-->

sobota, 4 maja 2013

Klęcz

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kłęcz, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Klęcz, parafia restarzow (restarzew), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Domaniewski, podczasy.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Klęcz, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Restarzew, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 47, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Klęcz,  wś włośc., nad rz. Widawką, pow. łaski, gm. Chociw, par. Restarzew, ma 13 dm., 114 mk., 168 mr. obszaru ziemi włośc. Ob. Chociw.

Słownik Geograficzny:  
Klęcz,  w dok. z r. 1298 Klensche, wś, pow. łaski. Wspom. w dok. z r. 1298 (Ulanow. Dok. maz., 233, 60).

Spis 1925:
Klęcz, wś, pow. łaski, gm. Chociw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 22. Ludność ogółem: 130. Mężczyzn 66, kobiet 64. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 126, mojżeszowego 4. Podało narodowość: polską 130.

Wikipedia:
Klęcz-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1824 nr 82

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podoie do publiczney wiadomości, iż w dniu 30 Czerwca r. b. o godzinie 3ciey po południu w mieście Obwodowem Sieradzu przed W. Antonim Pstrokońskim Notoryiuszem Powiatu Sieradzkiego w Sieradzu Zamieszkałym, odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie dóbr Chociwia z przyłegłościami Łazów i Klęcz zwanemi, łącznie bez żadnego wyłączenia, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych. Dobra te przynosiły roczney dzierżawy 4700 zł: Dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela 1824 r. i trwać będzie do tegoż czasu 1827 r.
W Kaliszu d. 17 Maia 1824 r.
J. Słowikowski.

Gazeta Warszawska 1827 nr 110

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż Dobra Ziemskie Chociw, składaiące się z Folwarku w Chociwiu, z wsi zarobney tegoż nazwiska, z wsi zarobney Łazów, i z wsi zarobney Klęcz zwaney, z wszystkiemi przyległościami i użytkami w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położone, tak iak aktem przez podpisanego Komornika na dniu 4 b. m. i r. są zaięte, przez publiczny licytacyią przed W. Antonim Pstrokońskim Rejentem Powiatu Sieradzkiego w mieście Sieradzu w Kancellaryi iego w dniu 8 Czerwca r. b. odbyć się maiącą, na lat trzy poczynaiąc od S. Jana Chrzciciela r. b. wydzierżawione będą. Warunki pod iakiemi wydzierżawienie to nastąpi, złożone zostaną w czasie przyzwoitym w Biórze tegoż Rejenta, które każdego czasu przeyrzane bydź mogą. — Z dobr tych dotychczasowy dzierżawca W. Piotr Siwczyński płaci corocznie po 2000 zł: Pol:
Kalisz dnia 18 Kwietnia 1827 roku.
Józef Narczyński.
Dziennik Powszechny 1833 nr 86

Komornik Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego. Wieś zarobna Klęcz z propinacyą i wszystkiemi użytkami, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim leżąca, która dotąd coroczney dzierzawy po złp. 1,000 przynosi, wypuszczona będzie w dzierzawę na lat trzy od Sgo Jana Chrzciciela r. b. w terminie licytacyi dnia 20 Maia r. b. przed W. Antonim Pstrokońskim Reientem, w Sieradzu w biurze Jego o godzinie 3 z południa odbyć się maiącey. Warunki licytacyine strony interessowane u tegoż Reienta przeyrzeć i odczytać mogą. Kalisz d. 12 Marca 1833 r. Józef Narczyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 99

(N. D. 1782) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
W dniu 15 (27) Lutego r. b. przybyły do wsi Klęcz Gminy Chocin, żebrak, z imienia nazwiska ani pochodzenia niewiadomy, lat mniej więcej 80 wieku swego liczący, po krótkiej słabości życie zakończył. Wzywa więc uprzejmie każdego ktoby o jego pochodzeniu jaką kolwiek posiadał wiadomość, aby takową wprost Sądowi Policyi Poprawczéj Wydziału Kaliskiego zakommunikować raczył.
Sieradz dnia 6 (18) Marca 1845 r.
Dzierożyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 165

(N. D. 3519) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Jakóba Szaniawskiego wierzyciela kapitału rs. 1571 kop. 80 3/4 w Dziale IV ad 4 ad b. ad bb. i cc. na dobrach Kamyku w Okręgu Sieradzkim położonych hypotekowanego, oraz kapitału rs. 1753 kop. 43 7j16 wDziale IV, ad 27 ad b. ad dd. na dobrach Chociw Okręgu Sieradzkiego lokowanego, a bezpieczeństwo także na, dobrach Klęcz w Dziale IV pod Nr. 9 rozciągającego, otworzył się spadek. Zawiadamiam więc osoby interessowane, iż do uregulowania tegoż spadku, oznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, przed podpisanym Rejentem na dzień 9 (21) Lutego 1850 r.
Kalisz dnia 11 (23) Lipca 1849 roku.
J. Białobrzeski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 6

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 5 grudnia 1929 r.
postanowił:
1) Wniosek mieszkańców wsi Klęcz, gminy Chociw, powiatu łaskiego z dnia 6 grudnia 1928 roku, w sprawie scalenia ich gruntów — zatwierdzić.
2) Ustalić obszar scalenia wsi Klęcz i Łazów w składzie:
a) gruntów ukazowych i zasłużebnościowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Klęcz, o obszarze około 128 ha;
b) gruntów, objętych księgą hipoteczną maj. Klęcz, a należących do grupy włościan wsi Klęcz, o obszarze około 45 ha;
c) gruntów ukazowych i zasłużebnościowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Łazów, o obszarze około 148 ha;
d) gruntów ukazowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Chociw pod Nr. Nr. 25, 26, 27 i 28, o obszarze około 1 ha, oraz
e) gruntów, objętych księgą hipoteczną majątku Chociw i Łazów, celem wyprostowania granic, o obszarze około 5 ha. Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 18 lutego 1930 roku.
Z polecenia Prezesa:
(—) M. Grąbczewski
Naczelnik Wydziału.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 25

OGŁOSZENIE.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 29 września 1930 r.
postanowił :
poprawić sentencję orzeczenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 5 grudnia 1929 roku ustalającego obszar scalenia wsi Klęcz i Łazów, gminy Chociw, powiatu łaskiego w tem, że p. d) tegoż zamiast: „gruntów ukazowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Chociw pod Nr.Nr. 25, 26, 27 i 28, o obszarze około 1 ha" otrzymuje następujące brzmienie: „gruntów ukazowych, wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Chociw pod Nr.Nr. 18, 25, 26, 27 i 28 o obszarze około 1 ha".
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 10 listopada 1930 r.
za Naczelnika Wydziału:
(—) inż. Surman
Komisarz Ziemski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Chociw dzieli się na gromady:
5. Klęcz, obejmującą: wieś Klęcz, kolonję Klęcz, kolonję Józefów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 67

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
7) Zofji z Marchewków Walczewskiej, zmarłej 18 kwietnia/1 maja 1911 roku w Lucjanowie, współwłaścicielce dóbr Klęcz, Nr. rep. 95-b; i Paleniec Nr. II, powiatu brzezińskiego, rep. hip. Nr. 105- Ф;
Termin zamknięcia powyższych postępowań wyznaczony został na dzień 25 listopada 1933 roku w tutejszym wydziale hipotecznym.

We wskazanym terminie osoby interesowane winne zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. Nr. 310/33.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 14

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 12 lipca 1938 roku Nr. R. U. VII/1/3/86/38
o dokonanych scaleniach gruntów.
Na podstawie art. 1 i 2 Ustawy z dnia 21-go marca 1931 roku o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 340) niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów:
wsi Czołczyn, gminy Lutomiersk, pow. łaskiego,
wsi Wola-Wężykowa, gminy Wola-Wężykowa, pow. łaskiego,
wsi Grabica, gminy Wola Wężykowa, pow. łaskiego,
wsi Klęcz, gminy Chociw, pow. łaskiego,
wsi Łazów, gm. Chociw, pow. łaskiego,
wsi Chociw, gm. Chociw, pow. łaskiego nowoutworzone kolonie, wykazane w dowodach pomiarowych, sporządzonych dla poszczególnych obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego pretensje, poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych, to zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy prawomocne orzeczenie, zatwierdzające projekty scalenia łącznie z dowodami pomiarowymi będą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
5. Obszar scalenia wsi Klęcz, gm. Chociw, powiatu łaskiego:
1) Władysław Rozwadowicz, Stanisław i Stanisława małż. Rozwadowicz, Nr. działek 31, 18, o pow. w ha 11.9521, 0.9813.
2) Jan i Władysława małż. Sadzińscy, Nr. działek 70, 62, 57, 9, o pow. w ha 2.8307, 4.2093, 2.1110, 1.2993.
3) Andrzej i Marianna małż. Stanisławscy, Nr. działek 71, 63, 53, 2, o pow. w ha 1.2556, 0.8074, 6.0340, 0.9412.
4) Józef i Anna małż. Woźniak, Nr. działek 30, 10, 54, o pow. w ha 7.3255, 2.3876, 4.4283.
5) Józef Woźniak, Nr. działki 55, o pow. w ha 0.7000.
6) Józef i Stefania małż. Pawlak, Nr. działki 46, o pow. w ha 2.5000.
7) Józef Pawlak, Nr. działek 67, 50, 45, 13, o pow. w ha 0.2989, 2.2003, 6.9521, 1.6067.
8) Józefa Ochlik, Nr. działek 64, 52, 12, o pow. w ha 0.5284, 6.6027, 1.6361.
9) Józef Ochlik, Nr. działek 72, 65, o pow. w ha 2.2192, 0.3388.
10) Paweł i Anna małż. Malinowscy, Nr. działek 66, 42, 4, o pow. w ha 0.3970, 6.2343, 1.2071.
11) Paweł Malinowski, Nr. działki 43, o pow. w ha 0.6484.
12) Sukc. Wawrzyńca i Zofii małż. Owczarek: Franciszek, Władysław, Marianna, Józef, Piotr, Stanisław i Stefan Owczarkowie, Nr. działek 68, 38, 15, o pow. w ha 0.8539, 7.5315, 1.1838.
13) Piotr Stępnik, Nr. działek 69, 44, 37, 11, o pow. w ha 1.5603, 2.3534, 1.5483, 1.3955.
14) Piotr i Antonina małż. Wiśniewscy, Nr. działek 56, 16, o pow. w ha 5.7828, 0.4288.
15) S-wie po Antonim Wiśniewskim: Paweł Andrzej, Marianna, Józefa, Piotr, Franciszek i Jan Wiśniewscy, Nr. działek 39, 17, o pow. w ha 1.2710, 1.1097.
16) S-wie Ignacego i Marianny małż. Łuczak: Marianna Michalak, Bolesław Łuczak, Józef, Stanisław i Jan Łuczak, oraz matka Ludwika Łuczak, Nr. działek 51, 28, o pow. w ha 4.2299, 0.4191.
17) Jan i Józefa małż. Stanisławscy, Nr. działki 48, o pow. w ha 6.1472.
18) Jan Stanisławski, Nr. działki 47, o pow. w ha 1.5924.
19) Jan i Hulda małż. Burzyńscy, Nr. działek 73, 58, o pow. w ha 3.9402, 4.3892.
20) Piotr i Antonina małż. Papuga, Nr. działek 7, 61, o pow. w ha 1.0363, 3.6690.
21) Marianna Papuga, S-wie Walentego Papugi: Piotr Papuga, Stefan Papuga i Konstancja Kędzierska, Nr. działek 8, 59, o pow. w ha 0.7739, 3.8442.
22) Stanisław i Zofia małż. Bobińscy, Nr. działki 1, o pow. w ha 2.6067.
23) Jan i Wiktoria małż. Barabasz i sukc. Marianny Barabasz, Nr. działek 76, 60, 14, o pow. w ha 2.0484, 9.0703, 0.8237.
24) Franciszek Pawlak, Nr. działki 49, o pow. w ha 7.1297.
25) S-wie Antoniny Ludwiczak: Marianna i Helena Ludwiczak i Józef Ludwiczak, nr. działki 26, o pow. w ha 5.7220.
26) Franciszek i Marianna małż. Malinowscy, Nr. działek 3, 34, o pow. w ha 1.1953, 2.2274.
27) Franciszek Malinowski, Nr. działki 33, o pow. w ha 2.1882.
28) Anna Klikowska, Nr. działek 40, 19, o powierzchni w ha 1.5420, 0.7156.
29) Stefan i Józefa małż. Mojżesz, Nr. działek 75, 27, o pow. w ha 0.7901, 0.7823.
30) Bronisława Barabasz, Nr. działek 35, 5, o pow. w ha 1.1207, 0.7120.
31) S-wie po Janie Szulcu: Andrzej, Józefa, Tomasz, Józef, Katarzyna i Cecylia Szulc, Nr. działek 36, 6, o pow. w ha 1.1361, 0.7522.
32) S-wie Zofii Walczewskiej, córka Zofia Walczewska, Nr. działek 41, 29, o pow. w ha 1.1197, 0.3726.
33) Bolesław Burzyński, Nr. działki 20, o pow. w ha 1.7159.
34) Wspólnota „Moczydło", Nr. działki 74, o pow. w ha 1.7287.
35) Szosa, Nr. działki 152, o pow. w ha 0.9739.
(—) Za Wojewodę:
(—) Ign. Kruppa
Kierownik Oddz. Urz. Rolnych.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 23

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dn. 25 paźdz. 1938 r. Nr. R. U. VII. 1/3/258/38 o dokonanym scaleniu gruntów.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 roku o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz 340) niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów:
3) wsi Czołczyn, gminy Lutomiersk, pow. łaskiego,
4) wsi Grabica i Wola Wężykowa, gminy Sędziejowice, pow. łaskiego,
5) wsi Klecz i Łazów, gminy Chociw, pow. łaskiego,
9) wsi Naramice, gminy Naramice, pow. wieluńskiego
nowoutworzone kolonie, wykazane w dowodach pomiarowych, sporządzonych dla wymienionych obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych, to — zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy— prawomocne orzeczenie zatwierdzające projekty scalenia łącznie z dowodami pomiarowymi będą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
V. Obszar scalenia wsi Klęcz i Łazów, gminy Chociw, powiatu łaskiego,
a) wieś Klęcz:
1) Franciszek Malinowski, syn Pawła — 1.2071 ha, Józef i Anna małż. Woźniak — 12,9343 ha, N-ry działek 30, 10, 54, o pow. w ha 7.3255, 2.3876, 4.4283.
2) Stefan i Józefa małż. Burzyńscy 6.6313 ha, Paweł i Anna małż. Malinowscy — 1.2071 ha, N-ry działek 66, 42, 4, o pow. w ha 0.3970, 6,2343, 1.2071.
3) S-cy Ignacego i Marianny małż. Łuczak: Marianna Michalak, Bolesława Łuczak, Józef Stanisław i Jan Łuczakowie oraz matka Ludwika Łuczak 3/4 części, Franciszek Malinowski, syn Pawła 1/4 części, N-ry działek 51, 28, o pow. w ha 4.2299, 0.4191.
4) Marianna Papuga, zam. Grzelak, N-ry działek 8, 59, o pow. w ha 0.7739, 3.8442.
5) Władysław Rozwadowicz, Stanisława Rozwadowicz, Jan i Stanisław małż. Sadzińscy, N-ry działek 31, 18, o pow. w ha 11.9521, 0.9813.
6) Jan Barabasz 5/14, Wiktoria Barabasz żona Jana 3/14, S-cy Marianny Barabasz: Franciszka Stępnik, córka 2/14, Józef Barabasz, syn 2/14, Zofia Barabasz, córka 2/14, N-ry działek 76, 60, 14, o pow. w ha 2.0484, 9.0703, 0.8237.
7) S-cy Józefa i Stefanii małż. Pawlak: Józefa Mielczarek, córka 1/4, Józef Pawlak, syn 1/4, Roman Pawlak, syn 1/4, Jan Henryk Pawlak 1/4, Nr. działki 46, o pow. w ha 2.5000.
8) S-cy Józefa Pawlaka: Józefa Mielczarek, córka 1/4, Józef Pawlak, syn 1/4, Roman Pawlak, syn 1/4, Jan Henryk Pawlak 1/4, syn,. N-ry działek 67, 50, 45, 13, o pow. w ha 0.2989, 2.2003, 6.9521, 1.6067.
9) Józefa Ochlik 12/16, Marianna Brzeszczyńska z Łyszkowiczów 1/16, Tomasz Łyszkowicz 1/16, Kazimiera Tomaszczyk 1/16, Antonina Adamczewska 1/16, N-ry działek 64, 52, 12, o powierzchni w ha 0.5284, 6.6027, 1.6361.

b) wieś Łazów:
1) S-cy Jakóba Galisa: Franciszek Galis, syn 1/3, Marianna Paliga, córka 1/3, Marcjanna Stanisławska, córka 1/3, Nr. działki 121, o pow. w ha. 1.4011.
2) Maciej i Bartłomiej Fortuniak i s-cy Antoniny Fortuniak: Władysław, Marianna, Helena i Józefa Fortuniacy, Bronisława Jezierska i Stanisława Bednarz, N-ry działek 81, 118, o powierzchni w ha 3.5979, 4.4180.
3) S-cy Marianny Kozieł z Brozyńskiej: Antoni i Zofia małż. Szataniak 1.6800 ha, Michalina Krześniak 1.9197 ha, N-ry działek 92, 125 o pow. w ha 3.4940, 0.1057.
4) Marianna i Andrzej małż. Popławscy, Zofia Dedelinga, Józef Popławski, N-ry działek 86, 122, 129, o pow. w ha 0.8102, 5.8349, 0.4449.
5) Zofia Malinowska, Józefa i Stefan małż. Szulc, Józef Jezierski i S-cy po Elżbiecie Jezierskiej: Marianna Jezierska, Bronisława Jezierska, córka Bartłomieja, N-ry działek 107, 150, o pow. w ha 5.1103, 1.7036.
6) S-cy Jana Nowaka: Andrzej Nowak 2/8, Józef Nowak 1/8, Franciszek Nowak 1/8, Zofia Nowak 1/8, Katarzyna Nowak 1/8, Genowefa Nowak 1/8, Józefa Nowak 1/8, N-ry działek 109. 132, o pow. w ha 3.2440, 0.6318.
7) Marianna 1578/3360 oraz s-cy Wawrzyńca Stępnika: Józef Stępnik 891/3360 Józefa Stępnik 297/3360, Jan Stępnik 297/3360, Stanisław Stępnik 297/3360, N-ry działek 85, 93, 127, 148, o pow. w ha 1.1750, 5.9994, 0.4753, 1.5417.
8) Stanisław i Ewa małż. Szymańscy 0.7745 ha, Józef i Jadwiga małż. Dziedzic 4.8580 ha, N-ry działek 88, 96, 140, o pow. w ha 0.4814, 4.5257, 0.6254.
9) Józef i Helena małż. Bednarkowie, N-ry działek 106, 141, o pow. w ha 3.3314, 0.6670.
10) Sukc. po Antonim Kwiatkowskim: Andrzej Kwiatkowski, Józefa Burzyńska oraz Czesław i Stanisława, córka Wojciecha Kwiatkowskiego małż. Chmielewscy, N-ry działek 110, 133, o pow. w ha 2.9521, 0.7296.
11) Antoni i Józefa małż. Białczyk, sukc. Stanisława Stanisławskiego: Franciszek, Piotr, Stefan, Stanisława i matka Marianna Stanisławscy, S-cy Marianny Nowak: Józef, Franciszek, Andrzej, Jan, Zofia i Katarzyna Nowakowie, N-ry działek 120, 146, o pow. w ha 4.0081, 0.6663.
12) Anna z 1-go Słowińska z 2-go Jacharz 1/2, syn Teofil Słowiński 1/4, córka Krystyna Słowińska 1/4, N-ry działek 89, 114, 134, o pow. w ha 0.4740. 2.5295, 0.5597.

c) wieś Chociw:
1) S-cy Macieja Kaczmarka: Józef Kaczmarek: Uchyla - się obwieszczenie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dnia 12 lipca 1938 roku
RU. VII/1/3/86/38 w części dotyczącej gospodarstw NNr. 1, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 23 we wsi Klęcz, gospodarstw NNr. 10, 14 i 15, 23, 25, 29, 30, 31 we wsi Łazów, Nr. działki 23, o pow. w ha 1.4653.
Za Wojewodę:
(—) Ign. Krupa
Kierownik Oddz. Urz. Rolnych.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 7

Dział nieurzędowy.
OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łasku obwieszcza, że na żądanie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego wywołuje się do pierwiastkowej regulacji hipotecznej niżej wyszczególnione grunty ukazowe scalonych wsi, w terminach następujących:
na dzień 18 lipca 1939 roku:
2) grunty ukazowe scalonej wsi Klęcz, gminy Chociw o obszarze 155 ha 1945 m. kw., podzielone obecnie na 22 gospodarstwa rolne i na przestrzeń znajdującą się pod szosą.
Osoby interesowane winny zgłosić się w terminach powyższych do kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji.
Łask, dnia 4 kwietnia 1939 r.
Pisarz Hipoteczny:

(—) Jan Niewiadomski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 9

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 14 kwietnia 1939 r. Nr. RW. III/1/40/R/1/39
o dokonanym scaleniu gruntów.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 roku o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U.R.P. Nr. 39, poz. 340) niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów:
wsi Chorzew, gminy Siemkowice, powiatu wieluńskiego,
wsi Klęcz i Łazów, gminy Chociw, pow. łaskiego,
wsi Gaszyn, gminy Kurów, pow. wieluńskiego,
(...) nowoutworzone kolonie, wykazane w dowodach pomiarowych, sporządzonych dla wyszczególnionych wyżej obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych, to — zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy — prawomocne orzeczenia zatwierdzające projekty scalenia łącznie z dowodami pomiarowymi będą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
VI. Obszar scalenia wsi Klęcz i Łazów gminy Chociw, pow. łaskiego.
1. Józefa Ochlik 20/32, Marianna Brzeszczynka z Łyszkowiczów 3/32, Tomasz Łyszkowicz 3/32, Kazimiera Tomaszczyk 3/32, Antonina Adamczewska 3/32, N-ry działek 64, 52, 12, o powierzchni w ha 0.5284, 6.6024, 1.6361.
2. Józef i Anna małż. Woźniak, N-ry działek 30, 10, 54, o pow. w ha 7.3255, 2.3876, 4.4283.
Uchyla się obwieszczenie Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 1938 r. Nr. R.U. VII. 1/3/258/38 w części dotyczącej gospodarstw Nr. Nr. 1, 9 we wsi Klęcz.
Za Wojewodę:
(—) Dr. Antoni Mączko
referendarz.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 13

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Łasku obwieszcza, że na dzień 16 maja 1939 r., na godz. 10 rano wyznaczony został termin pier­wiastkowych regulacyj hipotek dla:
1) gruntów państwowych linii kolejowej Herby-Nowe — Gdynia, nabytych i wywłaszczo­nych na rzecz Skarbu Państwa przez Francu­sko-Polskie Towarzystwo Kolejowe w Bydgo­szczy u poszczególnych właścicieli w obrębie po­wiatu łaskiego, a mianowicie we wsiach: Zalasy — 1 ha 9313 m kw, Rusiec — 4 ha 5539 m kw, Żary — 4353 m kw, Dąbrowa Rusiecka — 2 ha 6251 m kw, Dębina — 2 ha 2100 m kw, Lucjanów — 1 ha 2510 m kw, Wincentów — 3457 m kw, Sewerynów — 4557 m kw, Klęcz — 1 ha 3681 m kw, Chociw — 1 ha 1864 m kw, Ruda (wysiedle Pająk) — 1 ha 3007 m kw, Ruda — 4 ha 8459 m kw, Rogoźno — 4 ha 6424 m kw, Siedlce — 4 ha 2117 m kw, Osiny — 1 ha 4435 m kw, Kozuby Stare — 4 ha 0821 m kw, Sędziejowice — 8 ha 3523 m kw, Lichawa — 6 ha 1612 m kw, Kustrzyce — 4960 m kw, Do­bra — 2 ha 6636 m kw, Marzenin — 3 ha 1218 m kw;

Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonym terminie z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji. 32/39.

Dziennik Łódzki 1949 nr 21

SKRÓCENIE KORYTA RZEKI WIDAWKI.

Staraniem Powiatowego Zarządu Drogowego na przestrzeni 1,800 mtr. wyprostowano koryto rzeki Widawki. W 1948 r. wykonano 80 proc. robót, pozostaje reszta do wykonania w r. b. Dzięki wyprostowaniu koryta zamiast 2 mostów, montuje się obecnie w miejscowości Klęcz gm. Chociw jeden most żelbetonowy, wykonany w zakładach metalurgicznych na Górnym Śląsku.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza