-->

poniedziałek, 27 maja 2013

Ligota

Zajączkowski:
Ligota -pow. sieradzki albo łaski
1) 1386 T. Sir. I f. 1, 8: Lgotha - Jacussius de L.; Samborius de L. contra Nicolaum de Karsnicze (v.). 2) 1400 T. Petr. I f. 49, por. Koz. I, 228: Lgoczsky - Jacussius L.
3a) XVI w. Ł. I, 426-427: Lgotha - villa, par. Burzenin, dek. warcki, arch. uniejowski. 3b) XVI w. Ł. I, 468-469: Lgotha - villa, par. Grabno, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 4a) 1496 P. 169: Lgotha - par. Burzenin, pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 177: Lgota - jw. 1553-1576 P. 215: Lgota - jw. 4b) 1511-1518 P. 193: Lgotha - par. Grabno, pow. szadkowski, woj. jw. 1552-1553 P. 241: Lgotha - wł. szl., jw. 5a) XIX w. SG V, 226: Ligota - wś, par. Burzenin, gm. Majaczewice, pow. sieradzki. 5b) XIX w. SG V, 200: Lgota Kalinowska - wś i folw., par. Strońsk, gm. Wola Wężykowa, pow. łaski.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Lgota, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 24 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Ligota, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Strońsko, własność prywatna. Ilość domów 16, ludność 144, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Lgota Kalinowska,  wś i folw., nad rz. Widawką, pow. łaski, gm. Wola Wężykowa, par. Strońsko. Wś ma 24 dm., 211 mk., 171 mr. obszaru, folw. 2 dm., 9 mk.; należy do dóbr Kalinowa. Według Tow. Kred. Ziemsk. folw. Ligota rozległy mr. 442, grunta orne i ogr. mr. 249, łąk mr. 51, pastw. mr. 117, nieuż. i place mr. 25, bud. mur. 1, z drzewa 4; płodozmian 11-polowy, młyn wodny, pokłady torfu. Wś L. osad 25, z grun. mr. 171.

Spis 1925:
Lgota, wś i folw., pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 25, folw. 4. Ludność ogółem: wś 164, folw. 82. Mężczyzn wś 81, folw. 39, kobiet wś 83, folw. 43. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 164, folw. 82. Podało narodowość: polską wś 164, folw. 82.

Wikipedia:
Ligota-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Wieś leży przy szosie Widawa -Strońsko. W parku zachował się dworek z 1911 r. zbudowany przez Tomasza Stożkowskiego w kształcie litery L. Murowany, jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony, z werandą i tarasem od strony drogi. Dach dwuspadowy kryty papą. Wewnątrz zachowały się 2 dawne piece. Od 1945 r. do likwidacji dwór był własnością PGR.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
LGOTA v. Ligota, par. Strońsko, p. zduńskowolski, nad Widawką, wieś ma 24 domy, 211 mieszkańców i 171 mg gruntów, a folwark 442 mg ziemi w tym gruntów ornych 249, jest młyn wodny i pokłady torfu. (SGKP t.5, s.250) 


1992 r.

Gazeta Warszawska 1824 nr 82

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.

Podaie do publiczney wiadomośći, iż w dniu 29 Czerwca r. b. o godzinie 3ciey po południu w mieście Powiatowym Szadku przed W. Wincentym Kobyłeckim Notaryiuszem Powiatu Szadkowskiego odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie dóbr Kalinowy z przyległościami Branica, Jelno, Gorsychow, Troiakow, Lisy i Ligota łącznie bez żadnego wyłączenia, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położone. Dobra te przynosiły dzierżawy roczney 15,000 zł: Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela 1824 roku, i trwać będzie do tego czasu 1827 r. — W Kaliszu d. 17 Maia 1824 r. J. Słowikowski.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 73

Komornik trybunału cywilnego woiewództwa Kaliskiego. Zawiadamia, że wieś folwarczna Ligota lit. A i B, w powiecie Szadkowskim, obwodzie Sieradzkim sytuowana, w trzechletnią possessyą dzierżawną, poczynając z dniem S.Jana Chrzciciela r. b. przez licytacyą publiczną, w terminie dnia 4 maia r. b. przed W. Kaietanem Szczawińskim reientem powiatu Szadkowskiego, w mieście Szadku, w kanceliaryi iego o godzinie 10 z rana odbyć się maiącą, naywięcey daiącemu wypuszczoną będzie. — Warunki pod iakiemi wydzierżawienie wsi tey nastąpi, w biurze tegoż reienta w czasie właściwym złożone zostaną, które tamże każdy z interessentów przejrzeć może. Wieś ta przynosi dotychczas roczney dzierżawy po 3870 złp, Kalisz dnia 5 marca 1830 r. Józef Narczyński.

Dziennik Powszechny 1832 nr 299

Po śmierci niegdy Józefa Kobierzyckiego, zaszłey w dniu 6 Stycznia 1832 roku, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient, zawiadamia wszystkich których to interessować może, że do przepisania w właściwych księgach wieczystych na imie sukcessorów iego:  
11. 16,000 złp. w złocie z większey summy 24,000 złp. na dobrach Ligota w Powiecie Szadkowskim położonych w dziale IV ad 2 hypotekowaney pochodzących. 12. 24,000 złp. w dziale IV pod Nr. 13, i
(...) termin sześciomiesięczny, a wszczególe na d. 22 Kwietnia 1833 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem iest wyznaczony. Kalisz dnia 22 Października 1832 r. Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, Fr. Nowosielski.

Dziennik Powszechny 1833 nr 84

Komornik Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, że w dniu 4 Maia r. b. o godzinie 3 z południa, odbywać się będzie przed W. Kaietanem Szczawińskim Reientem w Szadku licytacya, na którey wieś folwarczna Ligota w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim leżąca, na lat trzy od S. Jana Chrzciciela r. b. podług warunków u tegoż Reienta odczytać się mogących, wydzierzawioną zostanie. Wieś ta przynosi dotąd roczney dzierzawy po 2600 złp. Kalisz d. 12 Marca 1833 r. Józef Narczyński.
Dziennik Powszechny 1836 nr 42

Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po Józefie Turkuł, zmarłym na dniu 5 Maja 1828 r., celem zgłoszenia się osób prawo do spadku mających, a mianowicie co do tytułu własności dóbr Kalinowy i dóbr Ligoty, w Pcie Szadkowskim położonych, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 12/24 Sierpnia 1836 r., godzinę 9 z rana, tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta. Kalisz dnia 18/30 Stycznia 1836 roku. Mikołaj Basiński, R. K. Z. W. K.  

Dziennik Powszechny 1836 nr 74

Komornik Trybunału Cywilnego Województwa Kaliskiego. Zawiadamia publiczność, iż w dniu 24 Kwietnia (6 Maja) 1836 r., o godzinie 10 z rana, przed Kajetanem Szczawińskim, Rejentem Powiatu Szadkowskiego, w mieście Szadku, wypuszczone będą w drodze publicznej licytacyi na trzechletnie wydzierżawienie, poczynając od dnia 24 Czerwca 1836 r., dobra ziemskie Ligota Lit. A i B, z wszelkiemi przyległościami, w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim, Województwie Kaliskiem położone. Czynsz dzierzawny z dóbr tych wynosi rocznie po 2,511 złp., u którego-to Rejenta warunki przejrzeć można. Kalisz d. 18 Lutego (1 Marca) 1836 roku. Józef Waliszewski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 5

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszey Jnstancyi
Gubernij Kaliskiey.
Podaie do publiczney wiadomości, iż Dobra Ziemskie Ligota, składaiące się z wsi folwarczney i Zarobney Ligota, do Parafii Grabno należące, z wszystkiemi przyległościami dochodami i użytkami w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiey położone, iedne Gminę pod nazwiskiem „Gmina Ligota" stanowiące. Sukcessorów poniegdy śp. Józefie Turkuł Staroście Dziedzicu tychże Dóbr pozostałych to iest: WW. 1. Karoliny z Turkułów Tomasza Rud­ nickiego Małżonki, czyli oboyga Małżonków Rudnickich Właścicieli Dóbr Piętno, w wsi Piętnie Pcie Kaliskim. 2. Konstantego Turkuł Dzier­ żawcy Dóbr Piętna, w wsi Piętnie Powiecie Kaliskim. 3. Honoraty z Turkułów Andrzeia Woynicza Małżonki, czyli oboyga Małżonków Woyniczów, Dzierżawnych Posiadaczy Dóbr Piwonic, tamże w wsi Piwonicach Powiecie Kaliskim. 4. Eustachiego Turkuł Obywatela krain tak­ że w Piętnie, 5. Maryanny Turkuł Panny doletniey, ostatnio w Miłaczewie Powiecie Wartckiem, a teraz z zamieszkania niewiadomey. 6. Nepomuceny Turkuł Panny doletniey w Piwonicach Powiecie Kaliskiem zamieszkałych, 7. Jana Turkuł z mieszkania niewiadome­ go, wszystkich pod Nrem 4. 5. 6. i 7. wyrażonych z własnych funduszów utrzymujących się dłużników, Dziedziczne, przez, Józefa Waliszewskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Ka­liskiego, Aktem zaięcia na gruncie tychże Dóbr w dniu 18/30 Września rozpoczętem, a przez odroczenie w dniu 24 Września (Października) 1836 r. ukończonym, sporządzonym na rzecz W. Łukasza Korzyckiego Dziedzica Dóbr Dąbrowy wielkiey zprzyległościami, w tychże Dobrach Dąbrowie wielkiey Powiecie i Obwodzie Sieradzkim zamieszkałego, za którego W. Józef Miklaszewski Patron Trybunału Cy­wilnego Gubernii Kaliskiey, w Mieście Kaliszu mieszkaiący w popar­ ciu tego wywłaszczenia stawa, i u którego to Patrona wspomniony Łu­kasz Kobierzycki zamieszkanie prawne co do tego interessu ma dla siebie obrane, na przymuszone wywłaszczenie zaięte zostały.
Natępnie tenże Akt zaięcia wyż z daty powołany następuiącym osobom, to iest: a) W. Andrzejowi Kossowskiemu Wóytowi Gminy Rembieszowa, iako sprawuiącemu obowiązki Wóyta Gminy Ligoty, b) Władysławowi Miełkowskiemu iako ustanowionemu Dozorcy w dniu 24 Września (6 Października) 1836 r. c) W. Ludwikowi Kossakowskiemu Poborcy Kassy Obwodu Sieradzkiego w dniu 26 Września (8 Października) tegoż roku d) W. Józefowi Tyminieckiemu legalnemu Zastę­ pcy Pisarza Sądu Pokoiu Ptu. Szadkowskiego w dniu 14/26 Października t. r. e) i wszystkim Sukcessorom po ś. p. Józefie Turkuł pozostałym iuż z wyż z Jmion, i nazwisk, oraz zamieszkań wymienionem Dłużnikom iako właścicielom zaiętych Dóbr w dniach 14/26, 17/29 i 18/30 Listopa­ da 1836 r. to iest: iednym w rzeczywistych ich zamieszkaniach, a drugim Z zamieszkania niewiadomym, w Biórze JW. Prokuratora Królewskie­ go przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiey, iak i przez zawierzenie na drzwiach Audyencyonalnych Trybunału Cywilnego teyże Gubernii przez woźnego Trybunału Jakóba Muskiewicza przy­ zwoicie doręczony i zostawiony. Daley tenże Akt zaięcia w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiey w dniu 8/20 Stycznia 1837 r. do księgi wieczystey Dóbr Ligoty podany, a zaś do księgi w Kancellaryi Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey w dniu 14/26 Stycznia r. t. 1837 do właściwych ksiąg wpisany, i zaregestrowany został. Dobra zaięte Ligota z przyległościami odległe są, od Miast Widawy pół mili Zduńskiey woli półtory mili, Szadku mil 3. Sieradza mil 3. i Kalisza mil 9 przez które rzeka Widawka zwana prze­ chodzi.
Rozległość tych Dóbr Ligoty z przyległościami biorąc sposobem przybliżonym iest następuiąca którey gatunek ziemi należy do I. II. III. i IV. klassy.
A. Grunta Dworskie.
1. Place pod zabudowaniami i podwórza obeymuią około m. — kpr. 211
2. Ogrodów fruktowych i warzywnych — —4 — kpr. l89
3. Gruntów ornych, w rożnych mieyscach — — 206 — kpr.265
4. Łąk w Łęgu i między polem — — — 75— kpr. 62
5. Pastwiska przy łęgu — — — — 83— kpr. 206
6. Drogi wygony i piaski — — — — 11— kpr. 193
7. Rzeki, strumienia, stawy i sadzawki około — 22— kpr. 34
Razem morg 406 kpr. 260
Grunta Włościan.
8. Place pod zabudowaniami i podwórza obeymuią morg 2 kpr. 209
9. Ogrody warzywne — — — — — 12— kpr. 47
10. Gruntów ornych — — — — — 150— kpr. 185
11. Łąk — — — — — — 38— kpr. 156
Razem morg 204 kpr. 197
Ogółem całey rozległości wynosi około morg Sześćset iedynaście prętów kwadrato: sto pięćdziesiąt siedm, czyli około hub 20 morg 11. prętów kw. 157 uważaiąc na miarę nową Polską. Granice tychże Dóbr zaiętych są w spokoynem używaniu. Zabudowania w Dobrach obecnych tak Dworskie, iak i Wieyskie są drewniane, i w złym stanie znayduią się. Inwentarza w Dobrach zaiętych gruntowego Dworskiego i porząd­ków, oprócz załogi u włościan nietmasz żadnych, ani nawet żadnych fabryk, i zakładów.
W Dobrach zaiętych Ligocie iest Pułrolników 6 którzy robią pańszczyzny po dni pięć na tydzień sprzężaiem lub ręczno, przez cały rok, po 4 sztuki w żniwa odrabiaią, maią załogę Dworską po parze koni, parze wołów, krowie, świni, wóz, pług, radło, siekierę, kosę, i sierp, na daninę daią po iednym korca owsa, iednym kapłonie, po trzy kury i mendel iay. Zagrodników iest 7 robiących pańszczyzny po dni 3 na tydzień przez cały rok ręczno, po cztery sztuki w żniwa odrabiaią, na daninę daią po iednym kapłonie, kurze, i mendel iay. Komorników czterech którzy po dwa dni na tydzień przez cały rok ro­bią, po dwie sztuki w żniwa odrabiaią. Komorników pięciu którzy robią po iednym dniu na tydzień ręczno przez cały rok i inne powinno­ści odbywaią w akcie zaięcia wyrażone. W Dobrach obecnych iest ieden Czynszownk, Mikołay Czerwiński szewc, który płaci rocznie czyn­ szu złp. 40 i odrabia w żniwa 12 dni. Dobra obecne Ligota z przyległościami zostaią na teraz w Dzierżawnem posiadaniu W. Łukasza Kobierzyckiego, a to na mocy Protokułu Licytacyinego przed Reientem Ka­jetanem Szczawińskim w Mieście Szadku pod dniem 24 Kwietnia 6 Maia 1836 r. sporządzonego, które tenże Łukasz Kobierzycki na lat trzy poczynaiąc od S Jana 1836 r. za czynsz rocznie po Złp. 1,920 płacić się winny na publiczney Licytacyi zadzierżawił.
O stanie Dóbr zaiętych iak Inwentarza można się przekonać z Protokułu zaięcia tak u Patrona popieraiącego Przedaż W. Józefa Mikla­ szewskiego, iak i u podpisanego Pisarza w Kaliszu gdzie także i warunki przedaży do przeyrzenia znayduią się, wreszcie stan tych Dóbr na mieyscu widzieć można.
Przedaż Dóbr w mowie będących Ligoty z przyległościami odby­wać się będzie w Kaliszu na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilne­ go Pierwszey Jnstancyi Gubernii Kaliskiey w mieyscu zwykłych posiedzeń.
Pierwsze ogłoszenie warunków Licytacyi i przedarzy na Audyencyi pu­bliczney w tymże Trybunale w dniu 5/17 Marca roku bieżącego o godzi­nie 10 z rana nastąpiło, drugie w dniu 19/31 Marca, a trzecie w dnia 2/14 Kwietnia r. b. odbyło się, gdzie wyrabiaiący sprzedaż Łukasz Kobie­ rzycki podał zate Dobra summę Złp. 40,000, w Listach Zastawnych. Poczem termin do temczasowego Dóbr tych przysądzenia na dzień 26 Marca (7 Czerwca r. b. godzinę 10 z rana wyznaczony był, w którym to terminie Dobra pomienione Ligota z przyległościami po uznaniu formalności za dopełnione Patronowi popieraiącemu przedaż W. Józefowi Miklaszewskiemu za summę Złp. 40,000, w Listach Zastawnyc h wyrokiem Trybunału Cywilne­ go Gubernii Kaliskiey pod dniem 26 Maia (7 Czerwca r. b. zapadłym temczasowie przysądzono, i termin do ostatecznego tychże Dóbr przysądzenia na dzień ....* Grudnia r. b. godzinę 10 z rana na publiczney Audyencyi Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey wyznaczony zastał.
Gdy w terminie tym sprzedaż dla nieukończoney taxy do skutku nie doszła przeto wyrokiem Trybunału Kaliskiego z dnia 18/26 Stycznia l839 r. z Jllacyi wydanym termin do ostatecznego tych dóbr przysądzenia na dzień 9/21 Marca 1839 r. godzinę 10 z rana na Audyencyi Trybunału Kaliskiego oznaczony został, w którym to dniu sprzedaż dóbr tych nastą­pi. — Nadmienia się przytem iż taxa dóbr Ligoty wyrokiem Trybunału Kaliskiego z dnia 6/18 Października 1837 r. nakazana i do Bióra Pisarza Trybunału, złożona wartość dóbr tych na złp. 48101 gr. 20 w monecie wykryła, ta przeto za zasadę do uzyskania przysądzenia służyć będzie.
w Kaliszu, dnia 14/26 Stycznia 1839 r.
Franciszek Salezy Wołowski.


*data nieczytelna

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 217

(N. D. 2822) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza postępowanie spadkowe toczące się po osobach zmarłych:  
4, Łukaszu Kobierzyckim jako właścicielu dóbr Ligota lit. A. B. oznaczonych z Okręgu Szadkowskiego i wierzycielu summy rs 6000 na dobrach Burzenin z Okręgu Sieradzkiego zabespieczonéj;
Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiéj na dzień 19 (31) Grudnia r. b się wyznacza.
Kalisz dnia 10 (22) Czerwca 1850 roku.
Nep. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 164

(N. D. 3741) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako wojskowе nad bezpieczeństwem powszechnem w kraju czuwające, aby Wawrzyńca Kopkę ze służby za włodarza utrzymującego się, ostatnio we wsi Ligotce Gminie Kalinowa Okręgu Szadkowskim zamieszkałego, nateraz niewiadomego z pobytu, bacznie śledziły i wrazie ujęcia Sądowi poprawczemu tutejszemu, celem wykonania na nim kary, wyrokiem Sądu Kryminalnego Gubernii Warszawskiej pod d. 9 (21) Sierpnia r. z. wydanym, za kradzież oznaczonej odstawić zechciały. Rysopis jego następujący, lat 42, wzrostu miernego, twarzy okrągłej, włosów blond, takiegoż zarostu niewielkiego, czoła niskiego, oczów niebieskich, nosa małego, ubrany w surdut dymowy, spodnie Płócienne, kamizelkę ciemną płócienkową, i czapkę z białym baranem.
Tyniec pod Kaliszem d. 18 (30) Czerwca 1856 r.
Sędzia Prezydujący Janicki Ass. W z.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 150

(N. D. 1788) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Antoniny Kobierzyckiej wierzycielki summ a. rs. 15,000 z procentem na dobrach Kalinowa pod N. 25, b rs. 6,000 z procentem na dobrach Ligota pod N. 12 i c. rs. 5,400 na tychże dobrach pod N. 14 w dziale 4, obudwóch tych dóbr z Okręgu Szadkowskiego, umieszczonych, oraz co do współwłasności summ i praw zahypotekowanych na dobrach ziemskich z tegoż samego Okręgu jako to: d. na dobrach Ptaszkowice w dziale 4 pod N. 13 rs. 6,000 z przywiązanem do nich prawem zastawu, w dziale 3 pod N. 9 zapisanem, i również w dziale 4 pod N. 15 rsr. 3,600 z procentem, e. na dobrach Młodawin dolny, w dziale 4 pod N. 9 rs. 1,500 do których przywiązane jest prawo zastawu w dziale 3 pod N. 4 stojące, jak nie mniej w tymże dziale 4 pod N. 11 rs. 1,200 i rs. 750, f. na dobrach Marzenin w dziale IV. pod N. 9 i pod N. 6 et 7 oraz na dobrach Rososza w dziale 4 pod N. 11 i ad. 8 et 9 rs. 2250 tudzież na samych dobrach Marzenin w dziale 4 pod N. 10, i ad 6 et 7 i rsr. 900, otworzyły się spadki do uregulowaniu których termin na dzień 8 (20) Października 1860 r. przed podpisanym Rejentem w kancellaryi ziemiańskiej w Kaliszu wyznaczony został.
Kalisz dnia 22 Marca (3 Kwietnia) 1860 r.
Józef Białobrzeski.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1878 nr. 5(2)
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 19

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób otwarto postępowania spadkowe, a mianowicie:
12) Kazimierze z Ślusarskich Świderskiej, współwłaścicielce dóbr Ligota, pow. Łaskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 28 grudnia 1918 r., w którym osoby interesowane mają się stawić co do punktów: 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16 i 17 w kancelarji wydziału hipotecznego, co do punktów: 4 i 18 w kancelarji rejenta F. Kokczyńskiego, co do punktów: 5 i 15 w kancelarji rejenta S. Żarskiego, wreszcie co do punktu 19 w kancelarji rejenta B. Cedrowskiego w Piotrkowie, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO ŁASKIEGO
z dnia 28. II. 1931 r. L. APH. 13
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29.VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470), podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu łaskiego, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
5. Stoszkowski Tomasz, m. zam. i postoju Ligota, gmina Wola Wężykowa, samochód osobowy, 5 osob., ŁD. 1331. Nr. ewid. 8.

65. Stożkowski Tomasz, m. zam. i postoju pojazdu: maj. Ligota, gm. Wola Wężykowa, samochód osobowy, 5 osob., ŁD. 82498. Nr. ewid. 157.

W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Łaskiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia której poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(-) Wallas Jan.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Sędziejowice dzieli się na gromady:
10. Ligota, obejmującą: wieś Ligota, folwark Ligota.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.


Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 59

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
3) Tomaszu Niewiadomskim, zmarłym w dn. 8 października 1930 r. we wsi Bagno, właścicielu działek nr 12 i 22, powierzchni 3 ha 3592 m kw (dz. II nr 5) uregulowanych w księdze kol. Ligota, pow. łaskiego, rep. nr 1031;
17) Michale Nowaku, zmarłym w dn. 24 maja 1932 r. w Kalinowej, właścicielu działki nr 7 o powierzchni 6065 m kw uregulowanej w dziale II pod nr 14 w księdze kol. Ligota, pow. łaskiego, rep. 1031;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 26 stycznia 1938 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez, pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji nr 609/37.

Dziennik Łódzki 1952 nr 161

Skwarne dni przyśpieszają żniwa.
We wsiach już klepią kosy a w PGR warczą traktory.
Piątek 4 lipca. Godzina 14. Między Marzeninem a Gorczynem upał osiągnął szczytowe nasilenie: 40 stopni Celsjusza. W bezruchu zwisają ciężkie kłosy żyta. Nać buraków i kartofli więdła. Zdawało się, że wśród pól nie ma żywej duszy. Bo nawet skowronki przerwały swój codzienny koncert.
A więc już żniwa!
Tadeusz Napieralczyk o twarzy opalonej na brąz i pooranej ścieżkami potu wczoraj skosił dla PGR Pruszków 3 i pół ha rzepaku, a dziś robi podorywkę.
Również na polach PGR Ligota stoją już mendle nie tylko rzepaku, lecz i jęczmienia ozimego. Udał się jeden i drugi. Rzepakowi nie zaszkodził w porę zwalczony słodyszek — każda łodyga ugina się pod ciężarem grubych strąków. Jęczmień dorodny, gruboziarnisty.
-Moim zdaniem, a jestem starym fachowcem-rolnikiem — mówi Kazimierz Rogowski, kierownik PGR Ligota — każdy z 10 zżętych hektarów rzepaku wyda co najmniej po 22 q ziarna. Wydajność jęczmienia szacuję na 30 q z hektara.
Brygadzista polowy Jakub Bryń dodaje:
-Wspaniale obrodziły nam i inne zboża. Żyto, pszenica i jęczmień jary powinny wydać — no, nie chcę przesadzić — ale chyba nie popełnię pomyłki, gdy powiem: po 28 do 30 q. Owies szacuję na 25 do 28 q, a nasiona wysadków buraczanych na 24 q.
Pracownicy PGR Ligota dla uczczenia 8 rocznicy PKWN postanowili skrócić o 5 dni zaplanowane prace żniwne (koszenie, zwózka, stertowanie, podorywki, sianie poplonów).
Traktorzyści Zygmunt Kozłowski i Stanisław Kowalski, którzy podczas kampanii wiosennej wykonywali po 170 procent normy, zobowiązali się pracować w okresie żniw w takim samym tempie jak wiosną.
Kierowniczka fermy drobiowej, Zofia Rogowska, w ciągu trwania żniw sama obsłuży 1.500 kur, a jej pomocnice Wiesława Biernet i Kazimiera Kmiecik wezmą udział w sprzęcie zbóż.
Kowal Kazimierz Wdowiński, który do 1 lipca wyremontował wszystkie maszyny i narzędzia potrzebne do żniw podorywek i siania poplonów zobowiązał się po godzinach pracy w kuźni sumiennie kontrolować snopowiązałki, żniwiarki i pługi oraz dbać o ich konserwację.
* * *

W pow. łaskim już około środy wyjdą pierwsi żniwiarze na sprzęt szybko dojrzewającego żyta. Na gruntach piaszczystych źdźbła słomy są coraz bielsze a ziarno w kłosach staje się z każdym dniem twardsze. Po wsiach rozlega się już charakterystyczny stukot młotków — to chłopi rozpoczynają klepanie kos.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza