-->

środa, 8 maja 2013

Kawęczyn i Kawęczynek

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kawęczyn, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 7 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kawęczyn, parafia zdunska wola (zduńska wola), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 2 części, pierwsza Kobierzycki, druga Złotnickiego sukcessorowie.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kawęczynek, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Zduńska Wola, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 25, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Kawęczyn, wś, istniała w b. województwie sieradzkiem. W r. 1606 własność braci Wojciecha, pisarza grodu trębowolskiego, i Floryana Kawieckich. R. 1619 Zygmunt Kawiecki sprzedał tę wś Andrzejowi Krakowskiemu. Potem przeszedł K. w ręce Ważyńskich. Z tych Adam podwojewodzic sieradzki sprzedał go 1692 r. Maciejowi Kazimierzowi Korab Kobierzyckiemu. R. 1806 Łukasz i Józef Kobierzyccy odprzedali Stefanowi Złotnickiemu, który rozkolonizował ziemię i oddał w ręce osadników z Niemiec. Dzisiaj K. zlał się zupełnie ze Zduńską wolą (ob.).

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KAWĘCZYNEK do dóbr Zduńska Wola. W 1606 r. Kawieckich, następnie: Krąkowskich, Ważyńskich i Kobierzyckich. W 1806 Łukasz i Józef Kobierzyccy sprzedali Stefanowi Złotnickiemu. (SGKP t.3, s.915)

Kawęczyn (Kawenczyn) 1839 r.


1992 r.Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 133

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Woiewództwa Kaliskiego. Uwiadamia publiczność, iż dobra ziemskie Zduńska Wola zprzyległościami, tudzież Kawenczyn część A. i B. i pustkowie Kaczek w pcie Szadkowskim, parafii Zduńska Wola Wdztwie Kaliskiem położone, Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu Kredytowemu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa seymowego w dniu 1f13 czerwca 1825 toku zapadłego, w trzechletnią dzierzawę poczynaiąc od dnia 24 czerwca r. b. 1831 do tegoż dnia 1834 r. przez publiczną licytacyą w dniu 21 czerwca r. b. o godzinie 10 z rana w Kaliszu w mieście posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey Woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu, wypuszczone zostaną pod następuiącemi głównemi warunkami. 1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać corocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne, iako to: ofiary złp. 454 gr. 8, kontyngent liwerunkowy złp. 162 gr. 27, niemniey zamiast dziesięciny wytyczney co rocznie a) kościołowi w Karczewie złp. 10 b) kościołowi w Borzewicach złp. 44. 2. Winien będzie przed obięciem dzierzawy złożyć monetą srebrną kurs w kraiu maiącą całkowitą zaległość Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu od udzieloney pożyczki należącą, łącznie z karami za miesięcy 6 na złp. 1079 gr. 9 obrachowaną i ratę czerwcową r. b. złp. 1023 wynoszącą. 3. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należnych w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie od 1 do 12 czerwca i od 1 do 12 grudnia każdego roku, które to wypłaty półrocznie wynoszą złp. 1023. 4. Oddać dobra po wyyściu kontraktu w takim stanie, w iakim ie obeymuie. 5. Zrzecze się wszelkich pretensyy przez czas dzierzawy za iakie bądź nakłady gruntowe. 6. Co do uchybień opłat, dzierzawca podać się winien exekucyi administracyyney i uledać decyzyom władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Reszta warunków licytacyynych, przez chęć dzierżawienia maiących, w każdym czasie w kancellaryi Dyrekcyi Szczegółowey przeyrzaną bydź może. Kalisz dnia 7 maia 1831. roku. Prezes Biernacki. Pisarz Chrystowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 132

(N. D. 3126) Pisarz Hypoteczny Okręgu Szadkowskiego.
Po zaszłej dnia 23 Grudnia 1847 r. śmierci Szymona Sarneckiego właściciela nieruchomości w mieście Zduńskiej woli po Nr. 13, 14, 463, 71, i na wsi Kawoczynku pod Nr. 2, spadek się otworzył, wzywa przeto interessentów aby najdalej dnia 7 Grudnia n. s. r. b. przed podpisanym z prawami stawili się pod prekluzyą.
Szadek d. 26 Maja (7 Czerwca) 1848 roku.
Uziembło.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 247

(Ν. D. 5544) Pisarz Hypoteczny Okręgu Szadkowskiego.
Po zmarłej dnia 23 Sierpnia 1831 r. Wiktoryi Dąbrowskiej właścicielce summy rs. 450 na nieruchomości Rozalii Ostrowskiej w wsi Kaweczynku pod Nr. 5 w Okręgu Szadkowskim położonej, lokowanej, spadek się otworzył, wzywa przeto interessentów aby dnia 10 Maja 1849 r., n. s. przed podpisanym Pisarzem stawili się i prawa swe do tego spadku udowodnili pod prekluzyą.
Szadek dnia 28 Wrześ. (10 Paźdz.) 1848 r.
Uziębło.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 28

ОВWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N. D. 567) Pisarz Hypoteczny Okręgu Szadkowskiego.  
Po zaszłej dnia 23 Sierpnia 1831 r. Wiktoryi Dąbrowskiej właścicielce summy rs. 450 na nieruchomości Rozalij Ostrowskiej w wsi Kaweczynku pod Nr. 5 w Okręgu Szadkowskim położonej, lokowanej; spadek się otworzył, wzywa przeto interessentów, aby dnia 10 Maja 1849 r., n. s. przed podpisanym Pisarzem stawili się i prawa swe do tego spadku udowodnili pod prekluzyą. Szadek d. 28 Wrześ. (10 Paździer.) 1848.
Uziębło.

Dziennik Warszawski 1865 nr 146

(N. D. 3908) Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Szadkowkiego.
Po śmierci:  
6. Antoniego Lange współwłaściciela nieruchomości Nr. 2 w Kolonji Kawęczynek do Zduńskiej Woli należącej, otworzyły się spadki, do uregulowania których pod prekluzją oznaczony został termin w Kancelarji Sądu tutejszego, (…) a co do ostatnich czterech na dzień 18 (30) Grudnia tegoż roku.
Szadek d. 19 (31) Maja 1865 r.
Rozwadowski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 162

(N. D. 2350). Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego.
Po śmierci:
2, 3 Stefana Złotnickiego wierzyciela rs. 210 w dziale IV N. 2 na nieruchomości w Zduńskiej Woli N. 30, 4 po śmierci tegoż, jako wierzyciela rs. 435 kop. 75 w dziale IV N 2 tytułem ostrzeżenia na nieruchomości N 203 w mieście Zduńskiej-Woli lokowanych; 5 jak również po śmierci tegoż Stefana Złotnickiego wierzyciela sumy w Stęszycach średnich na nieruchomościach.
a) Na nieruchomości pod N. 15 złp. 1,260 w dziale IV N. 1;b) pod N. 10 złp. 1,630 w dziale IV N.1;c) pod N. 2 złp. 792 w dziale IV N. 2; d) pod N. 12 złp. 1,250 w dziale IV N.1; e) pod N. 2 złp. 576 w dziale IV N.1; h) pod N. 3 złp. 1,500 w dziale IV N.1; g) pod N. 21 złp. 1,100 w dziale IV N.1; h) pod N. 9 złp. 1.000 w dziale IV N.1; i) pod N. 19 złp. 600 w dziale IV N.1; k) pod N. 6 złp. 650 w dziale IV N.1; l) pod N 7 złp.1,600 w dziale IV N. 1; ł) w Kawenczynku pod N. 5 złp. 1,800 w dziale IV N. 1, m) w mieście Zduńskiej-Woli pod N. 79 rs. 180 w dziale IV N. 1, z procentami intabulowanych.
6 Po śmierci Konstancji Brzozowskiej wierzycielki poszukiwanej na Stefanie Złotnickim sumy rs. 1,380 kop. 60 z procentem i kosztami procesu w ilości rs. 105, a tytułem ostrzeżenia na powyższych nieruchomościach: a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, ł, m, na kapitałach Stefana Złotnickiego subintabulowanej. toczy się postępowanie spadkowe, do regulacji zaś powyższych spadków czterech pierwszych, termin w Kancelarji swej na dzień 1 (13) Listopada r. b. a dla reszty innych na d. 8 (20) Listopada r. b. z rana pod prekluzją wyznaczam.
Szadek d. 2 (14) Kwietnia 1866 r.
J. Osocki.  

Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 4299). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 23 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
82. Zduńska Wola składająca się z miasta fabrycznego Zduńska Wola do którego wieś Kaweczynek v. Kaweczyn AB. wcielono, niemniej z wsi Zduńskiej Woli vel Jurydyki, z kolonji Zduny, Ogrodnika i Poręby z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Szadkowskim położone raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 886 kop. 39 i pół, vadium do licytacji rs. 3,000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 13,628, termin przedaży dnia 17 (29) Maja 1867 r. przed Rejentem F. Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Wreszcie Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło święto kościelne lub też uroczystość dworska galowa, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym i przed Rejentem do jej odbycia właściwym. Kalisz d. 1 (13) Lipca 1866 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1868 nr 178

N. D. 5295. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Aleksandra Epsztein, Obywatela z własnych funduszów się utrzymującego w Warszawie pod Nr. 1778 zamieszkałego a zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mającego od którego tenże Patron za Obrońcę jest ustanowiony i sprzedaż dóbr ziemskich Miasto Zduńska Wola z przyległościami, w drodze przymuszonego wywłaszczenia w poszukiwaniu sumy rsr. 12000 z, procentem od d. 1 Lipca n. s. 1866 r. od Juliusza Złotnickiego jako Właściciela w wsi Ptaszkowicach, mieszkającego, zajętych popiera. Protokułem Komornika przy Sądzie Apelacyjnym Ludwika Wichrowskiego 23/6 24/7 27/9 28/11 29/12 Lutego (12 Marca) i 1 (13) Marca 1868 r. sporządzonym, zajęte zostały w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Miasto Zduńska Wola składające się z wsi Zduńska-Wola vel Jurydyka,z kolonii Zduny, Ogrodzisko i kolonii Poremby, z wszystkiem tem co do właściciela dóbr należy, z wszelkiemi dochodami i użytkami w dobrach tych przez ich właścicieli ciągnąć się mogącemi z wyłączeniem gruntów i zabudowań własność mieszkańców miasta i kolonistów stanowiących, tak jak w protokule zajęcia poszczególe jest opisane, które odległe są od miast: Szadku wiorst 9, Sieradza 13, Łasku wiorst 14, Pabianice 30, Łodzi 45, Widawy 17, a Warszawy 168, przez które przechodzi Trakt I rzędu zwany fabryczny.
Składają się podług osnowy wykazu hypotecznego z miasta fabrycznego Zduńskiej Woli, do którego wieś Kawenczynek v. Kawenczyn A. i B. i pustkowie Kart wcielone, niemniej z wsi Zduńskiej Woli v. Jurydyki, kolonii Zduny, Ogrodzisko i Poremby, zaś podług zaprowadzonego obecnie na gruncie gospodarstwa z miasta Zduńska Wola, z wsi Zduńska Wola v. Jurydyka, kolonii Zduny, Ogrodziska i Poremby składające się, położono są w Gminie Magistratu miasta Zduńska wola co do samego miasta, co zaś do innych nomenklatur wiejskich w Gminie Zduńska Wola w parafiach: Zduńska Wola, oddzielnej dla wyznawców rzymsko katolickich i ewangelicko augsburgskich w jurysdykcji Sądu Pokoju w Szadku, powiecie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej, których hypotecznym właścicielem jest Juljusz Złotnicki w wsi Ptaszkowicach zamieszkały.
W dobrach tych znajdują się obowiązani dawniej opłacać czynsze dworowi, obecnie w poborze zawieszone, a mianowicie w Mieście Zduńskiej Woli: 481. Leopold Wolf, 482 Wilchelm Below, (…) 485. Henryk Rysman, 486. Fryderyk Wajk, 487. August Krauze, 488. Daniel Vajk, 489. Fryderyk Rysman, 490. Karol Kunkel, 491, Lorentz Kolbe. Od Nr. 485 do 491 włącznie, tudzież z pod nr. 481 i 482 zamieszkują w kolonji Stęszyce przyległej miastu Zduńska Wola i grunt nabyli od niektórych mieszkańców tegoż miasta. (…)
We wsi Jurydyka włościanie czyli osadnicy posiadają w ogóle mórg 70 prętów 72, których nazwiska są: 1. August Filip, 2. Gotlib Puppe, 3. Emanuel Рuрре, 4. Jan Rotwald, 5. Antoni Jakubowicz, 6. SS. Antoniego Miller, 7. Fryderyk Streken, 8. Edward Klauze, 9. Antonina Wysocka, 10 Florjan Golfeld, 11. SS. Jana Jensch, 2. SS Majzners, 13. Ferdynand Tryszke, 14. Ignacy Buterlich, 15. Ignacy Herbych, 16. Antoni Keller, 17. SS. Franciszka Winklera, 18. SS. Jana Weldhauzera, 19 Karol Puppe, 20. Ignacy Kryte, 21. Edward Kun dawniej Weldhauzer, 22. Piotr Geryng, 23. SS. Józefa Lisner, 24. Józef Król, 25. Franciszek Gallert, 26. Zygmunt Julian, 27. Franciszek Strobza, 28. Marjanna Förster. 29. Franciszek Krolof, 30. Ignacy Jeger, 31. Aleksander Mazurkiewicz 32. Rudolf Antoni, 33. Burda Benjamin, 34. Józef Klinger, 35. Franciszek Dyzner, 36. Lorentz Hibner, 37. Antoni Pelc, 38. SS. Antoniego Klinger, 39. Wencel Szeller, 40. Gotlib Fiszer dawniej Alojzy Buder, 41. Juljusz Zajdel dawniej Józef Michel, 42. Antoni Fiszer, 43. SS. Antoniego Plemińskiego, 41. Karol Bajk. 45. Marcin Arlet, 46. Edward Ρitza, 47. Benedykt Szall, 48. Ernest Beutner, ostatni płacił dawniej czynszu rs. 3 kopiejek 45.
Kolonja Zduny. Położona w obrębie głównych dóbr, które zawiera ogólnej rozległości powierzchni gruntu morgów 509, prętów 171, czyli dziesiatyn 260, sażeni 2732 miary rosyjskiej. Grunta te jak równie zabudowania na nich znajdujące się są własnością uwłaszczanych kolonistów następujących: 1. Bartłomiej Król, 2. Owczarek Wawrzeniec, 3. Kauze Edward, 4. Półgrabiak Antoni, 5. Skiba Tomasz, 6. Bajer Jan, 7. SS. Andrzeja Majcher, 8. Andrzej Wendlich. 9. Kujawski Szymon, 10. Kmiecik Jan, 11. Rail* Antoni, 12. Krystjan Sztorek*, 13. Jan Światowy, 14. Fogel Franciszek, 15. Wencel Ferdynand, 16. Wencel Jarosz, 17. Zygmunt Ferdynand, 18. Stefan Karolina, 19. Grabia Michał, 20. Stefan Filip, 21. Fogel Leopold, 22. Kunce Józef, 23. Kunce Ignacy, 24. Kunce August, 25. Adryańczyk Jan, 26. Jakubowski Szymon, 27. Kujawski Paweł, 28. Stasiak Tomasz, 29. Piotr Rachwalak dawniej Paweł Rosiak, 30. Król Józefa, 31. Traszczak Tomasz, 32. Nowak Wojciech. 33. Staniewski Walenty, 34. Rachwalak Piotr, 35. Brok Wilhelm, 36. Karol Kant, 37. Szewczyk Józef, 38. Wicha Jan, 39. Graif Michał, 40. Król Antoni, 41. Półgrabiak Stanisław, 42. Rezler Karol, 43. Brendler lgnacy, 44. Mewald Jan, 45. Kubiak Łukasz, 46. Półgrabiak Wawrzeniec, 47. Ignaczak Jakób, 48. Antosiak Tomasz, 49. Kubiak Andrzej, 50. Kubiak Andrzej, 51. Kubiak Paweł, 52. Olejnik Józef, 53. Dyzner Antoni, 54. SS Grobelnego Michała i wdowa Antonina, 55. SS. Grobelnego Jakóba Piotr syn, 56. Oluszczyk Antoni, 57. Kubiak Piotr, 58. Kulikowski Stanisław, 59. Klimkiewicz Mikołaj, 60. Klimkiewicz Antoni, 61. Grzesiochna Jan, 62. Ejtner Fryderyk, 63. Blobel* Gotfrid, 64. Błaszczyk Michał, 65. Stasiak Grzegorz, 66. Rosiak Tomasz, teraz Wojciech Rosiak, 67. Kubiak Andrzej, 68. Półgrabiak Jan, 69. Ignasiak Jakób, 70. SS. Domagalskiego Jana, teraz Grabowski Maciej, 71. Półgrabiak Piotr, 72. Witczak Wojciech, 73. Ziółkowski Szymon, 74. Mikołajczyk Walenty, 75. Jakubowski Jan, 76. Wal Karol, 77. Staniewski Wawrzeniec, 78. Półgrabiak Józef, 79. Fajge Jan, 80. Czywczyński Kaźmierz, 81. Kowalski Tomasz, 82. Kujawiak Michał, obecnie Światowy, 83. Witczak Stefan, 84. Neuman Ignacy, 85. Adamiak Wawrzeniec, 86. Mikołajczyk Antonina, 87. Matusiak Tomasz, 88. Półgrabiak Kaźmierz, 89. Jentsz Karol, 90. Przetacznik Kacper vel Walczak, 91. Beata Milhausen vel Graif, 92. Sztorch Karol, 93. Stefan Maciej, 91. Wahzer Michał, 95. SS Brikner Karola, 96. Wagner Józef, 97. Szybiski* Franciszek, 98. Kaliński Konstanty i Tum Józef, 99. SS. Kubiaka Antoniego, 100. Andrzej Wendlig dawniej Gotlib Macke*, 101. Fischer Karol, 102. Hilbert Alojzy, 103. Pawlak Józef, 104. Mikołajczyk Wawrzeniec 105. SS. Pawlak Wojciecha, 106. Oluszczyk Marjanna, 107. Zimoszczyk Paweł, 108. Brzeziński Józef, 109. Czarnecki August, 110. Sochalski Józef, 111. Unglaube Józef, 112. Pawlak Józef, 113. Karczmarek Wawrzeniec, 114. Karczmarek Feliks. 115. Ulrych Józef, 116. Majer Frydrych, 117. Раcelt Karol, 118. Waldhauser Jan, 119. Giller Franciszek, 120. Langu Jan, 121. SS. Frencel Józefa, 122. Bajer Antoni, 123. SS. Fogel Antoniego, Franciszek syn, 124. Puppe Salomea, 125. Skrzypińaki Jan, 126. Frankowski Józef, 127. Ogólne Pastwisko, 128. Kowacz Józef, 129. Kolac Piotr, 130. Zwierzyna Piotr, 131. Jawiczka Jan.
Kolonja Ogrodzisko.
Również położona jest w obrębie głównych dóbr zawiera ogólnej rozległości powierzchni gruntu morgów 271, prętów 235, czyli dziesiatyn 139 sażeni 672. Grunt ten niemniej jak wszelkie zabudowania są własnością uwłaszczonych kolonistów następujących: 1. Kazek Tomasz, 2. SS-wie Kubiak Antoniego, 3. Sadowski Jan, 4. Sadowski Stanisław, 5. Kubiak Tomasz, 6. Draber Gotlib, 7. Fafler Antoni, 8. Miller Paweł, 9. Jakubowski Jan, 10. Krzyżanski Leon, 11. Unglaube Gotlieb, 12. Engel Andrzej, 13. Dorenfeld Karol, 14. Belof Gotlieb, 15. Bandler Józef, 16. Fester Charlota, 17. Hernich Franciszek, 18. Juljusz Architekt, dawniej Grzegorz Architekt, 19. Libilski Andrzej, 20. Kujawski Szczepan, 21. Architekt Grzegorz dawniej Klauze Jan, 22 Henke Samuel, 23. Domagalski Andrzej, 24. Szubert Daniel, 25. Roze Georg, 26. Roze Mikołaj, 27. Szubert Juliusz, 28. Hejna Rozalja, 29. Krab Georg, 30. Haił Józef, 31. Fryderyk Herman, 32. Wencell Rajnn, 33. Aszport Marjanna dawniej Arendt August, 34. Unglaube Karol, 35. Tajfel Franciszek, 36. Szymon Kujawiak v. Bartosiak, 37. Kubiak Łukasz, 38. Kubiak Piotr, 39. Witczak Antoni, 40. Grobelny Michał, 41. Kubiak Wojciech, 42. Wojewoda Antoni, 43. SS-wie Grün Jana, 44. Lucych Fryderyk, 45. Dremer Jan, 46. Grum Henryk, dawniej Matzke Gotlieb, 47. Matzke Wilchelm, 48. Antoniak Tomasz, 49. Antoniak Majcher, 50. Mikołajczyk Wojciech, 51. Karczmarek Feliks, 52. Oluszczyk Antoni, 53. Skiba Tomasz. 54. SS-wie Oluszczyk Mikołaja, 55. Koziróg Silwester, 56. Ignaczak Jakób, 57. Stasiak Tomasz, 58. Kubiak Paweł, 59. Półgrabiak Piotr, 60. Kubiak Andrzej, 61. Półgrabiak Antoni, 62. Węgielski Marcin.
Kolonja Poręby.
Także w obrębie głównych dóbr położona, ma ogólnej rozległości powierzchni gruntu morgów 156 prętów 124, czyli dziesiatyn 80 sażeni 389. Grunta te zostały uwłaszczone i nadane następnym kolonistom: 1. Poprytz Antoni, 2. Zajfel Katarzyna, 3. Djabeł Franciszek dawniej Gotlib Belów, 4. Fester Szarlota, 5. Rytt Michał, 6. Hertz Walenty. 7. Szeler Mikołaj, 8. Engel Andrzej, 9. Szubert Karol, 10. SS. Reuzler Ferdynanda, 11. Unglaube Elżbieta, 12. Zygmund Ludwik, 13. Dreszer Jan, dawniej Andrzej Szultais, 14. Wilhelm Ludwik, dawniej Her Michał, 15. Tajfel Antoni, 16. Geryng Piotr. 17. Copf Barbara, dawniej Karczmarek Wawrzeniec, 18. Frydrych Lydwik, 19 Łukaszewicz Józef, 20. Drab Gotlib, 21 Gerhatowski Franciszek, 22. Gincel Fajt, 23. Hampel Wemel, 24. Swendzikiewicz Józef, 25. Grendler Ignacy, 26. Mikołajczyk Walenty, 27. Domagalski Wincenty, 28. Sumler August dawniej Urbański Karol, 29. Pusch Gotfrid, 30. Teacer* Ferdynand, 31. Mechwald Jan, 32. Witczak Wojciech, 33. Pawlak Józef. 34. Miller Paweł, 35. Nieużytki, 36. Zamb Michał, Leon Sikorski lekarz za kontraktem pod dniem 21 Sierpnia 1867 r. prywatnie zawartym wydzierżawił od Juljusza Złotnickiego cały dom pod Nr. 2, oraz zabudowanie pod Nr. 7 opisane z podwórzem przyległym na lat 3, licząc od ś. Michała 18..7* r. za czynsz dzierżawny rs. 375 z góry zapłacony, Wilhelm Majmon za kontraktem prywatnym pod dniem 13 Maja 1866 roku wydzierżawił od Juljusza Złotnickiego na lat 2, licząc od 29 Września 1866 roku ogród pod Nr. 22, z przyległym gruntem i łąka oraz staw pod Nr. 23 opisane za czynsz rs. 135 z góry zapłacony. Aron Szteinberg płaci czynszu Juljuszowi Złotnickiemu za całe pierwsze piętro w domu pd Nr 3 za dzierżawione rocznie rsr. 75, umowa ta kończy się z dniem ekspiracji dzierżawy propinacji. Podatki z tych dóbr opłacają się włącznie z innemi dobrami Stęszyce. Opiesin, Pulkop i Cechy oddzielne księgi wieczyste mającemi, które nie są zajęte, segregacja więc tych dóbr podatków dotąd nie nastąpiła, które z całych dóbr wedle świadectwa kasy wynoszą rs. 2,089 kop. 9 1/2.
Szczegółowy opis dóbr zajętych Zduńskiej-Woli i wszelkich szczegółów do zajęcia tego odnoszących się, znajduje się w protokule zajęcia u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona i w biurze Pisarza Trybunału, gdzie równie zbiór objaśnień i warunków przejrzane być mogą.
Protokół zajęcia doręczony jest w kopjach Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego Juljanowi Otockiemu, Franciszka Lewkowicza jako zastępcy Pisarza, Adamowi Sarneckiemu Burmistrzowi miasta Zduńskiej Woli i Feliksowi Piotrowskiemu Wójtowi gminy Zduńska Wola, tym ostatnim do rąk własnych dnia 22 Czerwca (4 Lipca) 1868 r. Następnie do księgi wieczystej dóbr ziemskich Zduńska Wola w Kancelarji Ziemiańskiej dnia 16 (28) Lipca r. b. wniesiony i wpisany, zaś do księgi zaregestrowań na ten cel w biurze Pisarza utrzymywanej, dnia 31 Lipca (12 Sierpnia) roku bież. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym przy ulicy Józefina stojącym. Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych i sprzedaży na audjencji wspomnionego Trybunału w dniu 17 (29) Września 1868 roku o godzinie 10 z rana nastąpi.
Kalisz dnia 2 (14) Sierpnia 1868 roku.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

* nieczytelne

Dziennik Warszawski 1874 nr 7

N. D. 305. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu trzech publikacji warunków termin do temczasowego przysądzenia na dzień 3 (15) Grudnia 1868 oznaczono w którym dobra* te Patronowi Modrzejewskiemu za rs 18,000 zasądzono, a termin do stanowczego przysądzania na dzień 21 Maja (3 Czerwca) 1870 r. wyrokiem z illacji oznaczone który jak i następnie dla zaszłych sporów do skutku nie doszły, w trakcie tego Alexknder Epstejn przez akt cesji 15 (27) Lipca 1873 przed Markiewiczem Rejentem sporządzony, wierzytelność swoją rs. 12.000 z procentem i kosztami odstąpił Dawidowi Rozenblum bankierowi w Warszawie pod N. 590 zamieszkałemu, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona w Kaliszu obrane mającemu który od niego dalej subhastacją popiera, gdy w terminie na d. 7 (19) Listopada 1873 oznaczonym licytacja dla braku licytantów do skutku nie przyszła, Trybunał wyrokiem z dnia 20 Listopada (2 Grudnia) t. r. obniżając szacunek taksą ustanowiony, po raz drugi postanowił, że licytacja od rs. 49,500 rozpocząć się ma, a następnie przez wyrok illacyjny z dnia 27 Grudnia (8 Stycznia) 1873/4 r. termin do stanowczego przysądzenia na dzień 8 (20) Lutego r. b. godzinę 10 z rana wyznaczył, w którym sprzedaż nastąpi.
Kalisz d. 2 (14) Stycznia 1874 r.
Skoczyński.

*Miasto Zduńska Wola składające się z wsi Zduńska-Wola vel Jurydyka,z kolonii Zduny, Ogrodzisko i kolonii Poremby, wieś Kawenczynek v. Kawenczyn A. i B. i pustkowie Kart wcielone. W tekście wzmiankowana jest także kolonia Stęszyce.

Obwieszczenia Publiczne 1917 nr 6 

Obwieszczenie.
Pisarz wydziału hipotecznego w Zduńskiej Woli ogłasza, że na dzień 13 marca 1918 roku wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipotek dla nieruchomości, położonych w mieście Zduńskiej-Woli:
1) w miejscowości „Kaweczynek" pod N° 202 policyjnym, składającej się z działki ziemi przestrzeni około 280 prętów kwadratowych, należącej do Wacława i Juljanny małżonków Michalskich;
W oznaczonym wyżej terminie osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarji tegoż wydziału pod skutkami prekluzji.
Zduńska Wola, dnia 15 listopada 1917 roku.
Pisarz hipoteczny:
G. Wilde. 

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 70

Wydział hipoteczny w Zduńskiej Woli obwieszcza, iż na d. 6 grudnia 1920 r. został wyznaczony termin pierwiastkowej regulacji hipotek dla nieruchomości, położonych w m. Zduńskiej-Woli, a mianowicie:
3) miejscowości, zwanej „Kaweczynek", — oznaczonej Nr 139e rej. pomiar., a Nr 208 polic., i składającej się z działki gruntu około 2 morgi (miary reńskiej), po prawej stronie plantu kolej., w kierunku od Warszawy do Kalisza, a należącej do Jakóba Wolfa oraz sukcesorów, Edwarda i Marjanny małż. Ginter;
Osoby interesowane winny w powyższym terminie zgłosić prawa swoje do powyższych nieruchomości w wydziale hipot. w Zduńskiej Woli, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 30

Wydział Hipoteczny w Zduńskiej-Woli ob­wieszcza, że na dzień 15 lipca 1939 roku, wy­znaczony został termin pierwiastkowej regulacyj hipotek, dla:
2) nieruchomości w mieście Zduńskiej-Woli, w miejscowości zwanej „Kaweczynek", przy uli­cy Torowej położonej, nr nr 207 policyjnym i ta­beli nadawczej, 139 rejestru pomiarowego i nr nr 206, 207, 138 oznaczonej, składającej się z dział­ki gruntu, o przestrzeni 1 ha 2416 metrów kwadratowych, należącej do Karola Galerta;
W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić w kancelarii Wydziału Hipotecz­nego w Zduńskiej-Woli prawa swoje do wyżej wymienionych nieruchomości, pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 Ust. Hip. 14/39.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza