-->

poniedziałek, 13 maja 2013

Podkowa

Słownik Geograficzny:  
Podkowa,  por. Karolina.

Podkowa 1930 r.


1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 84a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 30 lipca 1923 r.
5049 "Jan Kowalski", sklep spożywczy we wsi Podkowa, gm. Tokary, star. Tureckiego; właśc. Jan Kowalski, zam.—tamże.

Echo Tureckie 1926 nr 47

Dwa Posiedzenia Wydziału Powiatowego w Turku.
Z dnia 31 sierpnia 1926 roku
(...) Ze spraw gminnych rozpatrzono następujące:
Uchylono dla braku uzasadnienia uchwałę rady gminy Goszczanów w sprawie przyłączenia należących obecnie do gm. Tokary wsi Podkowa — Karolina i Olendry Lipicze do gm. Goszczanów: Za­twierdzono uchwały zgromadzenia gm. Biernacice o pobieraniu 2 pr. za przetrzymywa­nie samoistnych podatków gminnych i skła­dki na uiszczenie kosztów kuracyjnych. Za­twierdzono projekt klasyfikacji ziemi w kol. Ostrów—Wartski tejże gminy.


Echo Tureckie 1928 nr 35

Wypadki:
Z gminy Tokary
Duża ilość pożarów.
Przez całe ubiegłe 10 lat nie było w gminie Tokary tyle pożarów jak w roku bieżącem. Bo oto w dniu 2. VI. 1928 r. spłonę­ło w Kaszewie 3 domy stanowiące własność Jana Jagieły, Wiktorji Chypś i Józefa To­malaka.
W dniu 19. VI. 1928. r. spłonęła we wsi Podkowa stodoła i obora należąca do Józe­fa Zabawy. — W dniu 9. b. m. spłonęła od pioruna stodoła z całem sprzętem żniwnem, oraz sterta żyta we wsi Ziemięcin u Macie­ja Marciniaka.
W dniu 2. b.m. o godzinie 9 rano spło­nął w Głuchowie dom dróżnika Fr. Szajrycha, i tegoż dnia po południu spłonął w kol. Lipicze Ol. dom Antoniego Misia. Pierwsze dwa pożary powstały z niewiadomych przyczyn; drugi od pioruna, a dwa ostatnie z po­wodu nieostrożnego obchodzenia się z og­niem.
W dużem stopniu przyczyniła się do tych pożarów trwająca od dłuższego czasu susza.

Pogorzelcy znajdują się w rozpaczliwem położeniu, gdyż na odbudowę nie mają go­tówki, a pożyczki też nigdzie nie mogą uzy­skać. J. Szukała.


Echo Tureckie 1928 nr 41

Uruchomienie Kasy gminnej pożycz­kowo—oszczędnościowej w gminie Tokary.
W dnia 26 września r.b. została urucho­miona nowa kasa gminna pożyczkowo— oszczędnościowa w gminie Tokary. Z chwi­lą uruchomienia tej kasy, zaistniało ich już w powiecie ogółem 16. Kasy gminne przy­noszą drobnemu rolnictwu poważne ułatwie­nia kredytowe i przyczyniają się w znacz­nym stopniu do obniżenia stopy procento­wej od pożyczek na wsi. W kasie Tokar­skiej na początek w dniu jej otwarcia, któ­re nastąpiło w obecności i pod kierowni­ctwem inspektora samorządowego p. Glądały, wydano 26 pożyczek, a mianowicie: 3 po 200 zł., 17 po 100 zł. i 6 po 50 zł. Zgłoszeń o pożyczki było 95 na ogólną sumę około trzydziestu tysięcy, wobec cze­go Zarząd Kasy wystąpił do Państwowego Banku Rolnego o udzielenie kasie 20—tu tysięcy pożyczki krótkoterminowej.

Skład Zarządu Kasy stanowią prezes p. Stanisław Felisiak ze wsi Podkowa, Skarb­nik p. Wawrzyniec Serafiński z Tokar i członek—rachmistrz sekretarz gminny p. Wacław Janecki.


Echo Tureckie 1932 nr 19

Z Sądu.
Śmiertelny strzał.
Stanisław Felisiak, posiadając we wsi Podkowa, gm. Tokary gospodarstwo rolne, zdala mieszkał od innych osiedli. Odosob­nienie to pociągało za sobą konieczność wzmożenia czujności nad pieczą mienia Fe­lisiaka. Ten ostatni słysząc którejś nocy przeraźliwe ujadanie psów, wziął fuzję, wy­szedł w podwórze i kiedy się udał furtką za stodołę, spostrzegł dwóch nieznanych mu ludzi, z których jeden już napełniał worek kartoflami. Felisiak, orjentując się, że ma do czynienia ze złoczyńcami, którzy przyszli rabować własność jego, pod wpływem przerażenia i strachu, strzelił z fuzji w kierunku osobnika biorącego ziemniaki, poczem w obawie zemsty powrócił szybko do domu. Z nastaniem dnia okazało się, że mieszkańcy tejże wsi Podkowa Franciszek Magaj i Marjan Latański wybrali się na kradzież do zabudowań Felisiaka i ten strze­lił do Magaja. Po kilku godzinach Magaj w silnych męczerniach życie zakończył, a przeciwko Felisiakowi wszczęta została spra­wa karna w Sądzie Grodzkim w Turku z art. 459 K. K. Urząd Prokuratorski w Ka­liszu domagał się kary więziennej, oskarża­jąc Stanisława Felisiaka o to, że w nocy z 16 na 17 maja 1931 r. w celu pozbawienia życia wystrzelił z broni palnej do Franciszka Magaja, który dopiero co ukradł jego kartofle, powodując Magajowi znaczny upływ krwi, następnie zahamowanie czyn­ności serca i płuc, wreszcie i śmierć tegoż.
Na rozprawie sądowej w dniu 28 kwiet­nia 1932 r. oskarżyciel publiczny, zast. ko­mendanta posterunku w Turku p. Ilko, wy­jaśniając szczegółowo przebieg zajścia, po­pierał oskarżenie.
Podsądny Felisiak przyznał się do winy z całą szczerością. zaznaczając, że ze wzglę­du na to, iż mieszka na uboczu zdala od innych gospodarzy, stale okradali go różni złoczyńcy, wskutek czego krytycznej nocy zdenerwowany ujadaniem psów, czując że znów rabują mu majątek, a jednocze­śnie obawiając się napadu osobistego, wy­szedł z domu z nabitą fuzją i dał strzał w kierunku złodzieja. Uczynił to nie w celu pozbawienia życia, a dla ratowania siebie i swego dobytku.
Sąd Grodzki w Turku, zważywszy że jak wynika z całokształtu sprawy Felisiak do­konał zabójstwa Magaja, przy przekrocze­niu obrony koniecznej, skazał oskarżonego na 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem wykonania kary na przeciąg lat 5.
Felisiak dotychczas karany nie był i opinję ma człowieka uczciwego, co wpły­nęło w dużej mierze na zastosowanie okoliczności łagodzących przy wymierzeniu kary, jednakże na przyszłość powinien pamiętać, że nie wolno mu robić użytku z broni pal­nej, nawet w wypadku bezprawnego zama­chu na jego własność.

W imieniu oskarżonego Felisiaka wystę­pował p. obrońca Cielecki z Turku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Tokary dzieli się na gromady:
10. Karolina, obejmującą: wieś Karolina, wieś Podkowa, kol. Lipicze A.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1935 nr 24

Ładny ptaszek.

W pierwszych dniach czerwca policja pań­stwowa z Goszczanowa i Jeziorska wykryła we wsi Podkowa, gm. Tokary pow. Turec­kiego tajną gorzelnię, prowadzoną przez Walka Kosa. W życie tego „przemysłowca" odnaleziono ukryty kompletny aparat do pę­dzenia spirytusu, a u jego sąsiadów zaś około 4 l. „samogonki", pochodzącej z Kosowej fabryczki. Kos za niezdrową konku­rencję z Państ. Mon. Spir. zostanie pociąg­nięty przed kratki sądowe.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.


 Orędownik 1935 nr. 138 bisBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza