-->

sobota, 4 maja 2013

Kocina

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kocinia, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 8 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kocina, parafia brzykow (brzyków), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie,
powiat szadkowski, własność: Skorzewski, czesnik.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kocina, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzyków, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 116, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Kocina,   wś i folw., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska, par. Brzyków, od Widawy 5 wiorst odległa. W 1827 r. było tu 9 dm., 116 mk.; obecnie wś 8 dm., 120 mk., 91 mr. obszaru; folw: 5 dm., 20 mk., 334 mr. ornej ziemi i 24 mr. ziemi poduchownej. Według Tow. Kred. Ziemsk. folw. K. rozległy mr. 442, grunta orne i ogrody mr. 298, łąk mr. 25, pastw. mr. 100, nieużytki i place mr. 19; bud. mur. 5, z drzewa 6, pokłady torfu. Wieś K. osad 17, z gruntem mr. 91.

Spis 1925:
Kocina, wś i kol., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 12, kol. 29. Ludność ogółem: wś 73, kol. 201. Mężczyzn wś 31, kol. 98, kobiet wś 42, kol. 103. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 73, kol. 201. Podało narodowość: polską wś 73, kol. 201.

Wikipedia:
Kocina-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 6

Podaje do publicznej wiadomości iż na skutek wyroku Trybunału Kaliskiego z dnia 7/19 Grudnia 1838 r. Wyrokiem Sądu Appellacyjnego z dnia 17/29 Maja 1839 r. zatwierdzonego, sprzedane zostaną w drodze działów, w Sali posiedzeń Trybunału Kaliskiego w Kaliszu przed W. Alojzym Kosteckim Assessorem tegoż Trybunału Delegowanym, w Kaliszu zamieszkałym.
Dobra Zborów z przyległościami Kąty w I oddziele, i dobra Kocina w Powiecie Sieradzkim położone w 2 oddziele. Rozległość dóbr Zborowa z przyległościami wynosi włók 63 morgów 18 pkw. 87, zaś Kociny włók 18 morgów 22 pkw. 210 miary nowopolskiej. Dobra Zborów z przyległościami oszacowane są na złp. 204710 monetą a Dobra Kocina z przyległościami na złp. 59792 gr. 20.
Tytuł własności dóbr tych uregulowany jest na imie 1. Konstantego 2. Julianny 3. Tomasza Romana i 4 Romana rodzeństwa Domaniewskich, z których dwaj ostatni jako małoletni zostają pod opieką Antoniny z Wichlińskich Domaniewskiej wdowy matki, dzierżawczyni dóbr Kociny w tychże dobrach oraz Win­centego Domaniewskiego przydanego opiekuna, [dzie]dzica dóbr Ostrowa, w Ostrowie Powiecie Sieradzkim zamieszkałych.
Ogłoszenie warunków sprzedaży dóbr rzeczonych nastąpiło w dniu 9/21 Stycznia 1841 r. na Audyencyi Trybunału, poczem wyznaczony został termin do temczasowego przysądzenia na dzień 26 Lutego (10 Marca) 1841 r. na godzinę 3 z południa. Zbiór objaśnień, taxa, warunki przejrzane być mogą każdego czasu w Kancellaryi Pisarza Trybunału Kaliskiego lub Patrona Nowickiego sprzedaż popierającego.
Kalisz dnia 10/22 Stycznia 1841 r.
Nowicki Patron Tryb. Cyw. Gub. Kal.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 180

(N. D. 4234) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Dо regulacyi spadku po niegdy Helenie z Grabińskich Marszewskiej właścicielce summy rs, 1974 na dobrach ziemskich Zborów i Kocina w Okręgu i Powiecie Sieradzkim leżących, hypotecznie ubezpieczonéj, wyznacza się termin przed popisanym Rejentem w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu na dzień 10 (22) Lutego 1848 roku w którym interessenci do spadku tego z prawami swemi zgłosić się są winni pod prekluzyą.
Kalisz dnia 25 Lipca (6 Sierpnia) 1847 r.
Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 90

(Ν. D. 1646) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
2-o Konstantego, Domaniewskiego, właściciela dóbr Zborowa i Kąty, w Okręgu Sieradzkim, i współwłaściciela summy 9,000 rubli, na dobrach Kocinie, w tymże Okręgu pod N. 14 Działu IV. Wykazu zamieszczonej, otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyiny na d. 14 (26) Października r. b. przedemną pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej odbyć się mający.
Kalisz dnia 1 (13) Kwietnia 1852 roku.
J. Zengteller.

Warszawska Gazeta Policyjna 1852 nr 233

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
Następujące o osobach utonionych odebrano wiadomości:

(...) we wsi Kocinie pow. Wieluńskim córka włościanina lat 10 licząca, kąpiąc się w stawie:

Kurjer Warszawski 1852 nr 252

W dniu 6 b. m. we wsi Kocinie Pcie Wieluńskim, 6cio-letni syn włościanina, pozostawiony wraz z bratem 10 tygodni mającym, bez dozoru w chałupie, gdy toż dziecko zaczęło płakać, zaniósł je do kałuży i wrzucił w wodę, w tem przekonaniu, iż po wykąpaniu się będzie spokojniejsze. Wróciwszy do domu zastał już rodziców i przed temi objawił co z swoim młodszym bratem zrobił. Udali się oni w wskazane miejsce, lecz już za późno, gdyż dziecko wodą zalane, umarło.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 262

(N. D. 5106) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
2. Albina Grochowalskiego właściciela summ: a. 9000 rs. na dobrach Zborowie, w Ogu Sieradzkim, w d. IV. pod Nr. 17 zapisanej i na części kapitału 9000 rs. na dobrach Kocinie, w tymże Ogu lokowanym, się rozciągającej, wraz z przywiązanem do niej prawem 12 letniej dzierżawy dóbr Zborowa; b) rs. 761 kop. 10 pod tymże N. 17, c) rs. 1200 pod N. 18 b. d) rs. 300 pad N. 22 oraz e) złt. 6446 gr. 1 i złp.7617gr. 19 pod Nr. 23 jakoteż wszelkich nadpłat, także pod N. 17 na dobrach Zborowie zapisanych,
(...) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczają się termina prekluzyjne.co do 1, 2, i 3 na dzień 16 (28), a co do 4, 5, 6, i 7, na dzień 17 (29) Maja 1853 r. przedemną Pisarzem odbyć się mające.
Kalisz d. 4 (16) Listopada 1852 r.
Zengteller.

Warszawska Gazeta Policyjna 1853 nr 203


W dniu 2 b. m we wsi Kocinie w pow. Wieluńskim, przy rozbieraniu murów po zgorzałych budowlach dworskich, włościanin Norbert Tenczyński lat 52 liczący, przywalony obaloną ścianą, na miejscu życie utracił.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 67

(N. D. 1448) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci.  
4. Szmula Berka Kohn wierzyciela kapitałów w dz. IV wykazów hypotecznych, a) dóbr Siemiechów z Ogu Sieradzkiego ad Nr. 10 rs. 900, ad N.14 rs. 120 i rs. 345 k. 55 kary rs. 180. prowizyi rs. 162 k. 90, pod N. 38 rs. 70 k.62 1j4 pod Nr. 39 rs. 999 kop. 97 1j2 i warunku wypłaty tych summ:
b) na dobrach Wola Więzowa z tegoż Ogu ad N.15, ad D. lit. c. rs.151 k.35 z procentem i kosztami, c) na dobrach Niedzielsko z Ogu Wieluńskiego ad 6. i ad 13 rs. 600, kary konwencyonalnej rs.150, rs. 54, rs. 107 k. 25, rs 186 k. 84, rs.4 kop. 50 i rs. 16 k. 65, d) na dobrach Kocina z Ogu Sieradzkiego rs. 825, ad N. 14 (…).
Otworzyły się spadki, do regulacyi których oznacza się termin na d. 15j27 Września 1854 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 921* Marca 1854 r.
J. Niwiński.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 19

(N. D. 383) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające, ażeby Jakóba Kaniewniaka w wieku spisowem będącego, syna Bartłomieja Kani strzelca z lasów Rządowych w Kocinie dawniej zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, o rozbój poszlakowanego, bacznie śledziły, ujętego zaś pod mocną strażą Sądowi tutejszemu odstawiły.
Piotrków d. 2 (14) Stycz. 1856 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieliński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 20

(N. D. 391) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Antoniego Kulczyńskiego wyrobnika z wsi Kociny gm. Zborów Ogu Sieradzkiego pochodzącego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby w ciągu dni 30 od daty niniejszego ogłoszenia licząc w Sądzie tutejszym do wysłuchania wyroku w sprawie jego własnej zapadłego się stawił, lub wiadomość o teraźniejszym swym pobycie udzielił, po bezskutecznym bowiem upływie oznaczonego czasu według przepisów prawa z nim postąpionem będzie.
Piotrków d. 12 (24) Stycznia 1857 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny, Chmieleński.

Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.  
12. Kocina z wszystkiemi przyleglościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 97 k. 19. vadium rs. 450, licytacja rozpocznie się od sumy rs 2375, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Janem Niwińskim.  
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 127

(N. D. 2890) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu Do niewiadomego z pobytu Henryka Kosowskiego, mającego wierzytelności na dobrach Kocinie w dziale 4 pod N. 20 wykazu hypotecznego zabezpieczoną. Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych iż dobra ziemskie Kocina z wszystkiemi przyległościami i przynależ. w Ogu i Pocie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 97 k. 19 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 9 (21) Lutego 1862 r. N. 1723 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytację publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 14 (26) Listopada 1862 r. poczynając od godziny 10 z rana w Kancelarji hypotecznej przed Janem Niwińskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 450 w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2375. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz d. 20 Marca (1 Kwietnia) 1862 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1864 nr 29

(N. D. 293) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomego z pobytu:
Henryka Kossowskiego, wierzyciela hypotecznego dóbr Kociny.
Na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie powyżej wymienionego, iż dobra ziemskie Kocina z pzyległościami, w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 99 k. 44 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z d.26 Wrześ. 1863 r. Nr. 11337 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie wobec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 15 (27) Czerwca 1864 r. poczynając od godziny 10ej z rana w Kancelarji hypotecznej przed Rościszewskim Stan. Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej, lub Jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym.
Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 450, w gotowiźnie, lub w Listach Zastawnych z właściwemi kuponami.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2500.
Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej, i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi, wedle art. 25, powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 5 Grudnia 1863 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 222

(N. D. 5949) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
W myśl artykułu 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Izraela Rotholtz handlującego w Mieście Kaliszu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu w Kaliszu u Walerjana Stokowskiego Patrona Trybunału obrane mającego, od którego tenże Patron staje i sprzedaż obecną popiera, w poszukiwaniu summy rubli srebrem 3000 z procentem po 5% od dnia 1 Stycznia 1865 r. n. s. i kosztami, Franciszek Rowecki Komornik Trybunału Cywilnego Kaliskiego protokułem z dnia 5 (17) Lipca roku bieżącego zajął na przymuszone w drodze Sądowej wywłaszczenie.
DOBRA ZIEMSKIE KOCINA
Składające się z wsi i folwarku Kocina z przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, prawem własności do exekwowanego dłużnika Jana Stawiskiego tamże w wsi Kocinie zamieszkałego należące i przez niego posiadane, w granicach na wschód słońca z dobrami Zborowem i Zabłockiem, na południe z dobrami Brzykowem, na zachód słońca z dobrami Wielką Wsią, na północ z dobrami Dąbrową Widawską i Zborowem.
Mają ogólnej rozległości około włók 23, mórg 13, prętów 10 gruntu należące go do klassy II i III mianowicie: w gruncie ornym dworskim włók 16 mórg 10, gruntu ornego włościańskiego włók 1 mórg 20, łąk dworskich włók 2 mórg 5, łąk włościańskich mórg 8 prętów 150.
Pastwisk po wyciętym boru włók 2 mórg 10. Ogrodu owocowego i warzywnego dworskiego mórg 3 prętów 150. Pod zabudowaniami dworskiemi i podwórzem mórg 4 prętów 150. Pod zabudowaniami wiejskiemi i ogrodami mórg 4 prętów 150. Wody mórg 2 prętów 100. Dróg wygonów i granic mórg 4 prętów 150.
Całe te dobra pozostają w posiadaniu dzierżawnem Edwarda Skotnickiego za kontraktem przed Rejentem Milewskim pod dniem 2 (14) Lipca 1864 r. sporządzonym, na rok jeden poczynając od dnia 12 (24) Czerwca 1865 r. do tegoż dnia 1866 r. za cenę dzierżawną rocznie rubli srebrem 1200 Budynki dworskie są: dwór z przystawką i oficyną, stajnia, wozownia, dwie stodoły, owczarnia, szopa, obora, kurniki, chlewy, kloaki i studnia.
Budynki wiejskie obejmują 8 chałup mieszkalnych, 2 obory, 6 stodół. 10 chlewików, 2 studnie, 1 kuźnia.
Tu mieszkają: Franciszek Małecki, Bartłomiej Maciejczyk, Tomasz Małecki, Łukasz Mikulski, Roch Wilczyński, Antoni Staniszewski gospodarze których wszystkich powinności dawniej spełniane, na skutek Ukazu z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 roku od wszelkich obowiązków odrabiania pańszczyzny, płacenia czynszów raz na zawsze są wolni, nie mniej Jendrzejewski Andrzej propinator który opłaca rocznie dzierżawy po rubli srebrem 165, czynsz ten już z góry zapłacił za lat 4, początek tej dzierżawy zaczyna się od dnia 23 Kwietnia 1863 r. a kończy się w tym samym dniu 1867 r., za kontraktem prywatnie pod dniem 28 Października 1862 r spisanym, posiada gruntu ornego mórg 6 i łąki mórg 1,— tudzież Jan Kopecki kowal, którego wszelkie porządki kowalskie w kuźni będące są wyłączną jego własnością jest obowiązany dworowi uskuteczniać wszelką robotę, reperacyą i nową, za to pobiera od dworu rocznie po rubli srebrem 22 kopiejek 50, na węgle drzewa sosnowego sążni półkubicznych 11 i ogród, pobiera również zboża w czystym ziarnie wierteli 10, jęczmienia wierteli 3, tatarki wierteli 3, grochu wierteli 2, przenicy garncy 8, roli w polu zagonów 12, oraz mieszkają ludzie dworscy.
Szczegółowy opis stanu tych dóbr z wykazem wysiewów, inwentarza i opłacanych podatków skarbowych i ciężarów gruntowych, obejmuje wspomniony tu protokuł zajęcia dóbr daty 5 (17) Lipca 1865 r. który doręczony został w dniu 30 Lipca (11 Sierpnia) r. b. przez Bogumiła Hennig woźnego przy Trybunale tutejszym, Józefowi Brodzkiemu Wójtowi Gminy Dąbrowy Widawskiej i w dniu 31 Lipca (12 Sierpnia) tegoż roku, Józefowi Sałeckiemu Podpisarzowi Sądu Okręgowego Sieradzkiego do rąk ich własnych.
Wpisanie protokułu, zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło w dniu 11 (23) Sierpnia 1865 r., do księgi zaś zaregestrowań w Kancellarji Pisarza Trybunału tutejszego nastąpiło w d. 23 Sierpnia (4 Września) tegoż roku.
Pierwsze ogłoszenie zbioru, objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w dniu 12 (24) Października 1865 roku o godzinie 10 z rana na Audjencji Trybunału w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefiny w pałacu sądowym.
Kalisz dnia 25 Sierpnia (6 Września) 1865 r.
Za Asessora Kollegjalnego Korycki.

Dziennik Warszawski 1865 nr 290

(N. D. 7438). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
22. Kocina z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 116 k. 99, vadium do licytacji rs. 615, licytacja zacznie się od sumy rs. 2,483 k. 12 1/2, termin sprzedaży d. 13 (25) Sierpnia 1866 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. E. Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 zrana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. W końcu Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło bądź święto kościelne, bądź uroczystość galowa dworska, sprzedaż odbędzie się przez odroczenie w dniu następnym w kancelarji tegoż samego Rejenta.
Kalisz, d. 22 Listop. (4 Grudnia) 1865 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1875 nr 103

N. D. 2882. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Walerjana Stokowskiego właściciela dóbr Zabłocie, i współwłaściciela dóbr Kocina w okręgu Sieradzkim położonych, otworzyły się spadki do uregulowania których, termin na dzień 24 Listopada (6 Grudnia) 1875 r. w kancelarji mojej w Kaliszu wyznaczam.
Kalisz d. 12 (24) Maja 1875 r.
Zenon Łopuski.
_________________________________________________________________________________

Tydzień Piotrkowski 1888 nr. 42
_________________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 69

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że to­czą się postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Leopoldzie Hermanie, synu Jerzego, wierzyc. sum 1.900 rb. i 100 rb. z %% i kaucją 200 rb., zabezpieczonej na hipotece dóbr „Kocina", pow. łaskiego;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych, wyznaczony został na dz. 3 marca 1927 r. w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 14

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi, XVIII rewiru, Alojzy Gał­czyński, urzędujący w m. Łodzi przy ul. Mielczarskiego Nr. 14, obwie­szcza, że w dniu 18 kwietnia 1931 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Józefa i Leokadji małż. Krajewskich sprzedaż z pu­blicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Kocina, gm. Dąbrowa - Widawska, pow. łaskiego, zapisanego do wykazu hipoteczne­go „Dobra ziemskie Kocina", pow. łaskiego, rep. hip. Nr. 75.
Nieruchomość ta składa się z osady włościańskiej o powierzchni 6 morg. 50 pręt. ziemi, stanowiącej własność Szymona Kasieli, oraz pasa gruntu o powierzchni 114 pręt., stanowiącego własność Szymona Kasieli, Marcina Janika i Andrzeja Owczarka.
Na osadzie, stanowiącej własność Szymona Kasieli, znajdują się następujące budynki, szczegółowo wymienione w opisie z dnia 27 listopa­da 1930 roku: 1) dom mieszkalny, częściowo drewniany, częściowo mu­rowany z kamienia polnego; 2) stodoła drewniana; 3) chlew drewniany i 4) szopa drewniana.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprzedana w całości, posiada księgę hipoteczną w wydziale hipotecznym w Piotrkowie oraz obciążona jest: 1) długami na kwotę 2.000 rb. i 2.655 zł., 2) kaucjami na kwotę 200 rb. i 3) zaległemi podatkami skarbowemi w kwocie 60 zł. 82 gr.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej 3.000 zł., a zamie­rzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwo­cie 300 złotych.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji II wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Łodzi.

Echo Sieradzkie 1933 11 czerwiec

Zalecanki do cudzej żony zakończone strzałem w okno.
Zamieszkały we wsi Kociny, gminy Widawa, powiatu łaskiego, Franciszek Borkowski, zaprosił wczoraj wieczorem na wódkę dwóch swych przyjaciół. Konstantego Frania[ka] i Wacława Olszackiego. Przyjacielska uczta zakończyła się incydentem, tragicznym w skutkach. Gdy trójka sobie trochę podpiła Olszacki zaczął zbytnio zalecać się do młodej żony Borkowskiego, ten zaś oburzony wyrzucił łasego na wdzięki kobiece przyjaciela z mieszkania.
Olszacki udał się do swego mieszkania, skąd po chwili wrócił z fuzją.
Zastawszy zamkniętą chałupę Borkowskiego Olszacki usiłował wedrzeć się przez okno. Borkowski i pozostający jeszcze u niego Franiak odparli "atak" Olszackiego groźbą użycia broni.
Olszacki odstąpiwszy nieco od zamkniętej chaty zmierzył się z fuzji w kierunku obu przyjaciół. Franiak uprzedzając zamiar Olszackiego strzelił z rewolweru, jednak chybił.
W odpowiedzi padł strzał ze strony Olszackiego.
Ładunek grubego śrutu wpadł przez okno do izby i ranił w prawą skroń żonę Borkowskiego — Annę.
Ranną wieśniaczkę przewieziono do szpitala w Łasku, gdzie udzielono jej pierwszej pomocy.
Sprawca postrzelania Borkowskiej ukrył się, mimo to w krótkim czasie został ujęty i osadzony w areszcie.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
8. Kocina, obejmującą: wieś Kocina. kolonję Kocina, Brzyków-Poduchowny, kolonję (Sterna).


§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

_________________________________________________________________________________

 Orędownik 1934 nr. 280
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Echo Łódzkie 1937 maj
_________________________________________________________________________________
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza