-->

poniedziałek, 6 maja 2013

Hilarów

Słownik Geograficzny:  
Hilarów, os. pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Zadzim.

Spis 1925:
Hilarów, kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 19. Mężczyzn 10, kobiet 9. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 19. Podało narodowość: polską 19.

Wikipedia:
Hilarów-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. Wieś liczy 2 domy i aktualnie należy do sołectwa Pałki. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
13. Pałki, obejmującą: wieś Hilarów, kolonję Pałki, wieś Pałki, wieś Wola Sipińska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza