-->

poniedziałek, 27 maja 2013

Lipki

Zajączkowski:
Lipki  -pow. poddębicki
1) 1386 T. Sir. I f. 10: Lypkow - Nicolaus de L. 2) 1392 T. Sir. I f. 30: Lypky - Vissek de L. 3) 1398 T. Sir. II f. 49: Lipka - Mroczko de L.
4) XVI w. Ł. I, 371, 373: Lypky - villa, par. Bałdrzychów, dek. i arch. uniejowski. 5) 1511-1518 P. 190: Lypki - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552- 1553 P. 235: Lypky - jw. 6) XIX w. SG V, 267: Lipki -wś i folw., par. jw., gm. Wierzchy, pow. sieradzki.  

Czajkowski 1783-84 r.
Lipki, parafia bełdrzychow (bałdrzychów), dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Milewski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Lipki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Bałdrzychów, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 99, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Lipki,  wś i folw., pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Bałdrzychów (Łaski, Lib. ben. I, 371); odl. od Sieradza w. 33; wś dm 7, mk. 99; folw. dm. 2, mk. 5. W 1827 r. 12 dm., 99 mk. Folw. L.-Borki (z wsiami L. i Borki), podług wiadomości z r. 1866 rozległy mr. 588: grunta orne i ogrody mr. 347, łąk mr. 34, pastwisk mr. 8, lasu mr. 144, nieużytki i place mr. 55. Wś L. os. 19, z grun. mr. 48; wś Borki os. 7; z grun. mr. 8.

Spis 1925:
Lipki, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 11, folw. 4. Ludność ogółem: wś 74, folw. 61. Mężczyzn wś 32, folw. 25, kobiet wś 42, folw. 36. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 74, folw. 61. Podało narodowość: polską wś 74, folw. 61.

Wikipedia:
Lipki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
LIPKI par. Bałdrzychów, p. poddębicki wraz z Dąbrową, Nową Wsią i częścią Bratkowa należy do dóbr Borki. W 1912 r. wieś i folwark miały 339 mg, własność uwłaszczonych włościan i Edmunda 43 Zabłockiego. (PGkal.)


1992 r.  

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1659

3 listopada, roku, jak wyżej, ja, Adam Tezoniusz proboszcz tego kościoła, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach świąt połączyłem małżeństwem Szlachetnych Państwa Kazimierza Dzierzążyńskiego z Urodzoną Panią Anną Pratkowską ze wsi Charchów Szlachecki, w obecności świadków ? Pana Stanisława Piaskowskiego z Lipek i Pana Jana Rzekieckiego z Suchorzyna Wielkiego i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1766

4. Roku Pańskiego 1766, dnia 22 maja. Ja jak wyżej prepozyt tego kościoła, ochrzciłem urodzone dnia 25 kwietnia tego samego roku zrodzone z Urodzonego i Szlachetnego Andrzeja Milewskiego i Franciszki ze Stanisławskich, prawowitych małżonków tej parafii, posesorów Borek, któremu nadałem imię Antonina Julianna Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Kawiecki od niedawna posesor z Bratkowa i Urodzona Barbara Dobrzycka posesorka z Lipek. Asysta Urodzony Ignacy Gostyński z Lipek i Urodzona Joanna Kawiecka od niedawna w Bratkowie.

* Jerzy Placyd Ledecki przełożony sulejowskiego zakonu cystersów, prepozyt bałdrzychowski (przypis autora bloga)


Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1766

9. Roku Pańskiego 1771. Dnia 26. lutego. Ja brat Placyd Ledecki prepozyt Bałdrzychowski, ochrzciłem urodzone dnia 23 tego miesiąca, dziecko zrodzone ze Szlachetnych Stanisława Woyciechowskiego i Marianny z Bukowskich, prawowitych małżonków, ekonomów z Lipek, któremu nadałem dwa imiona Franciszka, Konstancja. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Konstanty Milewski i Justyna z Tymieńskich jego małżonka, skarbnicy sieradzcy, dziedzice Cieszkowej.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1777

11. Roku 1777, dnia zaś 29 stycznia Znakomity Przewielebny ? Placyd Ledecki prepozyt bełdrzychowski, notariusz Stolicy Apostolskiej, profesor slejowski z zakonu cystersów ochrzcił dwoma imionami Agnieszka Rozalia, dziewczynkę córkę Szlachetnych Urodzonych Ludwika Witkowskiego i Konstancji z Milewskich, prawowitych małżonków z Borków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Turczynowicz z Businy i Szlachetna Urodzona Rozalia ? z Lipek babka dziecka. Asysta Szlachetny Urodzony Jan Milewski i Szlachetna Urodzona panna Antonina Milewska z Lipek.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1778

26. Roku 1778-go, dnia 4-go marca. Ja brat Leonard ?, ochrzciłem z wody dziecko imieniem Kazimierz, syna Urodzonego Wojciecha i Rozalii z Dzierzbickich Porczyńskich, dziedziców ?, zaś 1782 ja ten sam, dnia 26 maja dopełniłem ceremonii. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Milewski z Lipek, Urodzona Grabińska z Porczyn, Urodzony Józef Rychłowski z Pomianowej Woli, Urodzona Antonina Milewska z Lipek.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1780

21. Dnia 12 października ten sam jak wyżej ochrzciłem urodzone dnia 10 bieżącego miesiąca, imioinami Franciszek Borgiasz, Maksymilian, syna Urodzonych i Wielmożnych Kajetana i Agnieszki z Dzierzbickich, prawowitych małżonków Rychłowskich. Rodzicami chrzestnymi byl Wielmożny Pan Walenty Rychłowski dzierżawca z Niemysłowa i Wielmożna Urodzona Pani Rozalia Milewska z Lipek. Asysta Urodzony Pan Wojciech Porczyński dziedzic Porczyn z Urodzoną panną Antoniną Milewską.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1781

22. Roku Pańskiego 1781 dnia, 11 stycznia. Ja Wiktor Pankowski przełożony sulejowskiego zakonu cystersów, prepozyt bałdrzychowski, ochrzciłem urodzoną dnia 4 tego miesiąca, bieżącego roku córkę Urodzonych Wojciecha i Rozalii z Dzierzbickich, prawowitych małżonków Porczyńskich, dziedziców Porczyn, której nadalem imiona Ewa, Anastazja. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Walenty Rychłowski dzierżawca z Niemysłowa z Wielmożną Panią Salomeą z Mogilnickich Mogilnicką cześnikową in?dziedziczką Pudłowa. Asysta Urodzony Stokowski żołnierz z Urodzoną Rozalią z Dębickich Mileską z Lipki, Urodzony Pan Kajetan Rychlewski z Nowej Wsi z Urodzoną panną Antoniną Milewską z Lipek.

Akta metrykalne (Parafia Bałdrzychów) 1781

23. Dnia 25 lutego 1781 roku. Ja* ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Faustyna, Kunegunda, Antonina, córkę Urodzonych Państwa Ludwika i Marianny z Milewskich prawowitych małżonków Witwickich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Łukasz Milewski żołnierz oddziału z Wielmożną Panią Justyną z Tymieńskich Milewską łowczynią szadkowską, asysta Urodzony Pan Józef Samson z Masłowic Rychłowski z Urodzoną panną Antoniną Milewską z Lipek.


*Wiktor Pankowski przełożony sulejowskiego zakonu cystersów, prepozyt bałdrzychowski (przypis autora bloga)

Gazeta Warszawska 1819 nr 103

Kommissyia Rządowa Sprawiedliwości Stosownie do przepisu Art: 118 Kodexu Cywilnego, podaie ninieyszem do wiadomości powszechney, iż Trybunał Cywilny Woiewództwa Kaliskiego wyrokiem swym w dniu 30 Październiką r. b. na powództwo Walentego Zabłockiego, we wsi Lipkach, Powiecie Szadkowskim, Woiewództwie Kaliskiem zamieszkałego, przedstanowczo wydanym, nakazał śledzenie nieprzytomnego Nikodema Zabłockiego, byłego w pułku osmym piechoty woysk Xięztwa Warszawskiego podofficera, który od roku 1812 ani o życiu, ani teraźnieyszym swym pobycie żadney nie daie wiadomości. Uskutecznienie rzeczonego śledztwa Podsędkowi Powiatu Szadkowskiego poruczonem zostało. W Warszawie d. 14 Grudnia 1819 r. Minister Prezydniący W Zastępstwie Radca Stanu M. Woźnicki. Sekretarz Jeneralny Referendarz Stanu: Hankiewicz.

Gazeta Warszawska 1821 nr 42

Podpisany Patron Trybunału Cywilnego I. Instan. Woiewódz. Kaliskiego, jako zastępuiący Ernesta Bogumiła Faltz Kuratora massy konkursowey Kaietana Milewskiego, stosownie do Uchwały JO. Xięcia Namiestnika Królewskiego z dnia 22 Stycznia 1819 r., mam honor wezwać ninieyszem wszystkich Wierzycieli do teyże massy ubiegających się, ażeby się osobiście lub przez Pełnomocników stawili w dniu 6 Kwietnia r. b. o godzinie 4tey z południa przed W. Garszyńskim Sędzią Referentem, w Kaliszu w mieyscu zwykłych posiedzeń Trybunału, w celu uchwalenia dalszey Administracyi massy i iey kontrolli, a z powodów, iż dobra do teyże massy należące, a mianowicie Borzewiska z przyległościami w Powiecie Szadkowskim leżące, lubo były wystawione na sprzedaż publiczną, dla braku licytantów sprzedanemi nie zostały, również dobra Borki i Lipki, Wyrębów, Dąbrówki, Charchow Pański, Nowa-Wieś, Wylazłów i Porczyn, chociaż sprzedanemi zostały, dla niedopełnienia atoli warunków przez pluslicytantów powtórnie na ich koszt i ryzyko sprzedanemi bydź muszą. — Kalisz dnia 1 Marca 1821 roku. Andrzey Frydrych.

Gazeta Warszawska 1822 nr 208

Kommissyia Rządowa Sprawiedliwości
W myśl Art: 118 Kodexu Cywilnego, podaie do wiadomości, iż Trybunał Cywilny Woiewództwa Kaliskiego, wyrokiem w dniu 11 Grudnia 1820 r. na powództwo Walentego Zabłockiego Possessora wsi Lipki, w Powiecie Szadkowskim, Woiewództwie Kaliskiem, stanowczo wydanym, uznał za nieprzytomnego Nikodema Zabłockiego, syna powoda, który wszedłszy w służbę woyskową Xięztwa Warszawskiego od lat kilkunastu żadney ani o życiu, ani o mieyscu swego pobytu, nie daie wiadomości.
W Warszawie dnia 19 Grudnia 1822 r.
Minister Prezyduiący:
M. Badeni.
Za Sekretarza Jeneralnego,
K. Hoffmann.

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 56

Kommissya Rządowa Sprawiedliwości. W myśl Art. 44 Kodexu Cywilnego ogłasza, iż Trybunał Cywilny Woiewództwa Kaliskiego wyrokiem z powództwa Walentego Zabłockiego Possessora wsi Lipek, w Powiecie Szadkowskim położoney, i tamże mieszkaiącego, na dniu 11 Grudnia 1,820 roku stanowczo wydanym, uznał za znikłego Nikodema Zabłockiego syna powoda. Warszawa, d. 6. Marca 1,829 r. Minister prezyduiący, Ig. Sobolewski. Za Sekretarza Jeneralnego: Młodziunowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 146

(Ν. D. 1575 ) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:
2. Andrzeja Jackowskiego właściciela summy 440 złp. 21 gr na dobrach Lipki Borki w powiecie Szadkowskim leżących, w dziale IV pod Nr 8 a, zabezpieczonej.
(...) ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi tychże spadków przed podpisanym Pisarzem na dzień 27 Września (9 Października) 1839 r. i z wezwaniem na tenże termin stron interesowanych pod prekluzyą.  
w Kaliszu dnia 18 (30) Marca 1839 r.
Antoni Korzeniowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 10

Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Łęczyckiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne iako i wojskowe nad bezpieczeństwem powszechnem kraiu czuwaiące, aby na Tomasza Klimaszewskiego V. Oparzonego, o kradzież obwinionego z wsi Lipek zbiegłego, i przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się baczne oko zwracały, a w razie dostrzeżenia uięły i pod mocną strażą wprost Sądowi naszemu odstawiły. Którego rysopis iest następuiący:
Tomasz Klimaszewski v. Oparzony, lat 23 liczący, katolik, żonaty, wzrostu średniego, twarzy okrągłej, oczu czarnych, nosa małego, włosów blond, czoła niskiego, ubrany w płaszcz granatowy z peleryną krótką, spodnie granatowe sukienne, kamizelkę takąż, czapkę granatową rogatą z czarnem barankiem, owczarz, ostatnie zamieszkanie w wsi Lipkach Pcie Szadkowskim maiący.
w Łęczycy dnia 22 Stycznia (3 Lutego) 1840 r.

Skwarski, Sędzia Prez.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 282

OBWIESZCZENIA SPADKOWE
(Ν. D. 6551) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków po:  
3. Konradzie Zabłockim właścicielu dóbr Lipki i Borki w Okręgu Szadkowskim(...) wyznacza się termin 24 Czerwca (6* Lipca) 1847 r. z wezwaniem stawienia się na tenże termin interessentów pod prekluzyą.
w Kaliszu dnia 2 (14) Grudnia 1846 roku.
Antoni Korzeniowski.

*nieczytelne

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 329

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach w królestwie były pożary, w skutku których spaliły się:

W gminie Lipki, pow. Sieradzkim, budynek dworski w którym mieścił się spichlerz i stajnia; straty w ruchomościach wynoszą około 475 rs. Przyczyna pogorzeli nie wyśledzona.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 279

(N. D. 5980) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad bezpieczeństwem i spokojnością kraju czuwające, aby na Gerszona Berczaka ostatnio w Gminie Lipki Powiecie Sieradzkim przebywającego, żyda, po polsku dobrze mówiącego, lat 30 wieku liczącego, wzrostu dobrego, twarzy nieco ściągłej, włosów czarnych kędzierzawych, wąsów małych czarnych, o kradzież mocno poszlakowanego, baczne zwracały oko, a wrazie ujęcia tegoż wprost Sądowi Poprawczemu lub najbliższej Władzy policyjnej odstawiły.
w Tyńcu pod Kaliszem dnia 3 (15) Listopada 1848 r.
Sędzia Prezydujący, Radca Dworu,
Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 219

(N. D. 3457) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem i spokojnością w kraju czuwające, aby zbiegłego z gminy Lipek Powiatu Sieradzkiego, Kazimierza Sobolewskiego, z professyi sztelmacha o kradzież obwinionego, jako przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się baczne oko zwracały i wrazie ujęcia do Sądu tutejszego pod mocną strażą dostawiły, rysopis: Kazimierz Sobolewski, włosy bląd, oczy szare, nosa krótkiego na końcu grubego, twarzy okrągłej bez znaków, znaki od róży, place od dziur: ubiór, surdut granatowy, spodnie tegoż koloru sukienne, kamizelkę żółta, czapka czarna okrągła z barankiem, chustka na szyi czarna, buty węgierskie grube.
Piotrków d. 4 (16) Lipca 1849 roku.
Sędzia Prezydujący, Bóbr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 282

(N. D. 5472) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza postępowania spadkowe toczące się po osobach zmarłych następujących:  
5. Karolu Czekalskim jako wierzycielu summy rs. 900 na dobrach Lipki Borki z Okręgu Szadkowskiego zahypotekowanej, z przywiązanem do niéj prawem dzierżawy tychże dóbr.
Do ukończenia tych postępowań spadkowych, termin na dzień 6 (18) Czerwca 1851 r. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej przed podpisanym Rejentem się wyznacza.
Kalisz dnia 25 Listopada (7 Grud.) 1850.
Nep. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 68

(N. D. 1477) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
(…) oraz po śmierci Wojciecha Jackowskiego współwierzyciela summy rs. 66 k. 101j2 w listach zastawnych spłaconej z pożyczki na dobra Lipki i Borki w Ogu Szadkowskim, przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie udzielonej, w depozycie Władz tegoż Towarzystwa znajdującej się, otworzone zostały co do tych wierzytelności postępowania spadkowe, do ukończenia których wyznacza się termin na dzień 4 (16) Września r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej.
Kalisz d. 8 (20) Marca 1854 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
c. dnia 29 Marca (10 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Lipki od sumy rocznej rs. 39.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Dziennik Warszawski 1868 nr 102

N. D. 2975. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
4. Antoniego Wincentego 2 ch imion Zabłockiego co do tytułu własności dóbr Lipki i Borki dawniej w Okręgu Szadkowskim położonych;  
(…) otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznacza się termin na dzień 4 (16) Listopada 1868 r. w Kancelarji Hypotecznej.
Kalisz d. 26 Kwietnia (8 Maja) 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1869 nr 212

N. D. 6857 Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie, wierzycieli hypotecznych, nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą, przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym w Kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
11. Lipki i Borki, z wszystkiemi przynależytościami, lecz z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, w Okręgu Szadkowskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych rs. 377 kop. 19*, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Jezierskim dnia 4 (16) Marca 1870 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 750, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4,450.
Zawiadomienie to ogłasza się dla: 1. Niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-ów Antoniego-Wincentego 2-ch imion Zabłockiego, właściciela i wierzyciela hypotecznego dóbr Lipki i Borki. 2. Z imion i nazwisk nie wyszczególnionych dziadów przy kaplicy we wsi Borkach z powodu wpisu na rzecz ich w dziale III pod Nr 7a wykazu hypotecznego dóbr Lipki i Borki mieszczącego się. 3. Dzieci Józefy-Karoliny 2-ch imion z Zabłockich Mianowskiej, z imion niewymienionych i z pobytu niewiadomych; i 4. Niewiadomej z pobytu i niemającej w hypotece obranego zamieszkania prawnego Katarzyny-Serafiny 2-ch imion z Zabłockich Szadokierskiej, wierzycieli hypotecznych dóbr Lipki i Borki.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie nie dojścia do skutku powyższej przedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

*nieczytelne

Kurjer Warszawski 1871 nr 247

Dnia 12 zeszłego miesiąca we wsi Lipki powiecie Sieradzkim spłonął spichrz ze zbożem. Straty

wynoszą rubli 4,000.  

Dziennik Warszawski 1875 nr 108

N. D. 3020. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia, że na mocy wyroku Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 6 (18) Marca 1875 r. z powództwa Kazimierza Zabłockiego i Edmunda Zabłockiego we wsi Borkach, o-gu Szadkowskim zamieszkałych, przez Tytusa Bartolda bronionych, przeciwko Emilji z Papieskich po Antonim-Wincentym Zabłockim pozostałej wdowy, w mieście Sieradzu, tudzież Jarosławowi Konopnickiemu we wsi Gusinie, okręgu Wartskim zamieszkałym, pierwszej jako opiekunce głównej, drugiemu jako opiekunowi przydanemu nieletniego Nikodema Zabłockiego przez Grodzieckiego Patrona bronionym ocznie zapadłego, tudzież na podstawie opinji i taksy biegłych w d. 2 (14) Kwietnia 1875 r. sporządzonej wyrokiem w d. 18 (30) Kwietnia 1875 r. zapadłym ocznie zatwierdzonej, sprzedane zostaną w drodze działów przez publiczną licytację w Trybunale Cywilnym w Kaliszu, w sali posiedzeń Wydziału II przed W-ym Fijałkowskim Sędzią odbyć się mającą,
DOBRA ZIEMSKIE
Lipki i Borki, w okręgu Szadkowskim, jurisdykcji Trybunału Cywilnego w Kaliszu położone; dwa oddzielne folwarki to jest folwark Lipki i Folwark Borki stanowiące, około włók 20 mórg 2 prętów 70 obejmujące, Sukcesorów Antoniego Wincentego Zabłockiego wyżej wymienionych własne. Pierwsza publikacja warunków licytacyjnych odbyła się w dniu 25 Kwietnia (7 Maja), druga zaś publikacja tychże warunków tudzież tymczasowe przysądzenie odbędzie się w dniu 6 (18) Czerwca r. b.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 20,181 kop. 60 jako wartości taksą biegłych wykrytej, a vadium na rs. 1,800 jest oznaczone.
Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne, przejrzanemi być mogą w kancelarji Podpisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu i w kancelarji podpisanego Patrona sprzedaż popierającego.
Kalisz d. Maja 1875 r. Tytus Bartold.
Gazeta Kaliska 1899 nr 125

Pożary. Począwszy od 25 kwietnia do 12 maja b. r. było w guberni kaliskiej 9 wypadków pożaru; a mianowicie: l) W majątku Lipki w pow. sieradzkim z powodu nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, spaliły się 3 morgi zagajnika należącego do p. Edmunda Zabłockiego.

Echo Sieradzkie 1933 31 sierpień

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Zduńskiej Woli na mocy art. 602-4 K. P. C. zawiadamia, że w dniu 11 września 1933 roku będą sprzedawane z publicznej licytacji następujące ruchomości:
O godzinie 10 u Edmunda Zabłockiego we wsi Lipki gminy Wierzchy : jedna sterta żyta około pięćdziesięciu metrów oszacowane łącznie na zł. 600. (...)
Powyższe ruchomości można oglądać w dniu licytacji pod wyżej wskazanemi adresami.
Komornik

(—) Leon Grabski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
12. Lipki, obejmującą: wieś Borki Lipkowskie, kolonję Borki Lipkowskie, kolonję Busina, wieś Busina, wieś Lipki, folwark Lipki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza