-->

niedziela, 5 maja 2013

Kochlew

Rosin:
KOCHLEW- (1266 Kochlewo, Chochlew, Chochlow) 14 km na E od Wielunia. 1. 1266 terra Rudensis (PW 7, 48); 1511 pow. wiel. (ŹD 211); 1520 par. Wierzchlas (Ł 2, 96).2. 1425 ustalenie granic na Warcie między K. i Drobnicami (Wp 423); 1545-46 ustalenie granic między Kamionem i K. (MS 4, 22171, 22517).3. 1511 – 20 ł.; 1518, 1553 – 2 ł.; 1552 – 4 kmieci, młyn, nowa piła (ŹD 211, 291).4. 1266 Bolesław Pob. nadał Ubysławowi s. Langnicza Rębielice, Parzymiechy i K. z rz. Wartą i wszystkimi uprawnieniami wg pr. pol. i niem. do budowania miast, młynów, przewozów, łowiectwa, górnictwa oraz imm. gosp. i sąd (PW 7, 48-49); 1471 Andrzej z Wierzchlasu sprzedał 1/2 K. z lasem Krzeczów mieszczanom wiel. za 95 grz., gdyby okazało się, że 1/2 sołectwa w K. nie należy do niego, to da 1/2 sołectwa w Kraszkowicach (AGd 3590); 1520 dzies. 2 rączki miodu prep. wiel. (Ł 2, 96); 1529, 1537 mieszczanie wiel. dali Janowi Gaszyńskiemu za wójtostwo w Wieluniu m.in. 1/2 K. (AGd 6815; Man 188, 54); 1552 Wierzchlejskich (ŹD 291).6. 1496 młyn (GW 2, 17); 1557 kuźnica (GW ins. 10, 217).7. 1462-1546 AC 2, 827; MS 4, 22172, 22518.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Chochlew, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 23 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kochlow, parafia wierzchlas (wierzchlas), dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Psarski, pods. ostrze.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kochlów osada, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Wierzchlas, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 94, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kochlów papiernia, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Wierzchlas, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 8, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:
Kochlew  al. Chochlew (od tego źródłosł. co i Chechło), wś włośc. pow. wieluński, gmina Mierzyce, par. Wierzchlas, o 2 i pół mili od Wielunia, u podnóża wysokich wzgórz lesistych na prawem porzeczu Warty, była przynależność dóbr Krzeczów, ma 22 dm., 175 m., 10 włók roli włośc. Nad samą Wartą papiernia (Chochlewska) piętrowa, wyrabiająca bibułę i tektury, z osadą i rolą 2-włókową, do której należy także młyn Łyk na przeciwległym brzegu z zaroślami. Papiernia w kilkunastoletnim sporze sądowym z dworcem krzeczowskim o utrzymywanie grobli. Na jednem ze wzgórz leśnych po nad wsią odsep piasku, w którym znajdują urny; jest to zapewne cmentarzysko pogańskie. Ob. Krzeczów. W XVIII w. K., Kraszkowice i Krzeczów w ziemi wieluńskiej należały do Bronikowskich.

Spis 1925:
Kochlew, wś, pow. wieluń, gm. Mierzyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 42. Ludność ogółem: 292. Mężczyzn 145, kobiet 147. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 283, mojżeszowego 9. Podało narodowość: polską 292.

Spis 1925:
Kochlew (Jarząb), os. mł., pow. wieluń, gm. Mierzyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 19. Mężczyzn 11, kobiet 8. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 19. Podało narodowość: polską 19.

Wikipedia:
Kochlew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wierzchlas. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Wieś, w której jest ok. 40 zagród, położona na prawym brzegu Warty, 2 km na północ od Krzeczowa. Między tymi wsiami brzeg rzeki tworzy wysoką skarpę, z której roztacza się piękna panorama na płynącą w dole Wartę. Jest tu stary drewniany młyn (dawniej wodny) oraz przydrożna kapliczka z figurą św. Jana Chrzciciela, przyniesiona ongiś przez powódź. Miejscowość rozkwita w okresie letnim, kiedy w Kochlewie pojawiają się liczni turyści, zamieszkujący osiedla domków letniskowych nad brzegiem Warty. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisany jest obiekt:• młyn wodno-elektryczny, 1928, nr rej.: 341 z 6.10.1986

1992 r.

Gazeta Warszawska 1825 nr 72

Zawiadomić mam honor Szanowną Publiczność, iż w dniu 24 Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana począwszy, w Kancellaryi Notaryiusza publicznego Powiatu Wieluńskiego w mieście Obwodowym Wieluniu przed tymże Notaryiuszem W. Franciszkiem z Lisca Lisieckim, przez publiczną licytacyią z mocy tytułu urzędowego folwarku Kochlow zwanego, w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskiem położonego, do Dóbr Krzeczowa przynależnego, a do sukcessorów niegdy Jana Wagenbuchlera prawem dziedzictwa należącego, na satysfakcyią wierzyciela hypotecznego zaiętego, dwie papiernie, młyn wodny o iednem kole na rzece Warcie wystawiony z wszelkiemi rekwizytami potrzebnemi, piłę od rznięcia drzewa w sobie obeymuiącego, ze wszystkiemi zabudowaniami, przynależytościami, łąkami, gruntami, inwentarzem na 3 lata, poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. wydzierżawienie nastąpi; cena zaś dzierżawna od summy zł: 1500 na licytacyi zaczynać się będzie. — Wieluń dnia 27 Kwietnia 1825 roku.
Tadeusz Musiałowicz Komornik Sądowy Powiatu Wieluńskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 11

Po raz 1. Komornik przy Sądzie Pokoiu Powiatu Wieluńskiego.
Czyni wiadomo, iż papiernia Kochluw składaiąca dwie papiernie, młyn o iednem kole, z wszelkim zabudowaniem (wyiąwszy piły wodney) z naczyniami i porządkami do prowadzenia papierni potrzebnemi z gruntami i łąkami do teyże należącemi w Gminie Krzeczów w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskim położona w dniu 4 m. Maia 1831 r. przed W. Franciszkiem z Lisca Lisieckim Rejentem Ptu. Wieluńskiego lub prawnym iego zastępcą w kancellaryi tegoż poczynaiąc od godziny 10 z rana, w trzechletnią dzierżawę od dnia 24 Czerwca 1831 r. zacząć, a w dniu i miesiącu tymże samym 1831 r. ukończyć się maiącą, wypuszczoną zostanie.

Cena dzierżawna roczna łącznie z czynszem dominialnym przez teraźnieyszych współdzierżawców prócz podatków płacona wynosi 4,200 złp. — warunki licytacyine, pod iakiemi taż papiernia wypuszczoną zostanie u Wgo. Reienta lub prawnego iego zastępcy, wczasie prawem oznaczonem przeyrzane bydź mogą. — Wieluń dnia 23 Lutego 1831 r. Jgnacy Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 120

Komornik Sadowy Powiatu Wieluńskiego.
Ogłasza publiczności, iż dwie papiernie i młyn wodny we wsi Kochlowie, Gminie Krzeczów, Powiecie Wieluńskim, Gubernii Kaliskiej, po nad rzeką Wartą położone, drogą publicznej licytacyi, przed Rejentem Powiatu Wieluńskiego, W. Antonim Kowalskim, w jego Kancellaryi, w mieście Wieluniu, w dniu 18 (30) Czerwca r. b., poczynając od godzinу l0tej z rana odbyć się mianą, wydzierżawione zostaną na lat trzy po sobie idące, poczynając od dnia 21 Czerwca r. b., a to pod warunkami u tegoż Rejenta znajdującemi się. Cena dzierżawna rocznie zaczynać się będzie od summy złp. 1,800.
w Wieluniu d. 30 Kwiet. (12 Maja) 1838 r.
Walenty Siwik.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 6

Wydział Skarbowy, Sekcya Dóbr i Lasów Rząd.
RZĄD GUBERNIALNY KALISKI.
4634/2485. W wykonaniu Reskrypta Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu z daty 28 Grudnia (9 Stycznia) 1838/9 Nro. 1762 podaie do powszechney wiado­mości iż na czasowe oddnia 1 Lipca r. b. wydzierżawienie dóbr na rzecz Skarbu Królestwa skonfiskowanych odbywać się będzie w terminie dnia 23Lutego (7 Mar­ ca r. b.publiczna licytacya w Biórze Rządu Gubernialnego w Kaliszu na Sali zwykłych posiedzeń od godziny pierwszey z południa od Summy za Praetium fisci poniżey wyszczególnionych a mianowicie:
1. Na lat sześc pro 1839/45. Dobra Krzeczow w Obwodzie Wieluńskim poło­żone w 1/4 części skonfiskowane do których należą:
a) Wsie: Krzeczow, Kochlow i Mokre,
b) Czynsze w gotowiznie Złtp. 4,019 gr. 8 wynoszące łącząc w to i z Młyna wodnego kanon.
c) Mostowe i obroczne w Krzeczowie.
d) 30 dymów wieyskich w naiem puszczonych.
e) Folwarki: Krzeczow, Kochlów i Broników.
f) Propinacya czyli wyszynk Piwa i Wódki w całych dobrach a mianowicie w karczmach wsiach Krzeczowie, Kochlowie, Mokrem i na Pustkowiu Jarząb.
g) Rybołustwo wrzecze Warcie w całym territorium dóbr tudzież.
h) Małe Polowanie na gruntach w całych dobrach.
Licytacya rozpoczynać się będzie od Summy Złt. 9595. 17 rocznie za Praetium ustonowioney po potrąceniu niż podatków i ciężarów gruntowych oraz procentów 5/100 na utrzymanie budowli folwarcznych, tyleż na losowe wypadki 4/100 na utrzynanie Woyta Gminy 2/100 na utrzymanie Mostów, Baryer, Dróg, Grobel, i t. d. (...).
A. Każdy maiący chęć licytowania obowiązany przed przystąpieniem do Licytacyi złożyć Vadium wyruwnywaiące iedney czwartey części Summy za Praetium do Licytacyi podaney, utrzymuiący się zaś przy Licytacyi zaraz po iey ukończeniu Vadium to skompletować winien do wysokości 1/4 części summy zalicytowaney.
B. Każdy pretendent do dzierżawienia powyższych dóbr zgłaszaiący się winien złożyć dowód kwalifkacyiny Postanowieniem Księcia Namiestnika Królewskiego z daty 24 Stycznia 1818 r. przepisany.
O innych zaś warunkach Kontraktowych w Biórze Sekcyi dóbr w Rządzie Gubernialnym w godzinach służbowych wiadomość mieć można.
Kalisz dnia 12/24 Stycznia 1839 r.
p. o. Gubernatora Cywilnego

NIENIEWSKI. Sekr. Jlny Przedpełski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 29

(N. D. 566.)—Rząd Gubernialny Kaliski.
W wykonaniu Reskryptu Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu z d. 28 Grudnia (9 Stycznia) 1838/9 r. Nro 1762, podaje do powszechnej wiadomości, iż na czasowe od 1 Lipca r. b. wydzierżawienie dóbr na rzecz Skarbu Królestwa skonfiskowanych, odbywać się będzie w terminie dnia 23 Lutego (7 Marca) r. b. publiczna licytacya w biurze Rządu Gubernialnego w Kaliszu na sali zwykłych posiedzeń od godziny 1szej z południa od summy za praetium fisci poniżej wyszczególnionych, a mianowicie:
1. Na lat 6 pro 1839/45 dobra Krzeczów w Obwodzie Wieluńskim położone, w 1/4 części skonfiskowane, do których należą:
a) Wsie Krzeczów, Kochlów i Mokre.
b) Czynsze w gotowiznie złp. 4019 gr. 8 wynoszące, łącząc w to i z młyna wodnego kanon.
c) Mostowe i obroczne w Krzeczowie.
d) 30 dymów wiejskich w najem puszczonych.
e) Folwarki: Krzeczów, Kochlów i Broników.
f) Propinacya czyli wyszynk piwa i wódki w całych dobrach, a mianowicie w karczmach wsiach Krzeczowie, Kochlowie, Mokrem i na pustkowiu Jarząb.
g) Rybołowstwo w rzece Warcie w całem territorium dóbr, tudzież
h) Małe polowanie na gruntach w całych dobrach.
Licytacya rozpoczynać się będzie od summy złp. 9595 gr. 17 rocznie za praetium ustanowionej, po potrąceniu już podatków i ciężarów gruntowych, oraz procentów 5/100 na utrzymanie budowli folwarcznych, tyleż na losowe wypadki, 4/100 na utrzymanie Wójta Gminy i 2/100 na utrzymanie mostów, baryer, dróg, grobel i t. d.
(…) Warunki główniejsze są następujące:
A. Każdy mający chęć licytowania obowiązany przed przystąpieniem do licytacyi złożyć vadium wyrównywajęce w 1/4 części summy za praetium do licytacyi podanej, utrzymujący się zaś przy licytacyi zaraz po jej ukończeniu vadium to skompletować winien do wysokości 1/4 części summy zalicytowanej.
B. Każdy pretendent do dzierżawienia powyższych dóbr zgłaszający się winien złożyć dowód kwalifikacyjny postanowieniem Xięcia Namiestnika Królewskiego z daty 24 Stycznia 1818 r. przepisanej.
O innych zaś warunkach kontraktowych w biórze Sekcyi dóbr w Rządzie Gubernialnym w godzinach służbowych wiadomość mieć można.
w Kaliszu dnia 12 (24) Stycznia 1839 r.
p. o. Gubernatora Cywilnego,
Nieniewski
Sekretarz Jlny, Przedpełski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 17

LISTY GOŃCZE.
(Ν. D. 314) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wieluńskiego.  
Zawiadamiając wszelkie Władze tak cywilne jak i wojskowe do których przestrzeganie porządku publicznego i bezpieczeństwa w kraju należy, że z tutejszego Domu Badania zbiegli następni aresztanci:  
W nocy z d. 3 na 4 b. m. i r. przez wyłamanie muru z więzienia zbiegli:
2. Jan Góra lat 44 mający, wyznania ewangelickiego, rodem z wsi Szymankowa w Szląsku, mieszkał ostatnio w wsi Kochlowie Gminie Krzeczów, wzrostu średniego, budowy ciała szczupłej, twarzy ściągłéj, nosa ściągłego, włosów ciemno-blond, czoła niskiego, oczów piwnych, znaków szczególnych niema żadnych. Ubrany w kożuchu białym, kamizelce sukiennej granatowej, na dwa rzędy mosiężnych guzików zapisanej, spodniach i koszuli płuciennych białych; chustce na szyi białej, czapce okrągłej z baranka czarnego, buty ma na nogach dobre.
3. Jan Góra lat 17 mający, ewangelik, syn powyższego, wzrostu średniego, budowy szczupłej, twarzy nieco okrągłej, ust średnich, nosa ściągłego, oczów siwych, czoła niskiego, włosów ciemno blond, znaków szczególnych żadnych, ubrany w kożuchu białym przy kołnierzu czarnym, kamizelce sukiennej granatowej na dwa rzędy mosiężnych guzików zapinanej, koszuli i spodniach płóciennych białych, czapce granatowej сzworograniastéj z czarnym barankiem, buty ma nogach dobre. Obadwa o kradzieże obwinieni  
(...) Wzywa więc wszelkie Władze, aby na tychże w obrębach swych jurisdykcyi baczne oko zwrócic, tychże ściśle śledzić i wrazie ujęcia pod ścisłą strażą najbliższemu Sądowi odstawić raczyły.  
Wieluń d;. 27 Grudnia (8 Stycznia) 1844j5.
Sławianowski. Podsędek.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 270

(N. D. 6635) Pisarz Trybunału Cywilnego I-ej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Edwarda Selle właściciela Papierni w gminie Wojcin Okręgu Wieluńskim, tamże w Papierni zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego przedmiotu u Franciszka Nowickiego Patrona Trybunału Kaliskiego, w Kaliszu mieszkającego, do popierania tej subhastacyi ustanowionego Obrońcy, obrane mającego; aktem zajęcia przez Walentego Siwik Komornika przy Sądzie Pokoju O-gu Wieluńskiego w dniu 4 (16) Czerwca 1856 r sporządzonym, zajętą została
NIERUCHOMOŚĆ,
to jest dwie Papiernie i Młyn wodny nad rzeką Wartą, z gruntami, łąkami, budynkami, do nich należącemi, we wsi Kochlewie, gminie Krzeczów, parafii Wierzchlas, w Okręgu i Powiecie Wieluńskim, Gubernii Warszawskiej położona, a do sukcessorów niegdy Jana Wagenbüchlera, to jest Leopoldyny z Wagenbüchlerów Karola Rejcherta żony, czyli obojga małżonków Rejchertów i Maryanny z Wagenbüchlerów pierwszego ślubu Kindlerowej, powtórnego Malińskiej wdowy należąca, składająca się:
1. Z domu mieszkalnego, łącznie z papiernią pod jednym dachem szkudlanym, z drzewa rzniętego, z dwiema stancjami i izbą, czyli warsztatem papierniczym, do którego należą: koło paleczne wodne, olender z wszelkiemi potrzebami, kadź jedna, skrzynie dwie cajgowe i rechel, oraz prasa, budynek ten ma długości łokci Warszawskich 52 1/4, szerokości łokci 22, wysokości łokci 6.
2. Z budynku druga papiernia zwanego, z drzewa rzniętego pod szkudłami, w którym się mieści warsztat papierniczy z dwoma kołami wodnemi i dwoma palecznemi z olendrem i do niego wszelkiemi potrzebami, kadzią jedną, skrzynią jedną, prasą wodną stępą o 12 stęporach, długości łokci Warszawskich 31 1/4, szerokości łokci 16 1/4, wysokości łokci 4 1/2.
Do obydwóch tych papierni należą dwie blazy miedziane, legibretów 12, filców 182, form par trzy, prasa do papieru suchego jedna, dekli do prasowania sztuk 30.
3. Z budynku z drzewa kostkowego pod szkudłami, z kominem murowanym, zawierającego, kocioł miedziany, dwie kadzie małe, prasę do klejenia papieru, wagę z belką drewnianą i dwiema gwichtami, to jest cetnarem i półcetnarem, ma długości łokci Warszawskich 19 1j2, szerokości łokci 14, wysokości łokci 4 1j2.
4. Z budynku z drzewa kostkowego pod szkudłami, czyli młyna z kołem wodnym, dwoma palecznemi, koszem, kamieniami dwoma, paprzycą, wrzecionem, pytlem, skrzynią, trzema żuberkami i innemi narzędziami młynarskiemi, długości łokci Warszawskich 14, szerokości łokci 13 1j2, wysokości łokci 5.
5. Z budynku z drzewa kostkowego słomą krytego, obejmującego stodołę o jednym klepisku, jednym sąsieku, wozownią, spichlerz z podłogą, oborę, stajnią, ma długości łokci Warszawskich 49 1j2, szerokości łokci 12 1j2 wysokości łokci 5.
6. Z Piwnicy w ziemi murowanej długości łokci Warszawskich 12, szerokości łokci 6, wysokości łokci 3 1j4.
Powierzchnia nieruchomości zajętej, wraz z gruntami, łąkami i ogrodami do takowej należącemi, ma obszerności mórg 33 prętów kwad. 6 miary renlandzkiej, czyli dziesiatyń 16 2j3.
Inwentarzy i narzędzi gospodarczych nie masz żadnych.
Nieruchomość ta jest w posiadaniu właścicielek, to jest: Leopoldyny Karola Rejchert żony i Maryanny Malińskiej wdowy.
Zresztą szczegółowe opisanie zabudowań, podatki i ciężary w akcie zajęcia są zamieszczone.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Karolowi Rejchert jako dozorcy Edwardowi Czaplickiemu Wójtowi Gminy Krzeczów, Edwardowi Nalepie Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wieluńskiego, wkońcu Maryannie z Wagenbüchlerów Malińskiej i Leopoldynie z Wagenbüchlerów Karola Rejchert żonie, czyli obojgom małżonkom Rejchertom w d. 5 (17) Czerwca 1856 r. doręczony, następnie do księgi wieczystej tej nieruchomości w Sądzie Pokoju Wydziału Hypotecznego Okręgu Wieluńskiego w Wieluniu pod d. 27 Października (8 Listopada) t. r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w d. 8 (20) Listopada 1856 r. wpisany i zaregestrowany został. Sprzedaż tej nieruchomości odbywać się będzie na audjencyi publicznej Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń.
Warunki licytacyi i sprzedaży, oraz zbiór objaśnień w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Nowickiego Patrona, każden z interessantów przejrzeć sobie może.
Pjerwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na audjencyi publicznej Trybunału tutejszego w dniu 28 Grudnia (9 Stycznia) 1856j7 r. o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 10 (22) Listopada 1856 r.
Józef Migórski, Pisarz Trybunału.

Dziennik Warszawski 1864 nr 260

(N. D. 5553) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7, Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na pierwszą, sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 25 Maja (6 Czerwca) 1865 r.  
18. Krzeczów, Chochlów części A i B., i Mokre do których należy folwark Broników osada Jarząb z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Wieluńskim położone; raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 420 kop. 48, vadjum do licytacji rs. 1485, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8665, przed Rejentom Kanc. Ziem. Stanisławem Rościszewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 19 (31) Paździer. 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
9. Krzeczów Chochlów A. B. i Mokre z wszystkiemi ich przyległościami i przynależytościami, w O-gu Wieluńskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych summę rs. 513 kop. 97 1/2, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Kowalskim dnia 10 (22) Maja 1867 r., że vadjum do licytacji oznaczone zostało na rs 1,800 że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8,665, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Krystyana Głomb z powodu wpisu na rzecz jego w Dziale III pod N. 2 wykazu hypotecznego dóbr rzeczonych mieszczącego się.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1871 nr 69

N. D. 2260. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art 682 K. P. S. wiadomo czyni że na żądanie Władysława Kokelego, właściciela dóbr Zaborów i Zaborowek, w tychże dobrach Powiecie Grójeckim Gubernji Warszawskiej zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tej subhasty w m. gubernjalnem Kaliszu u Hipolita Grodzieckiego Patrona przy Trybunale Cywilnym Kaliskim obrane mającego od którego tenże Patron stawa i subhastę niżej wymienionych dóbr prowadzi; z mocy aktów urzędowych daty,10 (22) Maja 1867, 21 Marca (2 Kwietnia) 1869 i wykazu hypotecznego dóbr Krzeczowa, po doręczeniu w dniu 25 Sierpnia (6 Września) 1869 r. z tytułami egzekucyjnemi nakazu subhastacyjnego protokółem Komornika przy Trybunale Cywilnym Kaliskim Romualda Pinowskiego w dniach 17 (29), 18 (30) Listopada 1869 i 12 (24) Lutego 1870 r. sporządzonym w poszukiwaniu i na satysfakcję sumy rsr. 23,658 kop. 87 z procentem z większej sumy rsr. 25,321 kop. 29 pochodzącej, rzeczonemu Władysławowi Kokelemu od Moritza Abrahama Rosen, właściciela dóbr Krzeczowa z przyległościami w m. Wrocławiu państwie Pruskim mieszkającego, a zamieszkanie prawne w tym interesie w m. gubernjalnem Kaliszu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona obrane mającego należnej; zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego sądowego wywłaszczenia:
DOBRA ZIEMSKIE
Krzeczów, Chochlów część A. B. i Mokre zwane, składające się z wsi i folwarku Krzeczów, folwarku Broników, wsi Chochlów A. B. wsi Mokre, pustkowia Suwlasze*, osady młynarskiej i papierni w Krzeczowie, osady młynarskiej i papierni Kochlów zwanej, w wsi Chochlowie; osady młynarskiej i papierni Jarząb, przyległych lasów, wraz z wszelkiemi budynkami dworskiemi, gruntami, łąkami, pastwiskami, lasami, propinacją, czynszami, inwentarzami z wszelkiemi użytkami i służącemi prawami bez żadnego wyłączenia.  
Dobra te położone są w gminie i parafii Mierzyce, Powiecie Wieluńskim, Gubernji Kaliskiej w jurisdykcji Sądu Pokoju w Wieluniu, a Trybunału Cywilnego w Kaliszu. Odległe od miast najbliższych; m. powiatowego Wielunia mil 2, m. Działoszyna wiorst 12, Praszki mil 3, Wieruszowa mil 5, m. powiatowego Częstochowy mil 7, Sieradza mil 6 1/2, Nowo Radomska mil 7 i m. gubernjalnego Kalisza mil 12. Graniczą na wschód słońca z majętnością Działoszyn, na południe z dobrami Mierzyce, na zachód z dobrami Kraszkowice i na północ z dobrami Radoszewice i Drobnice, miedzami i kopcami. Mają jedną księgę wieczystą w Trybunale Kaliskim, osady młynarskie i papiernie wyżej wspomnione mają oddzielne hypoteki okręgowe w Sądzie Wieluńskim jako należące do wieczysto czynszowej własności różnych osób.
Na folwarku Krzeczów jest dwór masiv murowany, ogród, gorzelnia z kompletnym aparatem pistorjusza, karczma i liczne zabudowania gospodarcze dworskie, w karczmie szynkuje Józef Parczyński za opłatą dworowi po rsr. 67 kop. 50 rocznie. W domu Nr 14 mieszka Hersz Lipszytz dzierżawca dochodu mostowego.
Na folwarku Bronikowie jest dwór, ogród i zabudowania gospodarcze dworskie, gdzie mieszka owcarz i karbowy.
W Chochlowie pół czworaka Nr. 3 należy do dworu, gdzie szynkuje trunki dworskie Kacper Prukacz z dodatkiem 2 1/2 morgi gruntu za co płaci rs. 30 rocznie.
W wsi Mokre w karczmie szynkuje trunki Leopold Nawrocki za rs. 30 i z 4 mórg gruntu płaci rs. 6. Młyn wodny, papiernię i folusz w Krzeczowie z gruntem i łąkami mórg 66 pręt 54 posiadają prawem wieczysto czynszowej własności Karol Mosiński, Antoni Węcławski, Karolina Głąb, płacą czynszu rocznie dworowi rs. 195 i melą zboże. Młyn wodny papiernię Kochlów wraz z gruntem i łąkami m. 33 pr. 68, posiadają takimże prawem Leopoldyna i Marjanna Wagenbichler płacą czynszu rocznie po rs. 225 młyn wodny i papiernię Jarząb z gruntem i łąkami m. 165 pr. 139, posiadają prawem jak wyżej Józef i Konstancja z Żureckich małż. Żureccy, płacą czynszu dworowi rocznie rs. 150. Z przestrzeni tego młyna Jarząb, 1 morga gruntu na której stoi budynek dworski wolne używanie źródła i branie gliny do tego budynku należą do dworu.
W wsi Chochlowie Marjanna z Kwisów Kompus posiada prawem własności mórg 40 pr.194,. To jest pola z łąką m. 19 pr. 7, a lasu mórg 21 pr. 187 miary nowopolskiej.
Grunta na uwłaszczenie włościan przeszłe w hypotece odkreślone, a służebności jakie tymże włościanom nadane zostały, są objawione w dziale III wykazu hypotecznego tych dóbr.
Rozległość dworska zajętych dóbr, uważając przybliżonym sposobem w ogóle wynosi około włók 80 mórg 25 m. n. p, a mianowicie obejmują przestrzeni.
a) Folwark Krzeczów: gruntu ornego mórg 331, ogrodów m. 3, pod zabudowaniami i podwórzem m. 4, łąk m. 45, pastwiska m. 150, gruntu karczmarskiego m. 3, kowalskiego m.4.
b) Folwark Broników: gruntu ornego m. 162 pr. 150, ogrodu m. 1, pod zabudowaniami i podwórzem m. 2. łąk m. 20, pastiwska m. 15, gruntu karczmarskiego w Chochlowie m. 4 1/2, gruntu karczmarskiego w wsi Mokre m. około 4.
c) Lasu w całych tych dobrach Krzeczów jest około mórg 1089 zarośli czyli zagajników po wyciętym lesie około m. 500 i nieużytków około m. 87.
Inwentarz na gruncie tych dóbr znajdujący się i zajęty: koni 12, krów 30, stadnik 1, wołów 12, aparat gorzelniany 1, sieczkarnia 1, młynek do zboża i młocarnia 1, wozów 4, pługów 10, radeł 10, bron 16, skrzyń do kartofli 3.
Przez całe te dobra przechodzi rzeka Warta z koryta której płyną strugi.
Właścicielem zajętych dóbr Krzeczów z przyległościami z wykazu hypotecznego jawnym jest Moritz Abracham Rosen wywłaszczony dłużnik, a zarządzał takowemi Józef Glikrejch. Zostają one w posiadaniu tegoż właściciela Rosena. Dozór powierzono dawniej Józefowi Glikrejch, a potem samemu wywłaszczonemu Rosenowi.
Szczegółowy opis dóbr zajętych mieści się w protokóle zajęcia wyżej z daty wywołanym, który razem ze zbiorem objaśnień i warunkami sprzedaży jest do przejrzenia w biurze Pisarza Trybunału i u Patrona sprzedaż prowadzącego.
Protokół zajęcia doręczono w kopiach w d. 27 Lutego (11 Marca) 1871 r. Wójtowi gminy Mierzyce Franciszkowi Jabłońskiemu i Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu Waleremu Kossowskiemu. Następnie wniesiono takowy do księgi wieczystej dóbr Krzeczowa dnia 11 (23) Marca 1871 r. a w d. 16 (28) t. m i r. w Kancelarji Trybunału zaregestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków takowej nastąpi na tejże audjencji w d. 12 (24) Marca 1871 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 17 (29) Marca 1871 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*Smolarze

Kaliszanin 1872 nr 33


Wypadki śmierci: 14 (26) marca r. b. (...) na śmierć zabity został; tegoż i dnia, we wsi Kachlewie, gm. Miernica, pow. Wie­luńskim, dwuletni chłopiec syn służącej, przewró­ciwszy na siebie samowar kipiący, od poparzenia się umarł; (...) (D. G. K.)

Dziennik Warszawski 1872 nr 130

Wypadki w kraju tutejszym w drugiej połowie marca 1872 r.
Pomiędzy niespodzianemi wypadkami śmierci znajdujemy najwięcej spowodowanych oparzeniem:
W gubernji kaliszskiej, powiecie łęczyckim, we wsi Drzykozy, 2-letni chłopiec włościański, podczas nieobecności matki zbliżył się do komina, na którym stał niewielki kocioł z ukropem, przewrócił takowy wypadkowo na siebie i poparzył się tak mocno, że dnia następnego zmarł. — W tejże gubernji, powiecie wieluńskim, we wsi Kachlewie, dwuletni, syn służącej dworskiej Joanny Lenartowskiej, obalił na siebie samowar z ukropem i skutkiem oparzenia zmarł.

Dziennik Warszawski 1873 nr 236

N. D. 6752. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Protokół zajęcia doręczono w kopjach d. 29 Grudnia (10 Stycznia) 1871f2 roku Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu Waleremu Kossowskiemu i Wójtowi gminy Mierzyce Franciszkowi Jabłońskiemu na ręce Sołtysa Tomasza Maryniaka. Następnie wniesiono takowy do księgi wieczystej dóbr Krzeczowa dnia 10 (22) Lutego 1872 r., a w d. 23 Lutego (6 Marca) t. r. w kancellarji Trybunału zaregestrowano.
Sprzedaż odbywać się będzie na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków takowej nastąpi na tejże audjencji w dniu 11 (23) Kwietnia 1872 roku o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 24 Lutego (7 Marca) 1872 r.
Assesor Kollegjalny J. Migórski.
Warunki sprzedaży w dniach 11(23) Kwietnia, 25 Kwietnia 7 ( Maja) 9 (21) Maja 1872 r. na audjencji Trybunału ogłoszono.
W dniu 15 (27) Czerwca 1872 roku po oddaleniu sporów o niemożność subhasty wnoszonych, Trybunał dobra** powyższe przygotowawczo przysądził Patronowi Hipolitowi Grodzieckiemu za sumę rs. 25,000.
Następnie po załatwieniu przez akt urzędowy przed Rejentem Paszkowskim w Kaliszu d. 18 (30) Listopada 1872 r. sporządzony sporów o taksę wyrokami Trybunału z d. 11* (23) Lipca, Sądu Apelacyjnego z d. 10(22) Sierpnia i 14 (26) Września, Rządzącego Senatu d. 12 (24) Października 1872 roku nakazanej, i upłaceniu przez Rosena kwoty rs. 7550, w poszukiwaniu reszty wierzytelności rs. 16108 kp. 87, Trybunał wyrokiem a d. 24* Października (5 Listopada) 1873 roku oznaczył termin do odbycia stanowczego przsądzenia powyższy dóbr Krzeczowa na d. 4 (16) Grudnia 1873 r. godzinę 10 z rana.
W terminie tym licytacja ma się rozpocząć od sumy rs. 25,000, a w braku licytantów od sumy rs. 13,333* kop. 34.
Kalisz d. 25 Paźdz. (6 Listop.) 1873 r.
Pisarz Trybunału, Skoczyński.

*nieczytelne**dotyczy wsi  Smolarze, Mokre, Broników, Krzeczów, Kochlew, Jarząb


Kurjer Warszawski 1878 nr 18


= Piszą nam z Wielunia, iż w dniu 2-gim stycznia, w okolicznej wsi Klechowie*, spaliła się fabryka papieru, oraz młyn wodny, należące do p. Konopasia. Budowle ubezpieczone były na rs. 8060.  

*Kochlew?, przyp. autora bloga

Gazeta Świąteczna 1898 nr. 888

Strzelby w wozach. Kazimierz Kuropatwa ze wsi Kochlowa pod Wieluniem, w guberńji kaliskiej, lubił sobie popolować, ale nie miał pozwolenia na broń, tylko ukradkiem wymykał się ze strzelbą do lasu lub w pole. Jednego dnia ukrywszy broń w wozie pojechał ze szwagrami do lasu. Ale polowanie się nie udało i wypadło wracać z pustemi rękoma. Kuropatwa włożył strzelbę do worka i przykrył na wozie gałęźmi. Przyjechawszy na podwórko chciał wyciągnąć worek z pod gałęzi. Wtém rozlega się strzał i cały nabój trafia go w bok. Odwieźli nieboraka do szpitala, ale nie było już dla niego ratunku i na trzeci dzień życie zakończył. Pozostawił młodą żonę, z którą na trzy tygodnie przedtém się ożenił. Osierocił też czworo dzieci z pierwszéj żony. (F. K.)

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 12a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
Dnia 13 października 1928 roku.
9632. „Paweł Ignasiak" — sklep kolonjalno - spożywczy i wyroby mięsne we wsi Kochlew, gminy Mierzyce, pow. wieluńskiego. Istnieje od 1928 r. Właśc. Paweł Ignasiak, zamieszkały we wsi Kochlew.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Mierzyce dzieli się na gromady:
8. Kochlew, obejmując: os. młyn. Jarząb, wieś Kochlew, os. młyn. Kochlew.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 38a

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, Działu A, wciągnięte zostały następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 16 lutego 1933 roku
13086. „Kazimierz Krysiak", młyn wodny „Kochlewianka" — przemiał zboża na mąkę i kaszę w Kochlewie, gminy Mierzyce, powia­tu wieluńskiego. Istnieje od 1930 roku. Właściciel Kazimierz Krysiak, zamieszkały w Kochlewie.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 82

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwieszcza, ze po niżej wymienionych zmarłych otwarte zostały postępowania spadkowe:
5) Edmundzie Krysiaku, zmarłym w dniu 16 lutego 1928 r. b. współwłaścicielu osady młynarskiej, położonej we wsi Kochlew, pow. wieluńskiego, oznaczonej Nr. 753 rep. hip.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 18 kwietnia 1934 r. w kancelarji wydziału hipo­tecznego, w którym to dniu osoby interesowane winne zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie 1933 26 październik

Z KOCHLEWA.
ORGANIZACYJNE ZEBRANIE B. B. W. R. I ZW. MŁ. LUD. W KOCHLEWIE.
W ub. tygodniu we wsi Kochlew gm. Mierzyce odbyło się Organizacyjne Zebranie, którego celem było stworzenie koła B. B. W. R. oraz oddziału Zw. Mł. Ludowej.
Po ukonstytuowaniu się Zarządów — strony p. Wł. Podgórniaka oraz zapoznaniu się zebranych z ideologią B. B. jak i Zw. Mł. Ludowej tudzież ze statutami tych organizacyj — zgłosiło swój akces do Zw. Mł. Lud. 20 osób i tyleż do B. B. W. R.
Po ukonsytuowaniu się Zarządów — prezes Zw. Mł. Lud. p. W. Podgórniak zwrócił się do zebranych ze słowami podzięki za zaufanie pokładane w nim — zapewniając, że praca samorządu pójdzie po linji podniesienia kulturalno- oświatowego wsi oraz niesienia jej pomocy na każdym odcinku codziennych walk i borykań się.
Po zakończeniu Zebrania widać na twarzach — szczególnie młodzieży, coś co już wypowiedział bardzo pięknie jeden z naszych wieszczy:
"Dziś już nas nikt nie złudzi.
Zaobłocznego wesela fantomem!...
Nie będziem czekać, aż nam łan rozgrudzi.
Zeus lub Jehowa swym gromem,
Ale sami schwyćmy w dłonie ziemię czarną
I siejmy tutaj na niej szczęścia
ziarno!...
Kochlewianin.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 21 grudzień

REWOLWER ŁAKOMA RZECZ
Krysiak Józef — młynarz z Kochlewa — podczas noclegu w stodole Skwarskiego Tomasza w Kiełczygłowie — zagubił brauning kal. 6.35 Nr. 76.901 poniklowany, wart. 40 zł. rewolwer mimo skrupulatnych poszukiwać nie odnalazł się ..
Zawiadomiona policja prowadzi dochodzenie.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1935 lipiec
_________________________________________________________________________________


Gazeta Świąteczna 1935 nr 2846

Z medalikiem. Pod Wieluniem w Kochlewie piorun uderzył w krowę i kobietę co tę krowę pasła. Krowa zabita — a niewiasta ocalała; piorun przebiegł tylko po srebrnym łańcuszku od medalika z Matką Boską, stopił go i zostawił pamiątkę na szyi — ślad oparzenia.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 8

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO WIELUŃSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 1938 roku Nr. RR. IV-1/31
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Kochlew.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 sierpnia 1937 roku uprawomocniło się orzeczenie Starosty Wieluńskiego z dn. 26. VII. 1937 r. dotyczące wdrożenia
postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Kochlew, położonej w gminie Mierzyce, powiecie wieluńskim.
Za Starostę:
(—) Mgr. R. Bojarski

Komisarz Ziemski.
_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1938 wrzesień
_________________________________________________________________________________


Dziennik Łódzki 1975 nr 173

Złoty pierścień, srebrne czary, kolorowe kamyki do gry
CENNE ODKRYCIA
ŁÓDZKICH ARCHEOLOGÓW
(...) W tych dniach dwie inne ekipy łódzkich archeologów podjęły prace wykopaliskowe w miejscowościach Czerchów w województwie łódzkim i Kochlew w województwie sieradzkim. (...) W Kochlewie natrafiono na ślady człowieka ze starszej epoki kamienia. Już w pierwszych badaniach powierzchniowych znaleziono cenne dla nauki narzędzia pracy wykonane w krzemieniu.

Dziennik Łódzki 1975 nr 254

Mówią wieki...
(...) W bardziej oddalone wieki przenoszą nas znaleziska, które były efektem badań mgr Krzysztofa Cyrka we wsi Kochlew k. Krzeczowa na wysokim brzegu pradoliny Warty. Natrafiono tu na sporą ilość krzemiennych zabytków (ok. 1400) świadczących o tym że istniała tu ongiś pracownia wiórów krzemiennych — półproduktów do wyrobu narzędzi. Znaleziono również groty strzał drapacze i rylce używane w łowieckich i domowych zajęciach. Ci, którzy posługiwali się nimi, byli twórcami tzw. kultury świderskiej i zamieszkiwali tereny nadwarciańskie w ciągu X tysiąclecia p. n. e. (...)
Pracowicie spędził lato mgr Z. Kaszewski, prowadząc badania osady obronnej z okresu halsztackiego w Strobinie (woj. sieradzkie). Odsłonięto tam fragment wału o długości 70 metrów, a szerokości od 10 do 15 metrów z drewnianymi konstrukcjami skrzyniowymi, wypełnionymi kamieniami i gliną.
W bezpośrednim jego sąsiedztwie odkryto chatę typu ziemiankowego z ułamkami naczyń kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. Stanowisko to należy do nielicznych obiektów obronnych z tego okresu w Polsce środkowej.
(...) Ten krótki bilans wyników badań pracowników łódzkiego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego świadczy dowodnie, że wzbogacili oni swymi kolejnymi odkryciami wiedzę o prastarych dziejach tego regionu Polski.
Opracował: M. JAGOSZEWSKI

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza