-->

sobota, 4 maja 2013

Józefów Widawski

Słownik Geograficzny:  
Józefów,  kol. włośc., powiat łaski, gm. i par. Wygiełzów. Ma 16 dm., 118 mk., 271 mr. obszaru.

Spis 1925:
Józefów, wś, pow. łaski, gm. Wygiełzów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 27. Ludność ogółem: 185. Mężczyzn 94, kobiet 91. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 185. Podało narodowość: polską 185.


Wikipedia:
Józefów Widawski-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Widawa. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1868 nr 253

N. D. 7511. Na żądanie Aleksandry i Ludwika małżonków Szawłówskich, w mieście Warszawie zamieszkałych, przez Jana Daniela Wojciechowskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu bronionych, i na zasadzie wyroków przez tenże Trybunał w Kaliszu wydanych, w dniu 15 (27) Września 1866 r., oraz w dniu 12 (24) Marca i w dniu 30 Kwietnia (12 Maja) 1868 r. przeciwko Edmundowi i Korneli małżonkom Dąbrowskim, oraz Antoniemu Chotkowskiemu w dobrach Patoki zamieszkałym, sprzedane będą przez publiczną sądową, w drodze działów licytacją, na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu odbyć się mającą należące do powyżej wymienionych osób, prawem niepodzielnej własności, dóbr ziemskie Patoki, w okręgu Szadkowskim, powiecie Łaskim, gubernji Petrokowskiej położone, przed W-ym Starczewskim Józefem delegowanym Sędzią tegoż Trybunału.
Dobra te składają się z folwarku Patoki, będącego przedmiotem obecnej sprzedaży należące zaś do nich wieś Patoki, oraz kolonje Antoniówka i Józefów, na skutek Najwyższego Ukazu z roku 1864 przeszły na własność włościan.
W kolonji jednak Antoniówka prowadzony jest wyszynk trunków na rzecz właściciela dóbr Patoki Ogólna rozległość wynosi mórg 1652 pręt. 55. Przygotowawcze przysądzenie odbytem będzie w d. 7 (19) Stycznia 1869 r. o godzinie 3 z południa.
Licytacja rozpocznie się od sumy rub. sr. 39,494 kop. 9, a w brku ofiarujących tę sumę, od rs. 26,329 kop. 40.
Kalisz d. 1 (13) Listopada 1868 r.
Jan-Daniel Wojciechowski,
Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 88

Komornik przy sądzie okręgowym w Łodzi, na star. łaskie, Alojzy Gałczyński, urzędujący w m. Łasku, na zasadzie art. 1139-1146 U. P. C., obwieszcza, że w dn. 3 grudnia 1926 r., o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 115, odbędzie się sprzedaż przez publiczną licytację praw Stanisława Szymańskiego do połowy osady włościańskiej w kolonji Józefów, gm. Wygiełzów, pow. łaskiego, zapis, w tab. likw. pod Nr. 6, zawierającej powierzchni 7 1/2 morg. ziemi, na której znaj­dują się następujące zabudowania, kryte słomą: 1) dom murowany z cegły, 2) obora murowana z kamienia polnego, 3) stodoła drewniana i 4) studnia czerpana.
Powyższa nieruchomość hipoteki nie posiada, w zastaw, ani też w dzier­żawę nie jest oddana.
Prawa Stanisława Szymańskiego zostały wystawione na sprzedaż na pokrycie należności Wawrzyńca i Filipa Szymańskich, w kwocie 539 zł. 40 gr., z kosztami na mocy tytułów wykonawczych sądu pokoju w Widawie, z dn. 20 maja 1925 r., Nr. 162 i dn. 19 kwietnia 1926 r., Nr. 132.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 500 zł.
Zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć vadium, w wysokości 50 zł.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przeglądane w kancelarji sądu okręgowego w Łodzi.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 39

Komornik sądu grodzkiego w Łasku, Adam Darmas, na zasadzie art. 1139-1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 17 czerwca 1929 roku, o godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Żeromskiego Nr. 115, odbędzie się sprzedaż przez publiczną licytację praw Stanisława Szymańskiego do połowy osady włościańskiej w kolonji Józefów, gminy Wygiełzów, powiatu łaskiego, zapisanej w tabeli likw. pod Nr. 6, zawierającej powierzchni 7 1/2 morgi ziemi, na której znaj­dują się następujące zabudowania, kryte słomą: 1) dom murowany z ceg­ły, 2) obora, murowana z kamienia polnego, 3) stodoła drewniana i 4) studnia czerpana.
Powyższa nieruchomość hipoteki nie posiada, w zastaw ani też w dzierżawę nie jest oddana.
Prawa Stanisława Szymańskiego zostały wystawione na sprzedaż na pokrycie należności Wawrzyńca i Filipa Szymańskich w kwocie 539 zł. 40 gr. z kosztami, na mocy tytułów wykonawczych sądu pokoju w Widawie z dnia 20 maja 1925 r. za Nr. 162 i 19 kwietnia 1926 r.. za Nr. 132.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 500 zł. lecz zgod­nie z art. 1182 U. P. C. powyższe prawa mogą być sprzedane niżej osza­cowania.
Zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć va­dium w wysokości 50 złotych.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przeglądane w kancelarji są­du okręgowego w Łodzi.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVI. Obszar gminy wiejskiej Wygiełzów dzieli się na gromady:
4. Józefów, obejmującą: wieś Antoniówka, wieś Józefów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1953 nr 73

Nie damy się wyprzedzić!
100 gromad w pow. łaskim i 94 w sieradzkim współzawodniczy w kampanii siewnej
Piękna pogoda trwa. Orki, kultywacja, włókowanie, bronowanie stają się coraz bardziej powszechne. We wtorek brygada polowa Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Wojsławicach (pow. sieradzki) zasiała 8 ha owsa. O dzień wcześniej od Wojsławic przystąpił do siewów personel resztówki GS Klonowa.
Chłopi z gromady Józefów w gm. Wygiełzów (pow. łaski) grupowo wyjechali w pola —pod przewodnictwem prezesa miejscowego Koła ZSCh Bronisława Tomaszczyka. Podjęli oni bowiem apel gromady Sędziejowice, która wezwała do współzawodnictwa wszystkie gromady w powiecie łaskim.
— Nie chcemy być ostatni, a raczej będziemy się bić o zdobycie pierwszego miejsca — powiedzieli sobie mieszkańcy Józefowa. Praca w polu posuwa się szybko naprzód. Chodzi i o to, kto z gromady wysunie się na czoło jako przodownik.
NIE DAMY SIĘ WYPRZEDZIĆ
W Sędziejowicach nie mniejszy ruch na polach.
— Jeśliśmy podpisali umowy, to po pierwsze słowa trzeba dotrzymać, a po wtóre świecić przykładem innym i nie dać się wyprzedzić!
Jest to zdanie olbrzymiej większości gromady.
Tych 40 mało i średniorolnych chłopów, którzy podpisali zobowiązanie, że na swych podmokłych w niektórych miejscach polach przekopią bruzdy i przegony — zadanie swoje już wypełniło. Oziminy nie wymokną.
Inna grupa w liczbie 10 przystąpiła do włókowania pól zoranych jesienią — chodzi o zachowanie zapasu wilgoci w glebie.
Grupa 20 gospodarzy zapoczątkowała w gromadzie bronowanie ozimin. „Nie praktykowaliśmy nigdy tego sposobu, ale skoro bronowanie zostało wypróbowane w Kraju Rad i w wielu okolicach Polski, to czemu nie — powiadają i z wielką ostrożnością wzruszają ziemię na zaskorupiałych oziminach.
Siew rzędowy zobowiązało się wykonać 70 sędziejowiczan, a umowę na siew wyłącznie ziarnem kwalifikowanym dobrze doczyszczonym i zaprawionym środkami chemicznymi podpisało 30.
DALSZE ZOBOWIĄZANIA
80 chłopów zrozumiawszy znaczenie właściwego nawożenia gleby, wywozi obornik, niezwłocznie go rozstrząsa i przyoruje, „aby nie ulotnił się cenny azot". Ci sami zobowiązali się również obsiać roślinami pastewnymi 40 ha czyli o 5 ha więcej niż w roku ub., aby przez zwiększenie bazy
paszowej móc rozszerzyć hodowlę i wzrost wydajności mleka. W tym celu zostanie wykorzystany każdy najmniejszy kawałek ziemi dotychczas leżący ugorem.
Również w celu zwiększenia pasz 40 rolników postanowiło do 10 kwietnia przeprowadzić wiosenną pielęgnację łąk oraz zasilić je nawozami sztucznymi, bądź naturalnymi.
Należy podkreślić, że podobne zobowiązania oraz przystąpienie do współzawodnictwa w pow. łaskim podpisało 100 gromad, a w pow. sieradzkim 94 (dane z dnia 23 marca br ).
W ostatniej chwili dowiadujemy się, że orki całkowicie już zostały zakończone w RZS Małków i w gromadzie Kobyla Miejska w gm. Szadek.
A W SIERADZU
W dniu 24 bm. do Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa przy Prezydium PRN w Sieradzu wpłynęło następujące pismo:
Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw w Sieradzu, doceniając znaczenie toczącego się współzawodnictwa w naszym rolnictwie o jak najrychlejsze ukończenie siewów wiosennych — stawia do dyspozycji Prezydium PRN na przeciąg 6 dni 1 parę koni (z kompletną uprzężą) w celu wykorzystania jej w pracach polnych przez jedną ze słabiej zagospodarowanych spółdzielni produkcyjnych, bądź przez małorolnych chłopów nie posiadających siły pociągowej"
Równocześnie wzywamy do pomocy rolnictwu: Powiatową Zbiornicę Jajcarską. Zarząd Młynów Sieradzkich oraz PZGS".
Na podstawie powyższych danych, które jedynie w przybliżeniu dają obraz niedawno zapoczątkowanej fali współzawodnictwa, można śmiało powiedzieć, że wiosenna kampania siewna zostanie ukończona wcześnie, co łącznie z lepszą uprawą ziemi, z racjonalniejszym stosowaniem nawozów oraz z wysiewem większych ilości nasion kwalifikowanych podniesie znacznie plony.
(c. m.)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza