-->

niedziela, 26 maja 2013

Karczówek

Zajączkowski:
Karczówek-pow. sieradzki
1) 1386 T. Sir. I f. 12, por. Koz. I, 165: Carczeuo - Nicolaus de C.
2) XVI w. Ł. I, 440, 442: Carczow - villa, par. Szadek, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 3) 1552-1553 P. 228: Karczow - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 4) XIX w. SG III, 837: Karczówek - wś i kol., par. i gm. Szadek, pow. sieradzki. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Karczowek, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 5 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Karczowek, parafia szadek, dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Tarnowscy.

Słownik Geograficzny:  
Karczówek, wieś i kol., pow. sieradzki, gm. i par. Szadek, odl. od Sieradza w. 26; wś ma dm. 4, mk. 30; kol. dm. 16, mk. 81.

Spis 1925:
Karczówek, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 29. Ludność ogółem: 239. Mężczyzn 118, kobiet 121. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 239. Podało narodowość: polską 239.

Wikipedia:
Karczówek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KARCZÓWEK par. Szadek, p. zduńskowolski Kotliny Mniejsze, Sikucin w 1783 roku Tarnowskich. W 1912 r. wieś i kolonia we władaniu dawnych czynszowników i cząstkowych właścicieli. (SGKP t.3, s.837,PGkal.)
1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1698

Grudzień
21 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary, ochrzciłem dziecko Urodzonych Wawrzyńca Papieskiego i Katarzyny Karczewskiej, prawowitych małżonków, przebywających we wsi Karczówek, których dziecku nadałem imię Wiktoria. Rodzice jej chrzestni Urodzony Albert Karczewski i Anna Karczewska.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1750

Karczówek.
Dnia 19 września 1750. Ja, Teodor Manty kaznodzieja części kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dwoma imionami Mateusz i Tomasz, dziecko Urodzonych Franciszka i Wiktorii Chodakoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Grabiński i Urodzona Helena Kłosowska.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1756

Karczówek
Roku, jak wyżej, dnia 4 listopada, ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Karol, dziecko Urodzonych Walentego i Domiceli z Czartkowskich Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef Czepiłkowski i Franciszka Czartkowska.

Dziennik Obwieszczeń Rządowych i Prywatnych dla Królestwa Polskiego 1827 nr 110

Sąd policji poprawczej wydziału piotrkowskiego. Marcin Balcerzak z wsi Karczowki powiatu szadkowskiego, będąc o kradzież podejrzany i zaaresztowany, wyznał, że w ostatnich dniach Czerwca r. b. uciekłszy z Karczowki przechodząc grobla pod miastem Sieradzem napotkał człowieka pijanego leżącego na ziemi z odkrytą głową od którego kapelusz z pieniędzmi w szmacie będącemi leżał z daleka, te więc pieniądze których wedle jego twierdzenia było złp. 27 wziął. Że zaś obwiniony Balcerzak niebył w stanie wskazać imienia nazwiska, ani zamieszkania tego poszkodowanego, wzywa się go więc niniejszym, aby wciągu miesięcy trzech od daty dzisiejszej wraz z stosownemi dowodami dla odebrania depozytu w sądzie naszym stawił się, wrazie bowiem przeciwnym kwota ta skarbowi przysądzoną zostanie. — w Piotrkowie d. 10 Sierpnia 1827. J. Siedlecki

Gazeta Warszawska 1827 nr 232

Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Piotrkowskiego.
Marcin Balcerzak z wsi Karczówki Powiatu Szadkowskiego będąc o kradzież podeyrzany i zaaresztowany, wyznał że w ostatnich, dniach Czerwca r. b. uciekłszy z Karczówki, przechodząc groblą pod miastem Sieradzem napotkał człowieka piianego, leżącego na ziemi z odkrytą głową, od którego kapelusz pieniędzmi w szmacie będącemi leżał zdaleka, te więc pieniądze, których wedle iego twierdzenia było zł: Pol: 27, wziął. Że zaś obwiniony Balcerzak nie był wstanie wskazać imienia, nazwiska, ani zamieszkania tego poszkodowanego; wzywa go więc ninieyszem, aby w ciągu miesięcy trzech od daty dzisieyszey wraz z stosownemi dowodami dla odebrania Depozytu w Sądzie naszym stawił się, w razie bowiem przeciwnym, kwota ta Skarbowi przysądzoną zostanie. W Piotrkowie dnia 10 Sierpnia 1827 roku.
J. Siedlecki.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 88

Zawiadamia szanowną publiczności iż w dniu 5(17) maja 1 838 r. przed Rejentem powiatu Szadkowskiego Kajetanem Szczawińskim odbywać się będzie publiczna licytacya wsi Karczowka w powiecie Szadkowskim położonej, na rzecz Rozalii Bielskiej, przeciwko Sukcessorom po ś. p. Józefie Zabłockim dziedzicu rzeczonej wsi pozostałym, na satysfakcyą summy złp. 690 z procentem należnej, na lat trzy po sobie idące od S. Jana Chrzciciela r. b. poczynając, do tegoż samego dnia w r. 1841 kończące się, roczna dzierżawa wsi Karczówka wynosi złp. 600. Warunki do licytacyi przejrzane bydź mogą u Rejenta Szczawińskiego w Szadku w każdym czasie.
Szadek dnia 3 (15) stycznia 1838 r.  
Stanisław Jackowski K. P. S.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 145

(Ν. D. 3127). Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Do regulacyi spadków po:
2 Antoniego Pstrokońskiego właściciela dóbr Młodawina Wygiełzowa w Okręgu Szadkowskim, tudzież w łaściciela Kapitałów to jest 156 rs. z karą 15 rs. na dobrach Kościerzуnie, 423 rs. na dobrach Będkowskiej Woli w Okręgu Sieradzkim; 150 rs. na dobrach Młodawinie Dolnym; 76 rs. kop. 50 i, na dobrach Karczówku i ewikcyi względem900 rs. na dobrach Podłówku w Okręgu Szadkowskim, tych dwóch ostatnich kwot, sposobem tylko zastrzeżenia zapisanych, wreszcie współwłaściciela summy 3,300 rs. na dobrach Charłupi Wielkiej w Okręgu Sieradzkim położonych, wszystkich w dziale IV zabezpieczonych.
(...) wyznacza się termin na dzień 2 (14) Stycznia 1844 r. przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej zwezwaniem na tenże termin Interessentów pod prekluzyą.
w Kaliszu dnia 18 (30) Czerwca 1843 r.
Korzeniowski.

Kurjer Warszawski 1852 nr 47

W dniu 5 b. m. odprowadzone zostały na wieczny spoczynek, zwłoki ś. p. Jana Nakielskiego, Dziedzica wsi Karczówka w Pcie Sieradzkim, do Kościoła parafialnego Szadek, a następnie złożone w grobie familijnym. Obywatel ten w wieku lat 66, opuszczając żonę, dwóch synów i córkę, pogrążył ich w nieutulonym po sobie smutku. Ci zaś co umieją cenić nieskazitelne postępowanie, miłość bliźnich, pomoc biednym, pospieszyli przybyć, nietylko dla oddania ostatniej usługi, ale przekonania ludzi, że cnota choć po śmierci, bez nagrody nie zostaje. — O.S. C.G.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 134

(N. D. 2675) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie Jana Nakielskiego właściciela dóbr Karczówek w Ogu Szadkowskim, otworzył się spadek do regulacyi którego wyznacza się termin prekluzyjny na dzień 10 (22) Grudnia 1852 r. przedemną Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu odbyć się mający.
w Kaliszu d. 23 Maja (4 Czerwca) 1852 r.
J. Zengteller.

Kurjer Warszawski 1866 nr 108

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 512 kop: 72, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z d. 29 Kwietnia (11 Maja) r. b., Teodorowi Nakielskiemu, właścicielowi dóbr Karczówek, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Starostwo-Szadek, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Gazeta Kaliska 1893 nr. 46

D. 13 we wsi Karczówku pow. Sieradzkim zmarł nagle 44 letni Wawrzyniec Majchrzak.Gazeta Kaliska 1893 nr. 46

D. 16 we wsi Karczówku pow. Sieradzkim zmarł nagle po spożyciu jadowitych grzybów 9 letni Stanisław Chanecki.
Gazeta Świąteczna 1899 nr. 962

Stuletni starzec, Andrzej Suchoczaski, mieszka we wsi Karczówku pod Szadkiem, w guberńji kaliskiéj. Zamłodu był rządcą w sąsiednim majątku, potém kupił sobie w Karczówku dwa morgi gruntu i dotychczas sam, o ile może, na nich pracuje. Gazeta nieraz wspominała o starcach stuletnich; niechże czytelnicy jéj i o Suchoczaskim się dowiedzą. S. M.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
3. Karczówek, obejmującą: wieś Dziewulin, osadę leśną Kobyla, kolonję Karczówek, wieś Karczówek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

Mąż zamordował żonę? Tajemniczy mord-czy okrutna zemsta męża?
Wstrząsające morderstwo popełnione zostało we wsi Karczówek, pow. sieradzkiego.
Ofiarą jego padła 31-letnia Michalina Bęczkowska.
Tło tego straszliwego zdarzenia przedstawia się następująco:
Bęczkowska od roku już rozeszła się z mężem i sama prowadziła dużą gospodarkę.
Pomocnicą jej była mała jej siostrzyczka, 10-letnia Czesława Lewandowska, którą wzięła do siebie, oraz służący.
Kobieta zajmowała się w gospodarstwie w polu, a mała Czesława dozorowała spraw domowych.
Krytycznego dnia zjawił się w zagrodzie Bęczkowskiej, w czasie jej nieobecności, mąż jej, który począł rozpytywać małą Czesławę o żonę, poczem wyszedł.
Dziecko oczywiście nie wiedziało, że owym mężczyzną jest mąż jej siostry.
Wieczorem, gdy Bęczkowska powróciła, dziecko zapomniało o owej wizycie, nie mówiąc o niej siostrze.
Około godz. 8 Bęczkowska zajęła się pracą w kuchni.
Nagle w pewnej chwili rozległ się huk wystrzału i kobieta, ugodzona w plecy, padła na ziemię, pławiąc się we krwi.
Strzał oddany był nabojem ze śrutu, który, rozsypując się, zranił również i małą Czesławą.
Na odgłos wystrzału nadbiegli sąsiedzi, którzy ujrzeli przeraźliwy widok. W kałuży krwi leżały obydwie siostry.
Przybyły lekarz skonstatował zgon Bęczkowskiej, wskutek uszkodzenia kręgosłupa. Czesławę zaś przewieziono do szpitala.
Energiczne dochodzenie policyjne stwierdziło, iż strzał oddany był z za okna.
Odnaleziono również Bęczkowskiego, przeciwko któremu skierowały się poszlaki.
Nie przyznał się on do popełnienia czynu, podczas rewizji znaleziono jednak przy nim gilzę od wystrzelonego naboja.
Podczas konfrontacji Czesławy i Bęczkowskiego, dziewczynka zeznała, iż on jest owym osobnikiem, który dopytywał się o jej siostrę krytycznego dnia.
Bęczkowski został osadzony w więzieniu sieradzkiem.

Echo Sieradzkie 1933 23 listopad

Zabójstwo we wsi Karczówek pod Szadkiem
Żona zamordowana przez męża.
Wczoraj we wsi Karczówek, gminy Szadek, powiatu sieradzkiego, dokonano zagadkowego zabójstwa.
Około godziny 8 wieczór została zabita wystrzałem z fuzji, w chwili gotowania wieczerzy 31-letnia Michalina Bęczkowska, właścicielka większej gospodarki, śrutem z tegoż strzału została również lekko ranna siostra zamordowanej 10-letnia Czesława Lewandowska.
Zwłoki zamordowanej Bęczkowskiej zabezpieczono na miejscu do czasu zejścia komisji sądowo - lekarskiej.
Ranną dziewczynkę przewieziono na kurację do szpitala powiatowego w Sieradzu.
Jak się okazuje strzał do Bęczkowskłej oddano z zewnątrz, przez okno.
O zabójstwo podejrzany jest mąż zamordowanej — Antoni Bęczkowski, który od roku nie żył z żoną.
Antoniego Bęczkowskiego osadzono w więzieniu do dyspozycji władz sądowych.

Echo Sieradzkie 1933 24 listopad

ZABÓJSTWO WE WSI KORCZEW.
We wsi Korczew gm. Woysławice, jak już wczoraj podaliśmy wystrzałem przez okno z fuzji została zabita Michalina Bętkowska lat 31 nadto zostało postrzelone jedno dziecko. Zaalarmowana policja wkrótce ujęła zabójcę, okazał się nim, mąż jej Andrzej Bętkowski. Przyczyna niecnego mordu jest następująca: przed trzema laty 24-letni młodzieniec zam. we wsi Dziatkowice gm. Bułacz pow. łaskiego ożenił się ze starszą od siebie panną (obecnie zabitą). Po 3-ch miesiącach pożycia urodziło się im dziecko, do którego mąż nie przyznawał się, gdyż jak się później dowiedział miała żona jego jeszcze za czasów panieńskich kilku kochanków. Z tego względu często pomiędzy małżonkami dochodziło do ostrej kłótni i bijatyk. W konsekwencji [...]dzony mąż opuścił żonę i udał się do swej wsi.
Nie mógł jednakże przeboleć rozłąki z żoną i od czasu do czasu przychodził do wsi Korczew i odwiedzał sąsiadów. Ci zamiast współczuć drwili z niego mówiąc że żona wzięła sobie drugiego kochanka w osobie niejakiego Bednarka zam. w tej samej wsi. Wówczas powstał u niego zbrodniczy plan zastrzelenia żony i siebie. W tym celu na[był] on fuzję i udał się pod okno żony, [lecz] w czasie manipulacji z fuzją ta przypadkowo wystrzeliła raniąc go lekko w nogę. Nie mając innego wyjścia drugim strzałem strzelił do żony. Przy sekcji zwłok okazało się że śrót poranił serce, płuca, nerkę i śledzione.
Zabójca został osadzony w więzieniu w Sieradzu.

Echo Sieradzkie 1933 26 listopad

SPROSTOWANIE.
W Echu z dnia 24 bm. w artykule p. t. zabójstwo we wsi Korczew, winno być zabójstwo we wsi Karczówek gm. Szadek.

Echo Łódzkie 1933 listopad
Echo Sieradzkie 1933 26 listopad

Oryginalny trójkąt małżeński.
Żona, mąż i kochanek pod jednym dachem.
Jak już pisaliśmy wystrzałem przez okno zamordowano mieszkankę wsi Karczówek gminy Szadek Michalinę Będkowską lat 30. Zabójstwa dokonał maż jej, Będkowski, którego wkrótce aresztowano. Jak wykazała sekcja zwłok zabita otrzymała kilkanaście śrutów w serce, nerkę, śledzionę i płuca.
Równocześnie od tegoż strzału ranna została siostra jej 10-cio letnia Czesława Lewandowska. Tło zbrodni było następujące:
Michalina Będkowska miała kilku kochanków i pomimo, że była córką dość zamożnych rodziców nikt z jej adoratorów poważnie panny nie traktował.
Przed trzema laty począł się starać o jej rękę o kilka lat od Michaliny młodszy Antoni Będkowski mieszkaniec wsi Dziadkowice gm. Bałucz i został przyjęty. Zepsuta panna poinformowała go jednak, iż grozi mu zemsta jej dotychczasowego kochanka Józefa Bednarka, który nie dopuści do ślubu. Po ślubie Michalina sercem i ciałem nadal oddana była Bednarkowi. W 3 miesiące po ślubie urodziło się dziecko, do którego Będkowski nie przyznawał się, to też z tego powodu dochodziło często do awantur.
Nadmienić należy, iż Bednarek był u nich codziennym gościem i często nawet nocował. Wkońcu naprzykrzył się Antoni żonie więc go przepędziła.
Wygnany mąż złamany na duchu od czasu do czasu przychodził do wsi do sąsiadów, ci zaś drwili z niego. To doprowadziło go do pasji. W głowie powstała straszna myśl zastrzelenia swej żony. Nabył fuzje i udał się pod dom swej żony. Po drodze wskutek nieumiejętnego obchodzenia się fuzja wystrzeliła i raniła go w nogę. Mimo to doszedł do okna i drugim strzałem pozbawił życia żonę.
Nieszczęśliwy mąż przyznał się do winy, został aresztowany.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 35

Wydział hipoteczny, sekcja II-ga, przy sądzie okręgowym w Ka­liszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadko­we po zmarłych:
5) Antonim Kołacie, właścicielu 1 mrg. 150 prętów ziemi z pod Nr. 10, działu II wykazu hipotecznego majątku Karczówek, powiatu sieradzkiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 3 listopada 1934 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydzia­łu hipotecznego, w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 29 kwiecień
Echo Łódzkie 1934 kwiecień

Mąż-niedołęga
z fuzji zastrzelił własna żonę.
Sieradz, 26 kwietnia — Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał sprawę Antoniego Bendkowskiego z Dziadkowic pod Szadkiem oskarżonego o to, że jesienią ub. roku we wsi Korczówek przez okno strzelił do żony, kładąc ją trupem na miejscu, nadto ranił siostrę żony, która stała obok zabitej. Po odczytaniu aktu oskarżenia Sąd przystąpił do badania oskarżonego.
Bendkowski zeznał m. in.:
Przed dwoma laty poślubiłem dziewczynę Michalinę Lewandowską z Korczówka, która, jako dawna narzeczona Józefa Bednarka, nie zaprzestała utrzymywać z nim bliższych stosunków będąc zamężną.
Pięć tygodni po ślubie, żyliśmy w spokoju, poczem żona moja stała się niemożliwa. Józef Bednarek często groził mi browningiem, pomimo, że miał inne dziewczyny, przychodził również i do mojej żony.
Rozpaczałem nad tem. Przed ślubem ludzie mi mówili, że żona prowadzi się niemoralnie, lecz ja jej uwierzyłem. Doszło do tego, że po upływie 4-ch miesięcy wypędziła mnie z domu. Po 5-ciu miesiącach urodziła dziecko, do którego ja nie przyznaję się.
Chodziłem do księdza, by pogodzić się z żoną, lecz bez skutku. Ludzie drwili ze mnie, doprowadzony do ostateczności, wziąłem fuzję, pojedynkę, 2 naboje, udałem się do swojej żony. Wskutek nieumiejętnego obchodzenia się z bronią, część pierwszego naboju wpakowałem sobie w palec u nogi. Nabiłem powtórnie i strzeliłem do żony.
Zbadani świadkowie częściowo potwierdzili jego zeznanie dodając, że nieboszczka użalała się. iż mąż jej jest niedołęga, i na męża się nie nadaje oraz robił wrażenie niedorozwiniętego.
Po przemówieniu prokuratora Sąd skazał Bendkowskiego na 4 lata więzienia.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 18 maj

TEŻ SPÓŁKA WĘGLOWA.
Za kradzież węgla z pociągu na linji Szadek-Otok skazani zostali w dniu 9 b. bm.: Ludwik Treler, 25 lat, zamieszkały w Szadku przy ulicy Senatorskiej Nr. 2, jako niepoprawny już recydywista, na 1 rok więzienia.
Stefan Kroczyński, 20 lat z Prusinowic gminy Zadzim, na 6 miesięcy więzienia.
Stanisław Starczewski, 26 lat, zamieszkały w Szadku przy ulicy Łaskiej 4, na 9 miesięcy więzienia.
Jan Piekielny, 27 lat, zamieszkały w Szadku przy ulicy Zduńskowolskiej 10, na 1 rok więzienia.
Henryk Hesse, 26 lat, ze wsi Grabowiny gminy Szadek, na 9 miesięcy więzienia.
Józef Sobczak, 30 lat, ze wsi Karczówka, gminy Szadek, na 9 miesięcy więzienia.
Franciszek Wróblewski, 25 lat, zamieszkały w Zduńskiej Woli przy ulicy Tkackiej 7, na 9 miesięcy więzienia.
Tadeusz Młynarczyk, 24 lat. zamieszkały w Pabjanicach przy ulicy Karniszewskiej 4, na 1 rok więzienia.
Stefan Stelmasiak, 31 lat, z Prusinowic gminy Zadzim, na 9 miesięcy więzienia.
Józef Stelmasiak, 36 lat, z Prusinowic Gminy Zadzim, na 1 rok więzienia.
Może te ostrzejsze wymiary kary na niepoprawnych grabieżców przejściowo oddanego pod opiekę państwową cudzego mienia na pewien chociaż czas zlikwiduje ową nielegalną spółkę węglową i wdroży nieco pojęcie o poszanowaniu nieswojej własności.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 21 maj

TEŻ RZEŹNIK.
Stanisław Turajski, 24 lat, ze wsi Karczówek. gminy Szadek za użycie noża przy pobiciu Franciszka Kołady skazany został na 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem tej kary na 5 lat.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 2

Wydział hipoteczny, sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Franciszku Bednarku, właścicielu 3 mórg 14 prętów z pod Nr. 13 działu II wykazu hip. majątku Karczówek, powiatu sieradz­kiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 8 lipca 1935 roku, w którym to terminie osoby zainteresowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecz­nego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji. L. dz. 335/34.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 62

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Ludwiku Turaj vel Turajczyku, właścicielu reszty działki zie­mi obszaru 10 mórg 46 prętów z pod Nr. 14 działu II wykazu hipo­tecznego dóbr Karczówek, powiatu sieradzkiego;
Termin dla zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 4 lutego 1936 r., w którym to terminie osoby zainte­resowane powinny zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji. Nr. 303/35.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza