-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Kopanina

Słownik Geograficzny:  
Sokół,  wzgórze na obszarze wsi Witowa, pow. sieradzki, par. Burzenin. 

Spis 1925:
Kopanina, kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 27. Ludność ogółem: 170. Mężczyzn 85, kobiet 85. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 170. Podało narodowość: polską 170.

Wikipedia:
Kopanina-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Witów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Kopanina (Fol. Kopanina czyli Sokół) 1839 r.


1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 54


Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
15) Stanisławie Ługowskim, współwłaśc. 10 mórg gruntu z maj. Kopanina, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 29 stycznia 1923 r. i w tym dniu osoby interesowane winny się stawić w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Ziemia Sieradzka 1930 lipiec

W dn. 4 lipca 1930 r. około g. 13-ej wybuchł pożar w lesie należącym do Wł. Żbika, zam. we wsi Prażmów, gm. Majaczewice, pow. Sieradzkiego, podczas którego spaliło się 1/8 ha lasu, wartości 75 zł. W czasie pożaru wypadku z ludźmi żadnego nie było. Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenia to pożar wzniecił w lesie Antoni Kluska, lat 11, zamieszkały we wsi Sambórz, gm. Majaczewice, który przez lekkomyślność podpalił suchy krzak jałowcu i potem nie mógł ognia ugasić. Ogień w lesie ugasili nadbiegli mieszkańcy wsi Kopanina, gm. Majaczewice.

Echo Sieradzkie 1932 8 lipiec

ZNOWU GRADOBICIE W POW.
SIERADZKIM.
W tych dniach nad południową częścią powiatu przeciągnęła burza połączona z gradobiciem, która wyrządziła wiele szkód w zasiewach, oziminach, warzywach, sadach i t. p.
Szczególnie burza dała się we znaki na terenie gminy Barczew i Majaczewice we wsiach Barczew, Świerki, Będków, Strzałki, Kopanina i Witów.
Grad zajął przestrzeń szerokości półtora kilometra, długości ponad 10 klm.
O spustoszeniach, jakie poczynił grad świadczy fakt, że w samym tylko majątku Niechmirów, grad zniszczył cały dobytek wyrządzając szkód na 70—80.000 zł.
Nadto ofiarą gradu padło bardzo dużo dzikiego ptactwa.
W nocy z 2 na 3 b. m. około godz. 1. padał grad i w Sieradzu nie poczynił jednak szkód.

Echo Sieradzkie 1933 27 styczeń

Z SALI SĄDOWEJ.

Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał sprawę Antoniego Siwiaszczyka z kol. Kopanina gm. Majaczewice oskarżonego o pobicie teścia swego Józefa Krędzla. Sąd skazał Siwiaszczyka na 6 miesięcy więzienia.(...)

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
19. Witów, obejmującą: kolonję Kopanina, kolonję Samborze, wieś Witów, folwark Witów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza