-->

niedziela, 12 maja 2013

Kurzynoga

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kurzynogi, województwo Kaliskie, obwód Piotrkowski, powiat Radomski, parafia Rząśnia, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 18, odległość od miasta obwodowego 7.

Słownik Geograficzny:  
Kurza Noga,  por. Kiełczygłów.

Spis 1925:
Kurzynoga, kol., pow. wieluń, gm. Kiełczygłów. Spisano łącznie ze wsią Brutus.

Kurzynoga (Ml. Kurzynogi) 1839 r.

Kurzynoga (Kurzynogi) druga połowa XIX w.1992 r.


Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 33

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jn: Gub: Kaliskiej.
Stosownie do artykułu 682 Kodexu Postępowania Sądowego wiadomo czyni: iż na żądanie sukcessorów po niegdy Fanny z Solmarów Solmarowej pozostałych, to jest: 1. Karola Ludwika dwóch imion Solmar kupca. 2. Filipiny z Solmarów po Julianie Mejer pozostałej wdowy. 3. Henrietty Solmar panny doletniej z własnych funduszów utrzymujących się, w Mieście Berlinie Królestwie Pruskiem zamieszkałych i mieszkających, zamieszkanie prawne co do tego interessu u Roberta Chrystowskiego, Adwokata przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego w Kaliszu mieszkającego, obrane mających, w poszukiwaniu summy talarów 1524 dobrych groszy 7, czyli rubli srebrnych 1372 kopiejek 38 l/4, wyrokiem Trybunału Kaliskiego daty 19 Grudnia 1821 roku tytułem zaległych procentów od summy złotp. 42000 na dobrach Rząśni z przyległościami w Okręgu Radomskim położonych hypotekowanego zasądzonej, aktem przez Komornika Trybunału Gubernii Kaliskiej Tomasza Kozłowskiego w dniach l9,20, 21 i 23 Lutego (3, 4, 5 i 7 Marca) r. b. 1843 sporządzonym, też dobra ziemskie Rząśnia z przyległościami w Okręgu Radomskim położone, celem przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały,
Dobra Ziemskie Rząśnia składają się: z folwarku i wsi zarobnej tegoż nazwiska, i folwarku Brutus i Euzebia, z wsi zarobnej Zary i Rychłowice, z pustkowiów Suche, Psiagórka i Buch.
Dobra te są położone w Okręgu Radomskim Powiecie Piotrkowskim Gubernii Kaliskiej, stanowią jednę Gminę pod tem samem nazwiskiem "Rząśnia" są łączne, żadną obcą granicą nie przecięte, są dziedziczne Skarbu Królestwa Polskiego w Rządzie Gubernialnym Kaliskim zamieszkanie prawne obrane mającego, i Kazimierza Boblewskiego, dawniej w wsi Rząśni, teraz na kolonii Alexandria do ekonomii Krzepice należącej w Powiecie Wieluńskim zamieszkałego i mieszkającego, który zarazem jest dziedzicem tejże kolonii Alexandria.
Dobra te zadzierzawiła Amalia z Korytkowskich Boblewska wdowa, na publicznej licytacyi w dniu 24 Kwietnia (6 Maja) 1840 roku do Świętego Jana r. b. 1843, lecz takowe następnie poddzierzawiła folwark Brutus z wsią zarobną Zary i pustkowiem Psiągórką Andrzejowi Łapińskiemu, a folwark Rząsnią, Euzebią zpustkowiami Suche i Buch Adolfowi Trzcińskiemu. — Rozległość dóbr podług regestru pomiarowego przez Jeometrę Rogaczewskiego w miesiącu Czerwcu 1829 roku sporządzonego, jest następna: —
1. Folwark Rząśnia. — 1. Plac pod zabudowania i podwórza morg 3 pr. kw. 231. 2. Ogrody mr. 9 pr. 163. 3. Grunta orne mr. 506 pr. 271. 4. Łąki mr. 85 pr. 108. 5. Stawy i sadzawki mr. 1 pr. 248. 6. Drogi, rowy, piaski i nieużytki mr. 9 pr. 99.
II. Folwark Bibianna: (który dziś nieexystuje, lecz włączony jest do folwarku Rząśnia.) 1. Grunt zarosły jałowcem morg 44 pr. 60. 2. Grunt
orny mr. 9 pr. 85. 3. Łąki mr. 3 pr. 287. 4. Pastwiska i zarośle mr. 126 pr. 274. 5. Stawy i sadzawki mr. 2 pr. 20. 6. Drogi, rowy, groble i nieużytki mr. 2 pr. 71.
III. Folwark Euzebia: (który także nieexystuje, lecz włączony do folwarku Rząśnia.) 1. Grunt zarosły morg 67 pr. 7. 2. Grunt orny mr. 50 pr. 224. 3. Pastwiska i zarośle mr. 45 pr. 30. 4. Stawy i sadzawki pr. 157. 5. Drogi, rowy, groble i nieużytki pr. 117.
IV. Folwark Brutus : l. Place pod zabudowania i podwórza morg 2 pk 142. 2. Pole orne mr. 106 pr. 243. 3. Ogrody mr. 7 pr. 74. 4. Pastwiska i zarośle mr. 38 pr. 27. 5. Drogi, rowy; groble i nieużytki pr. 126.
V. Młyny i Stawy: 1. Place pod zabudowaniami pr. 45: 2. Grunt orny mr. 15 pr. 216. 3. Łąki mr. 1 pr. 232. 4. Stawy mr. 9 pr. 206. 5. Drogi, groble, rowy, nieużytki pr. 276.
VI.Bory i Lasy: morg 669 prętów kwadratowych 200.
VII. Pustkowia Suche i Psiagóra:— 1. Place pod zabudowaniami pr. 24. 2. Ogrody pr. 196. 3. Grunt orny mr. 25 pr. 107. 4. Drogi rowy, nieużytki pr. 15.
VIII. Grunta włościańskie wsi Rząśni: 1. Place pod zabudowaniami i podwórza morg 13 pr. 292. 2. Ogrody mr. 10 pr. 197. 3. Grunta orne mr. 265 pr. 164. 4. Łąki mr. 60 pr. 291. 5. Pastwiska i zarośle mr. 11 pr. 65. 6. Drogi, rowy i nieużytki pr. 96.
Grunta włościańskie wsi Żary:— 1. Place pod zabudowania i podwórza pręt. 66. 2. Ogrody mrg. 6 pr. 5. 3. Grunt orny mr. 101 pr. 253. 4. Łąki mr. 23 pr. 87. 5. Drogi, rowy i nieużytki pr. 42.
X. Grunta włościańskie wsi Rychłowice: 1. Plac pod zabudowaniami i podwórza morg 1 pr. 149. 2. Ogrody mr. 3 pr. 8. 3. Grunta mr. 46 pr. 208. 4. Łąki mr. 1 pr. 275. 5. Pastwiska i zarośle mr. 27 pr. 219. — XI. Drogi w różnych kierunkach mr. 18 pr. 111.
Razem morg 2441 prętów kwadratowych 209, czyli hub 81 morg 11 prętów kwadratowych 209 miary Nowopolskiej. — Grunta te są w małej części klassy II. a reszta klassy III IV i V.
Prócz tego; grunta do Probostwa należące obejmują: 1. Place pod zabudowaniem i cmentarz morg 3 pr. 275. 2. Ogrody mr. 8. prt. 180. 3. Grunt orny mr. 129 pr. 99. 4. Łąki morg. 16 pr. 107. 5. Stawy i sadzawki mr. 2 pr. 218. 6. Drogi, rowy i nieużytki prę. 193. Razem morg 161 pr. 172, czyli hub 5 morg 11 pr. 172 miary Nowopolskiej. Zabudowania są następne: Dworskie w wsi Rząśni,
Jeden dwór o sześciu pokojach, sali, dwóch schowaniach i kuchni, skarbczyk z piwnicą, stajnia. Chałupa dla owczarza. Owczarnia, spichrz stodół 4, obora, gorzelnia, browar, suszarnia i mieszkanie. Studnia do wody i studnia do wywaru. Dom dla czeladzi dworskiej o czterech iz­ bach i trzech komorach.
Włościańskie. — Chałup 31 o jednej izbie i komorze, oraz jedna buda. Stodoł 27 i półstodoły. Obór i obórek 25, szop 5, karczmy 2, przy jednej stajnia wjezdna, przy niektórych chałupach ogródki z drzewa owocowego.
Na folwarku Brutus.
Dom folwarczny o trzech izbach i komorze, sklep w ziemi, psiarnia, szopa dla drobiu. Dom, dawniej gorzelnia. Obora i obórka. Chlewy dwa. Owczarnia, stodoła, chałupa, młyn o jednem złożeniu z mieszkaniem, oborą i stodółką, oraz młyn wodny drugi, Kurze nogi zwany, z mieszkaniem, stodołą, chlewikiem i oborą.
W wsi zarobnej Zary. — Chałup 11, stodół 10, obór i obórek 11, sołek 1, i karczma o jednej izbie.
W wsi zarobnej Rychłowice. Chałup 4, [s]todół 4, obora 1, szopa 1 i komin murowany pozostały po spalonej chałupie.
Na folwarku Euzebia: Exystuje tylko jedna chałupa z oborą.
Na pustkowiu Suche: Chałupa z oborą i stodoła z obórką.
Na pustkowiu Buch: Chałupa i obórka.
Na pustkowiu Psiagórka: Chałup dwie, stodoły dwie i obora.
Zabudowania do Probostwa należące.
Kościołek, wikaryat o trzech izbach i dwóch komorach, dom dla organisty z obórką, studnią i stodołą. Plebania o czterech stancyach. Sklep w ziemi. Dom o jednej izbie, komorze i spiżarni. Obora, szopa spichrz stodoła i studnia z żurawiem.
Zabudowania włościan do Probostwa należące. Chałup 7, stodół 8, obór i obórek 6, szopa 1— Zabudowania wszystkie, prócz dworu, który jest murowany, drewniane, potrzebujące gwałtownej reparacji.
Posada włościan jest następująca: w wsi Rząśni, Zagrodników mających swój inwentarz 22, chałupników 8, komorników 6.
W Wsi Żary: Zagrodników mających swój inwentarz 5, chałupników 4, komorników dwóch. — W wsi Rychłowice: chałupników 4, komorników 2. — Na pustkowiu Suche: Komornik 1, odrabiający dwa dni w tydzień. — Na pustkowiu Psiagórka, Chałupników dwóch.
Na pustkowiu Buch. Mieszka borowy nieodrabiający żadnej pańszczyzny. — Włościanie wyżej wymienieni, mianowicie: Zagrodnicy odrabiają tygodniowo po trzy dni ręczno lub pociągiem, prócz jednego w wsi Rząśni, który robi po cztery dni w tydzień przez rok. Nadto w żniwa odrabiają po 4 tłuki, dają po dwa kapłony i po dwa mendele jaj. — Chałupnicy wszyscy odrabiają po dwa dni ręczno w tydzień przez cały rok, oraz po dwa tłuki w żniwa; na daninę dają po jednym kapłonie i po jednym mendelu jaj. Oprócz tego chałupnicy i zagrodnicy odbywają świętną drogę, stróżą, sadze wycierają i oprzątają trzody, myją i strzygą owce, kapustę sadzą obierają, i siekają. — Zagrodnicy po jednej, a chałupnicy po pół sztuki przędą. — Komornicy odrabiają po jednym dniu ręczno w tydzień przez cały rok.
Do probostwa należy 7 gospodarzy, to jest: pięciu robiących po trzy dni, a dwóch po dwa dni ręczno w tydzień przez cały rok. Prócz tego pierwsi przędą po jednej sztuce, a wszyscy odbywają stróżą kolejno. — Probostwo to posiada także prawo propinacyi w wsi Rząśni, które dziś wydzierżawia dworowi.
Czynszowników stałych niema żadnych, tylko niestali, a ci są następni: —
1. Antoni Widera z młyna wodnego płaci rocznie rubli srebrnych 16 kop. 20. — 2. Karol Sztuka płaci rs. 21 kop. 60.
Oprócz tego każdy z nich daje po jednym kapłonie, jednej gęsi, po jednej kopie jaj, oraz melą dworskie mlewo bezpłatnie.
Inwentarza gruntowego żywego i martwego w tych dobrach nie ma żadnego. —W młynach tylko wodnych znajdują się po dwa kamienie wierzchnie i spodnie, oskary, paprzyce, i inne żelastwo, na wałach i kołach gruntowe, reszta porządków jest własnością młynarzy.
Fabryk i zakładów niema żadnych, kopie się tylko kamień wapienny i ten się wypala.
Obszerniejsze opisanie zabudowań, wyszczególnienie granic, ilość opłacających się podatków i ciężarów, oraz inne wszelkie szczegóły są zawarte w akcie zajęcia, któren to akt (wraz z warunkami przedaży w terminie właściwym złożyć się mającemi), tak w Kancellaryi Pisarza Trybunału, jako też u Roberta Chrystowskiego Adwokata w Kaliszu mieszkającego, przejrzany być może.
Akt powyższy zajęcia w dwóch kopiach Adolfowi Trzcińskiemu jako Wójtowi Gminy dóbr Rząśnia i ustanowionemu dozorcy, oraz w trzeciej kopii Protazemu Wąsowiczowi Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Radomskiego dnia 23 Lutego (7 Marca) r. b. 1843 doręczony został.
W reszcie akt ten zajęcia w księdze wieczystej właściwej dóbr Rząśnia dnia 1/13 Maja 1843 roku, zaś w Biórze Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej dnia 5/17 t. m. i r. zarejestrowano.
Przedażą obecną dyryguje Robert Chrystowski Adwokat w Kaliszu mieszkający, jako wylegitymowany pełnomocnik Sukcessorów Solmarów.—Pierwsza publikacya zbioru objaśnień warunków licytacyi i przedaży, na Audyencyi Publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych Jego posiedzeń d. 7/19 Lipca r. b. 1843 o godzinie 10 z rana, druga d. 21 Lipca (2 Sierpnia) a trzecia d. 4/16 Sierpnia r. b. odbyły się; poczem termin do przygotowawczego przysądzenia na d. 16/28 Wrześma r. b. 1843 godzinę 10 z rana oznaczony został Extrachenci za dobra te podają rubli sr. 15,000.—
Kalisz dnia 4/16 Sierpnia 1843 roku.— Fr. S. Wołowski.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 240

(Ν. D. 5391) Pisarz Trybunału Cywilnego 1. Instatcyi Gubernii Kaliskiéj.
Stosownie do art. 682 Kodexu Postępowania Sądowego wiadomo czynii iż na żądanie sukcessorów po niegdy Fanny z Solmarów Solmarowéj pozostałych, to jest: 1. Karola Ludwika dwóch imion Solmar kupca. 2. Filipiny z Solmarów po Julianie Mejer pozostałéj wdowy. 3. Henrietty Solmar panny doletniéj z własnych funduszów utrzymujących się, w Μieście Berlinie Królestwie Pruskiem zamieszałych, mieszkających, zamieszkane prawne co do tego interessu u Roberta Chrystowskiego, Adwokata przy Sądzie Appellaсуjnym Królestwa Polskiego w Kaliszu mieszkającego, obrane mających, w poszukiwaniu summy talarów 1524 dobrych groszy 7. czyli rs. 1372 k. 38 1/4, wyrokiem Trybunału Kaliskiego daty 19 Grudnia 1821 r. tytułem zaległych procentów od summy zł. 42000 na dobrach Rząśni z przyległościami w Okręgu Radomskim położonych hypotekowanego zasądzonej, aktem przez Komornika Trybunału Gubernii Kaliskiej Tomasza Kozłowskiego w dniach 19 20 21 i 23 Lutego(3 4 5 i 7 Мarca) r. z. 1843 sporządzonym: też dobra ziemskie Rząśnia z przyległościami w Okręgu Radomskim położone, celem przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zastały.
Dobra ziemskie Rząśnia składają się: z folwarku i wsi zarobnéj tegoż nazwiska, z folwarku Brutus i Euzebia, z wsi zarobnéj Zary i Rychłowice, z pustkowiów Suche Psiagórka i Buch.
Dobra te są położone w Okręgu Radomskim Powiecie Piotrkowskim Gubernii Kaliskiej stanowią jedną Gminę pod tem samem nazwiskiem Rząśnia są łączne, żadną obcą granicą nie przecięte, są dziedziczne Skarbu Królestwa Polskiego w Rządzie Gubernialnym Kaliskim zamieszkanie prawne obrane mającego, i Kazimierza Boblewskiego, dawniej w wsi Rząśni, teraz na kolonii Alexandrya do ekonomii Krzepice należącej w Powiecie Wieluńskim zamieszkałego i mieszkającego, który zarazem jest dziedzicem tejże kolonii Alexandrya.
Dobra te zadzierżawiła Amalia z Korytkowskich Boblewska wdowa, na publicznéj licytacyi w d. 24 Kwietnia (6 Maja) 1840 r. do S. Jana r. b. 1843, lecz takowe następnie poddzierżawiła folwark Brutus z wsią zarobną Zary i pustkowiem Psiągórką Andrzejowi Łapińskiemu, a Folwark Rząśnią Euzebią z pustkowiami Suche i Buch Adolfowi Trzcińskiemu.
Rozległość dóbr podług regestru pomiarowego przez Jeometrę Rogaczewskiego w miesiącu Czerwcu 1829 r. sporządzonego jest następna.
(...)IV. Folwark Brutus.
Place pod zabudowania i podwórza m. 2 pk. 112, pole orne m.106 pk. 243, ogrody m. 7 pk. 74, pastwiska i zarośla m. 38 pk. 27. drogi, rowy, groble i nieużytki m. — pk. 126.
V. Młyny i stawy.
Place pod zabudowaniami morg — pk. 45. grunt orny m. 15 pk. 216, łąki m. 1* pk. 232, stawy m. 9 pk. 206, drogi, groble, rowy i nieużytki m. — pk. 270.
VI. Bory i lasy. m. 669 pk. 2..0*.
VII. Pustkowia Suche i Psiagóra.
Place pod zabudowaniami m. — pk. 21, ogrodv m. — pk. 196, grunt orny m. 25 pk. 107, drogi, rowy; nieużytki m. — pk. 15.
Zabudowania są następne:
Na folwarku Brutus
Dom folwarczny o trzech izbach i komorze, sklep w ziemi, psiarnia, szopa dla drobiu, dom dawniej gorzelnia, obora i obórka chlewy dwa, owczarnia stodoła, chałupa młyn o jednem złożeniu z mieszkaniem, oborą i stodółką, oraz młyn wodny drugi, kurze nogi zwany z mieszkaniem: stodołą chlewikiem i oborą.
Na pustkowiu Psiagórka.
Chałup dwie, stodoły dwie, i obora.
Posada włościan jest następująca.
Na pustkowiu Psiagórka. Chałupników dwóch.
(...)włościanie wyżej wymienieni mianowicie, zagrodnicy odrabiają tygodniowo po 3 dni ręczno lub pociągiem, prócz jednego we wsi Rząśni, który robi po cztery dni w tydzień przez rok, nadto w żniwa odrabiają po 4 tłuki, dają po 2 kapłony i po dwa mendele jaj, chałupnicy wszyscy odrabiają po dwa dni ręczno w tydzień przez cały rok, oraz po 2 tłuki w żniwa; na daninę dają po jednym kapłonie i po jednym mendelu jaj, oprócz tego chałupnicy i zagrodnicy odbywają świętną drogę stróża, sadze wycierają i oprzątają trzodę, myją i strzygą owce, kapustę sadzą obierają i siekają, zagrodnicy po jednéj, a chałupnicy po pół sztuki przędą komornicy odrabiają po jednym dniu ręczno w tydzień przez cały rok.
Do probostwa należy 7 gospodarzy, to jest pięciu robiących po 3 dni a dwóch po 2 dni ręczno w tydzień przez cały rok, prócz tego pierwsi przędą po jednéj sztuce, a wszyscy odbywają stróżą kolejno. Probostwo to posiada także prawo propinacyi we wsi Rząśni, które dziś wydzierżawia dworowi.
Czynszowników stałych niema żadnych, tylko niestali, a ci są następni.
1. Antoni Widera z młyna wodnego płaci rocznie rs. 16 kop, 20; 2, Karol Sztuka płaci rs. 21 kop. 60.
Oprócz tego każdy z nich daje po jednym kapłonie, jednej gęsi i po jednéj kopie jaj, oraz melą dworskie młewo bezpłatnie.
Inwentarza gruntowego żywego i martwego w tych dobrach niema żadnego, w młynach tylko wodnych znajdują się się po dwa kamienie wieszchnie i spodnie oskary, naprzyce i inne żelastwo na wałach i kołach gruntowe, reszta porządków jest własnością młynarzy.
Fabryk i zakładów niema żadnych, kopie się tylko kamień wapienny i ten się wypala.
Obszerniejsze opisanie zabudowań, wyszczególnienie granic, ilość opłacających się podatków i ciężarów, oraz inne wszelkie szczegóły są zawarte w akcie zajęcia, któren to akt (wraz z warunkami przedaży w terminie właściwym złożyć się mającami) tak w Kancellaryi Pisarza Trybunału, jako też u Roberta Chrystowskiego Adwokata w Kaliszu mieszkającego, przejrzany być może.
Akt powyższy zajęcia w dwóch kopiach Adolfowi Trzecińskiemu jako Wójtowi gminy dóbr Rząśnia i ustanowionemu dozorcy, oraz w trzeciéj kopii Protazemu Wąsowiczowi Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Radomskiego dnia 23 Lutego (7 Marca) r. z. 1843 doręczony został.
Wreszcie akt ten zajęcia w księdze wieczystej dóbr Rząśnia dnia 1 (13) Maja 1843 r. zaś Biurze Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej dnia 5 (17) t. m i r. zarejestrowano.
Przedażą obecną dyryguje Robert Chrystowski Adwokat w Kaliszu mieszkający, jako wylegitymowany pełnomocnik sukcessorów Solmarów.
Pierwsza publikacya zbioru objaśnień warunków licytacyi i przedaży, odbędzie się na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń d. 7 (19) Lipca r. z. 1843 o godzinie 10 z rana druga dnia 21 Lipca (2 Sierpnia) a trzecia dnia 4 (16) Sierpnia t. r. odbyły się poczem termin przygotowaczego przysądzenia w dniu 16 (28) Września 1843 załatwiono i dobra w nim przysądzono Adwokatowi Chrystowskiemu za rs. 15000, następnie termin do stanowczego przysądzenia gdy pierwszy w d. 7 (19) Grudnia t. r. 1843 dla nieskończenia wówczas taxy nie przyszedł do skutku wyrokiem Trybunału Cyw. Gub. Kaliskiej d. 5 (17) Października r. b. z Illacyi w Wydziału I. wydanym powtórnie na dzień 9 (21) Listopada r. b. 1844 godzinę 10 z rana oznaczony został.
W Kaliszu d. 5 (17) Października 1844 r.
Fr. Salezy Wołowski Pisarz Tryb.

*nieczytelne, przypis autora bloga


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473) ulega następującym zmianom:
17) w § 1 p. IX. w gromadzie Brutus, oznaczonej liczbą 1, po słowach: „wieś Brutus" dodaje się „os. młyn. Kurzynoga".
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza