-->

sobota, 4 maja 2013

Józiuchna

Słownik Geograficzny:
Józiuchna  al. Józefów, os. włośc., pow. łaski, gm. Dąbrowa Widawska, par. Widawa. Ma 1 dm., 4 mk., 5 mr. rozl. W dobrach Strumiany.

Józiuchna, obecnie część wsi Wielka Wieś A w gminie Widawa.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1871 nr 127

N. D. 3246. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w Gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w Kancelarji Rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
15. Strumiany B, część I, Wielgawieś B, i Grzmiąca B, do których należą przyległości Bagno, Izydorów, Józiuchna, z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych rs. 453 k. 73; sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Alfonsem Paszkowskim, dnia 10(22) Listopada 1871 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 900, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 5,325. Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomej z pobytu i niemającej w hypotece obranego zamieszkania prawnego wierzycielki hypotecznej dóbr Strumiany B, część ba* Stefanji z Zawadzkich Otockiej.  
Sprzedaż wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1871 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1876 nr 18

N. D. 379. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca)1860 r. i upoważnienia przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonego, następujące dobra ziemskie za zaległości w ratach Towarzystwu należnych wystawione są, na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w M. Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:  
18. Dobra Pierwsza część Strumiany B. Wielgawieś В. i Grzmiąca В. do których należą przyległości Bagno Izydorów i Józióchna oraz grunt mórg 138 pr. 273, od dóbr Strumian lit. C. i Wielga wieś C. odłączony, jak również realności „Charlejowa góra”,,Winnica” „Staw”,,Ustęp” zwane, z wszystkiemi przyległościami w O-gu Sieradzkim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 1,230 kop. 58 1/2, vadium do licytacji rs. 2,000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 25,043 kop. 20, termin sprzedaży d. 7 (19) Sierpnia 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 10,105 kop. 24, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Janem Danielem Wojciechowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rojentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w Biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 20

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 21-go stycznia 1928 roku postanowił: ustalić obszar scalenia wsi Dąbrowa-Widawska w składzie gruntów:
1) około 300,50 ha, zapisanych w tabeli likwidacyjnej tej wsi; 2) około 72,52 ha gruntów za zlikwidowane służebności wsi Dąbrowa - Widawska, tudzież 3) około 38,80 ha gruntów hipotecznych „kolenia: Antoniego s. Stan. i Marjanny małż. Miksa, tów hipotecznych z majątku Dąbrowa-Widawska kolonja Dębina; 5) około 76,72 ha gruntów hipotecznych z majątku Dąbrowa-Widawska kolonja Babina; 6) około 29,62 ha kolonji Józiuchna, oraz 7) około 117 ha z dóbr „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. 1", czyli kolonja Żabieniec, będących w posiadaniu wykazanych w prowizorycznej liście uczestników scalenia: Antoniego s Stan. i Marjanny małż. Miksa, Józefa s. Rocha Karczmarka, Wojciecha s. Jana Pokorskiego, sukc. Jakuba Kubiaka, Józefa Włodarczyka, Marjanny Bąk i sukc. po Janie Bąku, Rocha i Antoniny małżonków Piechowicz, sukc. Ignacego Owczarka, Wojciecha s. Józefa i Józefy małż. Chojnackich, Michała s. Jana Chojnackiego, Jana s. Andrzeja Chojnackiego, Franciszka Brockiego, sukces. Andrzeja Gocałka, Walentego Klimczaka, Franciszka i Marjanny małż. Kowalczyk, Antoniego s. Wojciecha Chojnackiego, sukc. Franciszka Chojnackiego, Franciszki Iwańskiej, i sukc. Józefa Iwańskiego, Wojciecha s. Jana i sukc. Antoniny Chojnackich, Marcina i Franciszki małż. Jędrysiak, sukc. Rocha Bobra, (Andrzeja Bobra), Rocha Gocałka, s. Józefa, Józefa s. Józefa Brockiego, Jana s. Franciszka Gocałka, Tomasza s. Walentego Krysika, Jana s. Walentego Krysiaka, Rocha i Zofji małż. Goździk, Marcina Brockiego, Wojciecha s. Michała Chajnackiego, Józefa Rakowskiego, Józefa Michalskiego, Michała Michalskiego, Marjanny Gzik, Józefy Miksa, Tomasza Gronowskiego, Jana Iwańskiego, Walentego Gronowskiego, Antoniego Blaźniaka, Antoniego Zachary, Andrzeja Śniega, Ignacego Olejniczaka, Michała s. Jakóba Chojnackiego, Jana s. Wojciecha i Heleny małż. Myśliwiec, Józefa s. Wojciecha i Józefy małż. Myśliwiec, Rocha s. Jana Krysiaka, Józefa i Zofji małż. Horczak, Władysława Włodarczyka, sukc. po Romanie Machela, Stanisława s. Szczepana Gocałka, Antoniego s. Stanisława i Franciszki małż. Gocałek, Ignacego s. Antoniego Mielczarka, Franciszka s. Walentego Gocałka, sukc. po Franciszku Pokorskim, sukc. po Franciszku Pazerze, Antoniny Kowalczyk, i sukces. po Rochu Kowalczyku, Michała s. Franciszka Chojnackiego, Stanisława Wojciechowskiego.
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 21 września 1928 roku.
Z polecenia Prezesa
Naczelnik Wydziału: (—) K. Jaroński.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 22

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 7 czerwca 1930 r.
postanowił:
I. Wniosek Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Łasku z dnia 3 czerwca 1930 r. N. 960 w sprawie sprostowania orzeczeń Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie, z dnia 21 stycznia 1928 roku oraz z dnia 26 sierpnia 1929 roku, dotyczących obszaru scalenia wsi Dąbrowa-Widawska, gminy Dąbrowa-Widawska, powiatu łaskiego — zatwierdzić,
II. poprawić sentencję orzeczenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 21 stycznia 1928 roku, utrzymanego w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 21 września 1928 r. o ustaleniu obszaru scalenia odnośnie gruntów wsi Dąbrowa - Widawska w tem, iż zamiast p. p. 3, 4, 5, 6 i 7 winno być: p. 3. około 6 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „Dobra Dąbrowa-Widawska",
p. 4. około 13 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „Część dóbr Dąbrowa-Widawska lit. A" uroczysko „Mokradle",
p. 5. około 22 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja w dobrach Dąbrowa-Widawska lit. N. 1",
p. 6. około 10 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa Widawska Nr. II" uroczysko „Dębina Mała",
p. 7. około 10 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. IV", uroczysko „Dębina Duża",
p. 8. około 29 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Józiuchna Nr. Nr. 1 do 12",
p. 9. około 0,1 ha gruntów placu pokarczemnego majątku „Dąbrowa Widawska",
p. 10. około 119 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. 1" grupa zwana „Żabieniec",
p. 11. około 20 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 1 w dobrach Dąbrowa-Widawska",
p. 12. około 17 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 2 w dobrach Dąbrowa-Widawska"
p. 13. około 20 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 3 w dobrach Dąbrowa-Widawska",
p. 14. około 20 ha gruntów hipotecznych „osada Nr. 4 w dobrach Dąbrowa-Widawska",
III. poprawić sentencję orzeczenia Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie z dnia 26 sierpnia 1929 r. w sprawie rozszerzenia obszaru scalenia wsi Dąbrowa-Widawska w tem, iż. p. 2 tegoż orzeczenia otrzymuje następujące brzmienie: zwiększyć obszar scalenia wsi Dąbrowa-Widawska przez włączenie do tegoż około 5 ha gruntów, objętych księgą hipoteczną „kolonja Dąbrowa-Widawska Nr. 111", grupa „Łazisko".
Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy orzeczeniem Ministra Reform Rolnych z dnia 29 września 1930 roku.
Naczelnik Wydziału:
(-) M. Grąbczewski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Widawa dzieli się na gromady:
18. Wielka Wieś A., obejmującą: wieś Wielka-Wieś A., wieś Wielka-Wieś B., wieś Józiuchna.
19. Kolonja Wielka-Wieś, obejmującą: kolonję Wielka-Wieś A., kolonję Józiuchna, kolonję Strumiany Nr. 1, kolonję Strumiany Nr. 2 (Bugaj), kolonję Strumiany Nr. 3 (Baraki).
§ 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/13/33 o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 20 z dnia 2. X. 1933 r. poz. 258, str. 506 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 28. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/13/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 28. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/13/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 20 z dnia 2. X. 1933 r. poz. 258, str. 506) ulega następującym zmianom:
2) w § 1 p. XIII. skreśla się słowa: "18. Wielka Wieś A, obejmującą: wieś Wielka- Wieś A, wieś Wielka-Wieś B, wieś Józiuchna" — a na ich miejsce umieszcza się: "18. Wielka Wieś, obejmującą: wieś Wielka-Wieś A, wieś Wielka-Wieś B, wieś Józiuchna".
3) w § 1 p. XIII. skreśla się słowa: „19. Kolonja Wielka-Wieś, obejmującą: kolonję Wielka-Wieś A, kolonję Juziuchna, kolonję Strumiany Nr. 1, kolonję Strumiany Nr. 2 (Bugaj), kolonję Strumiany Nr. 3 (Baraki)", a na ich miejsce umieszcza się: „19. Kolonja Wielka-Wieś A, obejmującą: kolonję Wielka-Wieś A, kolonję Józiuchna, kolonję Strumiany Nr. 1, kolonję Strumiany Nr. 2 (Bugaj), kolonję Strumiany Nr. 3 (Baraki).
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 36

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziemska, niniejszym obwiesz­cza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
1) Pawle Grzelaku, zmarłym w dniu 12 kwietnia 1916 roku, właścicielu działki nr 5, o pow. 7 dzies. 1588 sąż. kw, uregulowanej w dziale II pod nr 5 wykazu hipotecznego Kolonii Józiuchna nr nr 1 do 12, pow. łaskiego, rep. hip. nr 192;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 9 listo­pada 1939 roku w tutejszym Wydziale Hipo­tecznym.

We wskazanym terminie osoby zaintereso­wane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji. 409/39

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza