-->

poniedziałek, 27 maja 2013

Kokoszki

Zajączkowski:
Kokoszki -pow. kaliski
1) 1330 exc. 1511-1512 r., Ul. VG 434-435: Kokossky - hereditas. Arcbp Janisław nadaje Marcinowi wś K. do lokowania na prawie średzkim, określając przy tym uposażenie sołectwa i ciężary osadników. 2) 1357 oryg., KDW 1354: Kokosky - villa in terra Syradie, ex alia parte fluvii Warte. W dok. Kazimierza Wielkiego K. wym. jako wł. arcbpstwa gnieźnieńskiego.
3) XVI w. Ł. II, 58: Kokosky - villa, par. Błaszki, arch. kaliski. 4) 1496 P. 171: Kokoszki - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 180: Kokosky - jw. 1553- 1576 P. 219: Kokoski - jw. 5) XIX w. SG IV, 255: Kokoszki -wś, par. i gm. Blaszki, pow. kaliski.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kokoszki, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność duchowna, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kokoszki, parafia błaszki, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: prymas ksze.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kokoszki, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Błaszki, własność prywatna. Ilość domów 16, ludność 128, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Kokoszki,  wś, pow. kaliski, gm. i par. Błaszki. W roku 1827 było tu 16 dm., 128 mk., obecnie wś dm. 27, mk. 253; osada dm. 1, mk. 13. Kokoszki Słownik Geograficzny: wś, pow. kaliski. W dokumencie z roku 1357 śród włości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (K. W., n. 1354).

Spis 1925:
Kokoszki, wś, pow. kaliski, gm. Błaszki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 31. Ludność ogółem: 286. Mężczyzn 137, kobiet 149. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 286. Podało narodowość: polską 286.

Wikipedia:
Kokoszki - wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1827 nr 110

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Dobra Ziemskie Goszczonów, składaiąee się z Folwarku w Goszczonowie, z wsi zarobney tegoż nazwiska, z wsi zarobney Rzęzawy i wsi Kokoszki, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Woiewództwie Kaliskim sytuowane, aktem przez podpisanego Komornika dnia 18 Stycznia r. b. sądownie zaięte, przez publiczną licytacyią przed Rejentem Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego W. Franciszkiem Nowosielskim tu w Kaliszu w Kancellaryi iego w dniu 1 Czerwca r. b. na lat trzy, poczynaiąc od S. Jana Chrzciciela tegoż roku, wydzierżawione będą. Warunki pod iakiemi wydzierżawienie to nastąpi, złożone są w Biórze tegoż Rejenta, które każdego czasu przeyrzeć można. — Z dóbr tych płaci dotychczasowy dzierżawca W. Jan Szmidt corocznie po 7800 zł: Pol:; o czem zawiadomia interessowaną publiczność.
Kalisz dnia 26 Marca 1827 roku.
Józef Narczyński.


Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 104

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż W dniu 22 maia r. b. przed Wnym Woyciechem Morkowskim reientem powiatu Wartskiego, w mieście Warcie, w kancellaryi iego, odbywać się będzie publiczna licytacya, na którey dobra ziemskie Goszczonów ze wszystkiemi przyległościami i użytkami, w powiecie Wartskim obwodzie Kaliskim położone, sądownie zaięte, na lat 3 poczynaiąc od St. Jana Chrzciciela r. b. naywięcey daiącemu wydzierżawione będą, a to w dwóch następuiąeych oddziałach. 1. W oddziale pierwszym o godzinie 10, wieś folwarczna Goszczonów, z wsią zarobną Rzęzawy zwaną, z którey dotychczasowy dzierżawca Melchior Wesołowski płaci roczney dzierżawy po 7800 złp. 2. W oddziale drugim o godzinie 2 z południa, propinacya we wsi Kokoszki zwaney, do dóbr Goszczonowa należącey, a w bliskości miasta Błaszki sytuowaney, wraz z karczmą, z zabudowaniami i rolą przyległą, oraz z tłukami przez włościan wsi Kokoszki odbywać się winnemi, z wyłączeniem czynszów przez tychże włościan opłacanych. Propinacya ta przynosiła dotąd po 4000 złp. corocznie. Warunki pod iakiemi wydzierżawienie tych dóbr nastąpi, oraz protokuły zaięcia nieruchomości, każdy z interessentów w czasie właściwym w biórze tegoż reienta przeyrzeć może. Chęć licytowania maiących w mieysce przeznaczone wzywa. w Kaliszu d. 20 marca 1830 r. Józef Naroczyński

Dziennik Powszechny 1833 nr 86

Komornik Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego. Zawiadomia ninieyszem, że w terminie licytacyi dnia 10 Maia r. b. przed W. Janczewskim Reientem Powiatu Wartskiego w mieście Warcie, w biurze Jego o godzinie 10 zrana rozpocząć się maiącey,dobra ziemskie Goszczonów, składaiące się z wsi i folwarku Goszczonów, z wsi zarobney Rzezawy, i z wsi Kokoszki, w Powiecie Wartskim, Obwodzie Kaliskim sytuowane, na lat trzy od S. Jana Chrzciciela r. b. wydzierzawione zostaną, a to podług warunków u tegoż Reienta odczytać się mogących. Dobra te przynoszą dotąd co roczney dzierzawy po 7,920 złp. Kalisz dnia 12 Marca 1833 roku. Józef Narczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 260

(N. D. 6014) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa Jana Fornalewicza ostatnio ze służby we wsi Kokoszkach Pcie Kaliskim utrzymującego się aby do wysłuchania wyroku p-ko niemu wydanego w ciągu dni 30 od daty ogłoszenia w Sądzie tutejszym stawił się gdyż po upływie tego czasu zgodnie zistniejącemi przepisami postąpionem będzie.
Tyniec pod Kaliszem d. 5 (17) Października 1854 r.
Sędzia Prezydujący, Radca Kollegialny,
Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 118

(N. D 2214) Sąd Policyi Poprawczéj Wydziału Kaliskiego.
Wzywa Franciszka Łuczak, ostatnio we wsi Kokoszkach Ogu Wartskim, utrzymanie ze służby mającego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby celem wysłuchania wyroku w sprawie własnej w Sądzie tutejszym najdalej w ciągu dni 30 w Sądzie tutejszym stawił się, po upływie bowiem zakreślonego czasu, stosownie do prawa postąpionem będzie.
Tyniec pod Kaliszem d. 18 (30) Kwietnia 1857 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Powszechny 1862 nr 171

(N. D. 2748) Podaje do powszechnej wiadomości iż po Karolu Gohr w dniu 1 (l3) Kwietnia 1861 r. we wsi Kokoszkach Okręgu Wartskim zmarłym, otworzył się spadek spisem inwentarza pozostałości przez Emiljana Ordon Rejenta Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu sporządzonym, wykazany składający się z kapitału rs. 2349 z procentem za lat 5 i kosztów rs. 19 na dobrach Kamienny w Okręgu Kaliskim położonych w Dziale IV. wykazu hypotecznego pod Nr. 44 sposobem ostrzeżnia zapisanego, tudzież z sumy rs. 180 od Mateusza Arnold dziedzica dóbr Błaszki do rewersu prywatnego z d. 6 Stycznia 1858 r jak niemniej z kwot niepewnych to jest z sumy rs. 345 od ng. Stanisława Bogusławskiego do rewersu prywatnego i z sumy rs. 180 od ng. Lejzera Hoffman z Błaszek również do rewersu prywatnego, i nakoniec z gotowizny rs. 600 zebranej ze sprzedaży domu w Błaszkach. Ponieważ zaś z SSrów po Karolu Gohr nikt dotąd pomimo ogłoszenia spadku nie zgłosił się, i niewiadomo czy SSrowie jacy znajdują się lub nie, przeto pozostała po zmarłym wdowa Marjanna z Kijewskich Gohr postanowiła stosownie do art. 770 K. C. uzyskać wyrok w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu wprowadzający ją w posiadanie spadku po mężu. W tym przeto celu wzywa się niniejszem SSrów po wspomnionym Karolu Gohr, aby do spadku tego zgłosili się: i aby prawa swe bądź w księdze wieczystej dóbr Kamienny, bądź też w księdze na ten cel przez Pisarza Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu utrzymywanej zameldowali, i spadek ten przyjęli, gdyż inaczej wrazie niezgłoszenia się SSrów tedy po trzech-krotnem ogłoszeniu niniejszego obwieszczenia i zamieszczeniu uwiadomień, w formach prawem przepisanych, Marjanna Gohr uzyska wyrok powyższego Trybunału, wprowadzający ją w posiadaniu spadku po mężu. Kalisz dnia 1 (13) Maja 1862 r. Ignacy Błeszczyński, Patron Tryb.

Dziennik Powszechny 1863 nr 204

(N. D. 4254) Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego.
Po Tomaszu Drożdżewskim v. Olejniku właścicielu nieruchomości we wsi Kokoszkach Ogu Wartskim położonych, toczy się postępowanie spadkowe do regulacji którego wyznaczam termin na dzień 1 (13) Marca 1864 r. w Kancelarji hypotecznej miejscowego Sądu.
Warta d. 9 (21) Sierpnia 1868 r.
Ludwik Henrych.

Dziennik Powszechny 1864 nr 104

(N. D. 1702) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby na Antoniego Matusiaka, ostatnio we wsi Kokoszki gminie Borysławice, Powiecie Kaliskim zamieszkałego, obecnie przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającego się, baczną uwagę zwracały, a wrazie ujęcia pod strażą od ucieczki zabezpieczającą tutejszemu Sądowi odstawiły.
Rysopis jego jest następujący: lat ma 40, wzrostu średniego, twarzy ściągłej, oczu piwnych, włosów ciemnych, nosa i ust miernych.
Tyniec d. 30 Marca (11 Kwiet.) 1864 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprech.

Dziennik Warszawski 1869 nr 21

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 16 (28) Stycznia r. b., w ilości rsr. 47 kop. 4, Piwnickiemu, właścicielowi wsi Wonsiewo, położonej w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Radiejewskim, Gminie Piotrków, asygnowane będzie z Kasy Gubernjalnej Warszawskiej, celem wypłaty komu należy; —w ilości rs. 1,726 kop. 67, Piotrowi Szubarskiemu, właścicielowi dóbr Kokoszki, położonych w Gubernji Kaliszskiej, Powiecie Kaliszskim, Gminie Błaszki, wysłana zostało do Kasy Gubernjalnej Kaliszskiej, celem wypłaty komu należy.

Kaliszanin 1873 nr 44

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:

3) Błaszki miasto, kościół p. w. Św. Anny, wymurowany w. r. 1779 przez Ignacego Lipskiego; na cmentarzu jest kaplica p. w. Śgo Jana Ewang. Parafja ta liczy 4350 dusz. Do niej należą: m. Błaszki, wsie: Żelisław, Bukowina, Bronczyn (z kaplicą N. M. P.), Gzików, Chrzanowice, Borysławice, Kokoszki, Wójcice, Kołdów, Woleń, Domaniew, Maciszewice, Kociołki, Jadamki, Kwa­sków, Kostrzewice, Zawady, Smaszków. Probo­szczem tej parafji od r. 1853 jest Wjks. Tomasz. Piskorski (ur. r. 1817, kapłan od r. 1840), wika­rym od r. 1872 ks. Mikołaj Karwaciński, refor­mat (ur. r. 1834, kapłan od r. 1861. 


Kaliszanin 1875 nr 4

Wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Pożary: (...) Dnia 19 listopada we wsi Kokoszka, gm. i pow. Błaszki, 18 letni włościanin Aleksy Pęczek, jadąc na wozie, spadł z takowego i dostawszy się pod koło, został zgnieciony na śmierć.

Gazeta Świąteczna 1881 nr. 36

Tak samo od papierosa, który palił parobek w stodole, wszczął się pożar w poniedziałek 8-go sierpnia we wsi Kokoszkach w gub. Kaliskiéj, i zgorzały tam trzy chałupy oraz cztery zabudowania gospodarskie.- Poszkodowanych w tym wypadku żałować należy, ale zarazem z jednego i śmiać się można, bo patrząc na ogień biadał on tylko i lamentował, ale ani sam nie chciał gasić, ani nawet dać konia do wożenia wody. Oj te papierosy i ta ciemnota!

Kurjer Warszawski 1881 nr 183

= Ciemni.
Korespondent Gaz. warsz. opisuje dziwne zachowanie się naszego ludu podczas pożaru i niemniej dziwne postępowanie tak zwanej inteligencji prowincjonalnej, od której zdaje się mamy prawo czegoś wymagać.
Ósmego sierpnia r.b. na kolonji Kokoszki, tuż pod Błaszkowem, wszczął się pożar, zdaje się, od rzuconego papierosa.
W godzinę zgorzały trzy chaty i cztery zabudowania gospodarskie.
Właściciel palących się budynków zamiast ratować swoją chudobę rozpaczał, a nawet nie chciał dać konia do wożenia wody.
Jakaś kobieta mówiła: „co mi to za pożar, nie spaliła się żadna baba, ani dziecko!...
Tak postępuje lud nasz, który płacze i rozpacza zamiast śpieszyć z pomocą, lecz nie lepiej zachowują się ludzie niby nieciemni.
Jeden z urzędników gminnych błaszkowskich kazał zawrócić beczki do wożenia wody: „aby się nie popsuły..."
To samo kazał zrobić z sikawkami: „ponieważ oni nie płacą za to..."
Światła! światła! na kokoszkowskie głowy...

Kurjer Warszawski 1881 nr 199

We wsi Mościchy, w pow. sokolskim, gub. grodzieńskiej spaliło się 10 domów i tyleż stodół ze zbożem.
Straty wynoszą przeszło 10,000 rs.
Pożar powstał od nieostrożnego obejścia się z papierosem.

Z tejże przyczyny ogień zniszczył trzy domy i cztery zabudowania włościańskie ze wsi Kokoszkach, gub. kaliskiej.  

Zorza 1891 nr 26

W gub. Kaliskiej. Skarb. We wsi Kokoszki, gminy Błaszki, dnia 16 czerwca jeden z włościan, kopiąc piwnicę na podwórku swojej osady, znalazł około 400 sztuk rozmaitych starych monet. Monety te złożone zostały do rąk władzy w celu odesłania do gabinetu starożytności w Petersburgu.

Gazeta Kaliska 1899 nr 233


Sprzedaże. W kaliskim sądzie okręgowym sprzedane zostały przez komisarza sądowego p. Millera następujące nieruchomości: 2) Nieruchomości należące do sukcesorów Fornalskich nabyli: b) Osadę we wsi Kokoszki 27 mórg, nabył p. Władysław Wyganowski za 2,530 rubli.


Sport: Tygodnik Ilustrowany 1904 nr 47

Kroniczka sportowa.
Aeronautyka. W Kokoszkach pod Błaszkami w dn. 12. listopada r. b. spadł balon, w którym znajdowało się 4 oficerów pruskich z Berlina: hr. Königsmarck, hr. Tseck, balon Riedel i Dunsing. Oficerowie wraz z balonem przyjechali o godzinie 1-ej w nocy do Kalisza i stanęli w hotelu Berlińskim. Przez niedzielę oficerowie ci pozostawali w Kaliszu. Balon złożony był w hotelu.

Gazeta Kaliska 1904 nr 270

Jest do sprzedania we wsi Kokoszki, przy Błaszkach i kolei 22 morgi ziemi gliniastej w jednym kawale na cegielnię. Wiadomość na miejscu u Hubermanna.

Gazeta Kaliska 1904 nr 315

Balon. W sobotę w Kokoszkach pod Błaszkami spadł balon, w którym znajdowało się 4 oficerów pruskich z Berlina: hr. Königsmarck, hr. Tseck, baron Riedel i Dunsig. Oficerowie wraz z balonem przyjechali o godzinie l-ej w nocy do Kalisza i stanęli w hotelu Berlińskim. Przez dzień wczorajszy oficerowie ci pozostawali w Kaliszu. Balon złożony był w hotelu.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 15

Wydział hipoteczny przy sądzie pokoju w Kaliszu obwieszcza, że na d. 22 maja 1923 r. wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hi­poteki dla:
1) dwóch osad włość., położonych we wsi Kokoszkach, gm. Błaszki, i należących do Łukasza Kempskiego, mianowicie: a) przestrzeni 17 mórg 52 pręt., zapis. w tab. likw. pod Nr 1 z budynkami, i b) przestrzeni 7 mórg
108 pręt., zapis. w tab. likw. pod Nr 26, również z budynkami;

W terminie powyższym osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 33

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto na­stępujące firmy pod Nr Nr:
d. 25 stycznia 1923 r.
4810 „Polska Spółka Opałowa w Maciszewicach — Jezierski i Plu­ciński", handel materjałami opałowemi we wsi Maciszewice, gm. Błaszki, pow. Kaliskiego. Wspólnikami są: Aleksander Jezierski, zam. we wsi Ma­ciszewice i Józef Pluciński, zam. we wsi Kokoszki, gm. Błaszki, pow. Ka­liskiego. Spółka firmowa, zawiązana na mocy aktu, sporządzonego przed notarjuszem Sikorskim w Błaszkach d. 9 października 1922 r. za Nr 626, na czas do d. 31 grudnia 1924 r. z prawem automatycznego przedłużania na następne 3-letnie okresy, o ile nie nastąpi ze strony jednego ze wspól­ników notarjalne wymówienie o rozwiązaniu spółki na trzy miesiące przed upływem terminu. Zarząd sprawami spółki należy do obu wspólników od­dzielnie.


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 90

Komornik przy sądzie okręg. w Kaliszu, Józef Trojanowski, tamże urzędujący przy ul. Józefiny 23, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dn. 12 lutego 1927 r., od godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu okręgo­wego w Kaliszu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji prawa współ­własności Walentego Antończaka, wynoszące 3 morg. 249 1/2 pręt. ziemi, do osady włościańskiej, położonej we wsi Kokoszki, gm. Błaszki, pow. kaliskie­go, zapis. w tab. likw. pod Nr. 16, przestrzeni 7 morg. 199 pr. w jednym dziale, wraz ze znajdującemi się na tej osadzie budynkami, a mianowicie: a) domem mieszkalnym z bali, pod słomą, b) obory z bali, pod słomą i szopy przy niej z desek, pod słomą i c) stodoły w reglówkę z szopą, pod słomą — w średnim stanie, oraz sadem o 28 sztukach drzew różnoowocowych, podług opisu z dn. 24 czerwca 1926 r. Opisana osada urządzonej hipoteki nie ma, w zastawie nie jest, znajduje się w posiadaniu Antoniego Antończaka.
Wspomniane wyżej prawa do opisanej osady wystawiają się na sprze­daż z licytacji, na zaspokojenie pretensji Heleny Antończakowej i innych, z mocy wyroku sądu okręgowego w Kaliszu i ośmiu klauzul egzekucyjnych, nadanych wekslom przez sędziego sądu pokoju w Błaszkach.
Sprzedaż rzeczonych praw rozpocznie się od sumy 2.000 zł., po uprzedniem złożeniu przez chętnych nabycia vadium 200 zł., które nieutrzymującemu się przy kupnie będą zwrócone. Do przetargów dopuszczeni będą włościanie-rolnicy, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

Akta sprzedaży mogą być przejrzane w kancelarji wydziału cywilnego pomienionego sądu, a w dniu licytacji u prowadzącego sprzedaż komornika.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 8

Ogłoszenie.
Powiatowego Starosty w Kaliszu o zarejestrowaniu Spółek Wodnych.
Stosownie do art. 222 (4 i 5) Ustawy Wodnej z dnia 19 września 1922 r. w brzmieniu ustalonem Rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych z dnia 13.IV.28 (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 574 z 1928 r.) — ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących Spółek Wodnych:
1. Dnia 10 listopada 1928 r. Spółka Wodna „Kokoszki" z siedzibą w Kokoszkach — statut uchwalono dnia 10 listopada 1928 r.
Celem powyższych Spółek jest osuszanie gruntów członków Spółek według projektów technicznych przedłożonych Starostwu Powiatowemu w Kaliszu.
Statuty Spółek ułożone zostały ściśle według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 30.VII. 1923 r. Nr. V.—417/23 Monitor Polski Nr. 196 poz. 255, tak co do warunków i formy zwoływania zgromadzeń członków, jak i sposobu dokumentowania powziętych przez to Zgromadzenie uchwał, tudzież spraw mających podlegać uchwale Zgromadzenia członków oraz form obwieszczeń Spółki.
Kalisz, dnia 20 marca 1929 r.
Starosta Powiatowy

(—) Antoni Potocki.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 75a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 4 lipca 1930 roku.

11538. „Stefan Błaszczyk", sprzedaż artykułów spożywczo - kolonjalnych, oraz wyrobów tytoniowych we wsi Kokoszki, gminy Błaszki, powiatu kaliskiego. Istnieje od 1928 roku. Właściciel Stefan Błaszczyk zamieszkały w Kokoszkach, gminy Blaszki.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 89

Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Kaliszu obwieszcza, że na dzień 8 lutego 1932 roku wyznaczony został termin pierwiastko­wych regulacyj hipotek dla:
1) części osady, położonej we wsi Kokoszkach, gminy Błaszki, za­pisanej w tab. likw. pod Nr. 9, należącej do Józefa i Stanisławy małż. Wojciechowskich, zawierającej przestrzeni 1 mórg 130 pręt.

W terminie powyższym osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.


Echo Sieradzkie 1932 4 październik

Z ROZPRAW SĄDOWYCH. ZŁODZIEJSKA WIEŚ.
Sąd Okręgowy w Kaliszu na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał następujące sprawy:
Ignacego Pluty zam. we wsi Kokoszki i Franciszka Gałki zam. w Brąszewicach oskarżonych przez urząd skarbowy o zatajenie sumy 5.100 zł. przy sporządzaniu aktu kupna i sprzedaży przed notariuszem Lempickim w Sieradzu. Sąd skazał oskarżonych po 220 zł. grzywny.(...)


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
II. Obszar gminy wiejskiej Błaszki dzieli
się na gromady:
15. Wójcice, obejmującą: wieś Wójcice- Małe, kol. Wójcice-Małe, kol. Wójcice-Wielkie, wieś Kokoszki.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Śmiertelne skutki
lekceważenia przepisów o ruchu kołowym. Wstrząsający wypadek miał miejsce pod Błaszkami. Szosą w okolicy wsi Kokoszka przejeżdżał jednokonną furmanką niejaki 61-letni Franciszek Bilski, zam. we wsi Skalmierz, gm. Staw. W pewnej chwili z przeciwnej strony nadjechał wóz. Bilski, chcąc go wyminąć, wjechał na ścieżkę, którą przechodziła wówczas staruszka, 60 letnia Chana Markowicz, uderzając ją dyszlem w piersi. Skutki tego uderzenia były fatalne, gdyż staruszka doznała tak silnych obrażeń ciała, że wskutek wewnętrznego wylewu krwi zmarła. Bilski po wypadku zbiegł. Obecnie stanął on przed sądem okręgowym w Kaliszu, który skazał go za nieumyślne spowodowanie śmierci, wskutek nieprzestrzegania przepisów na 6 miesięcy więzienia. W obronie oskarżonego stawał mec. Jaźwiński. Powództwo cywilne w imieniu rodziny tragicznie zmarłej, które zostało częściowo przyznane, wnosił mec. Nejman.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.

We wsi Koszki, gm. Błaszki, wybuchł pożar w zabudowaniach Walentego Piaseckiego, gdzie spłonęła stodoła, wartości 700 zł.

Zorza 1937 nr 44

Listy do „Zorzy"
Z Wójcic — pow. kaliski
30 maja 1937 r.
We wsi Wójcice, gm. Błaszki, pow. kaliskiego, życie społeczno-polityczne—pchnięte zostało z martwego punktu przez zawiązanie we wrześniu 1935 roku przez p. Wacława Przyjaznego prez. Koła Str. Nar., które było jedyną organizacją na terenie Wójcic, aż do następnego roku—kiedy to intruktorka p. H. Chachulska zawiązała koło Gospodyń Ziemianek. Rozwija się ono raz lepiej w duchu katolickim i narodowym, podnosząc polityczny, społeczny, rolniczy i kulturalny poziom wsi. I tak ostatnio staraniem Wójcickiego Koła Gospodyń Ziemianek przy współpracy członków miejscowego koła Str. Nar. w dniu 17 maja wystawiono komedie ludowe „Bursztyn Kasi" oraz „Adami i Ewa". Przedstawienie to wypadło bardzo dobrze. Role tytułowe grali: p. M . Olszewska:, z Kokoszek oraz p. N. Pawlak i p. J . Osiawalanka z Wójcic. Przedstawienie reżyserowała instruktorka p. H. Chachulska z Błaszek.
Miarą wykonania było ogólne żądanie powtórzenia tego teatru, co też i nastąpiło w niedzielę, 23 maja, po czym podobnie, jak za pierwszym razem odbyła się w miłym nastroju zabawa taneczna. Dochód z całości przeznaczono na cele kulturalne Koła Zjedn. Gosp. Ziemianek w Wójcicach. Piękne zaiste wspomnienie mają Wójcice i okolica.
Wacław Przyjazny.
Prezes koła Str. Narodowego w Wójcicach.  

Zorza 1937 nr 47

Uroczystość Bożego Ciała w Błaszkach
Uroczystość Boże Ciała w Błaszkach obchodzono, jak zwykle, b. uroczyście, do czego przyczyniły się miejscowe organizacje, jak: „Sokół", Stronnictwo Narodowe, K. S . M . i straż Pożarna, z których każda przystoiła "swój" ołtarz. We Mszy Św., którą celebrował -i w procesji, którą prowadził ks. prefekt Gabryelski, wzięły udział wymienione już wyższe organizacje wraz ze sztandarami, dalej cechy z chorągwiami, Akcja Katolicka, młodzież szkolna oraz tłumy wiernych. Podczas procesji przygrywały orkiestry: „Sokoła" i „Straży", a pienia religijne wykonał chór „Echo". Zaznaczyć trzeba, że acz skromnie, to jednak b. pięknie był przyozdobiony zielenią i kwiatami oraz godłem S. N. mieczami Chrobrego — Ołtarz Stronnictwa Narodowego, za które to kwiaty i zieleń Sz. Ofiarodawcom: pp. Kudłom i Śniegulom z Wójcic, Kempskim z Kokoszek oraz p. Stojowskiemu Błaszek tą drogą przesyła staropolskie podziękowanie: Bóg zapłać!
Stronnictwo Narodowe w Błaszkach.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 11

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Łukaszu Kempskim, jako właścicielu osady, położonej we wsi Kokoszkach, gminy Błaszki, powiatu kaliskiego, oznaczonej nr rep. hip. 1498;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 11 sierpnia 1938 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 29/38.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza