-->

piątek, 3 maja 2013

Klonówek

Taryfa Podymnego 1775 r.
Klonówek, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 9 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Klonowek, parafia jeziorsko, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Komorowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Klonówek, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Goszczanów, własność prywatna. Ilość domów 8, ludność 64, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Klonów,  folw. i Klonówek, wś i folw., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki, par. Jeziorsko, odl. 26 w. od Turku. Kl. folw. ma 4 dm., 92 mk., Klonówek folw. 3 dm., 35 mk., zaś Kl. wś 9 dm., 313 mk. Folwark Kl. v. Czerniaków, rozl. mr. 793, grunta orne i ogrody mr. 513, łąk mr. 7, lasu mr. 126, zarośli mr. 94, nieużytki i place mr. 53; bud. mur. 3, z drzewa 12, płodozmian 12-polowy; wś Klonów osad 15, z gruntem mr. 22. Folwark Klonówek albo Klonów Mały; podług wiadomości z r. 1866 rozl. ma wynosić około mr. 500; folwark ten w r. 1844 oddzielony został od dóbr Klonów v. Czerniaków; wieś Klonówek osad 19, z gruntem mr. 37.

Spis 1925:
Klonówek, wś i kol., pow. turecki, gm. Ostrów Warcki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 12, kol. 28. Ludność ogółem: wś 90, kol. 174. Mężczyzn wś 40, kol. 90, kobiet wś 50, kol. 84. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 90, kol. 174. Podało narodowość: polską wś 90, kol. 174.

Wikipedia:
Klonówek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1825

Akt 63.
30.08.1825
Franciszek Zbigniew Cezariusz Biernacki ur. 27.08.1825 w Klonówku
Ojciec: Wielmożny Józef Gabriel Biernacki, lat 50, pułkownik wojsk polskich, dziedzic Klonowa i Klonówka
Matka: Wielmożna Józefa z Komorowskich, lat 28
Świadkowie: Hipolit Dłużewski, lat 40, ekonom i Roch Szeleski, lat 40

Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1826

 Akt 33.
25.09.1826
22.09.1826 umarł w Klonówku Franciszek Zbigniew Cezariusz Biernacki, rok mający, syn WW Józefa Biernackiego pułkownika wojsk polskich i Józefy z Komorowskich, dziedziców dóbr Klonów

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 554

STAN
Junduszów Towarzystwa Ogniowego Wsiów w Królestwie Polskiém z Roku 1825.  

ROZCHOD z Roku 1825
Mieysce Pogorzeli Data Pogorzeli Summa przyznana
WOJEWODZTWO KALISKIE
Obwód Kaliski
Złote gr
Zielęcin 2 Stycznia 1825 5993

Golkow 15 Stycznia 1825 1500

Niemysłow 16/17 Lutego 1825 3418

Niemysłow 11/12 Marca 1825 1700

Klonowek 8/9 Kwietnia 1825 1500

Golkow 27 Kwietnia 1825 3500

Spedoszyn 2/3 Czerwca 1825 18500

Solmowek 26 Września 1825 1200

Spędoszyn 5 Listopada 1825 3400

Niemysłow 11 Grudnia 1825 150

Bronowek 19/20 Grudnia 1825 14000


Akta metrykalne (Parafia Jeziorsko) 1827


Akt 61.
30.07.1827
Tekla Świętosława Biernacka ur. 22.07.1827 w Klonówce
Ojciec: Jaśnie Wielmożny Józef Gabriel Biernacki, dziedzic dóbr Klonowa, prezes Dyrekcji Tow. Kredytowego, lat 52
Matka: JW Józefa Komorowska, lat 31
Świadkowie: Urodzony Karol Wolski, z Zakrzewa, lat 34 i Mateusz Lesiewicz, organista, lat 55

Dziennik Powszechny 1834 nr 198

Komornik Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra ziemskie Klonów, inaczey Czerniaków zwane, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewodztwie Kaliskiem położone, oprócz przyległey wsi Klonowa małego, czyli Klonówka, źadney inney przyleglości niemaiące, z wyłączeniem teyże przyleglości wsi Klonowa małego, czyli Klonówka w tymże Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położeney, w takiem ograniczeniu iak się znayduią, w Kancellaryi Reienta Powiatu Wartskiego W. Wawrzeńca Lubicz Janczewskiego, w mieście Warcie w dniu 30 m. i r. b. o godzinie 3ciey z południa, iako w terminie przez niego wyznaczonym na lat trzy, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. do tegoż dnia 1837 roku, przez publiczną licytacyą naywięcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu, wydzierzawione zostaną; dobra te były w posiadaniu dziedziczki, ceny więc dzierzawney iako teraz nieistnieiącey, podać nie można. Warunki pod któremi dobra wspomnione wydzierzawione zostaną, każdego czasu w Kancellaryi Reienta Powiatu Wartskiego, przed którym licytacya ma się odbywać, przeyrzeć można. w Kaliszu dnia 8 Lipca 1834 roku. Marcin Drzewiecki.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 7

Po nastąpionej śmierci Heliodora Krzyckiego właściciela schedy nie ozna­czonej, z większego kapitału 120000 zp. na dobrach Klonów, inaczej Czerniaków Klonowek czyli Klonów mały zwanych, w Powiecie Wartskim położonych, dla sukcessorów Honoraty z Zielonackich Komorowskiej w dziale IV. ad 3 hypotekowanego wypływającej, oraz wierzyciela summy 5000 złp. w Listach Zastawnych sposobem ostrzeżenia na schedzie Józefy z Komorowskich, z tego co wyżej kapitału 120000 złp. pochodzącej, w tymże Dziale IV. ad 3 ad a subintabulowanej ogłaszam wiadomość otwarcia spadku, z wyznaczeniem terminu do uregulowania takowego w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej, przedemną podpisanym Rejentem na dzień 8/20 Sierpnia r. b. i wzywam interessentów do tegoż spadku prawa jakie mieć mogących, iżby się w terminie tym z dowodami stawili pod
prekluzyą.
Kalisz dnia 28 Stycznia (9 Lutego) 1841 r.
Fr. Nowosielski Rej. Kanc. Ziem. G. K.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 34

(N. D. 745) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po nastąpionej śmierci Heliodora Krzyckiego właściciela schedy nieoznaczonej, z większego kapitału 120,000 złp. na dobrach Klonów, inaczej Czerniaków, Klonowek czyli Klonów mały zwanych w Powiecie Wartskim Gubernii Kaliskiej położonych, dla sukcessorów Honoraty z Zielonackich Komorowskiej w dziale IV. ad 3 hypotekowanego wypływającej, oraz wierzycielu summy 5,000 złp w listach zastawnych sposobem oztrzeżenia na schedzie Józefy z Komorowskich, z tegoż co wyżej kapitału 120.000 złotych polsk. pochodzącej, w tymże dziale IV. ad 3 ad a. subintabulowanej, ogłaszam wiadomość otwarcia spadku, z wyznaczeniem terminu do uregulowania takowego w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej przedemną podpisanym Rejentem na dzień 8 (20) Sierpnia r. b. i wzywam interessentów do tegoż spadku prawa jakie mieć mogących: iżby się w terminie tym z dowodami stawili, pod prekluzyą.
Kalisz d. 28 Stycznia (9 Lutego) 1841 r.
Fr. Nowosielski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 32

Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie władze nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby Molchiora Białoskorskiego dawniej dzierzawce wsi Klonowka w Pcie Wartskim, obecnie niewiadomego z pobytu, i przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się o oszustwo obwinionego, którego rysopis niewiadomy, ściśle śledziły, a następnie wyśledzonego Sądowi Poprawczemu odstawić zechciały.—

w Kaliszu dnia 15/27 Lipca 1842 r. S. P. Wąsowicz.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 46

Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Jnstancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaję do wiadomości, iż na żądanie Melanii z Krzyckich Psarskiej Józefa Psarskiego dziedzica dóbr Krempy żony, czyli obojga małżonków Psarskich w Krempie Pcie Radomskim mieszkających i Kazimierza Krzyckiego z własnych funduszów utrzymującego się w tejże wsi Krempie zamieszkanie mającego, za których Adam Mazurkiewicz Patron Trybunału, w interessie tym stawał; aktem zajęcia przez Marcina Drzewieckiego Komornika przy Trybunale tutejszym w dniach 23 Lutego (6 Marca) i następnych 1840 r. zdziałanym zajętą została na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia wieś folwarczna:
KLONOW MAŁY czyli KLONOWEK w Pcie Wartskim Ob: i Gub: Kaliskiej w gminie Klonów położona, a to łącznie z dobrami Klonów inaczej Czerniaków zwanemi, Albertyny Biernackiej panny nieletniej przy swoim opiekunie Honoryuszu Biernackim dziedzicu dóbr Szuliszewic w Szuliszewicach Pcie Wartskim mięszkającej, własna; obejmująca w sobie rozległości około morgi 299 prkt. 80 z borem i lasem około morg 60 mającym miary nowopolskiej, łącznie granice z dobrami Klonów czyli Czerniaków mająca grunta której należą do II III i IV klassy obecnie w posiadaniu Józefa Resler zostająca— akt zajęcia powyż powołany Xaweremu Majerowiczowi Wójtowi gminy Klonów dnia 24 Lutego (7 Marca) i Walentemu Ulatowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Ptu Wartskiego dnia 20 Marca (6 Kwietnia) 1840 r. wręczony w Kancellaryi Ziem. Gub. Kaliskiej w dn. 25 Marca (6 Kwietnia) 1840 r. a w Kancellaryi Pisarza Tr. w dniu 1/13 Kwietnia t. r. zaregestrowany został — Po przeprowadzeniu tej subhastacyi w terminie ostatecznego przysądzenia w dniu 10/22 Grudnia 1840 roku odbytym wyrabiający przedaż wyż wymienieni małżonkowie Psarscy i Kazimierz Krzycki wieś tę Klonów mały czyli Klonowek za summę zł. 65000 zalicytawali, kiedy jednak ciż niedopełnili warunków licytacyinych zatem na ich koszt i resico na żądanie Grzegorza Plucińskiego byłego Kapitana byłych Wojsk Polskich w Kaliszu mieszkającego, przez Stanisława Brzezińskiego Patrona Trybunału działającego, przedsięwziętą została resubhastacya tejże wsi Klonowa małego czyli Klonówka i po przejściu formalności wieś tę Józef Resler w dniu 7/19 Maja 1841go r. jako terminie ostatecznego przysądzenia za summę 60000 złtp. w listach zastawnych na własność zalicytował, a to przez swego obrońcę Franciszka Bielskiego Patrona w Kaliszu mieszkającego, kiedy i ten ostatni pluslicytant Józef Resler w wsi Klonowie małym inaczej Klonówku mieszkający, jak świadectwo podpisanego Pisarza Trybunału na dniu 10/22 Października 1842 r. wydane przekonywa że nieuczynił zadosyć warunkom licytacyjnym, zatem na domaganie się Stanisława Psarskiego dziedzica dóbr Łubny Jarosłej w tychże dobrach Pcie Wartskim zamieszkałego, od którego Hippolit Morawski Patron Trybunału tutejszego w Kaliszu mieszkający działa, wieś rzeczona Klonów mały, czyli Klonowek w drodze publicznej relicytacyi na koszt i rysico wyż rzeczonego Józefa Rezler na publicznej Audyencyi Trybunału tutejszego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń sprzedaną zostanie.—
Pierwsze ogłoszenie warunków relicytacyi na Audyencyi tegoż Trybunału w dniu 25 Listopada (7 Grudnia) 1842 o godzinie 10 z rana, a druga publikacya warunków przy której zarazem temczasowe przysądzenie odbędzie się w dniu 9/21 Grudnia 1842 r. nastąpi.—
Kalisz, dnia 15/27 Października 1842go r. F. S. Wołowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 158

(N. D. 3768) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
3, Józefa. Rezlur właściciela dóbr Klonówka w Okręgu Wartskim leżących;
(…) otworzył się spadek do uregulowania więc tych to spadkow, oznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem (…) co do 4 i 5 spadku na dzień 19 (31) Stycznia 1849 r.
Kalisz d. 24 Czerwca (6 Lipca) 1848 r.
J. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 98

(N. D. 2236) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
W dniu 17 (29) Stycznia r. b. na gruncie do wsi Klonówka należącym w gm. Klonów Ogu Wartskim położonym, pod lasem przy kominie zgorzałej chałupy, dostrzeżono nieżywego człowieka z imienia nazwisku ani pochodzenia niewiadomego około lat 60 mieć mogącego, wzrostu dobrego, twarzy ściągłej nosa krutkiego, oczu szarych, włosów krótko strzyżonych ciemno siwych, ubranego w kamizelkę modrą, kożuch stary, koszule lnianą i takież spodnie, i buty ordynaryjne.
Wzywa zatem kogo to dotyczeć może aby nam o imieniu nazwisku i pochodzeniu tego człowieka donieść zechciał.
Tyniec d. 19 (31) Marca 1855 r.
Sędzia Prezydujący, Radca Kollegialny,
Swierczyński.

Kaliszanin 1875 nr 60

Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu. Zawiadamia publiczność; iż prawnie zajęte w drodze egzekucji sądowej drzewo do Fajwla Engel należą­ce. jakoto: dęby, sosny i brzozy, drzewo w siągach dębowe, sosnowe, grabowe i inne szprychy i klepki dębowe, szwele dębowe i sosnowe, bale brzozowe i inne, deski, zrzyny, szkudły i t. p., począwszy od godz. 10 rano w dniu 28 lipca (9 sierpnia) rb. w lesie na terytorjum dóbr Klonowek gm. Ostrów Wartski, pow. Turekskim, w miejscu gdzie się takowe znajduje przez publiczną licyta­cję sprzedane będzie. A. Lubinkowski.


Kaliszanin 1876 nr 22

Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.

Zawiadamia publiczność iż w dniu 11 (23) marca r. b. o godzinie 10 zrana, sprzedawane będzie drzewo rożnego gatunku w boru do dóbr Klunowka należącego, w okręgu Wartskim powie­cie Turekskim położonego, a mianowicie szczapo­we w siągach: sosnowe, olszowe, dębowe, grabo­we i brzozowe, sosny stojące, wyrosłe kloce, le­żące sosnowe i dębowe, bale sosnowe i dębowe, gałęzie, szprychy brzozowe, klapki dębowe, szkudły i dom mieszkalny z drzewa wybudowany wraz z zabudowaniami, na kupno których pod­pisany wzywa. Fr. Rowecki.

Gazeta Kaliska 1902 nr. 223

D. 14 b. m. zatrzymano przybłąkaną kuckę. Odebrać można w Klonówku, poczta Warta, za udowodnieniem własności, zwrotem kosztów utrzymania i ogłoszeń.

Gazeta Kaliska 1905 nr 165

W d. 15 b. m. w majątku Klonówek zmarł obywatel ziemski ś. p. Anzelm Rudnicki przeżywszy lat 82.

Gazeta Kaliska 1905 nr 165

Ś. p. Anzelm Rudnicki herbu lis obywatel ziemski, po ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł dnia 15 czerwca 1905 r. w majątku Klonówek, przeżywszy lat 82. Eksportacja odbędzie się w Niedzielę dnia 18 czerwca r. b., o godz. 6-ej po południu do kościoła parafialnego w Jeziersku, pogrzeb w Poniedziałek dnia 19 b. m. na cmentarzu miejscowym. O czem zawiadamia Rodzina.


Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 23

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Marku Rudnickim, wierzyc. sumy 510 rb. 21 kop., zabezpiecz, na os. Klonówek A., pow. tureckiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 27 czerwca 1925 r., w którym to dniu osoby interesowane winny stawić się w tymże wydziale hipotecznym i zgłosić swoje prawa, pod skut­kami prekluzji.


Gazeta Świąteczna 1925 nr 2296

Antoni Jaworski z Klonówka, gminy OstrowaWartskiego, wzięty do wojska rossyjskiego Jako zapasowy w r. 1914, dotychczas nie dał znaku życia o sobie. Kto wie o miejscu jego pobytu, lub był przy jego śmierci, raczy łaskawie zawiadomić Ks. Proboszcza parafji Jeziorska, poczta Warta. 

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 97

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Wyganowski, obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostały otwarte postę­powania spadkowe:

2) Antoniego i Wiktorji małż. Kesner, właścicieli reszty działki Kr. 3, zapisanej w II dziale wykazu hipot. maj. Klonówek, powiatu turec­kiego pod Nr. 10 (...).
Termin zamknięcia postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 18 czerwca 1930 roku i w dniu tym osoby w spadku zainteresowane winny stawić się w kancelarji notarjusza Karola Wyganowskiego w Kaliszu.

Echo Tureckie 1930 nr 11

Zaginęła książeczką wojskowa roczn. 1898, wydana przez P.K U. Kalisz na Imię Stanisława Rosiaka, m. wsi kol. Klonówek.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 88

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
3) Antoninie Frątczak, współwłaścicielce działki gruntu Nr. 13 z majątku Klonówek, powiatu tureckiego, o pow. 11 ha 89 mtr. kw.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 6 maja 1931 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzow­ego w Kaliszu.

Echo Sieradzkie 1931 2 grudzień

Z SĄDU.
Sąd Grodzki w Sieradzu na sesji wyjazdowej w Złoczewie skazał: (...)
Franciszka Węgrowskiego z Klonówki za fałszywe zameldowanie o napadzie na niego z bronią w ręku przez Szymochę Piotra Sąd skazał na 3 dni aresztu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Ostrów-Wartski dzieli się na gromady:
4. Klonówek, obejmującą: kol. Klonówek, wieś Klonówek i os. Klonówek A.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 29

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postę­powania spadkowe po zmarłych:

1) Piotrze Urbańczyku, właścicielu działek gruntu z majątku Klonówek, pow. tureckiego, Nr. 16, o obszarze 11 ha 4772 metrów i Nr. 26, o obszarze 5 ha 5987 metrów;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 18 października 1933 roku, w kancelarji notarjusza Stani­sława Bzowskiego w Kaliszu.

Echo Łódzkie 1937 wrzesień

POŚCIG NA ROWERACH , ujęcie dwu przestępców. 

Sieradz, 4. 9.-Po dłuższej obserwacji i wywiadach straż graniczna w Sieradzu wspólnie z brygadą straży skarbowej idąc po śladach natknęła się we Stawiszcze, gm. Męka pod Sieradzem na 2-ch nieuchwytnych dotąd przemytników Rompla Stanisława, zam. we wsi Paprotnia, gm. Zapolice, pow. łaski i Antoniego Kieszczyńskiego, zam. w Klonówku, gm. Ostrów Warcki, pow. Turek. Gdy przemytnicy zauważyli zbliżających się strażników rzucili się do ucieczki na rowerach. Ponieważ strażnicy również posiadali rowery rozpoczęła się szalona gonitwa. Po przejechaniu kilku kilometrów ujęto najpierw Rompla, a następnie Kieszczyńskiego. Znaleziono przy nich 4 kg. sacharyny kryształowej w oryginalnym opakowaniu. W czasie rewizji w zagrodzie Rompla znaleziono 2 litrowe butelki napełnione sacharyną zakopane w ziemi. Obu osadzono w więzieniu w Sieradzu.Echo Tureckie 1939 nr 17

Z Jeziorska
Subskrypcja Pożyczki Obrony Przeciwlo­tniczej w niektórych okolicach naszych wsi, idzie trochę za ciężko. Dla tych którzy się ociągają jeszcze i patrzą na innych o wie­le biedniejszych od siebie, a jednak zdobywających się na ofiary i godny uznania czyn, niech posłużą za przykład ci od któ­rych trudno było oczekiwać takiego wyso­kiego poczucia obywatelskiego i patrioty­cznego na jakie się zdobyła służba folwarczna niektórych majątków ziemskich w gm. Jeziorsko.
Na czele więc jak dotąd w pierszych szeregach maszerujących do kas i subskry­bujących pożyczkę, kroczą robotnicy rolni maj. Mikołajewice którzy podpisali 9 de­klaracji na bony 20-to zł. ogólnie na 180 zł., za ich śladem postępuje służba folwar­czna z maj. Zakrzew która zadeklarowała ogólnie pożyczkę na 120 zł.
Takie wysoce obywatelskie stanowisko służby folwarcznej, zawdzięczyć należy w dużej mierze ich chlebodawcom pp. Mazurkiewiczostwa z Mikołajewic i pp. Łu­bieńskim z Zakrzewa którzy przyrzekli służbie ułatwić spłatę zadeklarowanych po­życzek.
W Zakrzewie zorganizowaniem służby do tej sprawy przyczynili się znacznie p. Skiwscy z Zakrzewa.
Na specjalne podkreślenie i wyróżnienie zasługuje jeden z bezrobotnych mianowi­cie, Wojciech Janiak ze wsi Zakrzew który pierwszy zadeklarował nabycie 20 zł. bonu pożyczki.
Do gromad które wzorem mogą być dla innych miejscowości drobnych rolników za­liczamy wsie: Miłkowice, Maszew, Probo­szczowice, Grzybki i Cielce. Pozostałe zaś wsie; a w szczególności takie zamożniej­sze gromady jak Strachanów, Klonówek, a także i wieś Zakrzew nie pozwolą się chyba wyprzedzić tym biednym robotni­kom folwarcznym, a czas jeszcze jest do naprawienia dotychczasowej swojej ostro­żności i wstrzęmięźliwości. Po 5 maja r.b. bowiem zaczniemy ogłaszać publicznie na­zwiska tych którzy mogli a jednak nie zdo­byli się na zadeklarowanie pożyczki w ta­kiej wysokości jak odpowiada ich zamo­żności.


Gminny Komitet Pż Obr. Przeciwl.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza