-->

piątek, 3 maja 2013

Justynów

Słownik Geograficzny:  
Justynów,  folw., pow. turecki, gmina Ostrów Warcki, par. Jeziorsko, odl. od Turku 31 w., ma dom 1, mk. 18.

Justynów, folwark w gminie Pęczniew. Zaznaczony na mapie z 1839 r.

Justynów 1839 r.

1965 r.

Dziennik Warszawski 1866 nr 281

(N. D. 8080) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
W myśl art. 682 K P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Antoniny z Parczewskich Szczanickiej Nepomucena Szczanieckiego małżonki w asystencji i za upoważnieniem tegoż męża działającej czyli nawzajem obojga małżonków Szczanieckich w mieście Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne u Teodora Rościszewskiego Obrońcy przy Radzie Stanu w Kaliszu urzędującego i zamieszkałego obrane mających, od których tenże Obrońca staje i sprzedaż obecną popiera, w poszukiwaniu samy rs 14,550 z potrąceniem odcedowanych Antoninie Sulimierskiej rsr. 1,059 i Dorocie Oppenhejm rs. 1,650 niemniej drugiej sumy rsr. 3,000 z podwyższonego szacunku za dobra Wólkę Miłkowską powstałą, obu z procentem takim o ile kwitami zapłaty onego nieusprawiedliwi, oraz kosztów egzekucyjnych protokułem Komornika Sądowego Romualda Pinowskiego w dniach 11 (23) i 12 (24) Października 1866 r. zajęte zostały na przymuszone w drodze Sądowej wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE
Wólka Miłkowska
składające się z wsi i folwarku Wólka Miłkowska, oraz folwarku Justynów zwanego w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernji Warszawskiej gminie Ustków parafji Jeziersko leżące, prawem własności do egzekwowanego Alojzego Bronikowskiego, tamże we wsi Wólce Miłkowskiej zamieszkałego należące i przez niego posiadane.
Odległe od miast najbliższych jako to: miasta Okręgowego Warty wiorst 12, miasta, Kalisza mil 5, miasta Dobry wiorst 12, miasta Turka mil 3, graniczą na wschód słońca z dobrami Ostromna i Marszewem, na południe, z dobrami Zadąbrowiem, na zachód z dobrami Klonowem i na północ z dobrami Klonowkiem i Miłkowicami, granice tych dóbr ze wszech stron są jawne, kopcami, drogami i miedzami oznaczone, mają ogólnej rozległości około włók 31 miary nowopolskiej uważając przybliżonem sposobem.
Z ogólnej tej przestrzeni włościanie wsi Wólka Miłkowska posiadają ogółem mórg 119, pozostaje więc na własność dworską gruntu włók 27, morga 1, a wszczególności: pod zabudowaniami, ogrodami mórg 12, gruntu ornego włók 15: mórg 4, łąk mórg 24, pastwisk włók 1, mórg 20, lasu który tworzy zagajniki kilkanaście lat stare włók 1, mórg 20, zarośli i zagajników po wyciętym boru włók 6, nieużytków włók 1, mórg 11 grunt jest po większej części pszenny klasy II i III.
Włościanie i osadnicy na skutek Ukazu Najwyższego z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. są uwłaszczeni.
Oprócz zwyczajnych budynków dworskich, znajdujący się w dobrach wiatrak o jednym koszu na którym wszystkie porzątki są dominialne, do S-go Wojciecha 1867 r. jest w dzierżawie młynarza Januszkiewicza za opłatą roczną złp. 350.
Szczegółowy opis stan tych dóbr z wykazem wysiewów, inwentarza i opłacanych podatków oraz ciężarów gruntowych, budowle w dobrach znajdujących się obejmuje wspomniony tu protokół zajęcia dóbr daty 11 (23) i 12 (24) Października 1866r., który doręczony został w dniu 12 (24) Października 1866 r. Wójtowi gminy Ustków, a w dniu 13 (25) Października t. r. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Wartskiego Hendrykowi, przez Woźnego Feliksa Wojterśkiego.
Wpisanie protokółu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło dnia 17 (29) Listopada 1866 r., do księgi zaś zaregestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego nastąpiło w dniu 28 Listopada (10 Grudnia) 1866 roku.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w dniu 17 (29) Stycznia 1867 r. o godzinie 10 z rana na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w Pałacu Sądowym.
Kalisz d. 28 Listop. (10 Grudnia) 1866 r.
Ases. Kol. J. Migórski.


Gazeta Kaliska 1896 nr. 12

Tanio i na dogodnych warunkach sprzedam: dobra Wola Miłkowska z folwarkiem Justynów w powiecie Tureckim, wiorstę od szosy, bez serwitutów z dobrą konfiguracją, 26 włók, w tem 3 włóki lasu, 3 włóki pod zagajeniem, 2 włóki dobrych pastwisk, mogące być zamienione na łąki, 1 włóka łąk reszta ziemi ornej i 3/4 pszennej z budynkami kompletnemi przeważnie murowanemi w dobrym stanie z całkowitemi obsiewami i pełnym inwentarzem tak żywym jak martwym w stanie bardzo dobrym, dom mieszkalny murowany w 8-iu morgowym ogrodzie bardzo dobry—położenie wyjątkowo ładne. Folwark Justynów z lasem włók 12 ma oddzieloną hypotekę i wszystko przygotowane do kolonizacji—zgłaszać się proszę do właściciela przez stację Warta.

Gazeta Kaliska 1900 nr. 160

Na dogodnvch warunkach sprzedam: dobra Wola Miłkowska z folwarkiem Justynów w powiecie tureckim, 15 wiorst od proponowanej kolei Kaliskiej, bez serwitutów, z dobrą konfiguracją, 25 włók. w tem 5 włók pod zagajeniem, 1 włóka dobrych pastwisk, mogących być zamienionemi na łąki. 1 włóka łąk, reszta ziemi ornej, w 3/4 pszennej, z budynkami kompletnemu przeważnie murowanemi, w dobrym stanie, z całkowitemi obsiewami i pełnym inwentarzem tak żywym jak martwym, w stanie bardzo dobrym, dom mieszkalny murowany w 8-miu morgowym ogrodzie, bardzo dobry, położenie wyjątkowo ładne. Folwark Justynów włók 12, ma oddzielną hypotekę. Zgłaszać się proszę do właściciela przez stację Warta.  Gorczycki.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.

X. Obszar gminy wiejskiej Ostrów-Wartski dzieli się na gromady:
12. Zaspy, obejmującą: wieś Zaspy-Miłkowskie i kol. Justynów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza