-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Janin

Spis 1925:
Janin, kol., pow. sieradzki, gm. Krokocice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 47. Mężczyzn 24, kobiet 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 47. Podało narodowość: polską 47.

Janin, obecnie część wsi Dzierzązna Szlachecka w gminie Zadzim.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 IX. Obszar gminy wiejskiej Krokocice dzieli się na gromady:
3. Dzierżązna Szlachecka, obejmującą: kolonję Dąbrówką, wieś Dzierżązna Szlachecka, folwark Dzierżązna Szlachecka A. B. C., osadę Dzierżązna Szlachecka, kolonję Janin, wieś Sikory, wieś Ruda Jeżewska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza