-->

piątek, 3 maja 2013

Józefów-Wiktorów

Słownik Geograficzny:  
Józefów,  zwany J.-izbicki lub Wiktorów, folw., pow. sieradzki, gm. Dzierzązna, par. Rososzyca; odl. od Sieradza 16 w., dom 1, mk. 5.

Słownik Geograficzny:
Wiktorów, pow. sieradzki, gm. Dzierzązna, ob. Józefów 29).

Spis 1925:
Józefów-Wiktorów, leśn. i kol., pow. sieradzki, gm. Dzierżązna. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne leśn. 1, kol. 5. Ludność ogółem: leśn. 6, kol. 27. Mężczyzn leśn. 4, kol. 11, kobiet leśn. 2, kol. 16. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego leśn. 6, kol. 27. Podało narodowość: polską leśn. 6, kol. 27.

Wikipedia:
Józefów-Wiktorów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Lasek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Kurjer Warszawski 1864 nr 10

W d. 21 Grudnia (2 Stycznia), Jenerał Belgard doniósł, że oddział pod dowództwem Majora Dłatomskiego, rozbił bandę z kilkudziesięciu ludzi złożoną, niedaleko folwarku Wiktorowa w powiecie Sieradzkim. Ujęto 13tu jeńców, kilkanaście koni i broń.

Kaliszanin 1873 nr 70

1) Folwark Lasek sześć wiorst od mia­sta Warty, obejmujący przestrzeni mórg 886 1/2 z których lasu z zagajami połowa.
2) Folwark Chorążka cztery wiorsty od miasta Warty, obejmujący przestrzeni mórg 368 1/2 w połowie łąki—i

3) Osady Józefów i Wiktorów, dwie wiorsty od miasta Warty, rozległości mórg 430 1/2 do sprzedania z wolnej ręki w włości, lub na kolonje, pod korzystnemi warunkami. Wiado­mość u patrona Modrzejewskiego w Kaliszu, lub u Adama Nenckiego w Boczkach przez Szadek. Hypoteki oddzielne, wolne od służebności.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 26

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Józefie Franiakowej, współwłaścicielce 15 mórg gruntu z kol. Józefów-Wiktorów A., pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 3 lipca 1920 r. w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.

Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
221. Nazwa majątku leśnego: Józefów-Wiktorów, gmina Dzierzazna, powiat Sieradz. Właściciel: Boruch Fajerman, Chaskel Nowak. Obszar ha: serw. 201, 55.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 95

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, W. Tęsiorowski, urzędu­jący w m. Kaliszu przy ulicy Fabrycznej 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 7 lutego 1930 roku, o godzinie 10 z rana. w sa­li posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu sprzeda­wana będzie nieruchomość, położona w kolonji Józefów i Wiktorów, gm. Rossoszyca, pow. sieradzkiego, składająca się z działki ziemi, prze­strzeni 20 m. 37 pr., należąca do Jana Jarugi.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest w dziale II wyk. na imię Józefa Jarugi czystym wpisem.
Nieruchomość obciążona jest długami na sumę 2.000 zł., sprzedana będzie w całości w/g protokółu zajęcia z dnia 4 kwietnia 1929 r., na żą­danie Stanisławy Galewiczowej.
Licytacja rozpocznie się od sumy 2.000 zł. za złożeniem vadium w kwocie 10%.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XII. Obszar gminy wiejskiej Rossoszyca dzieli się na gromady:
4. Lasek, obejmującą: folwark Chorążka, kolonję Józefów-Wiktorów, kolonję Lasek B. i C., folwark Miłobądź, wieś Pierzchnia-Góra, leśn. Włyń-Polesie.
6. Rossoszyca, obejmującą: rudunek Józefów-Wiktorów, wieś Miedze, wieś Rossoszyca, wieś Rossoszyca Poduchowna, folwark Rossoszyca, Rossoszyca-Wyciągi, Rossoszyca- Klin, kolonję Rossoszyca-Dębina, kolonję Rossoszyca-Nowiny, Rossoszyca-Papajka, kolonję Rossoszyca-Podmogilno, wieś Ulesie, Włyń-Polesie III. letnisko.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza