-->

środa, 15 maja 2013

Kobylniki

Zajączkowski:
Kobylniki  -pow. kaliski
1) 1421 T. Sz. II f. 24, por. Koz. I, 182(?): Cobilnicza - Stognew de C.
2) XVI w. Ł. I, 439; II, 59: Cobylnyky, Kobylnyky - villa, par. Góra, arch. kaliski. 3) 1496 P. 173: Cobylnyki - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 183: Cobylnyky - jw. 1553-1576 P. 223: Kobelnyki - jw. 4) XIX w. SG IV, 219: Kobylniki - wś i folw. nad rz. Swędrnią, par. jw., gm. Staw, pow. kaliski.  

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kobylniki, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 20 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kobylniki, parafia gora (góra), dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, powiat kaliski, własność: Głębocki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kobylniki, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Góra, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 95, odległość od miasta obwodowego 3 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Kobylniki,  wś i folwark nad rzeką Swędrnią, pow. kaliski, gm. Staw, par. Góra. Odległość 28 w. od Kalisza. W 1827 roku było tu 10 dm., 95 mk.; obecnie wś 5 dm., 46 mk., zaś folwark, 3 domy, 38 mk. Rozległość folwarku wynosi mr. 524, grunta orne i ogrody mr. 442, łąk mr. 49, pastwisk mr. 15, nieużytki i place mr. 18, budynków murowanych 5, drewnianych 10. Wś Kobylniki osad 17, z gruntu mr. 12.

Spis 1925:
Kobylniki, wś i folw., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 6, folw. 4. Ludność ogółem: wś 44, folw. 118. Mężczyzn wś 23, folw. 49, kobiet wś 21, folw. 69. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 44, folw. 118. Podało narodowość: polską wś 44, folw. 118.

Wikipedia:
Kobylniki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Nazwa wsi wskazuje, że była niegdyś wsią służebną, w której hodowano konie. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1421 r. W XVIII w. i w 1 poł. XIX w. miejscowość wchodziła w skład dóbr Góra i należała do Jezierskich. Ostatnim właścicielem Kobylników był Andrzej Potworowski. Zachował się tu dwór z pocz. XX w. w otoczeniu parku angielskiego. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisane są obiekty: zespół dworski, XIX w., pocz. XX w.: dwór, nr rej.: 363 z 29.06.1988, park, nr rej.: 369 z 31.12.1990

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1724


Krąków
27 kwietnia 1724 roku. Ja, Wojciech Prukomski, proboszcz kościoła parafialnego górskiego, ochrzciłem imionami, Zofia i Elżbieta, córkę Urodzonego Pana Antoniego Krąkowskiego i Ewy z domu Krosnowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi dziecka byli mianowicie Urodzony Andrzej z Kobylnik Koczański posesor coroczny z Urodzona Teresą swoją małżonką z domu Gosławską.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1732


Czartki
A.D. 1732, dnia 10 lipca
Ja, Andrzej Nowacki proboszcz ?, ochrzciłem imionami Małgorzata i Antonina, córkę Wielmożnego Pana Stanisława Gawłoskiego i Wielmożnej Pani Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stefan Otocki z Cielca i Wielmożna Pani Konstancja Kałoska z Kobylnicy.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1733


Kobylniki
A.D. 1733, dnia 6-go kwietnia. Ja, Andrzej Franciszek, ochrzciłem dwoma imionami Franciszka Teodora, córkę Wielmożnego Pana Józefa Głębockiego kasztelanica kruszwickiego i Marianny z domu Kałowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Głebocki kasztelan kruszwicki i Wielmożna Pani Teresa Łubińska. Asystowali także Józef Kałowski i Ewa Głębocka, Władysław Łabęcki sędzia kowalski, Konstantia Kałoska, Florian Łubiński i Marianna Łabęcka

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1751


Kobylniki i Czartki Szlacheckie
Ten sam, jak wyżej, roku tego samego, dnia 15 listopada błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Aleksandra Tomickiego ze Szlachetną Petronelą Gawłowską, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach świąt, nie znajdując żadnych przeszkód. Stawający świadkowie Szlachetni Piotr Czyżewski, Szlachetny Stanisława Gawłowski i inni.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1772


Kobylniki
Dnia 10 sierpnia. Ja, Stanisław Zawadzki, kapłan ... ochrzciłem urodzone dnia 1 sierpnia dziecko Urodzonych Antoniego Głębockiego i Anieli z Kuczewskich jego małżonki, któremu nadałem imię Wawrzyniec. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Wolski z Korzenicy i Jaśnie Wielmożna Pani Marianna z Kałowskich Głebocka kasztelanowa kruszwicka z Kobylnik.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1773


Kobylniki
Dnia 20 czerwca, ten sam, ochrzciłem dziecko, urodzonego dnia 18 tego miesiąca syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Antoniego Głębockiego kasztelanica kruszwickiego i Anieli z Kuczewskich jego małżonki, któremu nadałem imię Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Dłuski i Urodzona Ewa Pinińska z Kobylnik.

Akta metrykalne (Parafia Góra) 1772


Kobylniki

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1791

Wojcinek
Roku Pańskiego 1791, dnia 9 czerwca. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Feliks Antoni, urodzone dnia 29 maja, dziecko Urodzonych Filipa i Julianny z Przeradzkich Rossnoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wawrzyniec i Jozafata z ?oraszewskich Stanisławskich, małżeństwo z Kobilnik.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1791

Moskurnia
Roku Pańskiego 1791, dnia 31 lipca. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem Żyda imieniem Walenty Nowiński. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wawrzyniec Stanisławski i Urodzona Julianna Jezierska z Gaci. Asystentami byli Urodzony Walenty Jerzmanowski z Waliszowic i Urodzona Jozafata Stanisławska z Kobelnik, Urodzony Wojciech i Aniela Droszewscy, Urodzony Filip i Julianna Rossnoscy z Wojcinka.

 Gazeta Południowo-Pruska, 1799

Do sprzedania. Na żądanie wierzycielow Woyciecha Cedrowskiego maią bydź na tuteyszey Południowo-Pruskiey Regencyi iemu należące w Kaliskim dystrykcie leżące szlacheckie dobra Gora i Kobylniki, od ktorych wprzod wymieniona wieś 20,726 reis tal. 15 dobr. gr. 10 d. sądownie otaxowana, ostatnia zaś na 12,921 reis tal. 17 dobr. gr. obydwie naywięcey podaiącemu publicznie sprzedane. Kupna chęć maiący w wyznaczonych terminach na dzień 1. Lutego 1799, na I. Juni 1799 i na 2. Septembris 1799 przed konsyliarzem Schede na naszą Regencyą wzywaią się, gdzie podania swoie oświadczyć, a naywięcey podającemu niezawodnie też dobra oddane będą. Dan w Piotrkowie dnia 27. Julii roku 1798. Krolewska Połud. Pruska Regencay.
 
 Gazeta Poznańska 1810

Citatio. Trybunał Cywilny 1wszey Instancyi Departamentu Kaliskiego Wydziału IIgo. Na dobrach Gora, i Kobylniki cum attinentis Powiecie Kaliskim iako też trzeci częsci Mrowek tego samego Powiatu, stoi stosownie do zawartey między Ur. Jozefem Bonza Miaskowskim, a Ur. Wawrzynem Stanisławskim komplanacyi d. data Sieradz, dnia 3. Kwietnia 1796 a od zeszłey regencyi Pruskiey w Piotrkowie pod dniem 12. Kwietnia tego samego roku potwierdzoney i wykazu hypotecznego d. data Poznań dnia 29. Listopada 1797 na fundamencie osobnego zezwolenia Ur. Woyciecha Cedrowskiego d. data 20. Grudnia 1796 i 19go Września 1797. Summa realna 128,630 złot. dla Ur. Wawrzyńca Stanisławskiego zahipotekowana. Ta summa podług przedłożoney nam przez Ur. Anastazego Jezierskiego Cessyi przed pisarzem aktowem Godlewskim d. data 26. Czerwca 1806 zdziałane zostało przez Ur. Wawrzeńca Stanisławskiego wspomnionemu dopiero Anastazemu Jezierskiemu, exaktorowi Konińskiemu odstąpiona, gdy zaś wspomnione instrumenta, iako też wykazy hypoteczne względnie zahypotekowania, i zaintabulowania Ur. Wawrzyńcowi Stanisławskiemu poginęły, iako to attest amortyzacyiney przed Podsędkiem Powiatu Konińskiego zastępuiącego pisarza aktowego pod dniem 11. Października roku 1809 zdziałany świadczy, terażnieyszy zaś nabywca Ur. Anastazy Jezierski, ammortyzacyą tak instrumenta, iako też hypotek wniosł. Tedy wszyscy ci z strony Trybunału naszego publicznie zapozywaią się, ktorey to rzeczonych instrumentow i dokumentow prawo własności Cessyi zastawa albo też innego źrodła pretensye maiąc aby się w 3 miesięcach, naypoźniej in termino peremptorio d. 30 Marca 1810 roku o godzinie 9. z rana przed Assessorem Sądu Naszego W. Radoszewskim na piśmie osobiście lub przez sądowych Adwokatow do czego im się Patronowie tuteysi Faltz, Rozdeutzer, Głuski, Miklaszewski, Mitzke proponuie zgłosili i prawo swe wykazali, w przeciwnym zdarzeniu pretensye swe utracą i wieczne milczenie nakazane im będzie. W Kaliszu d. 4. Grudnia 1809.


Gazeta Warszawska 1810 nr 9

 Obwieszczenia. Trybunał Cywilny Tey Instancyi Departamentu Kaliskiego Wydziału IIgo. Na dobrach Gora i Kobylniki cum attinentis w Powiecie Kaliskim, iako też trzeciey części Mrowek tego samego Powiatu, stosownie do zawartey między Ur Jozefem Bonza Miaskowskim, a Ur. Wawrzeńcem Stanisławskim komplanacyi, de data Sieradz dnia 3 Kwietnia 1796, a od zeszłey Regencyi Pruskiey w Piotrkowie pod dniem 12 Kwietnia tego samego roku potwierdzoney, i wykazu hypotecznego de data Poznań dnia 29 Listopada 1797, na fundamencie osobnego zezwolenia Ur. Woyciecha Cedrowskiego, de data 20 Grudnia 1796 i 19 Września 1797, summa realna 128,630 Zł: dla Ur. Wawrzeńca Stanisławskiego zahypotekowana: Ta summa podług przedłożoney nam przez Ur. Anastazego Jezierskiego cessyi przed Pisarzem Aktowym Godlewskim d. d. 26 Czerwca 1806 ździałane zostało przez Ur. Wawrzeńca Stanisławskiego, wspomnionemu dopiero Anastazemu Jezierskiemu, Exaktorowi Konińskiemu , odstąpiona. Gdy zaś wspomnione Instrumenta iako też Wykazy hypoteczne względnie zahypotekowania i zaintabulowania Ur. Wawrzeńcowi Stanistawskiemu poginęły, iako to Attest Amortyzacyjny przed Podsędkiem Powiatu Konińskiego , zastępuiącego Pisarza Aktowego , pod d. 11 Października 1809 ździałany świadczy, teraźnieyszy zaś nabywca Ur. Anastazy Jezierski, amortyzacyą tak Instrumentów iako też Hipotek wniosł. Tedy wszyscy ci z strony Trybunału naszego publicznie zapozywaią się, którzy do rzeczonych Instrumentow i Dokumentow prawo własności cessyi Zastawu, albo też innego źrodła pretensye maią, aby się w trzech miesięcach, naypoźniey in termino peremptorio dnia 30 Marca 1810 o godzinie 9tey zrana przed, Assessorem Sądu Naszego W Radoszewskim, na piśmie osobiście, albo przez Sądowych Adwokatow do czego im się Patronowie tuteysi Faltz, Rozdeutzer, Głuski, Miklaszewski, Miczkę proponuią, zgłosili, i prawo swe wykazali; w przeciwnym zdarzeniu pretensye swe utracą i wieczne milczenie nakazane im będzie. wKaliszu dnia 4 Grudnia 1809 roku. Smogorzewski. Maciejowski, Sekr.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 9

OBWIESZCZENIE
Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Woiewodztwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra Ziemskie Morawki część trzecia; w Powiecie, Obwodzie i Wdztwie Kaliskiem leżące, Stanisława Nieszkowskiego z mieszkania, zamieszkania i teraźnieyszego stanu niewiadomego, dziedziczne na rzecz Anastazego Jezierskiego właściciela dóbr Góry i Kobylnik; także w Powiecie, Obwodzie i Wdztwie Kaliskim położonych, we wsi Górze zamieszkałego, Aktem tradycyi nieruchomości przez Komornika, przy Trybunale Cywilnym Wdztwa Kaliskiego, Staniaława Markowskiego, na gruncie wsi Morawek części trzeciey, w dniu 21. rozpo­czętym; a w dniu 28. Stycznia 1828. r. ukończonym, zaięte, za którego Jan Miczke Patron, przy Trybunale Cywilnym Wdztwa Kaliskiego, w Kaliszu mieszkający stawa. Akt zaięcia wyżey wyrażony w Biórze Pisarza Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego do księgi wieczystey, dóbr Morawek części III: w dniu 31. Stycznia r. b. a w księdze zaregestrowań Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego w dniu 12. Lutego, tegoż roku podany i zaregestrowany został. Rzeczone dobra należą, do iedney Gminy wsi Morawek części I. i II pod Nazwiskiem, Gmina dóbr Morawek.
Rozległość na miarę nowo polską po 300  p. na iednę morgę li­ cząc obeymuią.
1. W placach, zabudowaniach i ogrodach Morg 6,  p. 176.
2. W gruntach ornych, Morg 243,  p. 154
3. W łąkach, Morg 9  p.235
4. W pastwiskach, Morg 30  p.273
5. W sadzawkach,  p. 171
Cała więc rozległość około Morg 291  p. 109 Czyli 9. Włók 21. Morg, 109.  p. Dzierzawcą tych dóbr i ogolnem Administratorem, iest Teodor Krąkowski.
Kto się chce o wszystkich szczegółach tych dóbr iako też o inwentarzach gruntowych obiaśnić może w Kancellaryi Trybunału i u Patrona popieraiącego zaięcie przeyrzeć; a kto chce dobra widzieć, może się na grunt udać Zaięcie powyżey z daty wymienione, wiedney kopii Antoniemu Rutkowskiemu, Sołtysowi iako Adiunktowi Gminy, wsi Morawek, w drugiey Teodorowi Krąkowskiemu Administratorowi w wsi Morawkach dnia 28. Stycznia r. b. w trzeciey kopii Alexandrowi Pruskiemu iako Woytowi Gminy, wsi Morawek, w czwartey kopii Poborcy Obwodu Kaliskiego Jgnacemu Strzyżewskiemu, w piątey kopii Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Kaliskiego Janowi Sobiechowskiemu, w szostey kopii Prezydentowi Miasta Kalisza Augustowi Hertz w Mieście Kaliszu dnia 29. Stycznia r. b. dorę­ czone zostało,
Dobra te sprzedane będą w Pś. Trybunale Cywilnym I. Instancyi Wdztwa Kaliskiego w Kaliszu w Pałacu Sądowym swe Sessyie odbywaiącym na audyencyi publiczney, pierwsze ogłoszenie warunków i przedaży w dniu 1. Kwietnia 1828. r. o godzinie 10. zrana nastąpi.
Kalisz dnia 14. Lutego 1828. r.
Piątkiewicz.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 10

Rada Obywatelska Woiewództwa Kaliskiego.
Ogłosić publicznie czyn chwalebny, noszący na sobie cechę prawdziwego zamiłowania Oyczyzny i swobód Narodowych, iest to oddanie należnego hołdu cnocie, i pobudką do naśladowania wzorowego postępku. Temi uczuciami przeięta Rada Obywatelska Woiewództwa Kaliskiego, składa Wam naymocnieysze dzięki Szan. Damy Woiewództwa Kaliskiego, któreście nie szczędziły starań i trudów w zbieraniu różnych naczyń srebrnych i gotowych pieniędzy, iakie Rada Obywatelska pod zarząd swóy w ofierze od Was przez ręce JWW. Karoliny z Chłapowskich Siemiątkowskiey i Maryanny z Wolskich Rembowskiey odebrała, w ilości srebra funtów 105 łótów 2 1/2, iw gotowiźnie pieniędzy złtp. 269. — Ofiara ta przez Was cnotliwe Obywatelki na ołtarz Ojczyzny złożona, przewa­ żnie niezawodnie przyczyni się, do iak nayrychleyszego uzbroicnia formuiących się Obrońców Oyczyzny w Woiewództwie naszym, a pałaiących naygorętszą chęcią żwawego starcia się z nieprzyjacielem. — Oby postępek wasz znalazł spiesznie iak naywięcey godnych w kraiu naszym naśladowców. — Damy, które do tey zaszczytney ofiary przyczyniły się, są a mianowicie:
W. W. Dłuska z Miłkowic, Zakrzewska z Kuczey Woli, z Chłapowskich Siemiątkowska, Niemojowska z Marchwacza, Rembowska z Szczytnik, Morawska z Mikołaiewic, Mieszkowska z Świnic, Zbiiewska z Tubądzina, Parczewska z Dą­brówki, Niemojowska z Radoszewic, Pstrokońska z Ustkowa, Gątkiewiczowa z Orzerzyna, Pstrokońska z Rembieszyna, Jabłkowska z Cichów, Biernacka z Sikucina, Kossowska z Pięczniewa, Olszewska z Niechmierowa, Augustowa Trepczyna, Leopoldowa Trepka, z Morzkowskich Myszkowska, Stolnikowa Karsznicka, z Głębockich Kiślańska, z Kempińskich Nieszkowska, z Kożuchowskich Karsznicka, Emilia i Aniela Panny Niemoiowskie, z Bogatków Mączyńska, z Radolińskich Wa­lewska, z Kiełczewskich Walewska, z Cieleckich Tarnowska, Prądzyńska z Ła­szkowa, z Otockich Mielęcka, z Zbijewskich Tarnowska, Piątkowska z Smardzewa, z Bukowieckich Zychlińska, z Karsznickich Kręska, z Kręskich Walewska, z Wę­gierskich Wstowska, z Wyganowskich Strzeszewska, z Potworowskieh Mielęcka, Gierałdowska, z Pstrokońskich Siemianowska, Gątkiewiczowa z Kwaskowa, z Skorzewskich Młoszowska, z Czyżewskich Zbierzchowska, Kellerowa, z Topolskich Łączkowska, z Podczaskich Biernawska, Czartkowska z Krąkowa, Świniarska z Kobylnik, Gołębowska z Gorzuch, Anna i Rozalia Mielęckie, z Kossobuckich Kiiańska, z Psarskich Kaczkowska, Kłosowa, z Wstowskich Cielecka, Żeromska, Taczanowska, Goiczowa z Dzierlina, Zaborowska z Korzenicy, Załuskowska z Wróblewa, Domaniewska z Borowa, Franciszka Heydysz, Bogumił Pągowski, Łubieńska z Kamionki, Radolińska z Kalisza, Zielińska z Kalisza, Nieszkowskie z Kalisza, Jenerałowa Lipińska, Dwernicki Prezes z Kalisza, Jankowska z Kali­sza, Miczke z Kalisza, Schönfeld z Kalisza, Gross z Kalisza, Locci z Kalisza, Plucińska z Kalisza, Łojewska z Kalisza, Glotzowa z Kalisza, Michalska z Kalisza, Szulcowa z Kalisza, Flainowa z Kalisza, Langowska z Kalisza, i Obywatel bezimienny.
w Kaliszu dnia 18 Lutego 1831. Młoszowski Prezyduiący.

Sekr. R. Stoppel.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 178

(N. D. 3784.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskie Gubernii Kaliskiej,
Ogłasza się wiadomość o toczącem się postępowaniu spadkowem po niegdy:
2. Anastazym Jezierskim właścicielu dóbr Góra i Kobylniki w Powiecie Kaliskim położonych, (…) do uregulowania i przepisania powyższych spadków na rzecz pozostałych sukcessorów lub na kogo z prawa i położenia rzeczy wypadnie, wyznaczonym został termin na dzień 13 (25) Lutego 1842 r. godzinę 10tą zrana w Kancellaryi mojej Rejenta w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina sytuowanym na który interessentów po raz pierwszy wyznacza.
Kalisz dnia 29 Lipca (10 Sierpnia) 1841 r.
Piotr Paweł Szrubarski.

Gazeta Handlowa i Przemysłowa 1842 nr 38

W obwodzie i powiecie Kaliskim, jest do sprzedania z wolnej ręki WIEŚ KOBYLNIKI, o mil 3 1/2 od m. Kalisza, milę od Warty, milę od Błaszek, mil 4 od m. Zduńskiej-Woli odległa, mająca rozległości około 20 włók miary nowopolskiej, w gruntach po większej części pierwszej, a cokolwiek drugiej klassy, nadto pańszczyznę sprzężajną i pieszą dostateczną, i gospodarstwo cztéropolowe od lat już kilkunastu urządzone. O cenie i właścicielu powziąć można bliższą wiadomość u Rejenta Basińskiego w Kaliszu.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 272

(N. D. 6557) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa Wincentego Urbańskiego ostatnio ze służby włodarza w Kobylnikach utrzymującego się, a teraz z pobytu niewiadomego, aby najdalej w ciągu dni 30 celem wysłuchania wyroku w sprawie własnej wydanego stawił się, w przeciwnym bowiem razie stosownie do prawa postąpionom będzie.
w Tyńcu pod Kaliszem d. 16 (28) Listopada 1855 r.
Sędzia Prezydujący,
Radca Kollegialny, Swierczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 39

(N. D. 863) Sąd Policyi Prostej Okręgu Wartskiego.
Zawiadamiając, iż w depozycie Sądu tutejszego znajdują się wóz kuty zdezelowany bez jednego koła pośledniego tylko, z obręczą żelazną z drabkami, jednem półkoszkiem, tudzież barkami z zaprzęgiem z dwóch szli i dwóch naszelników parcianych składającym się i kapota bajowa koloru zielonego stara, które to przedmiota za wsią Kobylnikami od podejrzanych osób odebrane zostały. Wzywa zatem niewiadomego właściciela, aby zgłosił się po takowe za dni 30 od daty niniejszego ogłoszenia z dowodami własność jego usprawiedliwiającemi, bowiem po upływie zakreślonego czasu przedmiota te na rzecz Skarbu Królestwa sprzedane będą.
Warta d. 7 (19) Grudnia 1855 r.
Assessor Trybunału,
p. o. Podsędka, Grzybowski.

Kurjer Warszawski 1866 nr 97

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 366 kop: 67, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 15 (27) Kwietnia r. b., Wojciechowi Arnold, właścicielowi dóbr Kobylniki, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Kaliskim, Gminie Chlewo, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Kaliszanin 1873 nr 47

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim).

14) Góra, kościół paraf. p. w. Wniebow. M. B. i Ś. Jakóba Apost. wybu­dowany z drzewa w r. 1792 przez parafjan. Ma słynący łaskami obraz Ś. Rocha. Parafja ta liczy 2190 dusz; do niej należą wsie: Góra, Kobylniki, Korzenica, Gorzałów, Krąków, Zielęcin, Cielce, Czartki Wielkie i Małe, Głaniszew, Chabierów, Chociszew, Upuszczew i Pustkowia: Borowiny i Dębowiec. Proboszczem od r. 1852 jest W. Iks. Maxymiljan Kurzawski, (ur. w r. 1825, kapłan od r. 1848). 

Kaliszanin 1880 nr. 101

Pożary. W dniu 20 z. m. we wsi Kobylniki, powiecie kaliskim, z niewiadomej przyczyny wyniknął pożar, który zniszczył dom. należący do obywatela Arnolda, ubezpieczony na summę 880 rs. W czasie pożaru spaliła się dziesięcioletnia włościańska dziewczynka Józefa Witczak.


Zorza 1889 nr 2

Znachor. Gazeta „Kaliszanin” pisze, że włościanin Tł. ze wsi Kobylniki jest teraz pod śledztwem, a to za otrucie żony, która nagle zmarła. Włościanin ów uważał się i był przez wszystkich miany za znachora, co ludzi z wszelkich chorób wyprowadza. Otóż to pewno i żonę swoją chciał on wyleczyć, a tymczasem śmierć sprowadził. Znachor ów tak oto leczył chorych. Przychodzi doń kobieta z kołtunem, daje mu 3 rub. i powiada: zdejmcie mi kołtun. A on pieniądze bierze i mówi jéj, że na nowiu księżyca zawsze go okropnie febra trzęsie, a to tylko przez to, że wszystkie ludzkie kołtuny na siebie bierze. — Albo znów przychodzi do znachora kobieta z chłopakiem i mówi: oto dzieciak wcale nie słyszy na ucho, wyleczcie mi go i daje mu za to 5 rs. Znachor przyjmuje pieniądze, chwyta chłopaka za ucho swemi wargami, ściska je aż do czerwoności i powiada: jużem naprawił i ludzie wierzą takiemu uwodzeniu znachora i płacą mu za jego uczoność, a jest to tylko wyzyskiwacz i zwodziciel.

Gazeta Kaliska 1893 nr. 59

Sprzedaż. W dniu 19 b. m. u notarjusza Paszkowskiego w Kaliszu, sprzedanym został z wolnej ręki majątek ziemski Kobylniki, w powiecie kaliskim położony. Nowo-nabywcą jest pan Karol Korycki. Przed laty niespełna dziesięciu, Kobylniki również z wolnej ręki nabył pan Wejl, płacąc po 4,500 rubli za włókę. Kobylniki sprzedane zostały z kompletnym inwentarzem, krestencją i obsiewami.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1894 nr 102

Wybory w Kaliszu.
(Sprawozdanie specjalne Kurjera Warszawskiego)
Kalisz, d. 12 -go kwietnia.
Zgromadzenie przedwyborcze.
Tegoroczne wybory do władz Towarzystwa kredytowego ziemskiego mniejsze prawdopodobnie budzą zainteresowanie, niż w latach ostatnich. Wnoszę to ztąd, że na dzisiejsze zgromadzenie przedwyborcze w Kaliszu przybyła nie tak znaczna liczba stowarzyszonych, jak dawniej.
Posiedzenie zagaił prezes wyborów, p. Gustaw Taczanowski z Rudy, zapraszając na przewodniczącego p. Gliszczyńskiego.
Nie będę opisywał toku obrad, ponieważ nie budziły one interesu ogólnego, lub dotyczyły spraw drobnych.
Długie rozprawy wywołała kwestja kandydata na radzcę komitetu Towarzystwa, ponieważ dotychczasowy radzca, p. Tadeusz Wyganowski, prosił, aby go ponownie nie wybierano.
Proponowano kandydatury radzcy dyrekcji głównej, p. Władysława Kowalskiego, oraz p. Lubińskiego ze Starzenic. Lecz ostatni oświadczył, że na razie wyboru przyjąć nie może, zaś radzca Aleksander Kłobukowski zapewnił, że p. Kowalski potrzebny jest w dyrekcji głównej, przeto na ogólne prośby p. Wyganowski zdecydował się wybór przyjąć ponownie.
Dziś w nocy i jutro rano zapewne przybędzie znaczna liczba stowarzyszonych na wybory, które rozpoczną się jutro, o godz. 10-ej zrana.
Wyborom przewodniczyć będzie p. Gustaw Taczanowski z Rudy, ponieważ p. Witold Taczanowski, wskutek nieszczęśliwego wypadku, był zmuszony zrzec się ofiarowanego mu przed dwoma laty mandatu.
Wystawa inwentarza.
Wystawa, zwana tu targiem na inwentarz, urządzana jest stale od r. 1886-go w czasie wyborów.
W tym roku wystawa nie jest tak świetną, jak w latach ostatnich, targ zaś gorszy.
Dlaczego? Tłumaczono mi, że kupcy zrażeni są wysokiemi żądaniami wystawców, wielu zaś hodowców inwentarza swojego tutaj nie nadsyła, konie bowiem sprzedaje korzystniej w poblizkich miastach pruskich.
Na wystawę nadesłali:
P. Wacław Kurnatowski z Brudzewa 12 sztuk bydła wybornej rasy, spadkobiercy St. Pstrokońskiego z Markowa konie, p. W . Szamowski z Poprężnik 18 sztuk owiec, p. J . Gościmski z Rożdżał trzy stadniki holenderskie, p. J. Wężyk z Sokołowa 10 baranów, hr. Kwilecki z Gosławic 6 stadników i 10 baranów, p. Zuels z Miłaczewa dwa konie oraz wózek żelazny o dwu kołach z tyłu i tylko jednem (w środku) u przodu, p. Stanisław Dorzechowski z Szadka dwa konie i dwie bryczki, p. E . Wejzerski z Bronczyna 4 sztuki bydła oldenburskiego, p. Ks. Mikorski ze Stobna 4 barany negretti, p. Szumski z Russewa ogiera, p. Witold Garczyński ze Zborowa ogiera, p. Karol Weigt z Morawina dwa ogiery i 4 wałachy, p. Weigt z Noskowa 3 stadniki holenderskie, p. Narcyz Kreczunowicz z Kościelnej Wsi ogiera, p. Nieszkowski z Rzegówna wierzchowca, p. St. Radoński z Jarantowa 3 barany, p. Karol Korycki z Kobylnik ogiera, p. Feliks Doruchowski ze Złotnik Wielkich ogiera.
Mleczarnia parowa w Skalmierzycach nadesłała ponętne okazy masła i serów oraz maszyny i naczynia do przerobu nabiałów. W wystawie wzięły nad to udział: fabryka narzędzi rolniczych Fellera w Kaliszu, kotlarnia M. Rogozińskiego w Kaliszu i skład żelaza Stulewicza.
Targ na inwentarz doszedł do skutku dzięki staraniom pp.:Bronikowskiego, Romockiego, Weigta i Wyganowskiego; mieści się w budynku teatru letniego przy ul. Józefiny.

B.  

Sport: Tygodnik Ilustrowany 1901 nr 1

Z kniej i pól.
W Stolcu, majątku p. Feliksa Radońskiego, w dniu 17. grudnia r. z. przy bardzo złej pogodzie odbyło się polowanie. W 8 fuzji padły 72 zające. Królem polowania był p. K. Korycki z Kobylnik.


Sport: Tygodnik Ilustrowany 1901 nr 2

Z kniej i pól.
W Kalinowie, pow. Kaliskim, wł. p . Stanisława Murzynowskiego, dn. 31. grudnia r. z. w 18 flint upolowano 140 zajęcy. Królem polowania był p. Karol Korycki z Kobylnik.


Gazeta Kaliska 1906 nr 350

Kupię 4 klacze fornalskie, młode, rosłe, ciężkiego typu, na matki. Zebrane lub pojedynczo. Oferty proszę adresować: Z. Gościmski, Kobylniki przez Kociołki.

Gazeta Kaliska 1906 nr 350

Poszukuję od Nowego Roku urzędnika gospodarczego, Samotnego, energicznego, fachowca, który był w intensywnych gospodarstwach buraczanych. Tylko wyborowe świadectwa będą uwzględniane. Pensja 400 rubli i tantjema od buraków. Adresować: Z. Gościmski, Kobylniki przez Kociołki.


Zorza 1923 nr 7

W roku 1914 poszedł na wojnę jako zapasowy żołnierz mąż mój, jasny blondyn wzrost średni Józef, syn Franciszka Wiśniewskiego rodem z Kobylnik, par. Góra i zginął bez wieści. Jeżeli ktoś o nim cokolwiek wie, to niech mi napisze za wynagrodzeniem.Łowiec Polski 1926 nr 2

W Majkowie, z. kaliskiej u p. Feliksa Karśnickiego na jednoniowem polowaniu, które trwało 3 godziny, zastrzelono 609 szt. Tu mistrzowstwo strzału przypadło w udziale p. Andrzejowi Potworowskiemu z Kobylnik. Zastrzelił on 95 sztuk.

Łowiec Polski 1926 nr 2

W Kobylnikach, z. kaliskiej u p. Andrzeja Potworowskiego, na gruntach dzierżawnych, na jednodniowem polowaniu, zastrzelono 270 sztuk.

Łowiec Polski 1926 nr 3

Dni. 19 listopada r. z. w Kobylnikach z. kaliskiej u p. Andrzeja Potworowskiego w 8 strzelb zabito zajęcy 202, bażantów 58 i kuropatw 22, razem 282.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 4

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 15 października 1928 roku, ob­wieszcza, że na skutek podania Weroniki Nowak, zamieszkałej w Łodzi, przy ulicy Konstantynowskiej Nr. 41, wdrożone zostało postępowanie, celem uznania Józefa Arnolda, za zmarłego, i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Józefa Arnolda, syna Marcelego i Weroniki z Grzelaków, urodzonego w Kobylnikach, gm. Staw, pow. kaliskiego w 1890 roku, ostat­nio zamieszkałego w Łodzi, przy ulicy Konstantynowskiej Nr. 41, obecnie, po zaciągnięciu w 1912 roku do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miej­sca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniej­szego ogłoszenia stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgo­wego w Łodzi, przy ul. Stef. Żeromskiego 115, albowiem do tym czasie na­stąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Józefa Arnolda posiadają wiadomości, by o zna­nych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej termi­nie do sprawy Z. 91/28.

Łowiec Polski 1929 nr 9

—A. P.— W majątku p. Andrzeja Potworowskiego, Kobylniki ziemi Kaliskiej ubito na polowaniach z naganką w roku 1928 razem sztuk 665.
Dnia 3 października w 8 strzelb: zajęcy 38, kuropatw 168, bażantów - kogutów 8, razem 214.
Dnia 10 października w 3 strzelby: kuropatw 66, bażantów kogutów 8, kaczek 4, razem 78.
Dnia 8 listopada w 7 strzelb: kogutów bażancich 286, kuropatw 23, zajęcy 60, królików 4, razem 373.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 20a

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto w dniu 28 grudnia 1928 roku pod Nr. rejestru 196, jak na­stępuje:
Salon Samochodowy" w Kaliszu — spółka z ograniczoną odpowie­dzialnością. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest handel samochodami i artykułami samochodowemi, oraz sprzedaż komisowa z siedzibą w Ka­liszu przy Głównym Rynku 35.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.000 złotych i podzielony został na 6 równych udziałów w wysokości po 500 złotych każdy i został całko­wicie wpłacony.
Zarząd sprawami spółki należy do trzech wspólników, a mianowi­cie: do Józefa Bronikowskiego, zamieszkałego w Szczypiornie, Andrzeja Potworowskiego, zamieszkałego w Kobylnikach i Konstantego Murzynowskiego, zamieszkałego w Kalinowej — wszystkie miejscowości poło­żone w powiecie kaliskim. Wszelkie wychodzące od spółki zobowiąza­nia, weksle, indosy, czeki, pełnomocnictwa sądowe podpisują pod stem­plem firmy dwaj członkowie zarządu, lub jeden członek zarządu łącznie z kierownikiem handlowym zamianowanym przez zarząd. Zarząd ma ogólny nadzór nad przedsiębiorstwem i prowadzi z prawem substytucji w imieniu spółki wszelkie sprawy sądowe we wszystkich instancjach są­dowych. Kierownik handlowy reprezentuje spółkę wobec władz, zała­twia i podpisuje warunki oraz wszelką korespondencję, odbiera i inka­suje z prawem substytucji należne spółce pieniądze i towary z instytucyj rządowych i prywatnych, banków, poczty i komory celnej.
Udzielono prokury, jako kierownikom handlowym, Stanisławowi Murzynowskiemu i Teodorowi Przybylskiemu z prawem podpisu przez obydwóch łącznie lub przez jednego z nich łącznie z którymkolwiek członkiem zarządu, weksli, indosów, czeków, pełnomocnictw sądowych i wszelkich wychodzących od spółki zobowiązań; inne czynności ma prawo dokonywać i podpisywać każdy z prokurentów samodzielnie.

Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązaną na mocy aktu, zeznanego przed notarjuszem Wyganowskim w Kaliszu w dniu 16 czerwca 1928 roku za rep. Nr. 430 na czas nieograniczony z prawem rozwiązania jej w każdej chwili jednak nie wcześniej, jak po upływie trzech lat na skutek żądania liczby udziałowców, reprezentują­cych conajmniej 2/3 kapitału zakładowego przy dwumiesięcznem naprzód zawiadomieniu o tem pozostałych wspólników.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 10

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POWIATOWEGO KALISKIEGO
z dnia 3. IV. 1931 r. Nr. Wojsk. 20 o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29. VII. 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470), podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń, listę kolejności osób powiatu kaliskiego, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
82. Potworowski Andrzej, zam. i miejsc. postoju pojazdu: Kobylniki, gm. Staw, sam. 4 osob. ŁD. 80923.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w „Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim" osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Kaliskiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia których poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w „Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim".
Starosta Powiatowy:
(—) Antoni Potocki.

Łowiec Polski 1932 nr 2

KRONIKA MYŚLIWSKA.
m— Dn. 19XII odbyło się polowanie w majatkach Ustków i Wola Zabart. własność pp.: Zdzisława i Stanisława Kamockich. Obecni byli panowie: Andrzej Lubieński, Henryk hr. Tyszkiewicz, Andrzej Potworowski, A. Kołodziejski, J. Bożewski, J. Ruszkowski, E. Sokołowski, Zygmunt, Antoni, Stanisław i Zdzisław Kamocki. Padło 230 zajęcy, królem polowania był p. A. Potworowski z Kobylnik, mając 63 zające na rozkładzie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.

Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
12. Korzenica, obejmująca: wieś Korzenicę, kol. Korzenicę, wieś Kobylniki, folw. Kobylniki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Łowiec Polski 1937 nr 34

Dnia 2 października r. b. polowano na pędzone kuropatwy w majątku Ustków-Wola pp. Stanisława i Zdzisława Kamockich. Podniesiono 734 kuropatwy, przyczem jak zwykle największy rozkład osiągnął p. Andrzej Potworowski z Kobylnik, przeszło 100 sztuk.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza