-->

piątek, 3 maja 2013

Janów

Słownik Geograficzny:
Joanów,   kol., pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. Małyń, odl. od Sieradza 31 w., dm. 14, mk. 92.

Spis 1925:
Janów, wś, pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 69. Mężczyzn 37, kobiet 32. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 64, ewangelickiego 5. Podało narodowość: polską 69.

Janów, obecnie wieś w gminie Szadek.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1865 nr 138

(N. D. 3571) Pisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Gubernji Warszawskiej v Kaliszu. Stosownie do artykułu 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Bronisławy z Węglowskich Aleksandra Marków małżonki, w asystencji męża działającej, czyli obojga małżonków Marków właścicieli dóbr Bieniewice, w okręgu Błońskim Gubernji Warszawskiej położonych, w mieście Warszawie zamieszkałych, zamieszkanie prawne w Kaliszu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału, który w popieraniu sprzedaży przymusowej dóbr Łobudzice i Woli Łobudzkiej stawać będzie, obecnie sobie obierających, w poszukiwaniu sumy rs. 26,247 kop. 15, z procentem, aktem zajęcia przez Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale, na gruncie tychże dóbr w dniu 29 (10) i 30 Stycznia (11 Lutego) 1865 roku sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie.
Dobra Ziemskie Łobudzice i Wola Łobudzka,
Dwie księgi wieczyste mające, składające się z wsi i folwarku Wola Łobudzka, fabryki cukru (mączki), wsi Łobudzice czyli nateraz kolonji Łobudzice zwanej, kolonji Joanowo, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, bez żadnego wyłączenia, w okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej położone, należące do Parafji Małynia, stanowią jednę gminę pod nazwiskiem Łobudzice, obejmują w sobie rozległości uważając sposobem przybliżonym około mórg 1,503 prętów 85, czyli dziesiatyń 765 miary rosyjskiej, grunta należą do II-ej, III-ej i IV-ej klasy.
Dobra te własne są Karola Gebhardt w Warszawie pod Nr. 603 mieszkającego.
Czynszownicy, czyli opłacający z posiadanych gruntów i zabudowań, przed wydaniem Najwyższego Ukazu z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 roku, ustanowioną opłatę, w całych dobrach są:
1. Jakób Arbuga, 2. Konrad Müller, 3. Johan Fultenberg, 4. Johan George, 5. Mikołaj Felda, 6. Henrych Szpitznagel, 7. Dorota Landt wdowa, 8. Maksymiljan Felde, 9. Johan Szlejfe, 10. Marja George wdowa, 11. Johan Szefer, 12. Johan Zicer, 13. Konrad Bury, 14. Andrzej Samer, 15. Henrych Bender, 16. Jakób Rejb, 17. Karol Konrad Dejbel, 18. Johan Burg, 19. Johan Georg Grün, 20. Georg Johan Sahej, 21. Piotr Leper, 22. Jakób Szefer, 23. Jobasz Georg Grün, 24. Jakób Cygier, 25. Michał Brozaw, 26. Hajnrych Ratz, 27. Krysztof Szubert, 28. Kacper Bekel, 29. Adam Wejk, 30. Krystyjan Wejk, 31. Walenty Knopf 32. Jakób Furwat, 33. Frydrych Ostoms. 34. George Müller, 35. George Bury, 36. Wilhelmina Emrych, 37. Mikołaj Grün, 38. Konrad Gner, 39. Ludwik Sznej, 40. Marcin Müller, 41. Maksymiljan Felde, 42. Rudolf Frondt, 43. Krystjan Betfeld, 44. George Bohn, 45. Johan Pfunk, 46. Jan Szefer, 47. Johan Wolf, 48. Antoni Rünfeldt, 49. Juljan Ostaj, 50. Michał Kurtz, 51. Andreas Milbrandt, 52. Gotlib Bajer, 53. Małgorzata Szubert wdowa, 54. Ferdynand Kulsz, 55. Roch Kubiak, 56. Wojciech Lawenda, 57. Katarzyna Juszczak, 58. Andrzej Kowalski, 59. Wawrzyniec Juszczak, 60. Marcin Szot, 61. Walenty Warych, 62. Józef Grzelak, 63. Marcin Kowalski, 64. Jan Rent, 65. Karol Franke, 66. Józef Cypel, 67. Piotr Suchaczewski, 68. Józef Trojanowski, 69. Józef Jarczak, 70. Walenty Kozłowski, 71. Józef Grzelak, 72. Jan Jagiełła, 73. Wojciech Sawicki, 74. Józef Rozniecki, 75. Kazimierz Wozek.
Czynsze od powyższych kolonistów poprzednio opłacane, jak i zabudowania dworskie, oraz opłacające się podatki, granice i inne szczegóły, w dobrach tych znajdujące się, w akcie zajęcia są opisane.
Dobra te, z wyłączeniem propinacji i czynszów, oraz fabryki cukrowej, za kontraktami z dat 28 Września (10 Października) 1863 roku i 10 (22) Kwietnia 1854 roku wypuszczone zostały w dziesięcio-letnią dzierżawę Kamilli z Słowińskich Leona Kobierzyckiego żonie, zaś propinacja za kontraktem z dnia 18 Października 1863 roku, od 1 Grudnia 1863 roku zaczynającym się, wypuszczona w trzech-letnią dzierżawę Kudwikowi Olszewskiemu.
Akt zajęcia wyżej z daty powołany, Konradowi Rozwadowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego, Adamowi Wejcht Wójtowi gminy Łobudzic i Leonowi Kobierzyckiemu ustanowionemu dozorcy w dniu 30 Stycznia (11 Lutego) r. b. doręczony, następnie do księgi wieczystej dóbr Łobudzic i dóbr Woli Łobudzkiej w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu d. 25 Lutego (9 Marca) r. b. a do księgi zaregestrowań Trybunału tutejszego w d. 10 (22 Marca) t. r. wpisany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego 1ej Instancji Gubernji Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń.
Warunki licytacji oraz zbiór objaśnień, w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Franciszka Modrzejewskiego przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży dóbr tych na audjencji publicznej Trybunału tutejszego w dniu 4 (16) Maja r. b. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie w dniu 18 (30) Maja t. r., trzecie w dniu 1(13) Czerwca r. b. termin do temczasowego przysądzenia na dzień 30 Czerwca (12 Lipca) r. b. godzinie 10 z rana, w miejscu posiedzeń tegoż Trybunału, przez tenże wyznaczony został, extrachenci Bronisława i Aleksander małżonkowie Marków rs. 36,000 podają za dobra wzmiankowane.
Kalisz d. 1 (13) Czerwca 1865 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski. (9130) 

Gazeta Kaliska 1894 nr. 78

Dnia 18/30 sierpnia we wsi Johanow, powiatu sieradzkiego, utonęła w stawie 2-letnia dziewczyna Stanisława Olas.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
14. Wola Łobudzka, obejmującą: wieś Johanów, wieś Wola Łobudzka, folwark Wola Łobudzka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Tureckie 1938 nr 32

W dniu 31 VII r.b. około godz. 22-ej na szkodę Ponińskiego Romana, zam. we wsi Janów, gm. Krokocice, pow. sieradz­kiego, będącego na zabawie tanecznej we wsi Wola-Pomianowa, gm. Pęczniew skra­dziono z kieszeni marynarki 38 zł. i odkręcono mu od roweru tylne koło warto­ści 30 zł. W czasie dokonanej kradzieży poszkodowany był w stanie pijanym.

Dochodzeniem ustalono, ze kradzieży tej dokonał Pietrucha Tadeusz, zam. we wsi Drużbin, pow. sieradzkiego, jednak skradzionej gotówki i koła od niego nie odebrano.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza