-->

piątek, 3 maja 2013

Kobyla Chmielowa / Chmielewce

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kobyła Chmielowa, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 17 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kobyla Chmielowa, parafia rososzyca (rossoszyca), dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Stamirowski.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kobyla chmielowa, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Szadek, własność prywatna. Ilość domów 20, ludność 171, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Kobyla Chmielowa   al. Chmielewce, wś nad rz. Strużką, pow. sieradzki, gm. Szadek, par. Rososzyca. W 1827 r. było tu 20 dm., 71 mk., obecnie 7 dm., 71 mk. Do K.-ch. należała przyległość Boczki (A. i B.). Według Tow. Kred. Ziem. folw. Kobyla-Chmielowa al. Boczki, (z wsiami Kobyla- Chmielowa, Boczki i Boczki Kobylskie) rozległy mr. 1111; grunta orne i ogrody mr. 545, łąk mr. 81, pastw. mr. 20, lasu mr. 435, nieużytki i place mr. 30. Bud. mur. 6, drew. 4. Płodozmian 7 i 11-polowy. Młyn na prawach wieczysto czynszowych. Wieś Kobyla Chmielowa osad 7, z gruntem mr. 68; wś Boczki osad 10, z gruntem mr. 59; wś Boczki Kobylskie osad 11, z gruntem 92. Czyt. Łaski, Lib. ben. I, 389, 415.

Spis 1925:
Kobyla Chmielowa, wś, pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 110. Mężczyzn 46, kobiet 64. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 110. Podało narodowość: polską 110.

Kobyla Chmielowa, obecnie część wsi Boczki w gminie Szadek.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KOBYLA CHMIELOWA nad rz. Strużką, par. Rossoszyca, p. sieradzki, w 1827 roku 20 domów i 71 mieszkańców. Dobra Kobyla Chmielowa, Boczki A,B, Boczki Kobylskie powierzchnia 1111 mg w tym lasu 435 mg. Wieś Kobyla osad 7 68 mg, wieś Boczki osad 10, 59 mg, wieś Boczki Kobylskie osad 11, 92 mg. Od Stanisława Biernackiego w 1833 r. dobra kupił Rafał Pstrokoński. W 1912 r. wieś i folwark miały 847 mg, właścicielami byli uwłaszczeni włościanie oraz Adam i Marceli Nenccy. Patrz Boczki. (SGKP t.4, s.209, PGkal.)
1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Szadek) 1697

Listopad
20 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonego Łukasza Rudnickiego i Urodzonej Katarzyny Mikołajewskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi Majówka, obecnie we wsi Chmielowa Kobela powiatu matki, w niebezpieczeństwie i nieobecności Wielebnego proboszcza Rossoszycy, których dziecku nadałem imię Stanisław. Rodzice jego chrzestni Urodzony Pan Albert Karczewski i Urodzona Eufemia Niracka.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 266

OBWIESZCZENIA HYPOTECZNE Sąd Pokoiu Powiatu Szadkowskiego, Z powodu żądania regulacyi nowey hypoteki młyna wodnego na stawie w wsi Kobyli Chmielowey z zabudowaniami i gruntem Rozalii Szynfeldowey i iey dzieci własnego. Uwiadamia interessentów że takowa nastąpi w sądzie tuteyszym dnia 22 grudnia r. b. 1830 z rana o godzinie 10. Wzywa ich przeto, aby do takowey osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokułu regulacyi podali i w dokumenta prawa ich udowadniaiące opatrzyli się. Ostrzega ich oraz, iż niezgłaszaiący się w terminie, podpadną skutkom prekluzyi w artykule 154 i 160 prawa o hypotekach z roku 1818 przepisaney. Jeźliby właściciel nieruchomości wywołaney, w terminie do regulacyi niestawił się, tenże na żądanie któregokolwiek z interessentów na karę 10 do 50 złp. skazanym zostanie i podług art. 150 tegoż prawa, utraca wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycielu. Ogłoszenie decyzyi, iaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi dnia tegoż samego na posiedzeniu publicznem sądu tuteyszego, i od tegoż dnia czas do odwołania się od njey upływać zacznie. Jnteressenci przeto bez dalszego wezwania ogłoszeniu iey przytomnemi bydź winni. w Szadku dnia 6 września 1830 roku. Paweł Roiek P.H.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 331

Sąd Pokoiu Powiatu Szadkowskiego. Z powodu żądaney regulacji hypoteki: 1. Młyna wodnego z budowlami i gruntem na stawie w wsi Kobyli Chmielowey położonego Razalii i Szynfeldowey 2 yoto Wrzesińskiey i iey czworga dzieci z pierwszego małżeństwa iako to: Jana Karola dwóch imion Szynfelda, Henryki Filipiny Szynfeldowey, Rozali z Szynfeldów Bliwertowey, i Jana Szynfelda po Macieiu Szynfeldzie pozostałych dzieci własnego. 2. Kamienicy murowaney w mieście Szadku przy ulicy Sieradzkiej pod Nrem 129 położoney star. Józefa Koppla własney. 3. Osady w wsi Łobudzicach z dwóch hub gruntu z budowlami Jana Dreger własney. Uwiadamia interessentów, że takowa nastąpi w sądzie tuteyszym dnia 5 i 6 lutego 1831 r. z rana o godzinie 9. Wzywa ich przeto, aby do takowey osobiście lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokułu regulacyi podali i w dokumenta prawa ich udowodniaiące opatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że nie zgłaszaiący się w terminie, podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z roku 1818 przepisaney. Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołaney w terminie do regulacyi niestawił się, tenże na żądanie któregokolwiek z interessentów, na karę 10 do 50 złp. skazanym zostanie i podług art. 150 tegoż prawa, utraca wszelkie dobrodzieystwa prawne względem swych wierzycieli. Ogłoszenie decyzyi iaka w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi w tychże dniach na posiedzeniu publicznem sądu tuteyszego, i od tegoż dnia czas do odwołania się od niey upływać zacznie. Interessenci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszeniu iey przytomnemi bydź powinni. w Szadku dnia 16 listopada 1830 roku. Paweł Rawicz Roiek P. H.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 134

(N. D. 2874 ) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Zawiadamiam publiczność, że wskutek Wyroku Trybunału Kaliskiego dobra ziemskie Sikucin, Boczki, Kobyla Chmielowa i Józefka w powiecie Szadkowskim, ostatnie zaś w powiecie Wartskim sytuowane, wydzierżawione zostaną przedemna Rejentem na lat trzy od Sgo Jana r. b. w dniu 15 (27) b. m. o godzinie 10tej z rana przez licytacyą, a to podług warunków w każdym czasie w kancellaryi mojej Rejenta w Kaliszu w pałacu Trybunał zwanym, utrzymywanej, przejrzeć sobie mogących.
w Kaliszu dnia 2 (14) Czerwca 1839 r.
Piotr Paweł Szrubarski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1840 nr 48

Podpisany Patron przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej podaje do wiadomości iż na skutek wyroku tegoż Trybunału w d. 1/13 Czerwca 1839 roku zapadłego dobra ziemskie Sikucin oraz dobra Kobyla Chmielowa z przyległościami Boczki z folwarku Boczki i wsi zarobnej Kobyla Chmielowa składające się, w Pcie Szadkowskim Obw. Sieradzkim oraz Kolonii Józefka w Pcie Wartskim Obw. Kaliskim Gub. Kaliskiej położone, do wspólności majątkowej exystującej pomiędzy niegdy Rafałem Pstrokońskim a Faustyną z Mniewskich Pstrokońską należące, i tychże to jest Faustyny z Mniewskich Pstrokońskiej, oraz Sukcessorów Rafała Pstrokońskiego to jest: a. Jgnacego Pstrokońskicgo i b. Sukcesorów Felixa Pstrokońskiego, to jest: aa. Kajetana Pstrokońskiego, bb. Juliana Pstrokońskiego, cc. Honoraty Pstrokońskiej nieletniej przy matce swej i zarazem głównej Opiekonce Tekli z Czarnowskich Pstrokońskiej w wsi Chajewie Pcie Sierad­zkim zamieszkałej, której przydanym Opiekonem jest Jgnacy Pstrokoński Dziedzic dóbr Ustkowa tamże w Ustkowie Pcie Wartskim zamieszkały, wreszcie dd. Felixa z Anieli rodzeństwa Stawiskich małoletnich po Anieli z Pstrokońskich Stawiskiej pozostałych dzieci przy oycu swym Andrzeju Stawiskim w wsi Rembieszewiew Pcie Szadkowskim zamieszkałych, których przydanym opiekunem jest Ferdynand Pstrokoński w wsi Głuchowie Pcie Wartskim zamieszkały, wszystkich z własnych funduszów się utrzymujących dziedziczne, sprzedane zostaną przed W. Franciszkiem Doufrene Sędzią Trybunału Kaliskiego w Kaliszu mieszkającym Delegowanym, podług warunków które wraz z zbiórem objaśnień w Kancellaryi Trybunału Kaliskiego i u podpisanego Patrona sprzedaż popierającego przejrzane bydź mogą.
Licytacya rozpocznie się od wartości taxą przez Biegłych przysięgłych wynalezionej, to jest dóbr Sikucina w summie 48590 złotp. 20 gr. a dóbr Kobyli Chmielowej z przyległościami Boczki w summie 79796 zp. 20 gr. czyli łącznie od summy 128387 zp. 10 gr. w monecie. Zaś Kolonia Józefka oddzielnie od sum­my 15234 zp. 15 gr. takie w monecie. Temczasowe ich przysądzenia w miejscu posiedzeń Trybunału Kaliskiego przed W. Sędzią Delegowanym w d. 27 Listo. (9 Grudnia) 1840 r. o godzinie 3. z południa nastąpi.
Kalisz dnia 10/22 Października 1840 r.

Bilski. Patron.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 127

(N. D. 2642.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku:
1. Po Rafale Pstrokońskim A. co do przepisania tytułu własności dóbr Rososzycy dóbr Kobyla Chmielowa dóbr Sikucina, wszystkich trzech z przyległościami w Powiecie Szadkowskim położonych. (...)
(...) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 5 (17) Grudnia 1840 r. godzinę 9 z rana tu do kancellaryi podpisanego Rejenta, celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą.
Kalisz dnia 22 Maja (3 Czerwca) 1840 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 107

(N. D. 2491) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Wilhelma Nenckiego właściciela dóbr Bruss z przyległościami: Kobyla Chmielowa z przyległościami Raduchów, Sikucin, wszystkich z Okręgu Szadkowskiego i Ostrów z przyległościami z Ogu Wartskiego (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których, oznaczam termin przed sobą na d. 16 (28) Listopada 1860 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 21 Kwietnia (3 Maja) 1860 r.
Emilian Ordon.

Dziennik Warszawski 1864 nr 274

(N. D. 6038) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: 1. Katarzyny z Serwaczyńskich Nenckiej, co do sumy rsr. 3696 kop. 36, na dobrach Kobyla Chmielowa z Okręgu Szadkowskiego, w Dziale IV, pod Nr. 12 zahypotekowanej, (…) otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 18 (30) Maja 1865 r. w Kancelarji hypotecznej.
Kalisz d. 2 (14) Listop. 1864 r.
Jan Niwiński. (N. 2982.)

Kaliszanin 1886 nr. 62

Kupno i sprzedaż majątków ziemskich. Niedawno donosiliśmy o zbyt często powtarzających się w naszej okolicy, przymusowych sprzedażach majątków ziemskich i o niesłychanie nizkich cenach, za jakie nabywają je wierzyciele hypoteczni. Potwierdzenie tej naszej wiadomości stanowi niedawny fakt sprzedaży w sieradzkiem majątku Kobyła - Chmielowa z folwarkiem Boczki, rozległości 33 włók. a w tem łąk 101, lasu 139 i zagaju 115 mórg. Majątek ten sprzedano za 23,002 rs.
Charakterystycznem jest to, iż długów ciężyło na nim 98.891 rs. a jeszcze w roku zeszłym dawano zań 90,000 rs.
Drugi majątek Raduchów, 36 1/2 rozległości mający, sprzedano za 21,010 rs. a długów na nim było 90.000 rs.; można więc łatwo obliczyć ilu wierzycieli spadło ze swojemi summami.
Oba majątki sprzedane zostały w drodze subhastacji sądowej.

Kaliszanin 1886 nr. 62

Kupno i sprzedaż majątków ziemskich. Niedawno donosiliśmy o zbyt często powtarzających się w naszej okolicy, przymusowych sprzedażach majątków ziemskich i o niesłychanie nizkich cenach, za jakie nabywają je wierzyciele hypoteczni. Potwierdzenie tej naszej wiadomości stanowi niedawny fakt sprzedaży w sieradzkiem majątku Kobyła - Chmielowa z folwarkiem Boczki, rozległości 33 włók. a w tem łąk 101, lasu 139 i zagaju 115 mórg. Majątek ten sprzedano za 23,002 rs.
Charakterystycznem jest to, iż długów ciężyło na nim 98.891 rs. a jeszcze w roku zeszłym dawano zań 90 000 r. s.

Kaliszanin 1886 nr. 80

Sprzedaże dóbr. Liczne sprzedaże w ostatnich czasach majątków ziemskich w naszej gubernji w drodze przymusowej, a więcej jeszcze niezwykle nizkie summy za jakie nabyte zostały, wywołały trwogę wśród sfer najwięcej interesowanych, budząc słuszne obawy o przyszłość wielu ziemian, jeżeli stosunki nie zmienią się.
Na szczęście, nie każda taka sprzedaż, która pozornie groziła ruiną właścicielowi i krzywdziła wierzycieli hypotecznych, spadających ze swemi summami, była tem czem się wydawała; w kilku wypadkach właściciele ułożyli się z wierzycielami, którzy chociaż na licytacji nie utrzymali się ze swojemi summami, nie ponieśli jednak straty, gdyż albo zabezpieczono ich summy na hypotece dóbr innych, albo wypłacono im należność gotowizną.
Podobny wypadek miał miejsce przy sprzedaży majątku Kobyła-Chmielowa z folwarkiem Boczki i wsi Raduchów; sprzedaż ta narobiła w swoim czasie niemało wrzawy z powodu nader nizkiej w stosunku do wartości summy sprzedażnej, mianowicie 23,002 rs., podczas gdy długów ciążyło na hypotece 98.891 rs., i 21,010 rs. przy 90.000 rs. długów hypotecznych. Tymczasem w rzeczywistości wierzyciele szkody nie ponieśli, bo ich należności zabezpieczono na hypotekach innych majątków, a niektórych spłacono.
 
Gazeta Kaliska 1899 nr 125

Pożary. Począwszy od 25 kwietnia do 12 maja b. r. było w guberni kaliskiej 9 wypadków pożaru; a mianowicie: 3) We wsi Kobyla-Chmielewa w pow. sieradzkim, z niewiadomej przyczyny spaliły się dwa drwalniki, należące do włościanina Błażeja Kudanowskiego.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 12


Obwieszczenie.
Rejent przy Królewsko-Polskim sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, ogłasza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostało otwarte postępowanie spadkowe:
4) Chajma-Anszela Szajniaka, wierzyciela kaucji 300 rb., zabezpieczonych w 4 dz. wyk. dóbr Prusinowice, pow. Sieradzkiego pod Nr 1149 i w 4 dz. wyk. folwarku Góry Prusinowskie, pow. Sieradzkiego pod Nr 849 oraz sumy 1100 rb. 4 1/2 % list. zast. Tow. Kred. Ziemskiego i 137 mk. 70 fen., złożonej do depozytu Tow. Kred. Ziemskiego stos. do dec. wydz. hip. sądu okręg. w Kaliszu z dnia 5 grudnia 1917 r. w ks. hip. Kobyla-Chmielowa- Boczki, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 2 września 1918 roku i w dniu tym osoby interesowane winny stawić się do kancelarji rejenta Jana Wyganowskiego w Kaliszu.
Rejent:
J. Wyganowski.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 1


Obwieszczenie.
Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci niżej wymienionych osób:
3) Jadwigi Nenckiej, wierzycielki sumy 10.000 rb., zabezpieczonej pod Nr 3 w IV dziale wykazu hipot. dóbr Kobyla Chmielowa-Boczki, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 3 lipca 1920 r. i w dniu tym osoby, w spadku interesowane, winny stawić się do kancelarji notarjusza Jana Wyganowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 44

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Jan Wyganowski, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po śmierci:
6) Marcelego-Adama Nenckiego, współwłaściciela dóbr Kobyla-Chmielowa-Boczki, pow. Sieradzkiego, i reszty osady Kobyla-Chmielowa-Nowinki, Pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 15 grudnia 1920 r. i w dniu tym osoby w spadku interesowane winny stawić się do kancelarji notar. Jana Wyganowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 53a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 18 kwietnia 1922 r.
4257 „Franciszek Arczykowski", młyn wodny we wsi Kobyla-Chmielowa, gm. Szadek, pow. Sieradzkiego. Właśc. Franciszek Arczykowski we wsi Kobyla Chmielowa.


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 102

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 7 sierpnia 1922 r.
45 „Dom Handlowy Zjędnoczonych Młynarzy w Sieradzu, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Sieradzu, ul. Wartska 17, Oddział w Kaliszu róg Wrocławskiej i Kościuszki. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest handel artykułami dla przemysłu młynarskiego. Wspólnikami są: 1) Stefan Tyliński; 2) Adam Lewandowski; 3) Eugenjusz Sypniewski, zamieszkali w Sieradz u; 4) Józef Majewski — Wygoda, gm. Wróblew; 5) Firma „Bułka i S-ka" w Sieradzu; 6) Nikodem Jaruga w Małyniu, gm. Krokocice; 7) Ignacy Pertkiewicz w Rembiszewie, pow. Łaskiego; 8) Nusen Dawidowicz w Złoczewie; 9) Władysław Kasprowicz; 10) Józef Modelski w Sieradzu; 11) Ignacy Tyliński w Boczkach, gm. Szadek; 12) Franciszek Arczykowski, w Kobyli-Chmiel., gm. Szadek; 13) Józef Trojak w Sadokrzycach, gm. Wróblew; 14) Konstanty Kisielewicz w Smardzewie, gm. Wróblew; 15) Józef Torzewski w Swiatłowiznie, gm. Majaczewice; 16) Juljan Torzewski w Swiatłowiznie, gm. Majaczewice; 17) Antoni Brzeziński w Dzierlinie; 18) Leonard Cieluch w Kuźnicy Zagrz., gm. Klonowa; 19) Leonard Grobelny w Niemojewie, gm. Klonowa; 20) Stanisław Powałka w Charłupi Małej. Kapitał zakładowy wynosi 3.600.000 mk., podzielony na 72 udziały do 50.000 mk. każdy, z których posiadają: 1) Stefan Tyliński 20 udziałów;2) Adam Lewandowski 10 udziałów; 3) Eugenjusz Sypniewski 8 udziałów; 4) Józef Majewski 4 udziały; 5) Firma „Bułka i S-ka" 4 udziały; 6) Nikodem Jaruga 2 udziały; 7) Ignacy Pertkiewicz 4 udziały; 8) Nusen Dawidowicz 2 udziały; 9) Władysław Kasprowicz 1 udział; 10) Józef Modelski 1 udział; 11) Ignacy Tyliński 1 udział; 12) Franciszek Arczykowski 2 udziały; 13) Józef Trojak 1 udział; 14) Konstanty Kisielewicz 1 udział; 15) Józef Torzewski 2 udziały; 16) Juljan Torzewski 1 udział; 17) Antoni Brzeziński 2 udziały; 18) Leonard Cieluch 1 udział; 19) Leonard Grobelny 1 udział; 20) Stanisław Powałka 4 udziały. Zarząd stanowią: a) Stefan Tyliński; b) Adam Lewandowski, zamieszkali w Sieradzu i Józef Majewski, zamieszkały na Wygodzia, gm. Wróblew, pow. Sieradzkiego. Wszelkie umowy, zobowiązania pieniężne spółki—weksle, żyra na wekslach, rewersy, udzielanie prokury i plenipotencje—winny być podpisywane przez dwóch członków zarządu pod stemplem firmy. Cesje na przekazach i zaliczeniach, czeki i korespondencje, kwity z odbioru pieniędzy, towarów, listów, przesyłek wszelkiego rodzaju z poczty, telegrafu, dróg żelaznych, przystani, urzędów celnych, kantorów ekspedycyjnych podpisywane będą przez jednego z zarządców pod stemplem firmy. W instytucjach komunalnych, rządowych, społecznych i w sądach zastępować spółkę będzie jeden z członków zarządu. Udzielono prokury Eugeniuszowi Sypniewskiemu, który podpisywać będzie pod stemplem firmy w razie nieobecności któregokolwiek członka zarządu. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawartą na czas nieograniczony na mocy aktu z d. 28 lutego 1922 r. za Nr. 163, sporządzonego przed notarjuszem Tymienieckim w Sieradzu.


Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 23

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Adamie Nenckim, współwłaśc. maj. Kobyla-Chmielowa, pow. sie­radzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 5 października 1925 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia:
I. Okrąg Kaliski:
6. Wierzycieli hipotecznych dóbr Kobyla Chmielowa, powiatu sieradzkiego, a mianowicie: 1) Adama Pieniążka, 2) Krystynę Pieniążek.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipo­tecznych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną, wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku 2-ej sprzedaży z powodu braku licy­tantów dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 18

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Marjannie Jarzębskiej, współwłaścicielce 1 morga z pod. Nr. działu II wykazu hip. z majątku Kobyla - Chmielowa, pow. sieradz­kiego;
Termin zamknięcia tegoż postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 4 września 1931 roku, w którym to terminie osoby in­teresowane winny zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego, w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
1. Boczki, obejmującą: wieś Boczki-Nowe, wieś Boczki, folwark Boczki, kolonję Boczki, wieś Kobyla-Chmielowa, osadę Kobyla-Chmielowa.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 37

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:

1. Okrąg Kaliski.
51. Wierzycieli hipotecznych dóbr KOBYLA CHMIELOWA, powiatu sieradzkiego, a mianowicie: 1) Jadwigę Skrzypińską, 2) Małgorzatę Nęcką, 3) Krystynę Pie­niążek, 4) Adama Pieniążek, 5) Barbarę Nęcką, 6) Adama Nęckiego, 7) Kaliskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, 8) Franciszka Głowackiego, Notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 68

Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Adamie-Feliksie Pieniążku, współwłaścicielu osady młynar­skiej Raduchów, powiatu sieradzkiego i współwierzycielu sumy 10.000 rubli z pod Nr. 3 p.4 i 16.000 marek z pod Nr. 14 działu IV wykazu hipotecznego majątku Kobyla Chmielowa, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 28 lutego 1934 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 38

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia właścicieli i wie­rzycieli hipotecznych niżej wymienionych dóbr:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja II-ga.
50.KOBYLA CHMIELOWA, powiatu sieradzkiego: 1) Adama Nenckiego, 2) Barbarę Nencką, 3) Jadwigę Skrzypińską, 4) Małgorzatę Nencką, 5) Krystynę Pieniążek, 6)Nieujawnionych Spadkobierców Adama Pieniążka, 7) Kaliskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, 8) Syndykat Rolniczy w Kaliszu i 9) Adama Pieniążka.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza