-->

wtorek, 7 maja 2013

Michałów

Spis 1925:
Michałów, kol., pow. sieradzki, gm. Zduńska Wola. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 133. Mężczyzn 69, kobiet 64. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 133. Podało narodowość: polską 133.

Wikipedia:
Michałów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 83

Notarjusz Aleksander Bliziński w Kaliszu, mający kancelarję w gmachu sądu okręgowego, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych,
2) Michale Szmajdzińskim, właśc. działki gruntu, przestrzenią 6 dzies, 76 sąż., ze składu maj. Michałów, pow. Sieradzkiego, zapis, w dziale II wykazu hipot. pod Nr 4;
Termin regulacji tych spadków wyznaczony został na d. 27 kwietnia 1922 r. w kancelarji notarjusza Aleksandra Blizińskiego w Kaliszu, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 27

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Franciszku Biernackim, właśc. części działki Nr. 8, t. j. 6 mórg, zapis. pod Nr. 16, w Dziale II wyk. hip. maj. Michałów, pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kali­szu na d. 6 października 1923 r.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 9

Ogłoszenie.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 14 marca 1928 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Michałów, gm. Zduńska-Wola.
Spółka wodna nosi nazwę ,,Michałów".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dn. 13 października 1925 r., ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r.
Starosta: w z. (—) Drożański


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 69a


Dnia 27 czerwca 1928 roku.
9141. „Piotr Szczepański" — sklep kolonjalno - spożywczy ze sprze­dażą wyrobów tytoniowych w Michałowie, gminy Zduńska Wola, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1923 roku, Właśc. Piotr Szczepański, zam. tamże.
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1930 sierpień
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1930 październik
_________________________________________________________________________________


Echo Sieradzkie 1932 30 listopad

ŚMIERĆ POD WAGONEM.
Mieszkaniec wsi Michałów gm Zduńska Wola Michalak, lat 60 na stacji Karsznice, przechodząc przez tor kolejowy został przygnieciony wagonami. Michalak zmarł.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVIII. Obszar gminy wiejskiej Zduńska- Wola dzieli się na gromady:
10. Michałów, obejmującą: kolonję Grabina, cegielnia Krobanów folwark, kolonję Michałów, osadę Pokorne, osadę Szokale.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 26

Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Michale Dobrowolskim, współwłaścicielu reszty działki ozna­czonej Nr. 19 zawierającej obszaru 6 dziesięcin 76 sążni z majątku Mi­chałów, pow. sieradzkiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 3 października 1933 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji. Nr. 283/33.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 86

Sąd Okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwie­szcza, iż na skutek postanowienia Sądu z dnia 24 czerwca 1936 r., zo­stało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego Ludwika Gozdalika, syna Ignacego i Marianny z Grzelewskich, urodz. dn. 15 sierpnia 1883 r., we wsi Łęg, gm. Piekary, pow. tureckiego.
Wobec czego Sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym ra­zie, po upływie tego terminu zostanie przez Sąd uznany za zmarłego.
Wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Lud­wika Gozdalika, aby o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd Okręgo­wy w Kaliszu w powyższym terminie, nadto Sąd nadmienia, że Ludwik Gozdalik, był stałym mieszkańcem wsi kol. Michałów, gm. Zd.-Wola, pow. sieradzkiego, nr sprawy Co. 416/36.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 10

ZARZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1937 r. Nr. KB. IV-4/27-3
o uznaniu niektórych terenów, w otoczeniu m. Zduńskiej Woli na obszarze gminy Zduńska Wola, powiatu Sieradzkiego oraz gm. Zapolice pow. Łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z r. 1928).
Na podstawie art. 53 ust. 1 punkt d i ustęp 2 ustawy z dn. 14 lipca 1936 r. (Dz. U R. P. Nr. 56, poz. 405 z r. 1936) o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202 z 1928 r.) — po wysłuchaniu (w myśl art. 53 ust. 2 cytowanej ustawy) w pinii Łódzkiej Izby Rolniczej z dn. 6 lutego 1937 r. Nr. VIII. J/31 oraz z dn. 18 marca 1937 r. Nr. VIII. J/31.
uznaję
niżej wyszczególnione tereny w gminie Zduńska Wola powiatu Sieradzkiego oraz w gminie Zapolice powiatu łaskiego za podpadające pod przepisy art. 52 wspomnianej wyżej ustawy, które to tereny będą mogły być dzielone na dwie lub więcej części tylko na podstawie zatwierdzonego przez władze budowlane planu parcelacji:
A. Gmina Zduńska Wola, pow. Sieradzki
7. Z gromady kol. Michałów: kol. Grabina, folw. Cegielnia Krobanów kol. Michałów, os. Pokorne, os. Szokale.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
(—) Al. Hauke-Nowak.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 87

Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Ludwiku Gozdaliku, współwłaścicielu działki nr 12, o ogólnej powierzchni 3 dzies. 38 sąż., z majątku Michałów, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 5 maja 1938 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 293/37.

Dziennik Łódzki 1968 nr 241


W Michałowie pow. Sieradz nieostrożnie wyjeżdżający motorowerem na drogę Ignacy G. został potrącony przez motocykl. Rowerzysta doznał obrażeń ciała.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza