-->

piątek, 3 maja 2013

Krzyżówka

Spis 1925:
Krzyżówka, kol., pow. sieradzki, gm. Bartochów. Spisano łącznie z kol. Zagajew.

Krzyżówka, obecnie część wsi Zagajew w gminie Warta.

1965 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 96

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Józefie Ciemniaku, właśc. 3 dzies. 1910 sąż. z maj. Krzyżówka- Zagajew, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 11 czerwca 1923 r. i w tym dniu osoby interesowane winny się stawić w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 27

Notarjusz Wojciech Cybulski, w Kaliszu, obwieszcza o toczących się postępowaniach spadkowych po zmarłych:
4) Antonim Michalaku, właśc. działu ziemi Nr. 11, o pow. 3 dzies. 1910 sąż. ze składu maj. Krzyżówka—Zagajew, pow. sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 10 października 1927 r. w kancelarji rzeczonego notarjusza, dokąd winny stawić się osoby interesowane, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 91

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po:
2) Józefie Ciamciaku, właścicielu działki 4 ha 1468 mtr. kw., ozna­czonej Nr. 6, zapisanej pod Nr. 12 w dziale II wykazu hipotecznego ma­jątku Krzyżówka - Zagajew, powiatu sieradzkiego i współwłaścicielu działek Nr. Nr. 26 i 27 o obszarze 5 ha 5873 mtr. kw., zapisanych pod Nr. 19 w dziale II wykazu hip. majątku Chociszew, powiatu kaliskiego.

Termin do zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 20 maja 1932 roku w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
14. Zagajew, obejmującą: wieś Warta- Poduchowna, wieś Zagajew, kolonję Zagajew (składającą się z kolonji Rakówka, Siedlisko i Krzyżówka), majątek Zagajew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza