-->

środa, 8 maja 2013

Kobylarnia

Czajkowski 1783-84 r.
Kobylarnia att Widawa, parafia widawa, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: brak informacji o właścicielu.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kobylan, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Widawa, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 9, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Kobylarnia, pustk. nad rz. Widawką, pow. łaski, gm. Dąbrowa (ob.) Widawska, par. Widawa, 1 dm., 7 mk., 12 mr., ziemi.

Spis 1925:
Kobylarnia, osada, pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 8. Mężczyzn 3, kobiet 5. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 8. Podało narodowość: polską 8.

Kobylarnia 1932 r.


1992r.

Inwentarz Dąbrowa Widawska (1829)
 
Pustkowie Kobylarnia w Łęgu za Świerczowem.

24. Chałupa stara z drzewa kostkowego, w którey mieszka gaiowy Stępiński, maiąca izbę z piecem i kominkiem częścią z  cegły, częścią z gliny, z sieni komin lepiony, dach słomiany. Okno zwyczaynie złe naprawiane. Na boku tey chałupy prawym iest stodoła z drzewa kostkowego z wrotami poiedyńczemi na biegunach o iednym samsieku, dachem słomianym złym.

25. Szopa w słupy chrościana w którey dawniey bydło stawało, maiąca dach słomiany, stary, zły, mieyscami hoyną łatana. Ten budynek pochylony, stary, zły.

26.Szopa druga osobna nad górą i strumieniem także chrościana pochylona na skład siana, maiąca dach słomiany, stary, zły. Wrota na wylot z wrzeciądzem i dwiema szkoblami.
Tu się wzmiankuię, że staynia wiezdna przy karczmie w Dąbrowie prez wiatr iaki w dniu dwudziestym czwartym lipca roku tego panował, obalona została.
 
Źródło inwentarza: Akta notariusza Antoniego Pstrokońskiego w Sieradzu z roku 1829 akt nr. 122.(Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu) Inwentarz przepisał Piotr Tameczka.
 
Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 89

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości iż w dniu 19 Czerwca r. b. o godzinie 10 z rana i w dniu następnym, przed W. Antonim Pstrokońskim, Reientem Powiatu Sieradzkiego, w Sieradzu, odbędzie się publiczna licytacya na 3ch letnie wydzierżawienie dóbr ziemskich Miasta Widawy, w pięciu oddziałach to iest: 1. Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec, z wsią zarobną Ruda, 2. Wieś folwarczna Dąbrowa z pustkowiem Kobylarnia. 3. Wieś folwarczna Chrusty z Wsią folwarczną Zawady. 4 Wieś folwarczna Świerczów, i 5, Wieś folwarczna Rogoźno w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych. Dzierżawo ta, poczynać się będzie od Sgo Jana Chrzciciela r. b. a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca 1832; ile te dobra czynszu dzierżawnego przynoszą, niewiadomo, albowiem zostaią w Administracyi. W Kaliszu dnia 3 Kwietnia 1829 roku. Leon Nowierski.


Dziennik Powszechny 1832 nr 63

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego. Zawiadamia iż w dniu15 Maia r. b. o godzinie 10 z rana w Miescie Sieradzu przed W. Antonim Pstrokonskiem Reientem Powiatu Sieradzkiego, odbędzie się publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ziemskich maiętności Miasto Widawa z przyległemi wsiami, Świerczów, Rogoźno, Chrusty, Ruda, Wolka, Dąbrowa, Zawady, z Pustkowiami Kopiec, Pilchy, Podlow, Balazny, i Rożny zwanemi, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkiem Woiewództwie Kaliskiem położone. Dobra te wydzierzawione będą w sześciu oddziałach iako to: 1. Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec z wsią Zarobną Ruda. 2. Wieś folwarczna Dąbrowa z Pustkowiem Kobylarnia. 3. Wieś folwarczna Rogoźno. 4 Wieś folwarczna Świerczów. 5. Wieś folwarczna Wolka Kleszczowa. 6. Wsie folwarczne Zawady i Chrusty. Dzierzawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. b. a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca r. 1835. Dobra te przynoszą teraz rocznie czynszu dzierżawnego, ad 1 złp. 11,005. ad 2 złp. 8,200 ad 3 złp. 4,520 ad 4 złp. 5,755 ad 6 złp. 3,621 oddział zaś piąty zostaie W Administracyi, warunki do licytacyi przeyrzane bydź mogą u wspomnionego Reienta. W Kaliszu d. 14 Lutego 1832 r. Leon Nowierski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 111

(N. D. 2348) Pisarz Trybunału Cywilngo I-éj Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie sukcessorów benficyalnych Józefa Buczyńskiego, to jest: 1. Joanny z Wężyków Buczyńskiej, po tymże Józefie Buczyńskim pozostałej wdowy w Pławnie mieszkającej, z własnych funduszów utrzymującéj się, jako matki i opiekunki nieletniego Franciszka Buczyńskiego.
2. Łukasza Kobierzyckiego, temuż nieletniemu przydanego opiekuna, dziedzica dóbr Dąbrowy-Wielkiej, tamże w Okręgu Sieradzkim mieszkającego.
3. Emiliii z Buczyńskich pierwszego ślubu Kordzikowskiéj i Nikodema małżonków Dzwonkowskich.
4. Albiny Buczyńskiej panny doletniéj.
5. Władysława Buczyńskiego.
6. Maryanny Buczyńskiej teraz Lucyana Sławianowskiego małżonki, czyli obojga małżonków Sławianowskich.
7. Bolesława Buczyńskiego w dobrach Pławnie Okręgu Radomskim Gubernii Kaliskiej mieszkających.
8. Józefy Buczyńskiej, teraz Oswalda Kamockiego małżonki, czyli obojga małżonków Kamockich, we wsi Niewierszynie Okręgu Opoczyńskim Gubernii Sandomierskiej mieszkających.
Wszystkich dziedziców dóbr Pławna z własnych funduszów utrzymujących się, którzy zamieszkanie prawne co do tego przedmiotu obrali u Józefa Miklaszewskiego Patrona przy Trybunale Kaliskim w Kaliszu mieszkającego, i tegoż Patrona Miklaszewskiego za Obrońcę do popierania przedaży w drodze przymuszonego wywłaszczenia dóbr miasta Widawy z przyległościami, w Okręgu Sieradzkim położonych ustanowili; aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale Kaliskim w d. 10 (22), 11 (23), 12 (24) i 13 (25) Sierpnia 1842 r. zdziałanym, zajęte zostały na przedaż publiczną w drodze przymuszonego wywłaszczenia na audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Kaliskiej w Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny położonym odbyć się mającą:
DOBRA ZIEMSKIE MIASTO WIDAWA
Składające się z miasta Widawy, z folwarku Kopiec, z wsi zarobnéj Ruda, z folwarku i wsi zarobnéj Dąbrowa Widawska, pustkowia Kobylarnia, z folwarku i wsi zarobnéj Roguźno z folwarku i wsi zarobnéj Świerczów z folwarku i wsi zarobnéj Zawady, z pustkowiem Staw i Łęg, z folwarku i wsi zarobnéj Chrosty, które wszystkie stanowią 2 Gminy, to jest jednę Gminę: miasto Widawa, a drugą Gminę powyż wszystkie wyrażone wsie pod nazwiskiem; Dąbrowa Widawska, położone są w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej, Parafii Widawa, należą prawem własności do sukcessorów beneficyalnych Xawerego Turskiego, to jest: 1. Maxymiliana Turskiego, 2. Jana Turskiego, 3. Ignacego Turskiego, 4. Antoniego Turskiego, 5. Maryanny z Turskich Małachowskiej po Józefie Hrabi Małachowskim pozostałej wdowy, wszystkich współdziedziców dóbr Widawy, z własnych funduszów utrzymujących się, we wsi Komornikach Okręgu i Gubernii Kieleckiej mieszkających, i zamieszkanie prawne obrane mających.
Dobra te wydzierżawione zostały na publicznej licytacyi przed Antonim Pstrokońskim, wówczas Rejentem Okręgu Sieradzkiego w dniach 22 i 23 Kwietnia (4 i 5 Maja) 1841 r. odbytej w pięciu oddziałach, z których oddział 1. składający się: z miasta Widawy, folwarku Kopiec, i wsi zarobnéj Ruda, zadzierżawił Antoni Turski za cenę roczną 14,300 złp. czyli rs. 2,145 i praw swych do téj dzierżawy Albinowi Grochowalskiemu ustąpił.
Oddział drugi obejmujący: folwark i wieś zarobną Dąbrowa Widawska, oraz pustkowie Kobylarnia, zadzierżawił Maxymilian Turski za cenę roczną złp. 9,300 czyli rs. 1,395.
Oddział trzeci, który stanowią folwark i wieś zarobna Roguźno, zadzierżawił Antoni Turski za summę roczną złp 3,810 czyli rs. 571 kop. 50, a następnie praw swych ustąpił Albinowi Grochowalskiemu.
Oddział czwarty składający się: z folwarku i wsi zarobnéj Świerczów, zadzierżawił Махуmilian Turski za summę roczną złp. 3.280 czyli rs. 492, od którego praw tych nabył Μaxymilian Porczyński.
Oddział piąty, obejmujący: folwarki Zawady i Chrosty z wsiami zarobnemi tegoż nazwiska, zadzierżawił Ignacy Kubiński za cenę roczną złp. 4,151 czyli rs. 622 kop. 65 który prawa swoje przelał na Xawerego Walewskiego, prawa te dzierżawy służą wyżej wymienionym dzierżawcom do d. 12 (24) Czerwca 1844 r.
Czynszownicy nie stali w dobrach tych są następni:
1. W mieście Widawie: Jan Orłowski, Hersz Mendlowicz, Abraham Krys, Jan Nepomucen Grodzicki, Jakób Knopf, Szmul Weiss, Sobestyan Derendowski, Szwartzbard cyrulik, wdowa Kohn po Szlamie Kohn pozostała, Abraham Knopf, Sora Bergmann wdowa, Josek Richtiger, od których czynsz wynosi rocznie złp. 2,481 czyli rs. 372 kop. 15: a nadto Jan Orłowski utrzymujący oberżę w mieście Widawie, szynkuje w niéj dworskie trunki za 31 grosz.
2. Na folwarku Kopiec: Szczepan Klatkowski i Antoni Bajer płacą rocznie złp. 360 czyli rs. 54.
3. W Roguźnie: Dominik Szymański, Jan Ciążkiewicz, Józef Frydrychowicz i Józef Kolasiński, płacą rocznie złp. 290 czyli rs. 43 kop. 50, nadto Szymański jako karczmarz szynkuje dworskie trunki za 21 grosz, zaś Kolasiński rybak, oddaje rocznie 100 funtów ryb.
4. W Swierczowie: Tomasz Nowak płaci rocznie 100 złp. czyli rs. 15, i szynkuje dworskie tranki za 31 grosz.
5. We wsi Dąbrowie Widawskiéj: Jan Krzemiak i Josek Jakóbowicz płacą rocznie złp. 410 czyli rs. 61 kop. 50.
6. W Zawadach i Chróstach. Tomasz Ławicki, Józef Ożuchowski, i Jakób Rożowski płacą rocznie złp. 150 czyli rs. 22 kop. 50; wszystkie powyższe czynsze niestałe wynoszą rocznie złp. 3,789 czyli rs. 568 kop. 35.
Oprócz tego zastrzeżoną jest dla nowonabywcy możność poszukiwania od mieszczan miasta Widawy czynszu tytułem dominio directo należnego, a przez nich obecnie nie opłaconego bez żadnej jednak ewikcyi.
Pańszczyzna do oddziału I-go Widawa i Kopiec przywiązana wynosi tygodniowo 47 dni ręcznych i 26 tłuk w żniwa, danina rocznie 13 kapłonów i 130 sztuk jaj.
Do oddziału 2-go Dąbrowa-Widawska wynosi tygodniowo sprzężajem lub ręczno dni 48, zaś ręcznych dni 90, danina rocznie 8 kapłonów, 24 mendli jaj i w gotowiźnie 96 kopiejek.
Do oddziału 3-go Roguźna pańszczyzny ciągłéj dni 32, ręcznej dni 60 tygodniowo, daniny rocznej 13 1/2 kapłonów oraz 13 1/2 mendli jaj.
Do oddziału 4-go Świerczów pańszczyzny ciągłej dni 12 ręcznej 52 dni tygodniowo i 64 tłuk w żniwa, danina wynosi rocznie 2 kapłony i 2 mendle jaj.
Do oddziału 5-go Chrósty i Zawady pańszczyzna ciągła wynosi dni 36, ręczno dni 102, tłuk w żniwa 12, danina rocznie gotowizną rs. 1 kop. 8, kapłonów 9 i mendli jaj 9.
Oprócz tego włościanie w oddziałach wszystkich powyżej wyrażonych odbywają powinności w protokule zajęcia wyszczególnione, posiadając załogę gruntową tamże wymienioną.
Rozległość oddziału 1. w szczególności miasta Widawy, obejmuje około mórg 1,021 pr. kw. 23; folwarku Kopiec i wsi zarobnéj Ruda, około mórg 571, pr. kw. 208, z tych lasu około mórg 157, pr. kw. 180.
Oddziału 2. to jest folwarku i wsi Dąbrowa Widawska około mórg 1,189, pr. kw. 353, z tych lasu około mórg 115, pr. kw. 260.
Oddziału 3. folwarku i wsi zarobnéj Świerczów około mórg 801 pr. kw: 260, z tych lasu około mórg 398, pr. kw. 240.
Oddziału 4, folwarku i wsi zarobnéj Roguźno około mórg 1,465, pr. kw. 24,z tych lasu około mórg 398 pr. kw. 254.
Oddziału 5. i wsi zarobnéj Zawady, oraz folwarku i wsi zarobnéj Chróstu około mórg 2,203, pr. kw. 370, z tych lasu okołο mórg 636, pr. kw. 38. Prócz tej rozległości pastwiska przy każdym oddziale stosunkowo będące, obejmują rozległości około mórg 592, pr. kw: 275, zaś, wody, piaski i miejsca mniéj użyteczne, obejmują około mórg 1,797, pr. kw. 78. Rozległość więc całych dóbr wynosi około mórg 9,571, pr. kw. 136.
Od strony dóbr Patok, Wielkiej Wsi, oraz Grabno i Siedlce exystują kontrowersa w pastwiskach, łąkach i boru w małej obszerności. W mieście Widawie odbywa się rocznie jarmarków 12.
Bliższy opis szczegółowy tych dóbr znajduje się w zbiorze objaśnień, któren jak równie warunki licytacyi i przedaży w Kancellaryi Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiéj, i u Józefa Miklaszewskiego Patrona przedaż popierającego przejrzane być mogą.
Sprzedaż tych dóbr odbędzie się stosownie do konkurencyi do kupna albo w całości, lub też w pięciu oddziałach wyżej wyrażonych w jakich takowe dobra są wydzierżawione. Protokuł zajęcia wyżéj wspomniony w jednej kopii Maciejowi Staszczykowskiemu ustanowionemu dozorcy w dniu 14 (26) Sierpnia 1842 r., w drugiej kopii Janowi Bakowicz Burmistrzowi miasta Widawy, na ręce Fortunata Gajewskiego Ławnika Kassyera tegoż miasta, w trzeciej Albinowi Grochowalskiemu Wójtowi Gminy Dąbrowa-Widawska, w czwartej zaś Jakóbowi Bojemskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego w d. 15 (27) Sierpnia 1842 r. wręczony i zostawiony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej do księgi wieczystej dnia 26 Lutego (9 Marca) 1844 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej, w d. 10 (22) Marca 1844 r. wpisanym i zaregestrowanym został.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień oraz warunków licytacyi i przedaży na audyencyi Trybunału Kaliskiego w d. 7 (19) Czerwca 1844 r. o godzinie 10-ej z rana nastąpi.
w Kaliszu dnia 11 (23) Marca 1844 r.
F. Salezy Wołowski Pisarz.

Dziennik Warszawski 1868 nr 281

N. D. 8385. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni iż na żądanie Alfreda Kurnatowskiego dziedzica dóbr Brudzewa i Melanji z Cieszkowskich Zychlińskiej wdowy, z własnych funduszów się utrzymującej, obojga w Brudzewie Okręgu Konińskim zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, od których tenże Patron stawa i subhastację dóbr ziemskich Dąbrowa Widawska i Świerczów z przyległościami, w poszukiwaniu sumy rsr. 8,669 kop. 84 1/2, dla Alfreda Kurnatowskiego, a rs. 3,750 dla Melanji z Nieszkowskich Zychlińskiej z procentem od daty ostatniego kwitu od Karola Arkuszewskiego należnych, popiera. Protokółem Romualda Pinoskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu w d. 11 (23) i 12 (24) Października 1868 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Dąbrowa Widawska i Swierczow, składające się: z wsiów Dąbrowa Widawska i Swierczow, folwarków tegoż nazwiska, folwarku Witoldow, nomenklatury Kobylarnia, Pustkowia Podlow i części Pustkowia Pilchy, z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi, z wyłączeniem zabudowań i gruntów na własność włościan przeszłych, z resztą z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, łąkami, borami, zaroślami i pastwiskami, z tem wszystkiem co całość ich stanowi i w tym ograniczeniu jak się teraz znajdują. Dobra te graniczą z jednej strony z wsią Zborów i Kociny, z drugiej z dobrami Wielga wieś lit. A. z trzeciej z wsią Lgoty a z czwartej z wsią Wolka, Podgórzem i gruntami do m. Widawy należącemi, odległe od m. Widawy wiorst 2, Burzenina wiorst 4, Zduńskiej Woli w. 13, a Sieradza wiorst 21, należą do gminy Dąbrowa Widawska, parafji Widawa, w Ogręgu Sieradzkim, Powiecie Łaskim, Gubernji Petrokowskiej położone, których właścicielem jest Karol Arkuszewski w Dąbrowie zamieszkały i zamieszkanie prawne obrane mający, znajdują się w dzierżawnym posiadaniu, Dąbrowa Ignacego Arkuszewskiego za czynsz roczny rsr. 3,6000, a Swierczow Wiktorji z Dworzyńskich Starzyńskiej za czynsz roczny rs. 1,000 granice są niesporne, obcą dziedziną nieprzedzielone, mają rozległości po uwłaszczeniu uważając sposobem przybliżonym około włók 68 mórg 17 pr. 55 miary nowopolskiej, grunta należą do kl. II, Ш, IV i V. Na gruncie inwentarze należą do dzierzawców, znajdują się zabudowania dworskie potrzebom gospodarstwa odpowiednie, których ilość jak równie wysiewu i inne szczegóły w akcie zajęcia są wymienione. Podatki dworskie do kasy w Łodzi opłacać się winne wynoszą rs. 534 k. 16 1/2, oprócz tego płaci się na Urząd gminy Dąbrowy rsr. 47 kop. 10, a Swierczewa rs. 15 k. 84.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Władysławowi Porczyńskimu i Wójtowi gminy Dąbrowa Widawska Józefowi Brodzkiemu w d. 6 (18) Listopada 1868 r. obydwom do rąk własnych, następnie do księgi wieczystej właściwej w kancelarji ziemiańskiej w d. 20 Listopada (2 Grudnia) t. r. wniesiony i wpisany, a do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału utrzymywanej 4 (16) Grudnia 1868 r. wpisany i zaregestrowany został. Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina stojącym.
Pierwsze ogłoszenie wurunków licytacji i sprzedaży na audjencji namienionego Trybunału w dniu 16 (28) Stycznia 1869 r. o godz. 10 z rana nastąpi.
Kalisz d. 5 (17) Grudnia 1868 r.
Asesor Kolegjalny, J. Μigórski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 21

N. D. 628. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu trzech publikacji warunków licytacyjnych termin do tymczasowego przysądzenia na d. 8 (20) Kwietnia 1869 r. oznaczony został, w którym dobra Dąbrowy i Swierczew*, temczasowie na własność Frańciszkowi Modrzejewskiemu Patronowi za summę rs. 20,000 przysądzone zostały, stanowcze jednak przysądzenie dla zaszłych sporów odbyć się nie mogło, w trakcie tego aktem z dnia 8 (20) Lutego 1869 r. Alfred Kurnatowski i Melanja Zychlińska, części swych kapitałów, odstąpili Saturninowi Rokosowskiemu, właścicielowi dóbr Rożynów, tamże w okręgu Łęczyckim zamieszkałemu, a zamieszkanie prawne u Frańciszka Modrzejewskiego Patrona obrane mającemu, po usunięciu jednak takowych ostatecznie wyrokiem Rządzącego Senatu, Trybunał wyrokiem Illacyjnym z dnia 14 (26) Lipca 1871 r. oznaczył nowy termin do stanowczej sprzedaży na dzień 8 (20) Września t. r. który z powodu wywołanego po raz trzeci sporu o taksę do skutku nie przyszedł, gdy obecnie taksa została sporządzoną Trybunał wyrokiem Illacyjnym z dnia 18 (30) Stycznia r. b. nowy termin na dzień 2 (14) Marca 1872 r. oznaczył, w którym licytacja rozpocznie się od summy rs. 82,292 jako 2/3części szacunku z taksy.  
w Kaliszu d. 19 (31) Stycznia 1872 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

*dotyczy także miejscowości Witoldów, Kobylarnia, Podlow i Pilchy.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
4. Kolonja Dębina, obejmującą: kolonję Dębina, kolonję Dębina-Duża, kolonję Dębina-Średnia, kolonję Dąbrowa-Widawska, Dąbrowa-Widawska N. N., 1—4 kolonję (Babina), kolonję Łazisko, osadę włość. Kobylarnia.

§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.
 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza