-->

wtorek, 7 maja 2013

Mostki / Chodzierady / Chocierady

Słownik Geograficzny:
Mostki al. Chodzierady, folw. i kol., pow. łaski, gm. Bałucz, par. Szadek; folw. ma 2 dm., 440 mr.; kol. 10 dm., 81 mk., 114 mr. M. wchodziły w skład dóbr Dziatkowice (ob.). Chodzierady

Słownik Geograficzny: Chodzierady, wś, pow. łaski, gm. Bałucz, par. Borszewice. Por. Mostki.

Spis 1925:
Mostki, wś i kol., pow. łaski, gm. Bałucz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 13, kol. 17, inne zamieszkałe kol. 1. Ludność ogółem: wś 85, kol. 110. Mężczyzn wś 44, kol. 57, kobiet wś 41, kol. 53. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 85, kol. 110. Podało narodowość: polską wś 85, kol. 110.

Wikipedia:
Mostki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 111

(Ν. D. 2239) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Mateusza Orłowskiego, stałe zamieszkanie w kolonii Chocierady w gminie Przatów, Pcie Sieradzkim mającego, z wyrobku utrzymującego się, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby do posłuchania wyroku Sądu tutejszego na dniu 23 Listopada (5 Grudnia) 1851 r. zapadłego w przeciągu dni 30 od daty ogłoszenia niniejszego zapozwu w Sądzie tutejszym stawił się pod skutkami prawa.
Piotrków d. 6 (18) Kwietnia 1856 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieleński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 14

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO.
L. p.
8. 5. 1928 L. B. P. 3054 Kółko Rolnicze w Mostkach, gm. Bałucz, pow. Łaski.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 79

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U.P.C. oraz zgodnie z decyzją z d. 4 listopada 1929 r., obwieszcza, że na skutek podania Andrzeja Erkierta, zamieszkałego w kol. Mostki, gm. Bałucz, pow. łaskim, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Ignacego Erkierta za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U.P.C., wzywa tegoż Ignacego Erkierta, syna petenta i Marjanny z Wieczorków, urodzonego, w Marulewie, gm. Brudzew, pow. kolskim, w dniu 2 września 1890 roku, ostatnio zamieszkałego w kol. Mostki, gm. Bałucz, pow. łaskim, obecnie, po zaciągnięciu w 1911 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. St. Żeromskiego L. 115, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Ignacego Erkierta posia­dają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 827/29.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Bałucz dzieli się
na gromady:
7. Mostki, obejmującą: kolonję Dziadkowice-Zagórze, wieś Mostki, kolonję Mostki.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Tureckie 1934 nr 23

Z życia Związku Młodzieży Ludowej pow. łaskiego.
Nad Związkiem Młodzieży Ludowej pow. łaskiego zaczęły ostatniemi czasy zbierać się chmury tak że zdawałoby się, że praca na tym terenie osłabła. Chcąc przekonać się, czy te krążące pogłoski odpowiadają prawdzie, postanowił Wojewódzki Zarząd zwołać trzy Konferencje rejonowe prezydjów Kol. w poszczególnych Kołach.
Na tak zwołaną konferencję w Kwiatkowicach w dniu 17 maja zjechały się Koła: z Krzatowa, Mostek, Piorunowa, Magnusów Przyrownicy, Wrzący, Florentynowa, Józe­fowa i Wodzierad. Pod przewodnictwem członka Powiatowego Zarządu Z.M.L. kol. Bliźniewskiego omawiano sprawy organiza­cyjne, zastanawiano się nad programem prac w Kołach oraz omawiano bolączki wsi. Po wspólnym posiłku, przygotowanym przez kol. Kłysa, rozjechali się wszyscy, unosząc do swoich Kół energję i zapał do dalszej pracy nad podniesieniem kultury i dobro­bytu wsi polskiej.
Konferencja w Mogilnie, odbyta w dniu 18 maja przy obecności Kół z Gorczyna, Ślądkowic, Rokitnicy, Marzenina, Dąbro­wy, Gucina, Jesionny, Sięganowa, wywarła na wszystkich b. miłe wrażenie, pozostawiając w sercach uczestników na długi czas wspomnienia spędzonych pożytecznie wspól­nych chwil. Zebraniu temu przewodniczył v-prezes Pow. Zarządu kol. Zygmunt Wajs, który omówił sprawy organizacyjne; referat o celach i zadaniach Koła Młodzieży Ludowej wygłosił kol. Kania z Mogilna, a o wy­chowaniu obywatelskiem kol. Gaweł z Jesionny. Konferencję tę zaszczycił swoją obecnością ks. kanonik Brejtenwald Wacław z Dobronia oraz sekretarz gminy Dobroń p. Boniński. Po obradach zasiedli wszyscy do posiłku przygotowanego przez miejscowe Koło pod kierunkiem państwa Staniaków; w czasie posiłku w bardzo serdecznych sło­wach przemówił do młodzieży ks. kanonik Brejtenwald podkreślając doniosłą rolę, ja­ką odgrywają Koła Młodzieży Ludowej w wychowaniu pełnowartościowego obywatela —Polaka i dobrego katolika. Po wysłucha­niu śpiewów i inscenizacyj przygotowanych przez członków Koła w Mogilnie, udali się wszyscy na wieś oglądać prace wykonane wspólnym wysiłkiem przez miejscowe Ko­ło Z.M.L. na terenie wsi Mogilna, a mianowicie: wyrównaną wzdłuż całej wsi dro­gę okopaną rowami, przeprowadzony wzdłuż drogi chodnik, wyrównane płoty, zmeljorowaną łąkę, nadzwyczajną czystość w domu i całym obejściu gospodarskiem, robótki ko­biece i t.d.
Uczestnicy tej konferencji podziwiali te wyczyny młodzieży postanawiając sobie pójść śladem swoich kolegów z Mogilna i przystąpić do tej ciężkiej ale jakże przy­jemnej i owocnej pracy nad sobą samym i nad wsią swoją.
W dniu 19 maja odbyła się taka sama konferencja w Wygiełzowie przy udziale Kół z Korczysk, Rudziska, Dąbrowy Rusiec­kiej, Górek Grabińskich, Brzesk, Sobiepan, Kamostku, Pruszkowa, Dębów-Wolskich, Zelowa, Bujn Księżych, Buczku, Polowej, Chrząstawy i Rudy, której przewodniczył kol. Kazimierz Uniejewski, prezes Pow Zarządu Z.M.L.
Na konferencję tę przybył ks. proboszcz z Wygiełzowa i p. Bolesław Sawicki, właś­ciciel maj. Wygiełzów. Referaty wygłosili kol. Uniejewski o sprawach organizacyjnych, kol. Piotrowski o wychowaniu obywatelskiem i kol. z Koła Młodzieży w Wygiełzo­wie o pracach młodzieży Z.M.L. Zebranie to zakończono posiłkiem wspólnym, przygotowanym przez państwo Uzdrowskich, po którym urządzono wspólną zabawę. Na za­kończenie przybył z Zarządu Woj. kol. Mikołaj Borysławski i udekorował uczestników odznaką związkową, wskazując w krótkiem przemówieniu na rolę młodzieży i Związku w kulturalnym rozwoju wsi pols­kiej.
Na wszystkich tych odprawach był obec­ny z ramienia Zarządu Wojew. kol. inż. Tadeusz Kawczak, który w referacie swoim w mocnych słowach omówił rozwój organizacyj młodzieżowych na terenie wsi, ide­ologię Z.M.L. oraz sprawy przysposobienia rolniczego, gospodarstwa rolnego i gospo­darstwa kobiecego.
Wszystkim tym ze starszego społeczeńs­twa, którzy poparli inicjatywę urządzenia tych konferencyj przyczynili się do ich zor­ganizowania i zaszczycili je swą obecnoś­cią, Zarząd Woj. Z.M. L. składa serdeczne Bóg zapłać.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 45

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III, Ziem­ska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
18) Jakubie Ciesielskim, zmarłym w dniu 15 lutego 1927 r., w Most­kach, pow. łaskiego, właścicielu działek nr nr 11 i 12, uregulowanych w księdze Kolonie Dziatkowice I, pow. łaskiego, rep. nr 6355.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 11 grudnia 1937 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 473/37.

Dziennik Łódzki 1964 nr 169

Z Sądu
Nadużycia w cegielni w Mostkach
Prokuratura Woj. w Łodzi zakończyła śledztwo w sprawie nadużyć, które ujawniono w Mostkach w pow. łaskim, w cegielni nr 12 podległej Łaskiemu Przeds. Przem. Teren. Ceramiki Budowlanej. W okresie od 15 maja 1959 r. do 26 lipca 1963 r., powstał tam niedobór cegły i gliny na sumę ponad 200 tys. zł.
Funkcję kierownika cegielni pełnił wtedy 48-letni Stefan Sobierajczyk (zam. w Pabianicach, ul. Borkowa nr 11). Stwierdzono, że wywiązywał się on nienależycie z obowiązków oraz przekraczał uprawnienia służbowe. St. Sobierajczyk zaniedbał szczególnie kontrolę wysokości produkcji. Zaniechał też wystawiania dowodów wydawania cegły lub zlecał te czynności innym. Gotową cegłę często wydawał sam i pozwalał na to pozostałym pracownikom, bez udziału odpowiedzialnego magazyniera.
Akt oskarżenia zarzuca ponadto St. Sobierajczykowi, że wspólnie z rachmistrzem cegielni Władysławem Ciesielskim (zam. w Dziadkowicach pow. Łask) w okresie od marca 1962 r. do lipca 1963 r., dopuścili się niedozwolonej sprzedaży cegły, połówek i gruzu, fałszowali listy płac i wciągali na nie fikcyjne nazwiska. Tą drogą przywłaszczyli sobie ponad 23 tys. zł.
Za powstałe nadużycia odpowie także 26-letnia Henryka Mikołajczyk (zam. w Mostkach) — magazynierka cegielni. Stoi ona pod zarzutem niewłaściwego i bez jakiejkolwiek kontroli prowadzenia magazynu. H. Mikołajczyk oskarża się też o to, że w I półroczu 1963 r. na wykazie deputatów węglowych umieściła nazwiska i sfałszowała podpisy pracowników, którzy nie pobrali węgla.
Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął wczoraj do Sądu Woj. w Łodzi.

M. Kr.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza