-->

czwartek, 2 maja 2013

Jastrzębice

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jastrzębice, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Rusiec, własność prywatna. Ilość domów 17, ludność 147, odległość od miasta obwodowego 5.

Słownik Geograficzny:
Jastrzębice, wś i kol., nad rz. Widawką, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka, par. Rusiec. W 1827 r. było tu 17 dm., 147 mk.; obecnie wś ma 24 dm., 220 mk., 190 mr. obszaru, zaś kol. 4 dm., 24 mk., 561 mr., w tem tylko 100 ornej roli. J. kol. lit. A. zaś 5 dm , 73 mk., 304 mr. (178 ornej). Według Tow. Kred. Ziems. folw. Jastrzębiec lit. A z wsią J. i Blas, od Piotrkowa w. 52, od Łasku w. 28, od Szczercowa w. 7. Rozl. wynosiła mr. 304, grunta orne i ogrody mr. 195, łąk mr. 16, pastwisk mr. 54, lasu mr. 12, zarośli mr. 13, nieużytki i place mr. 14. Bud. mur. 1, drewn. 5. Wieś Jastrzębice osad 25, z gruntem mr. 192; wś Blas osad 3, z gruntem m. 53. Br. Ch.

Spis 1925:
Jastrzębice, wś, pow. łaski, gm. Dąbrowa Rusiecka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 49. Ludność ogółem: 266. Mężczyzn 141, kobiet 125. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 253, mojżeszowego 13. Podało narodowość: polską 253, żydowską 13.

Wikipedia:
Jastrzębice -wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Rusiec.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
JASTRZĘBICE par. Rusiec, p. bełchatowski, nad Widawką, dobra Jastrzębice: f-k Antonina, wsie; Zalasy, Demby, Justkowice, Błaś, Władysław Walewski sprzedaje Magdalenie z Chabielskich Wąsowiczowej - teściowej za 61 tys. zł, a ta odstępuje córce Wenancji, żonie Władysława Walewskiego. W 1827 roku 17 domów 147 mieszkańców w końcu 19 wieku 24 domy, ziemi 220 mieszkańców, 190 mg. Kolonia 4 domy, 24 mieszkańców 561 mg ziemi w tym ornej 100 mg, kolonia A 5 domów 73 mieszkańców 304 mg ziemi w tym ornej 178 mg.(Kobyłecki 1833 k.428, SGKP t 3, s.502)

1992 r.

OSP


BUDYNEK PO DAWNEJ SZKOLE

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 178

(N. D. 3849 ) — Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Z powodu zgonu:
2. Jana Michalskiego Sędziego Trybunału właściciela summy 6000 złp. z prowizyą 5j100 i z karą konwencyonalną 900 złp. na większym kapitale 38,188* złp. w dziale IV. pod Nr. 8 na dobrach Jastrzębice w Okręgu Sieradzkim położonych lokowanym subintabulowanéj, ogłasza się wiadomość otwarcia postępowania spadkowego, z wyznaczeniem terminu do regulacyi spadków tych w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem na dzień 10 (22) Lutego 1844 r. z wezwaniem interessentów prawo do spadków tych mających pod skutkami prekluzyi.  
Kalisz d. 29 Lipca (10 Sierpnia) 1843 r.
F. Bajer.
*nieczytelne


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 128

(N. D 2821) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Po zgonie Stanisława, Florentyny Fellcyi dwóch imion, i Zusanny z Brodzkich, trojga Walewskich, toczy się po nich postępowanie spadkowe co do służących im części, mianowicie części zastrzeżonego, prawa względem niepodzielności borów i lasów pomiędzy dobrami Wolą Więzowa, Broszęcinem, Leśniakami z Dąbrówką, oraz części prawa wolnego wrębu i wspólnego pastwiska służącego dobrom Wola Więzowa, Jastrzębice, Rusiec i Dąbrowa, obojga praw na dobrach Broszęcinie i Leśniaki w Okręgu Sieradzkim leżących w dziale III. pod Nr. 1 i 2 zahypotekowanych, do ukończenia tego postępowania spadkowego, termin na dzień 8 (20) Grudnia r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej się wyznacza.
Kalisz d. 25 Maja (6 Czerwca) 1845 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 91

(N. D. 1949) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Wiadomo się czyni o toczących się postępowaniach spadkowych po osobach zmarłych:
2, Macieju Oszkowskim właścicielu dóbr Jastrzębice z przyległościami z okręgu Sieradzkiego, połowy dóbr Wrzosiny z przyległościami z okręgu Szadkowskiego, i wierzycielu summy rs. 2130 na dobrach Wola Czarniska z tegoż okręgu hypotecznie ubezpieczonej;
(…) Do ukończenia tych postępowań spadkowych wyznaczony jest termin na dzień 18 (30) Października r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej.
Kalisz dnia 5 (17) Kwietnia 1847 r.
Nepomocen Wojciechowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 360

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.

We wsi Jastrzębice powiecie Sieradzkim, dom włościański na rs. 225 ubezpieczony. Przyczyna pożaru niewiadoma.

Gazeta Codzienna 1848 nr 296

Na mocy rozkazu Wyższej Władzy, fundusze i majątek do Antoniego Oszkowskiego, syna dziedziczki wsi Jastrzębic w pow. Sieradzkim położonej, który potajemnie wydalił się za granicę, w myśl art. 340 i 341 Kodeksu karnego, na rzecz Skarbu zabezpieczone być mają.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 200

(N. D. 3905) Rząd Gubernialny Warszawski. (Dalszy Ciąg listy imienej zbiegłych z Królestwa za granicę.)
809, Oszkowski, Antoni, przy rodz. zbiegł z Jastrzębic, pow. Sieradzkiego.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 127

(N. D. 2518) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza toczące się postępowania spadkowe po osobach zmarłych następujących:
1. Po Józefie Katarzynie z Malewskich Oszkowskiej, Wiktoryi z Oszkowskich Karśnickiej i Honoracie Oszkowskiej jako współwiérzycielkach summy rs. 2130 z procentem na dobrach Wola Czarniska z Ogu Szadkowskiego zahypotekowanej, i współwłaścicielkach dóbr Wrzesiny i Stypuły z przyległościami z tegoż Ogu niemniej po tych samych Wiktoryi z Oszkowskich Karsnickiej i Honoracie Oszkowskiej jako współwierzycielkach summy rs. 1375 k. 69 1/2 z procentem na dobrach Jastrzębice z Ogu Sieradzkiego ubezpieczonej.   
(...) Do ukończenia tych postępowań spadkowych termin na d. 1 (13) Grudnia r. b. w Kaliszu w Kancellaryi Ziemiańskiej wyznacza się.  
Kalisz d. 21 Maja (2 Czerwca) 1852 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rolnicza, Przemysłowa i Handlowa 1853 nr 11

Dobra JASTRZĘBICE w powiecie Sieradzkim gub. warszawskiej położone, mające 37 włók chełm., w tem 14 włók lasu, 100 korcy ozimego wysiewu, szesnastu gospodarzy, z wygodnym domem mieszkalnym i dobremi zabudowaniami, dwoma stawami, są z wolnej ręki do sprzedania , po 3 tysiące za włókę; chcący traktować, zgłosi się do właściciela w mieście Widawie mieszkającego W. Kosseckiego. Są drugie Dobra mające 211 włók, wielkich, 3 folwarki, 3 wsie zarobne, 4 młyny, w tem lasu 109 włók, wysiewu do 300 korcy Wiadomość w Kantorze Informacyjnym p. Orłowskiego, przy ulicy Długiej w Hotelu Polskim.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 272

(N. D. 6559) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Rafała Młynczak, ostatnio we wsi Jastrzębnikach w Powiecie i Okręgu Sieradzkim Gubernii Warszawskiej w obowiązkach włodarza zostającego, a teraz z pobytu niewiadomego, aby najdalej w dni 30 od daty niniejszego ogłoszenia w Sądzie tutejszym do wysłuchania wyroku Sądu Appellacyjnego Królestwa stawił się, gdyż w razie przeciwnym Sąd według prawa obowiązującego postąpi.
Tyniec pod Kaliszem d. 14 (26) Listopada 1855 r.
Sędzia Prezydujący,
Radca Kollegialny, Swierczyński.

Dziennik Warszawski 1866 nr 171

(N. D. 4299). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 23 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na 1-szą sprzedaż przymusową przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
18. Jastrzębice z pustkowiem Błaś i wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 202 k. 53, vadium do licytacji rs. 750, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 3,138, termin sprzedaży d. 9 (21) Maja 1867 r., przed Rejentem Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej. Wreszcie Dyrekcja Szczegółowa uprzedza interesowanych, że gdyby w dniu do licytacji oznaczonym przypadło święto kościelne lub też uroczystość dworska galowa, sprzedaż przez odroczenie odbędzie się w dniu następnym i przed Rejentem do jej odbycia właściwym. Kalisz d. 1 (13) Lipca 1866 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Roman Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1869 nr 54

Zapozywa Antoniego Potockiego, czasowo we wsi Jastrzębicach, gminie Dąbrowa Rusiecka, Powiecie Sieradzkim zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, ażeby w ciągu dni 30, licząc od daty niniejszego wezwania doniósł o miejscu swego zamieszkana, albo osobiście stawił się w Sądzie tutejszym dla wysłuchania wyroku Sądu tutejszego w jego sprawie wydanym, w przeciwnym bowiem razie Sąd postąpi podług przepisów prawa.
Petrokow, 24 Lutego (8 Marca) 1869 r.
Sędzia Prezydujący, Chmieleński.

Dziennik Warszawski 1874 nr 211

19 (27) września we wsi Jastrzębicach, w gminie Dąbrowie Rusieckiej, w tymże powiecie, włościanin Sebastjan Plito, podczas kłótni z włościaninem Łukaszem Pilarczykiem, ciosem zadanym siekierą, w głowę, zabił tego ostatniego na miejscu.

Dziennik Łódzki 1891 nr. 131

We wsi Jastrzębice gm. Dąbrowa Rusiecka od pioruna spalił się w dniu 21 b. m. dom drewniany i dwie obory Wojciecha Karczmarka, ubezpieczone na rs. 150.

Gazeta Świąteczna 1924 nr 2249

Jadwiga Plucina z Jastrzębic (gm. Dąbrowa-Rusiecka w pow. łaskim, poczta Szczerców) poszukuje swego męża Bartłomieja Pluty, który będąc w roku 1918 w niewoli austrjackiej zaginął.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Dąbrowa-Rusiecka dzieli się na gromady:
8. Jastrzębice, obejmującą: wieś Jastrzębice, wieś Błaś.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.
Łódzki Dziennik Urzędowy 1935 nr 14

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 2 lipca 1935 r. L. SA. II. 15/2/35
o zmianie granic gromad Jastrzębica i Kuźnica, gminy Dąbrowa Rusiecka, powiatu
łaskiego.
Zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 26 czerwca 1935 r. na zasadzie art. 16 p. 1 ustawy z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) na wniosek Wydziału Powiatowego Łaskiego i po wysłuchaniu opinji organów uchwalających interesowanych gromad i rady gminnej postanawiam, co następuje:
§ 1.
Z obszaru gromady Kuźnica wyłącza się kolonję Sówki i włącza się ją do obszaru gromady Jastrzębice, gminy Dąbrowa Rusiecka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Dziennik Łódzki 1966 nr 143


10 pożarów zanotowała wczoraj wojewódzka Komenda Straży Pożarnych. W większości powstały one na skutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. Najgroźniejszy pożar miał miejsce we wsi Jastrzębice pow. Pajęczno, gdzie spłonęły 2 domy mieszkalne, 2 stodoły i obora. Straty poniesione przez Stanisława Pilarczyka i Walerię Kubiak wynoszą w przybliżeniu 80 tys. zł. (kl)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza