-->

niedziela, 5 maja 2013

Kołodziejowizna

Spis 1925:
Kołodziejowizna, kol., pow. wieluń, gm. Starzenice. Spisano łącznie z wsią Kraszkowice.

Kołodziejowizna, obecnie część wsi Kraszkowice w gminie Wierzchlas.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 40

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Moszku Glücksmanie, współwłaœc. majątków: Poprężniki, pow. Tureckiego i Bolków, Chojny i reszty folwarku Kołodziejowizna, pow. Wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 5 grudnia 1921 r., w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 28

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, z siedzibą w m. Kaliszu przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 12 czerwca 1931 roku, o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawany będzie dział ziemi, położony w kol. Kołodziejewizna Nr. 1, pow. wieluńskiego, oznaczony Nr. 18, powierzchni 3 dzies. 230 sąż. ziemi ornej obsianej ży­tem, w czem 1/4 morga lasu, należący do Andrzeja i Marjanny małżon­ków Kleszcz.
Powyższy dział ziemi w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Ka­liszu, prawo własności zapisane jest czystym wpisem na imię powyżej wymienionych m. Kleszcz, obciążony jest długami na sumę 277 rb. 99 kop. i 7500 zł. z rygorami zapisanemi w dziale III wyk. hip., sprze­dany będzie w całości wg. protokółu zajęcia z dnia 28 czerwca 1930 r., na żądanie Franciszka Lewandowskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy 8000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10%.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIV. Obszar gminy wiejskiej Starzenice dzieli się na gromady:
4. Kraszkowice, obejmującą: kol. Kraszkowice-Dąbrowę, kol. Kraszkowice-Kołodziejowiznę, wieś Kraszkowice, folw. Kraszkowice, leśniczówkę Krzeczówek, folw. Ludwinę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza