-->

niedziela, 26 maja 2013

Iwonie

Zajączkowski:
Iwonie-pow. poddębicki
1) 1242 kop. XV-XVI w., KDP I, 31 fals, por. Mitk. s. 16-24, 308 nr 38: Unane, Vnane (Mitk. s. 21 i 217 przyp. 366 wg fotografii, z poprawką: Yuane) - villa. W potwierdzeniu posiadłości i przywilejów kl. sulejowskiego przez Konrada Mazowieckiego wym. U. (V., Y.). 2) 1308 trans. z 1336 r. w MK XVI w., KDM 546: Ywan -villa in ducatu Siradiensi. Wznowienie przywileju na prawo średzkie dla Y., należącej do posiadłości Sulejowa. 3) 1392 Hube, Zbiór Sier. 64: Iwane - Janco de I. 4) 1400 PKŁ II, 6406, por. Koz. I, 142: Ywanice - Dobek de Y.
5) XVI w. Ł. I, 385, 399: Iwanye, Ivanye - villa, par. Wierzchy, dek. i arch. uniejowski. 6) 1511-1518 P. 191: Iwany (1518 Iwanio) - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 235: Iwanye - jw. 7) XIX w. SG III, 327: Iwonie - wś i folw. nad rz. Pisią, par. i gm. Wierzchy, pow. sieradzki.
Uwagi: lokalizacja U. (V., Y.) dok. z 1242 r. wg Mitk. (s. 217 i mapa), który przyjmuje ówczesną postać tej nazwy: Iwanie. Identyfikacja zgodna z Koz. (I, 142), który też przyjmuje dawną nazwę Iwanie.  

Czajkowski 1783-84 r.
Iwanice, parafia wierzchy, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Wolski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Iwonie, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Wierzchy, własność prywatna. Ilość domów 18, ludność 133, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Iwonie, wś i fol. nad rz. Pisią, pow. sieradzki, gm. i par. Wierzchy. Odl. 30 w. od Sieradza. W 1827 r. było tu 18 dm. i 133 mk. Zarówno wś jak i folwark I. rozdzielone są na trzy części (lit. A B i C.) i liczą razem trzy wsie, 27 dm. 217 mk., trzy folw. zaś 5 dm., 26 mk. Iwonie lit. A i Ustronie, rozl. wynosi mr. 259; folw. Iwonie lit. A. grunta orne i ogrody mr. 100, łąk mr. 37, nieużytki i place mr. 2, razem mr. 139; bud. 6; folw. Ustronie grunta orne i ogrody mr. 76; łąk mr. 7, pastwisk mr. 21, lasu mr. 15; nieużytki i place mr. 1, razem mr. 120; bud. dr. 3; Iwonie lit. B. rozl. wynosi mr. 254, grunta orne i ogrody mr. 171; łąk mr. 45; pastw. mr. 27; lasu mr. 3; bud. drew. 10; folw. Iwonie lit. C wynosi mr. 231, grunta orne i ogrody mr. 164; łąk mr. 32; pastw. mr. 28; nieużytki i place mr. 7; bud. drew. 7. A. Pal., Br. Ch.

Spis 1925:
Iwonie, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 44, kol. 18. Ludność ogółem: wś 297, kol. 93. Mężczyzn wś 147, kol. 47, kobiet wś 150, kol. 46. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 286, kol. 93, ewangelickiego wś 11. Podało narodowość: polską wś 297, kol. 93.

Wikipedia:
Iwonie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Na polach tej wsi 6 stycznia 1863 r. poniósł porażkę powstańczy oddział Jana Birtusa. Do niewoli dostało się kilku powstańców, wśród nich Rosjanie Timofiej Bogdanow i Wasyl Gordiejew - żołnierze z 2 baterii IV brygady artylerii. Obaj zostali rozstrzelani w Łodzi.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
IWONIE par. Wierzchy, p. poddębicki, w 1783 roku własność Wolskiego, potem Paweł Otocki sprzedał cz. wsi Wincentemu Kobyłeckiemu za 5 tys. zł, a jego syn Jan sprzedał w 1819 trzecią część tej wsi temuż. Część B z f-kiem Lucynów podarowana przez Salomeę Milewską Janowi Otockiemu w 1834 r. Iwonie C z nowo rudowanym folwarkiem Grabina kupione od Piotra Dunina za 15 tys. zł przez Józefa Zaborowskiego, teraz jego spadkobierców. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku mają powierzchnię 172 mg, własność uwłaszczonych włościan i rodzeństwa Rokossowskich, oraz spółki bankowej. (Kobyłecki 1825 k.202, 1830 k.533, PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1725

 Tego samego roku, 7 maja pochowana została w kościele, opatrzona sakramentami Urodzona Konstancja z Rozdrazewskich Skrzypińska z Iwoni.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1738

 Iwonie
Tego samego roku, dnia 17 lutego. Ja, ten jak wyżej potwierdziłem małżeństwo między Urodzonymi Władysławem Łępickim i Urodzoną Anną Komornicką, mających dyspensę od pominiętych zapowiedzi konsystorza uniejowskiego, w obecności Urodzonego Poklękowskiego i Urodzonego Trębińskiego i innych wiarygodnych.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1740

 Z parafii Iwonie
Roku, jak wyżej, dnia 30. lipca, Znakomity Wielebny Jacek Łuczyński ? proboszcz Iwoni, na mocy indultu potwierdził małżeństwo między Urodzonym Pawłem Tymienieckim oskarżycielem grodzkim sieradzkim i Urodzoną Eleonorą z Walewskich Dobiecką wdową, w obecności Wielmożnego Macieja Kaweckiego skarbnika sieradzkiego i innych wiarygodnych  

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1744

 Iwonie.
Roku, jak wyżej. Dnia 26. kwietnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna ze Sieny, córkę pracowitego Marka i Małgorzaty, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Rudnicki i panna Helena Pstrokońska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1748

 Iwonie.
Roku, jak wyżej. Dnia 19. kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Wojciech, syna Urodzonego Stanisława Miniszewskiego i Magdaleny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Piotr Chmieliński i Urodzona Franciszka Duninowa.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1750

 Iwonie.
Roku, jak wyżej, dnia 14 maja. Ja, Antoni Starzeński zarządca berszewicki?, za zgodą własnego proboszcza, ochrzciłem imieniem Bogumiła, córkę Urodzonego Stanisława i Magdaleny Miniszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Krzysztof Zdzenicki prepozyt wierzchowski i Urodzona Pani Katarzyna Gadomska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1751

 Iwonie.
Roku, jak wyżej, dnia 25 lipca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Jakub i Krzysztof, syna Urodzonego Adama Chlebowskiego i Urodzonej Eleonory z Wolskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Dunin i Urodzona Joanna Komornicka.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1751

 Iwonie.
Roku, jak wyżej, dnia 21 grudnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Ewa, córkę Urodzonych Stanisława i Magdaleny Miniszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wojciech i Teresa Rembiescy, małżeństwo.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1753

 Iwonie.
Roku, jak wyżej, dnia, jak wyżej. Ja, ten sam, jak wyżej ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Stanisława i Magdaleny Miniszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Jadwiga Zdzenicka moja matka i Urodzony Tomasz Kobielski.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1754

 Iwonie
Roku, jak wyżej, dnia 30. kwietnia zmarła Urodzona Joanna Komornicka, opatrzona sakramentami, pochowana została w kościele przed ołtarzem św. Anny. Niech spoczywa w pokoju.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1756

 Iwonie.
Roku, jak wyżej, dnia 4. maja zmarł Wielmożny Józef Bielski skarbnik graniczny sieradzki, wyspowiadany, pochowany został w drzwiach. Niech spoczywa w pokoju.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1763

 Iwonie.
Roku jak wyżej, dnia 31. stycznia. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach świąt, ogłoszonym wobec zgromadzonego ludu o Boga, w obecności Jana Gołembowskiego, Wojciecha Bielskiego i innych wiarygodnych, potwierdziłem małżeństwo między Mikołajem Kosteckim i Urodzoną Teresą Jankowską wdową.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1763

 Iwonie.
Roku jak wyżej, dnia 20 listopada. Ten sam jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Elżbieta i Marianna, córkę Urodzonego Mikołaja Kosteckiego i Urodzonej Teresy z Pstrokońskich, prawowitych małzonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Kawiecki i Urodzona Barbara Bielska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1764

 Iwonie.
Roku jak wyżej, dnia 29 lipca. Ja Krzysztof Zdzienicki proboszcz wierzchowski, ochrzciłem imieniem Jakub, syna Urodzonego Rocha Chrzanowskiego Urodzonej Eufrozyny, prawowitych małzonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Krąkowski i Urodzona Franciszka z Wysockich Duninowa.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1765

 Iwonie
Roku jak wyżej, dnia 21 listopada. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonego Mikołaja Kosteckiego i Teresy, prawowitych małżonków. [Rodzicami] chrzestnymi byli Urodzony Wojciech ? i Urodzona Franciszka [D]uninowa.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1767

Dzierzązna.
Roku Pańskiego 1767, dnia 24 lutego. Ja [jak] wyżej ochrzciłem urodzone dnia 19 lutego dziecko Urodzonych rodziców Michała Chmielińskiego i Marianny z Pawłowskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Maciej. Rodzicami chrzestnymi [byli] Urodzony Stanisław Kwiatkowski syn Urodzonego Cypriana i Urodzona Rozalia z Wolskich Bilska z Iwonic.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1768

Iwonie
Roku jak wyżej, dnia 26 lipca. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 24 bieżącego [miesiąca] dziecko Urodzonych rodziców Mikołaja i Teresy Kosteckich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imie Jakub. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Antoni Gołembowski kanonik sieradzki i Urodzona Magdalena Zakrzewska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1771

 Iwonie
Roku, jak wyżej, dnia 14. lutego. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone 11. tego miesiąca dziecko Urodzonych Mikołaja Kosteckiego i Teresy, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Julianna i Konstancja. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Onufry Dąbrowski i Urodzona Rozalia Bielska.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1773

 Iwonie.
Roku, jak wyżej, dnia zaś 10 października. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 3-go tego samego miesiąca, dziecko Urodzonych Mikołaja i Konstancji Kosteckich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Franciszek. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef Pstrokoński z Wielmożną Krystyną Gołembowską skarbnikową sieradzką.

Akta metrykalne (Parafia Wierzchy) 1802

 Iwonie.
Wrzesień
Zmarła Wielmożna Antonina z Wolskich Otocka małżonka Wielmożnego Pawła Otockiego. Opatrzona sakramentami, pochowana została 17. w kościele w grobowcu kolatorów, lat około 40.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 289

(N. D. 5797) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:
1. Salomei z Wolskich Milewskiej właścicielki części wsi Iwonia lit. B. w powiecie Szadkowskim położonej (…) ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowych spadków przed podpisanym Pisarzem na dzień 21 Czerwca (3 Lipca) 1840 r. z wezwaniem nа tenże termin stron interessowanych.
Kalisz dnia 9 (21) Grudnia 1839 roku.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 122

(N. D. 2670)— Dobra ziemskie Iwonie część lit. C. w Okręgu Szadkowskim Gubernii Warszawskiej położone, z wsi zarobnéj Iwonie i folwarku tegoż nazwiska, oraz z folwarku Grabina składające się, do współwłasności nieletnich Magdaleny, i Zuzanny Zaborowskich, matkę swą Maryannę Paprocką z funduszów swych utrzymującą się na folwarku Grabina wraz z temiż nieletniemi zamieszkałą, za główną opiekunkę, a Józefa Zaborowskiego współdziedzica wsi Dobiecina w wsi Politanicach zamieszkałego, za podopiekuna mających, oraz Flory z Zaborowskich Stokowskiej, sprzedaż popierającej i innych osób pełnoletnich należące, przez publiczną licytacyą w drodze działów w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, przed Wielmożnym Stanisławem Kuczborskim Sędzią tegoż Trybunału jako delegowanym sprzedane zostaną.
Termin do przygotowawczego tychże dóbr przysądzenia na dzień 6 (18) Lipca 1845 r. godzinę 3 z południa jest wyznaczony.
Kalisz dnia 5 (17) Maja 1845 r.
Antoni Ruszkowski,
Patron Trybunału w Kaliszu.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 94

(Ν. D. 2234) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków po:  
4 Józefie z Bajkowskich Chmielewskiej współwłaścicielce dóbr Iwonia A. w Okręgu Szadkowskim, wyznacza się termin na dzień 19 (31) Października 1846 r. z wezwaniem na tenże termin interessentów przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej pod prekluzyą.
Kalisz dnia 9 (l)* Kwietnia 1846 roku.
Antoni Korzeniowski
*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 204

(N. D. 4827) Pisarz Trybunału Cywilnego I Instancyi Gub. Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do publicznej wiadomości, iż na zasadzie wyroku Trybunału Kaliskiego działy nakazującego z d. 9 (21) Lipca 1845 r. dobra ziemskie Iwonie część lit. A. Chmielewszczyzna zwane, w Okręgu Szadkowskim położone, dawniej do Leona i Józefy z Bajkowskich małżonków Chmielewskich a dziś do ich SS-rów, a mianowicie: l, Nepomuceny z Chmielewskich Walentego Waicht dzierżawcy na folwarku Anusinie mieszkającego małżonki. 2, Emilii z Chmielewskich Xawerego Majerowicza małżonki w wsi Wilczkowie Okręgu Wartskim mieszkającej. 3, Alfonsa Chmielewskiego. 4, Antoniny Chmielewskiéj dwojga ostatnich nieletnich, których opiekunką jest ich matka Ludwika z Gawłowskich po Leonie Chmielewskim pozostała wdowa, w wsi Iwoniu zamieszkała, a przydanym opiekunem Marcelli Truszkowski dziedzic wsi Piotrowa w wsi Piotrowie zamieszkały, wystawione zostały w drodze działów w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału, na sprzedaż publiczną przez licytacyę przed W. Józefem Tymienieckim Assesserem rzeczonego Trybunału jako delegowanym odbyć się mającą.
Termin do temczasowego przysądzenia był wyznaczony na d. 13 (25) Maja 1847 r. godzinę 4 po południu, w którym nieruchomość powyższa Pawłowi Walentowiczowi Patronowi Trybunału sprzedaż popierającemu, za summę rs. 3650 temczasowo na własność zasądzoną została a termin do ostatecznego przysądzenia na d. 26 Czerwca (8 Lipca) r. b. 1847 godzinę 4tą po południu był wyznaczony, w terminie tym zalicytował w mowie tu będącą nieruchomość wieś Iwonie część lit. A, Cypryan Gorczycki Patron Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w mieście Kaliszu zamieszkały, za summę rs. 6515. Pluslicytant podług świadectwa d. 11 (23) Sierpnia r. b. 1847 warunkom licytacyjnym zadosyć nieuczynił, dla czogo dobra te same wieś Iwonie cześć lit. A, sprzedane zostaną powtórnie podług warunków w biurze Pisarze Trybunału złożonych i u Pawła Walentowicza Patrona Trybunału Kaliskiego na żądanie Nepomuceny z Chmielewskich Walentego Waicht małżonki, czyli obojga małzonków Waicht sprzedaż popierającego znajdujących się na audyencyi publicznej tegoż Trybunału przez publiczną licytacyę więcej dającemu. Pierwsze zaś ogłoszenie warunków relicytacyjnych nastąpi w d. 18 (30) Września r. b. na audyencyi wymienionego dopiero Trybunału.
Kalisz d. 15 (27) Sierpnia 1847 roku.
Franciszek Salezy Wołowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1849 nr 36

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach w królestwie były pożary, w skutku których spaliły się:

W mieście Iwoniu, pow. Sieradzkim, zabudowanie dworskie, a mianowicie: stodoła, stajnia i obory, w dyrekcji na rs. 500 ubezpieczone. Strata pogorzelca w ruchomościach na rs. 652 podaną, została. Przyczyna pogorzeli niewyśledzona.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 134

(N. D. 2988*) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie.  
5. Emilii z Chmielewskich Majorowiczowej, spółwłaścicielki kapitału rub. sr. 6,065 i pod Nr. 6 wykazu dóbr Iwonie А, z Ogu Szadkowskiego, (…)
Otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny, przedemną Pisarzem na d. 16j28 Grudnia 1854 r.
Kalisz d. 2 (14) Czerwca 1854 r.
N. Zengteller.

*nieczytelne

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 136

(N. D. 3712) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Karola Kranas co do summy rs. 225 na dobrach Iwonie Β. z Ogu Szadkowskiego pod N. 1 wykazu zapisanej, otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznaczam termin ostateczny na d. 16 (28) Grudnia r. b. w Kancellaryi Ziemiańskiej Kaliskiej.
Kalisz dnia 6 (18) Czerwca 1859 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 65

(N. D. 1443) Sąd Policyi Prostej Wydziały Piotrkowskiego.
Zapozywa Romana Otockiego, ostatecznie we wsi Iwonie Ogu Szadkowskim przy familii zamieszkałego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby w sprawie własnej o obelgi uformowanej, do publikacyi wyroku, najdalej w ciągu dni 30 od daty niniejszego ogłoszenia licząc, w Sądzie tutejszym się stawił, lub wiadomość o teraźniejszym swym pobycie udzielił, a to pod skutkami prawa.
Piotrków dnia 1 (13) Marca 1860 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieliński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 64

(N. D. 1461). Naczelnik Powiatu Sieradzkiego.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż z mocy upoważnienia Rządu Gubernialnego Kaliskiego z dnia 16 (28) Lutego r. b. Nr. 163 w biurze Naczelnika Powiatu Sieradzkiego o godzinie 11 z rana odbywać się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie dochodu propinacyjnego z gruntów włościańskich na lat dwa, poczynając od d. 20 Sierpnia (1 Września) 1866 r. do dnia 20 Sierpnia (1 Września) 1868 r. z obniżeniem o 1/4 część sumy dzierżawnej.
c. dnia 29 Marca (10 Kwietnia) 1867 r.
w dobrach Iwonie A. od sumy rocznej rs. 27.
w dobrach Iwonie C. od sumy rocznej гs. 28 kop. 50.
Mający chęć licytowania obowiązany zaraz przy licytacji złożyć vadium 1/4 części sumy do licytacji oznaczonej, a utrzymujący się dokompletować takowe do sumy wyrównywającej 1/4 części postąpionej ceny dzierżawnej. Inne warunki mogą być przejrzane w każdym czasie w Biórze Naczelnika Powiatu w godzinach służbowych.
Sieradz d. 21 Lutego (5 Marca) 1867 r.

Dziennik Warszawski 1869 nr 283

(Kronika pożarów). Podług otrzymanych wiadomości z 10 gubernij kraju tutejszego, w drugiej połowie października, znaczniejsze pogorzele były w następujących miejscach:
2) W gubernji kaliszskiej: w dniu 10 (22) października we wsi Iwonie (w pow. sieradzkim) spaliły się dwa domy mieszkalne i 3 stodoły. Przy tym wypadku zgorzało 3 letnie dziecię włościanki Bajorskiej.

Dziennik Warszawski 1873 nr 103

N. D. 2914 Patron przy Trybunale Cywilnym Gubernji Kaliskiej.
Zawiadamia strony interesowane, iż na żądanie Augustyny Białoskórskiej panny pełnoletniej, z własnych funduszów utrzymującej się w mieście Kaliszu zamieszkałej. Na skutek wyroków Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 27 Września (9 Października) 1868 r. zaocznie, 6(18) Grudnia 1868 r. ocznie, oraz Sądu Apelacyjnego zaocznie w dniu 14 (26) Czerwca 1869 r. i ocznie w dniu 28 Listopada (10 Grudnia) t. r. zapadłych, wreszcie wyroku Rządzącego Senatu daty 7 (19) Czerwca 1871 r. pomiędzy Melchiorem i Augustą Białoskóskiemi a Stefanem Mieczysławem dwóch imion Stokowskim współwłaścicielem dóbr Iwonia w tychże dobrach zamieszkałym zapadłemi, nakazaną została sprzedaż w drodze działów dóbr Iwonia lit. C. obejmujących przestrzeni morgów 257 prętów kwadratowych 165, dobra te położone są w powiecie Sieradzkim okręgu sądowym Szadkowskim Gubernji Kaliskiej gminie Wierzchy, są odległe od osady Szadek wiorst 10, od miasta powiatowego Sieradza wiorst 26, od miasta Gubernjalnego mil 8, od traktu bitego wiorst 17. Zabudowania dworskie są drewniano w średnim stanie, łąki dwukośne, grunta należą do klasy 3 4 i 5.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6026 kop. 25, po ogłoszeniu warunków licytacyjnych w dniu 18 (30) Kwietnia termin do drugiej publikaty a zarazem przygotowawczego przysądzenia oznaczony został na dzień 5 (17) Czerwca r. b. na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu przed delegowanym Asesorem Trybunału Fijałkowskim.
Kalisz dnia 25 Kwietnia (7 Maja) 1873 roku.
Roman Mrozowski.

Tydzień Piotrkowski 1895 nr. 15


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1895 nr 108

+ Parcelacja.
W gub. piotrkowskiej i kaliskiej w ostatnich czasach włościanie, przy pomocy Banku włościańskiego, nabyli majątki następujące:
Iwonie C., w pow. sieradzkim, od p. Władysława Żychlińskiego, 191 morgów, za 10,930 rs.; pożyczka Banku 8,400 rs.;


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1899 nr 210

+ Pożary. W gub. kaliskiej było 20 wypadków pożaru.
(...)  w Iwoniach, w pow. sieradzkim, cztery domy drewniane i 9 zabudowań gospodarskich; (...)

Rozwój 1911 nr 54

Kobyłę bułaną, wartości 60 rb., nie wiadomo do kogo należącą, zatrzymano w kolonii Iwonie, powiatu sieradzkiego. Właściciel winien zwrócić się po odbiór kobyły do urzędu gminy Wierzchy.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 59

REJESTRACJE HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:
d. 31 października 1919 r.
2454. „Feliks Kurczewski", rzeźnictwo i sprzedaż mięsa oraz handel towarami kolonjalnemi we wsi Iwonie, gm. Wierzchy, pow. Sieradzkiego; właściciel Feliks Kurczewski we wsi Iwonie.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 4

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Annie Gabrysiak, współwłaścicielce działki gruntu Nr 4, przestrzeni 3 dzies. 2061 sąż., z części maj. Iwonie B, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kanc. wydziału hipot. w Kaliszu na d. 18 lipca 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 23

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszym obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych".
8) Wincentym i Antoninie małż. Kołacz, właśc. działki gruntu przestrzeni 20 mórg, zapisanych w dziale III pod Nr 19 w maj. Iwonie A, pow. Sieradzkiego i sumy 1.700 rb., zapisane w dziale IV pod Nr 13 tegoż majątku.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych, wyznaczony został na d. 18 października 1921 r. w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 20

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Franciszce Rulka, współwłaśc. 3 morg. 250 pr. z maj. Iwo­nie B. i 10 morg. z maj. Anusin A., pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 19 września 1927 r., w którym to dniu osoby interesowa­ne winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 38a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 18 lutego 1927 r.

7723 „Feliks Krzewiński" — sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą wyrobów mięsnych we wsi Iwonie, gm. Wierzchy, pow. sieradzkiego. Właśc. Feliks Krzewiński, zam. w Iwoniu.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 16

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po zmarłych:
6) Stanisławie Jaszczaku, właśc. działki gruntu z majątku część majątku Iwonie B., pow. sieradzkiego, oznaczonej Nr. 22, zaw. pow. 7 morgów 150 pr.;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 30 sierpnia 1928 roku, w kancelarji notarjusza, Stanisława Bzowskiego, w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a

Dnia 13 września 1928 r.
9412. „Jan Woźniak", sklep kolonjalno-spożywczy ze sprzedażą wyrobów mięsnych i mięsa we wsi Iwoniu, gm. Wierzchy, pow. sieradz­kiego. Istnieje od 1927 r. Właśc. Jan Woźniak, zam. tamże.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 18

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Józefie, Bolesławie, Lucjanie i Kazimierzu Rokossowskich oraz Marji z Rokossowskich Szaniawskiej, właścicielach dóbr Iwonie B., powiatu sieradzkiego i Leonie Rokossowskim, współwłaścicielu dóbr Iwonie B. i dóbr Wierzchy, powiatu sieradzkiego.
Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 1 września 1930 r., w którym to terminie osoby zaintere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw. pod skutkami prekluzji.Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 2

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, sekcja II, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
7) Janie Maciaszczyku, współwłaścicielu praw do kupna 6 morg. ziemi z maj. Iwonie lit. A, pow. sieradzkiego, właścicielu działki Nr. 30 obszaru 3 dzies. 2023 sąż. z pod Nr. 13 działu II wykazu hip. części ma­jątku Iwonie lit. Б i wierzycielu 630 rb. z pod Nr. 11 działu IV wykazu hip. maj. Iwonie lit. A, pow. sieradzkiego;
9) Szczepanie Krakowiaku, współwłaścicielu działek gruntu: Nr. 19 obszaru 3 dzies. 859 sążni i Nr. 29 obszaru 3 dzies. 2023 sążni z maj. „część majątku Iwonie lit. B", pow. sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 13 lipca 1931 roku, w którym to terminie osoby interesowa­ne winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 89

Wydział hipoteczny, II sekcja, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Karolu Gelbharcie, współwłaścicielu majątku Iwonie, lit. Ц, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 8 maja 1932 roku, w którym to terminie osoby intere­sowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecznego, w celu ujawnienia swoich praw, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
10. Iwonie A, B, C, obejmującą: wieś Iwonie A, B, C, kolonję Iwonie B, osadę Iwonie B, kolonję Ustronie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 28 kwiecień

CHCIELI SIĘ ZBOGACIĆ.
Antoni Musiał, 42 lat i Stanisław Łukaszczyk 32 lat, gospodarz na 18 morgach, obydwaj ze wsi Iwonie, gm Wierzchy, za usiłowanie kradzieży z pociągu Herby-Gdynia o godzinie 3 w nocy skazani zostali po 2 miesiące aresztu.


Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 50


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 28 maja 1932 r. zostało wdrożone po­stępowanie o uznanie za zmarłego Bonifacego Wawrzynkiewicza, syna Kacpra i Antoniny z Kaczmarków, urodzonego 9 maja 1858 r. w Górce Baldrzychowskiej, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6 mie­sięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zostanie przez sąd uzna­ny za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Bonifacego Wawrzynkiewicza, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Bonifacy Wawrzynkiewicz był stałym mieszkańcem wsi Iwonie, gm. Wierzchy. (Nr. sprawy Co. 481/35).


Dziennik Łódzki 1950 nr 129

Zalesianie nieużytków w woj. łódzkim
Szerokie rzesze chłopów mało i średniorolnych oraz młodzieży wiejskiej ZMP woj. łódzkiego prowadzą akcję zalesienia nieużytków.
(...) W pow. sieradzkim wyróżniła się szczególnie młodzież szkolna ze wsi Iwonie, która w gospodarstwach

swoich rodziców zalesiła łącznie 20 ha nieużytków.

Dziennik Łódzki 1967 nr 252


We wsi Iwona (pow. Poddębice) od iskry z komina spaliła się stodoła ze zbożem. Straty oblicza się na sumę 20 tys. złotych.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza