 21

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 13. X. 1938 r. Nr. R. U. VII. 1/3/164/38
o dokonanym scaleniu gruntów.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 roku o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. Ust. R. P. Nr. 39, poz. 340) niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów
(...) 5) wsi Osiny i Salomea, gminy Sędziejowice, pow. łaskiego;
(...) nowoutworzone kolonie, wykazane w dowodach pomiarowych, sporządzonych dla wymienionych obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych, to — zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy — prawomocne orzeczenia zatwierdzające projekty scalenia łącznie z dowodami pomiarowymi będą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
4. Obszar scalenia wsi Osiny i Salomea, gminy Sędziejowice, pow. łaskiego.
1) Adam i Józefa 1/2 małż. Niciak, Nr. Nr. działek 8, 26, 35, 90, 76, o pow. w ha 2.1775, 0.2668, 0.3546, 1.0365, 1.4923.
2) Józef Rżanek, Nr. Nr. działek 9, 20, 36, 41, 62, o pow. w ha 0.6174, 0.3753, 0.1836, 0.3876, 1.5173.
3) Ignacy Rżanek 19/20 i sukcesor po żonie Walerii, Tadeusz Sienkiewicz 1/20, Nr. Nr. działek 65, 19, o pow. w ha 1.9302, 1.6088.
4) Józef Rżanek, Nr. Nr. działek 10, 23, 39, 44, 73, o pow. w ha 0.6392, 0.1723, 0.7420, 0.5013, 1.1160.
5) Franciszek Stępień 1/2 i dzieci po pierwszej żonie Agacie: Andrzej 1/12, Stanisław 1/12, Józef 1/12, Bolesław 1/12, Franciszek 1/12 i Jan 1/12 Stępień, Nr. Nr. działek 11, 45, 38, 68, 55, o pow. w ha 1.2161, 1.3346, 0.4122, 0.6758, 4.1813.
6) Józef 1/2 i Stefania małż. Nowaccy, Nr. Nr. działek 94, 53, o pow. w ha 0.9755, 3.9773.
7) Franciszek 1/2 i Stanisława 1/2 małż. Matyszczak, Nr. Nr. działek 88, 47, o pow. w ha 0.3510, 3.5252.
8) Michał i franciszka małż. Ziółkowscy, Nr. Nr. działek 51, 18, 89, 50, o pow. w ha 0.5433, 0.0641, 0.6888, 2.2259.
9) Franciszek 13/18 i Antonina 5/18, małż. Bednarek, Nr. Nr. działek 79, 16, 83, 72, o pow. w ha 1.0616, 0.0405, 0.6180, 2.2429.
10) Wacław 5/10 i Władysława 4/10, małż. Bednarek oraz Józefa Celeban 1/10, Nr. Nr. działek 3, 27, 30, 42, 59, o pow. w ha 1.9545, 0.2010, 0.3299, 0.9341, 1.8948.
11) Anna 1/2 i syn jej Antoni 1/2 Bednarek, Nr. Nr. działek 14, 91, 64, o pow. w ha 0.0255. 0.5315, 1.3655.
12) Józef 1/2 i Zofia 1/2 małż. Dulas, Nr. Nr. działek 6, 78, 24, 33, 43, 71, o pow. w ha 0.3351, 1.1247, 0.1816, 0.1701, 0.6676, 2.1866.
13) Wacław Cichowski, Nr. Nr. działek 2, 29, 58, o pow. w ha 2.1182, 1.6492, 1.8503.
14) Franciszka Rżanek, Nr. Nr. działek 56, 4, 22, 31, 67, o pow. w ha 2.1850, 0.6206, 1.2659, 0.3353, 1.9439.
15) Franciszek 1/2 i Aniela 1/2 małż. Kobiera, Nr. Nr. działek 5, 28, 32, 57, o pow. w ha 2.0636, 1.3703, 0.3946, 2.5926.
16) Paweł Sychniak, Nr. Nr. działek 1, 86, 61, o pow. w ha 0.7031, 0.3722, 0.9960.
17) Roman Banasiak, Nr. Nr. działek 54, 15, 82, o pow. w ha 4.5464, 0.0826, 0.6121.
18) Szymańska Antonina 2/3 i Szymański Józef 1/3, Nr. Nr. działek 70, 13, 81, 80, o pow. w ha 1.5927, 0.4065, 0.4398, 0.7757.
19) Franciszek 1/2 i Marianna 1/2 małż. Gaccy, Nr. Nr. działek 87, 60, o pow. w ha 0.3479, 3.4417.
20) Józef Kobiera, Nr. Nr. działek 74, 7, 25, 34, 93, o pow. w ha 1.6445, 0.3224, 0.1286, 0.1873, 1.3164.
21) Teodor 1/2 i Wiktoria 1/2 małż. Kocik, Nr. Nr. działek 77, 12, 85, 69, o pow. w ha 0.9518, 0.5714, 0.4077, 1.3630.
22) Stanisława Kozakowska 10/16, Urszula 3/16 i Weronika 3/16 Fraszki, Nr. Nr. działek, 92, 52, o pow. w ha 0.6136, 1.5941.
23) S-cy Macieja Rżanka dzieci: Andrzej 1/7, Antoni 1/7, Zenon 1/7, Izydor 1/7, Józef 1/7, bracia Rżanki i siostra Cecylia Stępień 2/7, Nr. Nr. działek 21, 37, 95, 66, o pow. w ha 0.1138, 0.2084, 4.4542, 1.7651.
24) S-cy Marianny Bednarek dzieci: Konstanty 5/7, Ludwika 1/7 i Józef 1/7 Bednarek, Nr. Nr. działek 17, 84, 63, o pow. w ha 1.7460, 0.2041, 1.5843.
Za Wojewodę:
(—) I. Orłowski
Naczelnik Wydziału.

 Orędownik 1937 nr. 77

Służący okradł gospodarza. We wsi Osiny, gminy Sędziejowice, Michał Ziętala, służący, okradł swego gospodarza p. Malczyka. Nieuczciwy służący skradł 300 zł. gotówki oraz weksel na 300 złotych. Złodziejem zajęła się policja.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 7

Dział nieurzędowy.
OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łasku obwieszcza, że na żądanie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego wywołuje się do pierwiastkowej regulacji hipotecznej niżej wyszczególnione grunty ukazowe scalonych wsi, w terminach następujących:
na dzień 19 lipca 1939 roku:
9) grunty ukazowe scalonej wsi Osiny i Salomea, gminy Sędziejowice o obszarze 99 ha 8400 m. kw., podzielone: wieś Osiny na 19 gospodarstw rolnych a wieś Salomea na 5 gospodarstw rolnych,
Osoby interesowane winny zgłosić się w terminach powyższych do kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji.
Łask, dnia 4 kwietnia 1939 r.
Pisarz Hipoteczny:
(—) Jan Niewiadomski.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 13

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Łasku obwieszcza, że na dzień 16 maja 1939 r., na godz. 10 rano wyznaczony został termin pier­wiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) gruntów państwowych linii kolejowej Herby-Nowe — Gdynia, nabytych i wywłaszczo­nych na rzecz Skarbu Państwa przez Francu­sko-Polskie Towarzystwo Kolejowe w Bydgo­szczy u poszczególnych właścicieli w obrębie po­wiatu łaskiego, a mianowicie we wsiach: Zalasy — 1 ha 9313 m kw, Rusiec — 4 ha 5539 m kw, Żary — 4353 m kw, Dąbrowa Rusiecka — 2 ha 6251 m kw, Dębina — 2 ha 2100 m kw, Lucjanów — 1 ha 2510 m kw, Wincentów — 3457 m kw, Sewerynów — 4557 m kw, Klęcz — 1 ha 3681 m kw, Chociw — 1 ha 1864 m kw, Ruda (wysiedle Pająk) — 1 ha 3007 m kw, Ruda — 4 ha 8459 m kw, Rogoźno — 4 ha 6424 m kw, Siedlce — 4 ha 2117 m kw, Osiny — 1 ha 4435 m kw, Kozuby Stare — 4 ha 0821 m kw, Sędziejowice — 8 ha 3523 m kw, Lichawa — 6 ha 1612 m kw, Kustrzyce — 4960 m kw, Do­bra — 2 ha 6636 m kw, Marzenin — 3 ha 1218 m kw;

Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonym terminie z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji. 32/39.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza