-->

niedziela, 26 maja 2013

Grójec Mały i Wielki

Zajączkowski:
Grójec Mały-pow. sieradzki
1) 1229 oryg., Dok. Imbr. 2: Grodecsco - predium. W bulli protekcyjnej dla kl. w Imbramowicach wym. predia de Brezno (v.) de Rathaie (v.) et de G., rivum cum castoribus et omnibus aliis pertinentiis suis, que... I(uo) Cracouiensis episcopus, ad ipsum hereditario iure spectantia, ecclesie vestre... dicitur contulisse. 2) 1365 kop. w MK XVI w., MK 57 f. 306 (?): Grodziecz - Kazimierz Wielki nadaje Albertowi quondam cmetoni de G. wś Bogumiłów (v.) do lokowania. 3) 1369 kop. w MK XVI w., KDP III, 153: Grodzicz - bona in terra Syradiensi. Kazimierz Wielki nadaje posiadłościom kl. w Imbramowicach immunitet sądowy i ekonomiczny i zezwala na lokowanie ich na prawie niemieckim; wśród nich wym. G.
4) XVI w. Ł. I, 420-421: Grodzyecz minor - villa, par. Brzeźno, dek. warcki, arch. uniejowski. 5) 1496 P. 170: Grodzyecz - wł. szl., par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 179: Grodziecz - jw. 1535 P. 314: Grodziecz - jw. 6) XIX w. SG II, 847: Grójec Mały - wś, par. Uników, gm. Złoczew, pow. jw. Uwagi: Kozł.-Budk. (Uposażenie 375-376 i Dok. Imbr. s. 86 przyp. 3) identyfikuje Grodecsco z dzisiejszą miejscowością G. Mały w par. Brzeźno, zaznaczając, że zamiast G. i wsi Rataje kl. imbramowicki posiadał później Dębołękę i Nową Wieś. Przypuszczenie to jest trafne, zważywszy, że druga miejscowość tej nazwy, Grójec Wielki (v.), została lokowana w 1370 r. na pustkowiu. Grójec Mały, określony jako Grodzecz, pozostaje jeszcze w 1450 r. w posiadaniu kl. imbramowickiego (Dok. Imbr. 23). Odnośnie do zapisu z 1365 r. por. Grodziec. 

Zajączkowski:
Grójec Wielki -pow. sieradzki
1) 1370 kop. XVI w., MK 79 f. 98; kop. XIX w., TP 3344 f. 153: Brodcza - villa in terra Siradiensi (MK), Grodzca, Grodcza - villa in terra Siradiensi prope Schadek (TP) - Kazimierz Wielki daje Wawrzyńcowi, jako przyszłemu sołt., prawo lokowania in fluvio eodem Grodcza... super mericis wsi na prawie średzkim, której nadaje nazwę B. (G.), określając uposażenie, powinności i kompetencje sądowe sołt., tudzież powinności osadników, oraz nadając nowej wsi immunitet sądowy.
2) XVI w. Ł. I, 422-424: Grodzyecz maior - villa, par. Uników, dek. warcki. arch. uniejowski. 3) 1511-1518 P. 179: Grodziecz -par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1553-1576 P. 217: Grodzecz -jw. 4) XIX w. SG II, 847: Grójec Wielki - wś, par. jw., gm. Złoczew, pow. jw.
Uwagi: powyższy dok. został przedstawiony do oblatowania w 1522 r. przez Pawła Piankę, sołt. de Grodecz maiori, z czego wynika, że odnosi się do dzisiejszej miejscowości Grójec Wielki w par. Uników. Pewne wątpliwości nasuwa określenie położenia tej wsi prope Schadek, zaznaczyć jednak należy, że ani Ł. ani P. nie znają innej miejscowości tej nazwy, poza pobliskim Grójcem Małym (v.), na obszarze ziemi sieradzkiej.
W MK omyłka w nazwie. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Grodziec nielki, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność królewska, 26 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Gróiec mały, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzeznio, własność prywatna. Ilość domów 12, ludność 135, odległość od miasta obwodowego 3.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Gróiec wielki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Brzeznio, własność rządowa. Ilość domów 50, ludność 327, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Grójec Mały, wś, pow. sieradzki, gm. Złoczew, par. Uników, rozl. mr. 376, w tem gruntów dworskich mr. 185 (niegdyś część dóbr Złoczewska Wieś), włośc. mr. 191. Ludności katol. 214. W r. 1827 było 135.

Słownik Geograficzny:
Grójec Wielki, pow. sieradzki, gm. Złoczew, par. Uników, dobra donacyjne, rozległości ogólnej m. 1143, w tem gruntów dwor. m. 164, włośc. m. 979. Ludności katol. dusz 307. W r. 1827 było dusz 327, dm. 50.

Słownik Geograficzny:  
Grójec Wielki i Mały,  r. 1299 Grodecz, wś, pow. sieradzki. W r. 1299 Władysław, ks. polski potwierdza zamianę wsi Grodecz, włości kościoła gnieźn., na wieś Grębień, własność barona Stogniewa (Perlbach Kod. pom., n. 577 i K. W., n. 811). W r. 1553 wś Grodzecz w par. Uników ma 10 łan. km. i 1 sołt. 

Spis 1925:
Grójec Mały, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Złoczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 31, kol. 7. Ludność ogółem: wś 169, kol. 69. Mężczyzn wś 76, kol. 33, kobiet wś 93, kol. 36. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 169, kol. 69. Podało narodowość: polską wś 169, kol. 69.

Spis 1925:
Grójec Wielki, wś, pow. sieradzki, gm. Złoczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 57, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 367. Mężczyzn 176, kobiet 191. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 367. Podało narodowość: polską 367.

Wikipedia:
Grójec Mały-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia: 
Grójec Wielki-gajówka w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Grójec Wielki. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Grójec Wielki-leśniczówka w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Złoczew. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Grójec Wielki. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
GRÓJEC MAŁY par. Uników, p. sieradzki W 1775 r. Krzysztof Trepka sprzedał za 20 tys. zł. Ignacemu Błeszyńskiemu. Należy do dóbr Złoczewskich obejmuje f-k Grójec Mały i wsie Grójec i Stanisławów. Od 1826 r. własność Stadnickich. (patrz Złoczew).

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
GRÓJEC WIELKI par. Uników, p. sieradzki, dobra donacyjne 1143 mg. W 1912 r. kolonia, folwark i osada mają 1143 mg, właścicielami sa dawni czynszownicy, generał Fryderyks i Skarb Państwa. (SGKP t.2, s.847, PGkal.)

Jakub Jurek (Dobra Ziemskie):
Dobra ziemskie a) miasto Złoczów, wsie: Złoczewska, Huta stara, Huta Szklana, Czarna, Miklesz, Bujnów, Pustkowia Baby, Oleśnica, Mikla i Nowa Huta; b) wsie Brzeźno, Zapole, Krzaki, Wola i Przedgórze; c) Nowa Wieś, Dury, Potok, Nowiny i Borowiska; d) Grójec mały, Stanisławów z przyległościami i przynależytościami w powiecie i obwodzie sieradzkim, województwie kaliskiem położone
koniec XVIII wieku – klucz złoczewski należy do starosty brodnickiego, Ignacego Błeszyńskiego
19 VI 1796 – Ignacy Błeszyński kupuje dobra Nowa Wieś za 65000 złp
1796 – wartość dóbr wynosi: Złoczew 100000 złp, Brzeźnio 135000 złp, a Nowa Wieś 65000 złp
~1813 – po śmierci Błeszyńskiego dobra dziedziczą jego dwie przyrodnie siostry: Heleny Wężyk z Jordanów oraz Konstancji Walewskiej z Jordanów.
1814 – spadek pod Błeszyńskim na mocy Deklaracji Kancelarii Trybunału Cywilnego Województwa Kaliskiego otrzymują (w swojej części) sukcesorowie Konstancji Walewskiej, a więc dzieci Bogumiła Walewskiego: Stanisław, Michał, Teresa z Walewskich Walewska, Eufemia z Walewskich Walewska, Konstancja z Walewskich Walewska i Marianna Walewska, następnie Anna z Walewskich 1v. Bartochowska, 2v. Psarska i Kunegunda z Walewskich h. Szembek
22 II 1820 – wyrok Sądu Najwyższej Instancji, przysądzający spadek po Błeszyńskim sukcesorom Heleny Wężykowej (pierwszy wyrok w tej sprawie, przeciwko braciom Ignacemu i Piotrowi Błeszyńskim, wydał Trybunał Cywilny Pierwszej Instancji Województwa Kaliskiego dnia 18 III 1816), czyli dzieciom Józefy z Wężyków Stadnickiej: Antoniemu, Ignacemu hrabiom Stadnickim oraz Tekli Stadnickiej, żonie Jana Kantego h. Stadnickiego, Helenie ze Stadnickich Wojciecha h. Męcińskiego i Annie ze Stadnickich Stanisława h. Małachowskiego.
~1821 – powstaje księga wieczysta klucza złoczewskiego[i]
19 IX 1822 – Antoni h. Stadnicki odsprzedaje swoją część dóbr Stanisławowi h. Małachowskiemu za 90000 złp (kontrakt przed notariuszem powiatu opoczyńskiego)
3 VIII 1825 – podział dóbr na dwie schedy: majętność Brzeźnio i Nowa Wieś oraz Złoczew; dobra Brzeźnio i Nowa Wieś dostają się sukcesorom Bogumiła Walewskiego, Annie 1v. Bartochowskiej 2v. Psarskiej z sukcesorami i Kunegundzie Szembek z sukcesorami (a dobra Złoczew zapewne przypadły Stadnickim)
18 VI 1826 – układ i podział majątku (o łącznej wartości 798100 złp), w którym część sukcesorów Bogumiła Walewskiego o wartości 250681 złp i 28 i 1/3 grosza została przyznana sukcesorom Anny z Walewskich 1v. Bartochowskiej 2v. Psarskiej: Stanisławowi, Kazimierzowi, Agnieszce Olszowskiej Bartochowskim oraz dzieciom śp. Marianny z Bartochowskich 1v. Bąkowskiej 2v. Wierzchlejskiej: Ignacemu Bąkowskiemu i Józefie Wierzchlejskiej, a także Kunegundzie z Walewskich, żonie Ignacego h. Szembeka
10 VIII 1827 – Tekla ze Stadnickich Stadnicka sprzedaje swoją schedę dóbr Złoczew Stanisławowi h. Małachowskiemu
19 IV 1828 – mocą działów dobra Brzeźnio otrzymują: Stanisław, Kazimierz, Agnieszka Olszewska Bartochowscy oraz Ignacy Bąkowski i Józefa Wierzchlejska, dzieci Marianny z Bartochowskich 1v. Bąkowskiej 2v. Wierzchlejskiej w szacunku 335980 złp; dobra Nowa Wieś otrzymują: Kunegunda z Walewskich Szembekowa oraz Piotr Szembek, Teresę Męcińska, Ludwika Taszycka i dzieci Urszuli Wierzchlejskiej: Józef i Marianna w szacunku 377954 złp i 20 gr
1829 – postępowanie spadkowe i działy po śmierci Kunegundy z Walewskich h. Szembek; jej część przechodzi na własność dzieci: Piotra Szembeka, Teresę Męcińską, Ludwikę Taszycką i dzieci Urszuli Wierzchlejskiej: Józefę i Mariannę
~1829 – powstaje oddzielna księga wieczysta dla dóbr Brzeźnio[ii] i oddzielna dla dóbr Nowa Wieś[iii]
1830 – postępowanie spadkowe po Annie z Walewskich 1v. Bartochowskiej 2v. Psarskiej; jej scheda przechodzi na Stanisława i Kazimierza Bartochowskich, Agnieszką z Bartochowskich Olszowską i dzieci Marianny z Bartochowskich: Ignacego Bąkowskiego i Józefę Wierzchlejską (protokół w KW Skomlin).
1834 – zamknięcie pierwotnej księgi wieczystej dóbr Złoczew, Brzeźnio i Nowa Wieś w świetle założenia dla nich nowych, oddzielnych ksiąg
[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Złoczew, Brzeźnio i Nowa Wieś, sygn. 98.
[ii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Brzeźnio, T. 1, sygn. 46.
[iii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Nowa Wieś, T. 1, sygn. 470.

1934 r.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1608

Sierpień
Dnia 6 został przeze mnie Marcina wikarego brzeźniowskiego ochrzczony, urodzony 26 lipca, syn Pana ? Potockiego i Bogumiły Singu? z Nowawieś, któremu zostało nadane imię Piotr. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Mikołaj Grodzicki zwany Bury z Małego Grodzieca i Pani Jadwiga żona Pana Stanisława Zapolskiego podsędka sieradzkiego z Chojnic.

Akta metrykalne (Parafia Godynice) 1635


Maj
Rok, jak wyżej, dnia zaś 17 maja w święto Bożego Ciała. Ja, Tomasz Rzelisowicz zarządca kościoła w Godynicach, ochrzciłem Teresę, dziecko Urodzonego Pana Piotra Rokickiego obecnie dzierżawcy Grodźca i Katarzyny małżonki z rodziny Grabińskich. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Rojek i Urodzona Pani Helena Jankowska z Grabca województwa rawskiego.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1683

Styczeń
Ja, Bonawentura Iskrzycki proboszcz Brzeźnia, ochrzciłem Agnieszkę, córkę Urodzonego Pana Stanisława Grodzińskiego i Anny, prawowitych małżonków z Dużego Grodźca. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Albert Urbański kasztelan rozpirski grabowiecki, starosta tarnogo? z Wielmożną Panią Katarzyną swoją żoną. 28 styczeń 1683.

Akta metrykalne (Parafia Godynice) 1726


Grójec Mały dwór
Ten sam, jak wyżej, roku, tego samego, dnia 17 sierpnia ochrzciłem imionami Kajetan i Wawrzyniec, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Józefa Grodzickiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pani Józef Moszyński i Urodzona Pani Marianna Bleszyńska.

Akta metrykalne (Parafia Godynice) 1726


Grójec Mały dwór
Ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, dnia 23 grudnia ochrzciłem imionami Marianna i Wiktoria, córkę Urodzonego Jana Wiczyńskiego i Urodzonej Ulianny, jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Trepka i Wielmożna Pani Marianna Twardowska.

Akta metrykalne (Parafia Godynice) 1734


Grójec dwór
Ten sam, roku tego samego, dnia 2 kwietnia, ochrzciłem imionami Kazimierz i Józef, syna Urodzonego Pana Józefa Grodzickiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Pągowski i Urodzona Pani Anna Wężykowa posesorka ?

Akta metrykalne (Parafia Godynice) 1735


Mały Grójec dwór
Ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, dnia 24 kwietnia, ochrzciłem imionami Józefa i Wiktoria, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Józefa Grodzickiego i Urodzonej Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Pani Ewa Sielnicka i Urodzony Pan Antoni Zelisławski.

Akta metrykalne (Parafia Godynice) 1738


Grójec dwór
Dnia 24 stycznia
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Petronela i Katarzyna, córkę Wielmożnego Pana [Józefa] Grodzickiego i Konstancji ..., prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny ... Pan Tomasz Błeszyński? i Urodzona i Wielmożna ... Błeszyńska żona Franciszka Błeszyńskiego etc.

Akta metrykalne (Parafia Godynice) 1772

Grójec dwór
Dnia 24 sierpnia, roku, jak wyżej, poprzedzona ? wydana dnia 20 maja bieżącego roku przez Znakomitego Wielebnego Leona Morawskiego archidiakona metropolitalnego i poznańskiego i oficjala gnieźnieńskiego generalnego podpisana ? i opatrzona pieczęcią konsystorza generalnego, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, jak wyżej Urodzonych Makymiliana Prądzyńskiego syna nieżyjącego ... Prądzyńskiego i Konstancję z Madalińskich Żelisławską wdowę córkę nieżyjącego Urodzonego Aleksandra Madalińskiego, w tym kościele zapytałem obojga, mając ich wzajemną zgodę przez słowa [przysięgi] połączyłem obecnych małżenstwem w obecności Urodzonych Kazimierza Przysieckiego z Dębołąki, Kazimierza Wężyka ze Starców i wielu innych.

Akta metrykalne (Parafia Godynice) 1789

Dwór Grójec Mały
Dnia 29 maja, roku, jak wyżej. Ja, Ignacy Bogusławski proboszcz brzez?, zarządca godynicki, ochrzciłem dziecko, urodzoną dnia 19 bieżącego miesiąca z Maksymiliana Łączkowskiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego i Ludwiki z Pstrokońskich, prawowitych małżonków, córkę, której nadałem imiona Anna Julia Prudencjanna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Maciej Koźmiński stolnik kaliski przy trybunale koronnym i Wielmożna z Radolińskich Błeszyńska starościna brodnicka i Wielmożna Anna z Bykowskich Koźmińska także Ignacy Błeszyński starosta brodnicki.

Lustracja 1789 r.

INWENTARZ POBUDYNKÓW DWORSKICH
niemniej czynszów i robocizny wsiów Groyca Wielkiego i Łagiewnik królewskich podczas lustracyji przez komisarzy przez Stany Rzplitej wyznaczonych na gruncie wsiów tychże sprawujący się dn. 2 m. września r. 1789 spisany


Wieś Groiec Wielki
Budynki dworskie. - W tej wsi jest folwark z drzewa kostkowego w węgieł pod dachem słomianym, bez podłogi, stary, pod którym przyciesi miejscem nadgnite. Do tego wchodząc jest sień obszerna, nad tąż sienią posowa stara z deli, komin wielki z gliny. Z tej sieni izba, w tej izbie posowa stara z deli, bez polepy, okien w szybki okrągłe i drewno oprawne 3, w tych szybach stłuczonych dwie, przetrąconych 3 znajduje się. Piec i komin z sabatnikiem z gliny, dobre. Z izby komora z posową i podłogą nadrujnowaną. Drzwi w tym całym folwarku, wchodząc do sieni, izby, komory i z komory wychodząc, na biegunach z zaworami drewnianemi czworo. Dach stary niezły, przez teraźniejszego posesora zreperowany. Idąc z tego folwarku po prawej ręce stoi obora z drzewa kostkowego w węgieł, pod którą przyciesi wokoło miejscem nadgnite, miejscem nadpróchniałe. Wrót w tej oborze podwójnych w obydwóch na biegunach, bez zamknięcia żelaznego dwoje, trzecia fortka na boku także na biegunie z zaworą drewnianą znajduje się. Dach stary słomiany, teraz zreperowany, niezły. Po lewej ręce stoi sieczkarnia w słupy z deli, nowa, bez drzwi i poszycia, jest jeszcze nie skończona. Przy tej sieczkarni jest spicherek o jednym sypaniu dolnym, stary, z drzewa kostkowego w węgieł, drzewo w tym jako przyciesi miejscami nadpróchniałe. Do którego wchodząc drzwi na zawiasach z zamkiem, szkoblem i wrzeciądzem żelaznemi. W którym jest przegród do zboża 4, te wszystkie nowo tarcicami wyfutrowane, posowa stara z deli, zła, do sypania się nie zda. Dach słomiany, stary, niezły, wychodząc z spicherka po lewej ręce jest stodoła pod jednym dachem, o dwóch gumnach, z drzewa kostkowego w węgieł, stara, niezła, jedną podporą wsparta. Wrót podwójnych w obydwóch gomnach na tyle z drewnianym, na przodku z żelaznym zamknięciem czworo. Dach słomiany, stary, niedawno zreperowany, dobry. Płoty wokoło podwórza, a ogrodu i pastewników w słupy z płatów wiercone, miejscem reperacyji potrzebować będą.

Powinności wsi Groyca Wielkiego. - Półrolnicy: Pierwszy, Piotr Pieszyk, ma chałupę z zabudowaniem swoje, robi w tydzień bydłem półtora dnia, jak ręczno to dni 3, ma zaprząg swój, przedzie kądzieli szt jedne, kapłona daje jednego, jajec 10, stróżą strzeże, kolejno drogę odprawia i do młyna jedzie za dzień pański. Drugi, Rok, dobrą ma chałupę i zaprząg swój, robi pańskie i powinności te wszystkie, jak i pierwszy. Trzeci, Woyciech Soyka, ma swój zaprząg i te same, co i pierwsi odbywa powinności. Czwarty, Kasper Sowa, ma toż samo i te powinności daje i czynsz, co i inni. Piąty, Stach Stępień, ma toż samo i robi dając tak, jak inni wyżej wyrażeni. Szósty, Paweł Junczyk, podobnież pierwszym robi pańskie i odprawia powinności. Zagrodnicy: Pierwszy, Bartł[o]mi Konieczny, ma chałupę z zabudowaniem i zaprząg swój, robi ręczno w tydzień półtora dnia, a jak bydłem, gdy się sprzęże z drugim, to dzień 1 i pół dnia pieszo sam od siebie, przędzie kądzieli pół szt., daje jajec 5 i pół kapłona, stróżą kolejno strzeże, drogi odprawia i do młyna jedzie za dzień. Drugi, Łukasz Konieczny, siedzi w tejże samy chałupie, ma swój zaprząg, odrabia pańskie i odbywa dając też wszystkie powinności, co i pierwszy. Trzeci, Walenty Borowy, ma chałupę i zaprząg swoje, takież czyni i daje powinności jak inni ze wszystkiem. Czwarty, Depta Szymon, ma toż, takież ze wszystkiemi odprawia robocizny i powinności, jak pominioni. Piąty, Jakub Pieszyk, podobnież ma to wszystko i takie odrabia i daje, jak inni. Szósty, Błazy Konieczny, ze wszystkiemi równo robi i czyni to, co inni wyżej wyrażoni. Siódmy, Kazimierz Konieczny, także podobny wszystkiem robocizną i daniną. Ósmy, Stanisław Pieszyk, ma chałupę i zaprząg swój i również robi ze wszystkiemi pańszczyny. Dziewiąty, Jan Pieszyk, toż ma i też same daje i czyni powinności ze wszystkiem jak inni. Dziesiąty, Marek Jaworski, także ma i robi to samo, jak inni ze wszystkiem. Jedenasty, Antoni Jaworski, ze wszystkiem podobnie czyni, daje i odbywa powinności. Dwunasty, Walenty Pieszyk, także toż samo czyni ze wszystkiem jak wyżej inni. Trzynasty, Ignacy Pieszyk, ze wszystkiem równo robi i odbywa powinności. Czternasty, Wawrzeniec Kamas, ma chałupę i załogę swoje, takież robi i odprawia należytości pańskie. Piętnasty, Matus Junczyk, ma i robi to wszystko, co inni. Szesnasty, Jan Tefa, także toż samo odprawia, jak inni ze wszystkiem. Siedemnasty, Matus Daszek, podobnąże powinność odbywa. Osiemnasty, Jan Doboń, ma także jak inni i robi to samo, co i inni. Dziewiętnasty, Grzegorz Wdowik, podobny ze wszystkiem innym. Dwudziesty, Matus Banach, robi i daje to wszystko, co wyżej wyrażeni. Dwudziesty pierwszy, Marcin Banach, równą daje i czyni powinność ze wszystkiem jak inni. Dwudziesty drugi, Sobek Konieczny, podobny ze wszystkiem innym w odbywaniu i dawaniu powinności. Dwudziesty trzeci, Woyciech Pieszyk, wójt, ten żadnej nie robi i nie daje powinności, a równąż z innemi posiada rolę. Dwudziesty czwarty, Woyciech Głąb, ma chałupę i zaprząg swój, robi pańszczyznę i odbywa powinności takież jak pierwszy, Dwudziesty piąty, Józef Junczyk, takież czyni i daje należytości pańskie. Dwudziesty szósty, Wojciech Jaworski, też same odprawia i daje powinności pańskie. Dwudziesty siódmy, Tomasz Pianka, podobny ze wszystkiem innym w powinności odprawianiu. Dwudziesty ósmy, Walenty Pianka, siedzi w tejże samej chałupie, lecz czyni i daje równe z innymi należytości pańszczyzny. Ci wszyscy, tak półrolnicy, jako i zagrodnicy robią w żniwa tłuk dwie, jedne ozimią, drugą jarzynną, oprócz wójta.
W tej wsi Groycu jest karczma pańska z drzewa kostkowego w węgieł do której sieni drzwi, drzwi drugież do izby, trzecie do komory, czwarte z komory, wszystkie na biegunach z zamknięciem drewnianym. Sień obszerna z posowa miejscami złą, także komin wielki z gliny, niezły. Z sieni izba obszerna bez podłogi z posową z deli niezłą. W tej izbie piec i kominek z gliny, dobre. Okien w drewno oprawnych w tafelki różne okrągłe i czwórróg, a to 3. W tych brakuje szybek dwóch. Dach słomiany, stary, dobry. Przyciesi wokoło ponad-gniwane. Przy tej karczmie stoi obórka o dwóch wegnaniach pod jednym dachem, już nie nowa, ale jeszcze nie skończona, z drzewa kostkowego, bez poszycia, tylko połacona. Piwo i gorzałkę szynkuje karczmarz imieniem Mateusz Dąbek, nie robi powinności pańskiej żadnej, ma do karczmy ogród, bierze dwudziestą pierwszą beczkę piwa i dwudziesty pierwszy garniec gorzałki.

Akta metrykalne (Parafia Godynice) 1793

Grójec Mały.
A.D. 1793, dnia 3-go stycznia. Ja, Szymon Skowroński prowincjał i kanonik ?, ochrzciłem dziecko trzema imionami Józef, Dominik, Zenon, urodzonego dnia 22-go grudnia 1792 roku około godziny 7 rano z Wielmożnego Maksymiliana Zadory i Ludwiki z Pstrokońskich, prawowitych małżonków Łączkowskich skarbników granicznych sieradzkich, syna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Franciszek Karsznicki miecznik szadkowski i Wielmożna Wiktoria jego małżonka z Bartochowskich Karsznicka, z drugiej strony Wielmożny Feliks Pstrokoński trybun piotrkowski i Wielmożna panna Katarzyna Pstrokońska córka trybuna.

Akta metrykalne (Parafia Godynice) 1797

Grójec Mały.
18 października, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko rodziców Wielmożnego Maksymiliana i Ludwiki z Pstrokońskich Łączkowskich, prawowitych małżonków, urodzonego dnia 24 września o godzinie 4 rano syna, któremu nadałem trzy imiona Wacław Michał Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef Turkuł starosta bachtyński i Wielmożna Apolonia Błeszyńska podkomorzyna sieradzka, Ignacy Błeszyński podkomorzy i Magdalena Turkułowa starościna bachtyńska.

Akta metrykalne (Parafia Godynice) 1800

Grójec Mały dwór.
Dnia 23 sierpnia. Ja, ja wyżej, ochrzciłem dziecko rodziców Urodzonych Maksymiliana Łączkowskiego skarbnika sieradzkiego i Ludwiki z Pstrokońskich, prawowitych małżonków, córkę urodzoną dnia 20 sierpnia o godzinie 3 w nocy, której nadałem imiona Tekla Róża. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Łączkowski z Anną Koźmińską podkomorzyną koronną i Wielmożny Antoni Pstrokoński z Wielmożną panną Marianna Łączkowska.

Akta metrykalne (Parafia Godynice) 1805

Grójec Mały dwór.
A.D. 1805, dnia 18 sierpnia. Ja, Kazimierz ?ski ? i zarządca godyniński, ochrzciłem dziecko trzema imionami Ignacy Józef Jan Nepomucen, urodzonego dnia 14 bieżącego miesiąca o godzinie 6 o zachodzie słońca z Urodzonych rodziców Wielmożnego Pana Maksymiliana Łączkowskiego i Ludwiki z Pstrokońskich Łączkowskiej, prawowitych małżonków i dziedziców dóbr Grójca Małego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Pan Aleksander Ordęga i Urodzona Pani Justyna z Kwiatkowskich Ordężyna dziedzice dóbr Starce z przyległościami.
_________________________________________________________________________________

 Gazeta Poznańska 1812
_________________________________________________________________________________


Gazeta Warszawska 1812 nr 27

Ponieważ podług Reskryptu JW. Radcy Stanu Dyrektora Jeneralnego Dobr i Lasow Narodowych d. d. 2 Marca r. b. Nro 609 wieś Groiec Wielki, wraz z folwarkiem Łagiewniki-w Ekonomii Męka, w Powiecie Sieradzkim, Departamencie Kaliskim położona, dwieście dziewięćdziesiąt morgow Magdeburskich , sześćdziesiąt prętów kwadratowych gruntu trzymająca, ma bydź przez publiczną Licytacyią naywięcey daiącemu , w wieczną Dzierżawę wypuszczona ; Termina zaś Licytacyi są: Pierwszy dnia 22 Kwietnia r. b ; drugi, 4 Czerwca r. b . w Biórze Intendentury Dóbr i Lasow Narodowych Departamentu Kaliskiego , tu w Kaliszu wyznaczone, o czem uwiadomiaiąc Szanowną Publiczność, wzywa każdego wyżey rzeczone Dobra w wieczną dzierzawę obiąć ochotę maiącego, aby się na rzeczonych terminach stawił, a naywięcey dającemu wkupney Summy, Dobra quaestionis wypuszczone zostaną. O warunkach , pod któremi wyżey rzeczone Dobra w Dzierżawę wieczną, stosownie do Dekretu N Pana d. d. 31 Stycznia 1810 ułożonych, wypuszczone będą, wolno w Biorze intendentury, i w Biórze Dyrekcyi Jeneralney Dobr i Lasow Narodowych, każdego czasu zainformować się. W Kaliszu dnia 10 miesiąca Marca 1812. Intendentura Dobr i Lasow Narodowych Departamentu Kaliskiego , Szotarski, Frankowski.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1813

I Groiec mały, wieś.

1.mo Dwor z drzewa rzniętego stary, komin z gruntu murowany. Dach pod szkudłami. Wchodząc do dworu iest przedsionek, do ktorego drzwi stare składane na zawiasach z kunami dwiema żelaznemi do zasuwania drąga, w przedsionku tym okna dwa tylko okienicami zasuwane, nad drzwiami okienko szklane, z tego przedsionku dwoie drzwi na zawiasach z iednym wrzecądzem i dwiema szkoblami do ogrodu.— Z przedsionka drzwi do sieni na zawiasach z dwiema kunami żelaznemi do zasuwania drąga. Z tey sieni schody na gorę z drzwiami na zawiasach z wrzecądzem i dwiema szkoblami, drugie drzwi do kuchenki na zawiasach z wrzecądzem i szkoblami w ktorey sciany murowane. W obudwoch sieniach podłogi i posowy z tarcic.—Po lewey stronie pokoiu, do ktorego wchodząc drzwi na zawiasach troygu z zamkiem i kluczem, w tym pokoiu okien trzy, każde o czterech taflach szklanych, okna otwierane na zawiaskach z szkobelkami i haczykami, kominek z cegły, piec z kafli fazturowych obicie na płotnie niebiesko malowane.— Z tego pokoiu drzwi składane na zawiasach z zamkiem kluczem i antabą do drugiego pokoiu. W tym pokoiu okno iedno otwierane o czterech taflach, kominek z cegły. Obicie na murze i częscią na płotnie seledynowo malowane z szlakami paryzkiemi.—
Z tego pokoiu drzwi do garderoby na zawiasach z zamkiem i kluczem, w ktorey okno szklane zasuwane okienicą. Z tey garderoby znowu drzwi na zawiasach zamykane do komnatki, w ktorey okno iedno z kratami żelaznemi.— Z drugiego powyższego pokoiu drzwi na zawiasach z zamkiem, kluczem antabą i haczykiem do trzeciego pokoiu panieńskiego, w ktorym okien dwa otwieranych, kominek z cegły, na boku kominka skrytka czyli murek, posowa podbita tarcicami wybielonemi, piecyk zelazny possessora.— Z tego pokoiu drzwi na zawiasach z zamkiem kluczem i antabą oraz haczykiem do czwartego pokoiu, w tym pokoiu okno o czterech taflach z ktorych trzy sporządzane, kominek z cegły, piec z kafli białych i zołtych dwa pokoie grzeiący. Z tego pokoiu drzwi do spizarni na zawiasach z zamkiem kluczem i antabą, w tey okno iedno z kratami drewnianemi, posowa i podłoga z tarcic.— Z czwartego pokoiu drzwi składane na zawiasach z zamkiem kluczem i antabą do pokoiu piątego Jadalnego, w tym pokoiu kominek z cegły, okien trzy, każde o czterech taflach, w ktorych przetrąconych szyb cztery, kazde okno otwierane na zawiaskach z haczykami i szkobelkami, obicie papiorowe na płotnie lepione koloru zielonego.— Z tego pokoiu drzwi do sieni na zawiasach z zamkiem, kluczem i antabą.—Wszystkie drzwi zielono malowane. W wszystkich pokoiach i garderobie podłogi i posowy z tarcic. Ten dwor wewnątrz zupełnie przez Possessora zreperowany.— Za dworem ogrod czyli sad na dwie częsci podzielony, w ktorym drzewo owocowe z szpalerami grabowemi.—"—"—"—"—
2.do Kuchnia stara z drzewa kostkowego, dach pod dranicami, komin z gliny nadmurowany. W tym budynku sien, izba, izdebka i komora, kuchenka w szrodku mała, w kazdey izbie okno iedno naporządzane i łatane deszczkami, piec i kominek z cegły. Drzwi wszystkich szescioro złych prostych, z tych iedne tylko na zawiasach z szkoblami i wrzecądzem.—
3.tio Browar stary z drzewa kostkowego w ziemię wklęsły, dach stary pod dranicami, kominy dwa z gliny nadmurowane, na iedney stronie izba mieszkalna, w ktorey okno złe, kominek z gliny, piec z cegły. Do tey izby komora osobna. W sieni piwo robią, gdzie są kotliny.— Na drugiey stronie gorzalnia w ktorey kominek z cegły, kotliny dwie, okno iedno złe, wszystkich drzwi szescioro starych. Ten browar potrzebuie wielkiey reparacyi albo nowey budowy.— Za browarem studnia ocembrowana z słupem, kosiorem i rynnami do gorzalni i browaru idącemi. Przed browarem studnie dwie do wywaru.— Obok tego browaru obora stara zła sciany popruchniałe z dwoygiem drzwi. Dach słomiany stary.
Lamus z drzewa rzniętego, dach pod szkudłami drzwi na zawiasach z zamkiem kluczem wrzecądzem i szkoblami. Pod lamuzem sklep murowany z szyią nakrytą szkudłami. Do sklepu dwoie drzwi na zawiasach, iedne zewnątrz z zamkiem kluczem wrzecądzem i szkoblami, u drugich tylko wrzecądz z szkoblami.
Stodoła z dyli częscią nowych częscią starych, dach pod snopkami, wrot czworo na wylot z kunami u gory z przodu z wrzecądzem i szkoblami. Samsieki dwa.—
Spichrz stary z drzewa rzniętego, dach słomiany. Drzwi na zawiasach z zamkiem kluczem wrzecądzem i szkoblami wszrodku są koyce. Na przodku wystawa z schodami i drzwiami wrzecądzem i szkoblami na gore.
Obora razem z staynią fornalską z drzewa kostkowego. Dach słomiany. Wrota do obory, z drugiey strony też wrota na biegunach do stayni z wrzecądzem i szkoblami.—
Chlewy z drzewa kostkowego stare złe, w ziemię wklęsłe, z pięciorgiem drzwi na biegunach z iednym wrzecądzem i szkoblami. Na boku przystawiona szopa do stawiania wozow z wrotami na kunach u gory, z iednym wrzecądzem i szkoblami, dach tey szopy częscią pod dranicami, częscią pod snopkami.—
Kurniki z drzewa kostkowego dach słomiany z dymnikiem, czworo drzwi na biegunach z dwiema wrzecądzami i czterma szkoblami.—
Staynia z wozownią z drzewa rzniętego. Dach słomiany z iednym dymnikiem w ktorym drzwiczki— przyciesi zgniłe. Do stayni drzwi z wrzecądzem i dwiema szkoblami, podłoga i posowa z dyli. Do wozowni wrota na biegunach, z ryglem i dwiema szkoblami.—
Blisko dworu studnia ocembrowana z sochą, kosiorem i korytem.— Dziedziniec cały ogrodzony płatami z iednemi wrotami na kunach żelaznych u gory i u dołu z kuną małą i szkobelkami do prągła, są i drzwiczki ordynaryine na biegunach.—
Opodal od dworu owczarnia z stodołami, owczarnia z drzewa kostkowego. Dach słomiany z dwiema dymnikami na drzwiczki zamykanemi, u iednych wrzecądz z szkoblami. Wrot dwoie drzwi dwoie z dwiema wrzecądzami i czterma szkoblami.—
Stodoła nowa z drzewa kostkowego. Dach słomiany. Wrot dwoie na wylot z wrzecądzem i szkoblami na przodzie, na tyle z zatyczkami żelaznemi. Samsiekow trzy.—
Stodoła druga zupełnie poprzedzaiącey podobna, oprocz że ma dach starszy.— Te stodoły osłupione parkanem na przodzie z balikow rzniętych, z wrotami przy ktorych kuna i dwa szkoble.—

Budynki Wieyskie.

4.to Dwoiaki nowe z drzewa rzniętego, dach połową pod dranicami połową pod snopkami. Komin z gliny nadmurowany. Maią drzwi czworo, sień dwie izby, kuchenkę, okien dwa, piecow dwa, kominkow dwa z cegły, posowy z tarcic, podłoga w iedney izbie nauczycielskiey.—
5.to Dwoiaki drugie nowe zupełnie pierwszym podobne. Należy stodoła stara o dwoch samsiekach i obora.
6.to Chałupa Jagieły stara z drzewa kostkowego. Dach słomiany. Komin z gliny. Ma drzwi czworo, sien, izbę komorę okno piec i kominek z gliny posowę z dyli, stodołę starą o dwoch samsiekach oborkę i chlewik.
7.o Chałupa Jana Zagrodnika stara zła z drzewa kostkowego, dach częscią słomiany częscią z desek.— Reszta iak w pierwszy. Ma stodołkę z szopką, sołek oborkę z chlewikiem.—
8.vo Chałupa Walczaka Zagrodnika stara podobna poprzedzaiącey. Ma stodołkę przy chałupie, oborkę nową i sołek.—
9.o Czworaki z drzewa kostkowego, dach słomiany, komin z gliny. Maią drzwi szescioro, sien iednę, izb cztery, okna cztery, dwa piece, cztery kominki z gliny posowę z dyli, stodołek dwie. Każdą o iednym samsieku i oborkę.
10.o Czworaki drugie nowe z drzewa rzniętego, dach słomiany z szczytami z tarcic komin z gliny nadmurowany. Maią drzwi szescioro, sien, izb cztery, okien pięc, piece dwa, kominki cztery z gliny, posowy z tarcic.— Tu należą dwie stodołki, każda o iednym samsieku i oborki dwie.

Gazeta Warszawska 1822 nr 85

Sędzia T ybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra spadkowe po niegdy JW. Ignacym Błeszyńskim, mianowicie:
I. Miasto Złoczew z folwarkami, Złoczewski i Oleśnica zwanymi, tudzież z wsiami zarobnemi, to iest: wsią Złoczewską, Hutą starą i Hutą szklanną.
II. Folwark Buynów z wsiami zarobnemi, Buynow i Cegielnia.
III. Folwark Czarna z wsiami zarobnemi, Czarna i Zapowiednik.
IV. Folwark Miklesz z wsiami zarobnemi Miklesz i Borzęckie.
V. Folwark Nowawieś z zarobnemi wsiami, Nowawieś, Potok, Pustkowie, Dury, Pustkowie Borowiska; na koniec
VI. Folwark Gruiec mały, Stanisławów i Łagiewniki, wszystkie w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem leżące, z mocy Wyroku P. S. Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego, dnia 17 Maia r. b. na illacyią Sukcessorów powyżey rzeczonego JW. Ignacego Błeszyńskiego zapadłego, przez publiczną licytacyią w trzechletnią dzierżawę od S. Jana, to iest, od dnia 24 Czerwca r. b. poczynaiąc, każdy z powyższych rozdziałów oddzielnie przed W. Delegowanym tu w Kaliszu w sali Audyencyionalney Trybunału, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny dnia 20 Czerwca r. b. o godzinie 3 z południa wypuszczone będą.
O warunkach licytacyi powyższych dóbr, inwentarzach gruntowych, czynszach, wysiewie, sprzętach siana, opłatach i daninie, oraz robociźnie, każdy pretendent licytacyi u Patronów: Woyciecha Probus, Jana Miczka, Xawerego Wołowskiego i Mateusza Rubach, iako też na gruncie dóbr Złoczewa u W. Buszyńskiego i Wolskiego dowiedzieć się zechce, i takowe przeyrzeć może.— Kalisz dnia 20 Maia 1822 r.
(podpisano) J. Michalski.

Kurjer Warszawski 1824 nr 66

NOWOŚCI WARSZAWSKIE. N. PAN, raczył JPanu Karolowi Glotz Dzierżawcy Dóbr Rządowych Groiec wielki i Łagiewniki i iego potomkom prawym, nadać Dyplomat Szlachectwa Król: Polsk: nadgradzaiąc iego usiłowania ku rozkwitnieniu przemysłu rolniczego dążące. Herb iego nazywać się będzie Melissa.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 9 Maia 1826 roku. — dla:
9. Dóbr Narodowych Ekonomii Męka, składaiącey się z folwarku i wsi Męka, z Probostwa Męka złożone z gruntów i łąk w ilości morgów 277 prętów 120 miary Reńskiey, z młyna wodnego do Probostwa należącego, z wsi Ruda, z dwóch wybraniectw 21 łanów gruntu obeymuiących zabudowań w possessyi Rządu zostaiących, z folwarku j, wsi Polkow, z młyna Chochełna zwanego, z folwarku i wsi Piaski, z trzech młynów wodnych, to iest: 1) z młyna należącego do folwarku Wielka, 2) z młyna należącego do SSrów Antoniego Grzelaka, i 3) z młyna należącego do Mateusza Surmagi, z wsi Czechy, z folwarku wsi Góra poświętna, z folwarku Szkaplerz, Jurydyki Podominikańskiey, z miasta Sieradz, z wybranictwa we wsi Szlach: Dzigorzew w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim, z folwarku Osinek, z wybranictwa we wsi Szlach: Monice, i z folwarku Pruchna w Powiecie Wartskim Obwodzie Kaliskim, z folwarku Groiec Wielki, z młyna wietrznego, z wybranictwa we wsi Szlach: Mnichów, z wsi Łagiewniki, z folwarku wsi Oraczew, z młyna wodnego, z wybranictwa we wsi Szlach: Woźniki, z folwarku i wsi Kopyści, z wsi i Probostwa Borszewice, z folwarku i wsi Probostwa Sędzieiewice, z młyna wodnego tamże, z wsi Lucieiow, z wsi Żagliny i Źródła w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim; z folwarku i wsi Szadkowice, z młyna Buła na zimney Wodzie zwanego w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim; z miasta Szadek, z austeryią, oraz z domów Piekło, w których szynki Rządowe, niemniey z placu pustego Piekiełko, Z Wóytostwa w Szadku, z wsi Kromelin, Kobyla, Wielgiey Wsi, z młynów dwóch Nagrobla i Żagrda zwanych, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim sytuowanych
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Gazeta Warszawska 1827 nr 289

OBWIESZCZENIA.
Kommissyia Woiewództwa Kaliskiego.
Stosownie do reskryptu Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu z dnia 17 Maia r. b. Nro 30,724 podaie do publiczney wiadomości, iż w nocy z dnia 30 Czerwca na 1 Lipca r. b. podleśny Łagiński w lesie Groyca Wielkiego uiął wóz jednokonny z defraudowanemi towarami, a mianowicie: 1) Perkaliku kolorowego funtów 25 1/2*, 2) Ptyfy białey łuntów 41/2. Ponieważ właściciele obiektów tych, któremi bydź mieli dway Starozakonni, z nazwisk swych i mieysca zamieszkania wiadomemi nie są; przeto Kommissyia Woiewództwa Kaliskiego wzywa ich, iżby się do Bióra Komory Celney I. rzędu w Wieruszowie naydaley w przeciągu tygodni 4ch zgłosili, dla udowodnienia swey własności i protokólarnego przesłuchania, w przeciwnym zaś razie zaocznie postąpionem będzie. Obok tego Kommissyia Woiewódzka wzywa posiadaiących wiadomość o właścicielu powyższych obiektów, iako też konia z wozem, albo o niedostawieniu w całości uiętych towarów, iżby udzielić w tey mierze potrzebnych wyiaśnień, bądź protokólarnie, bądź w sposobie noty bez użycia do niey stępla, z przyłączeniem iednakże dowodów, a mianowicie świadków, twierdzenie takowe wspierać mogących.
Działo się w Kaliszu dnia 16 Października 1827 roku.
Radca Stanu Prezes:
Kowalski Z.
Sekr: Jlny, Dziewulski.

*nieczytelne

Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 88

Kommissya Wdztwa Kaliskiego. Podaie do powszechney wiadomości, iż następne dobra rządowe wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi od 1 czerwca 1831 r. a mianowicie.
1. W d. 11 kwietnia r. b. klucz Groiec W ielki, w ekonomii Męka w obwodzie Sieradzkiem położone na lat 6 pro 1831f37 czyniącej dotąd rocznego dochodu złp. 4036 gr. 25 do którego należą. a) folwark Groiec Wielki b) wsie Groiec Wielkie i Łagiewniki c) Wiatrak d) Propinacya.
2 W d. 18 kwietnia r. b. folwark Bugay w ekonomii Wieluń obwodzie Wieluńskim położone na lat 6 pro1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 659.
3 W d. 12 kwietnia r. b. naczelną dzierżawę w ekonomii Mokrsko w obwodzie Wieluńskim położone na ryzyko dotychczasowego naddzierżawcy na lat 2 pro 1831f33 czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 26,664 gr. 27 do którey należą. a) folwark Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko i Wróblew. b) wsie Gana, Kowale, Krzyworzeka, Mokrsko Stroiec, i Wróblew. c) Rybołówstwo. d) Propinacya.
5 W d. 14 kwietnia r. b. klucz Dzieczniki, w ekono. Wieluń obwodzie Wieluńskim położony na lat 6 pro 1831f37, czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5827 gr, 10 do którego należą. a) folwarki Dzieczniki, i Wieluń. b) wieś Dzieczniki. c) młyn Kępa zwany. d) Propinacya.
6. W d. 16 kwietnia r. b. dobra Łobudzice i Wola Łobudzka w ekono. Męka obwodzie Sieradzkiem położone, na lat 6 pro 1831f37 dochodu czyniące dotąd rocznego, złp. 4300.
7 W d. 18 kwietnia r. b. naczelna dzierżawę w ekonomii Wieluń w obwodzie Wieluńskim położono, na lat 6 pro 1831f37 , czyniącą dotąd rocznego dochodu złp. 17,265 gr. 12 do którey należą. a) folwarki Kamionka, Kadłup, Popowice, Starzeniec, Starościński w Wieluniu. b) wsie Kamionka, Kadłub, Grębin, Załęcze wielkie, Starzeniec, Sieniec, Popowice. c) Kolonia Józefów. d) Młyny w Załętku wielkim Nosek, i Kluska, i Zamkowy w Wieluniu. e) Propinacya. f) Rybołówstwo.
8. W d. 19 kwietnia r. b. klucz Szynkielów w ekono. Mierzyce w obwo. Wieluńskim położonych, na lat 6 pro 1931f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 3513 gr. 18, do którego należą. a) folwark Szynkielów. b) wieś Szynkielów. c) Propinacya.
9. W d. 15 kwietnia r. b. klucz Pontnów w ekono. Mierzyce w obwodzie Wieluńskim położony, na lat 6 pro 1831f37 czyniący dotąd rocznego dochodu złp. 5052 gr. 25. do ktorego należą. a) folwark Pontnów. b) wieś Pontnów. c) Młyn w Pontnów. d) Rybołówstwo. e) Propinacya.
Termina wtey mierze odbywać się będą na sali posiedzeń w Kommissyi wdzkiey popołudniu od godziny 3ciey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie dóbr wyżey wymienionych do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci w biórze sekcyi dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Jaką zaś kwalifikacyą, każdy z pretendentów przystępuiących do licytacyi mieć powinien, wpoprzednich numerach ninieyszego pisma iuż ogłoszono. Działo się w Kaliszu d.18 marca 1831 r Prezes Niemoiowski. Sekretarz Jlny Dziewulski.

Dziennik Powszechny 1831 nr 322

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego. Podaie do publiczney wiadomości, iż wydzierżawiać będzie w drodze publiczney licytacyi następne od 1 Czerwca 1832 r. dobra Rządowe, a mianowicie:  
22. W Ekonomii Męka na dniu 23 Stycznia 1832 roku, folwark Groiec Wielki, z wsiami Gróiec Wielki, i Łagiewniki, propinacyą i Wiatrakiem na ryzyko dotychczasowego Dzierżawcy z powodu nie stawienia kaucyi na lat pięć pro 1832/37 czyniący rocznego dochodu zł. 3,250.
Termina wyżey oznaczone odbywać się będą na sali posiedzeń Kommissyi Woiewódzkiey z południa od godziny drugiey, a o warunkach pod iakiemi wydzierżawienie Dóbr w mowie będących do skutku doprowadzonem zostanie, konkurenci, w Biórze Sekcji Dóbr w godzinach służbowych poinformować się mogą. Każdy pretendent w terminie stawaiący winien przed przystąpieniem do Licytacyi usprawiedliwić: I. Świadectwem Kommissarza obwodu, w którym dotychczasowe ma zamieszkanie, że w tym obwodzie iest znany iako dobry i zamozny gospodarz, że posiada dostateczny fundusz w gotowiznie, oraz inwentarz odpowiedni, który co do ilości i iakości wyszczególniony bydź winien; tudzież: II. Swiedectwem dziedzica Dóbr, które dotąd dzierżawił, że mu się w zupełności uiścił, i iest zamożnym gospodarzem, i że z Włościanami dobrze obchodził się; nakoniec obowiązany zostaie III. Złożyć Vadium w gotowiznie monetą kurs kassowy w kraiu maiącą, do wysokości iedney czwartey części summy dzierżawney z Dóbr, o których possessyą ubiega się. Vadium to nie utrzymuiącemu się przy Licytacyi, natychmiast zwróconem będzie. Prezes Szmidecki. Sekretarz Jlny. Bromirski.

Gazeta Codzienna 1853 nr 172

Rząd Gubernialny Warszawski.— Przez poprzednie obwieszczenie b. rządu gubernialnego Kaliskiego z dnia 3 (15) listopada 1838 r., wezwani już byli sukcesorowie, po odbiór dowodów komisyi centralnej likwidacyjnej, za pretensye z epoki księztwa Warszawskiego: 1) dla Ignacego Błeszyńskiego za kompetencyę świecką za wieś Brodnia i Grójec pod nr. 136 na rs. 300 kop. 311 (2; 2) dla ówczasowych posiadaczy państwa Złoczew za dostawę produktów pod nr. 4410, wystawionego na rs. 42 kop. 74, z oznaczeniem jednorocznego terminu do ich odbioru, pod prekluzyą. Gdy jednak komisya rządowa przychodów i skarbu reskryptem z wydziału kontroli wydanym, zadysponowała trzechkrotne jeszcze upowszechnienie tego obwieszczenia w dziennikach i gazecie rządowej, rząd gubernialny przeto spełniając rozporządzenie to, wzywa powtórnie sukcessorów wymienionych wyżej pretensorów, ażeby się w ciągu najdalej roku jednego pod zastrzeżonym rygorem prekluzyi z dowodami legitymacyjnemi po odbiór wskazanych wyżej dowodów likwidacyjnych, osobiście lub przez pełnomocnictwo bezpośrednio do komisyi rządowej przychodów i skarbu, której przy przedstawieniu tutejszem z dnia 19 (31) stycznia r. z., dowody rzeczone zwrócone już zostały, alboliteż za pośrednictwem miejscowych władz zgłosili; bowiem po upływie tego ostatecznego terminu, w duchu postanowienia rady administracyjnej królestwa z d. 7 (19) grudnia 1837 roku, utracą na zawsze tytuł do upominania się o pretensye temi dowodami objęte.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 108

(N. D. 2795) Rząd Gubernialny Warszawski.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż w biurze Rządu G-lnego Warszawskiego w d. 21 Maja (2 Czerwca) r. b. o godzinie 12 w południe odbywać się będzie in plus licytacya na dwunastoletnie poczynając od d. 20 Maja (1 Czerwca) r. b. wydzierżawienie dóbr Rządowych Grójec Wielki składających się się z folwarku tegoż nazwisku propinacyi i wsi Łagiewniki w Pcie Sieradzkim ekonomii Męka położonych.
Licytacya rozpocznie się od dotychczasowej summу dzierżawnej rs. 755.
O źródłach intraty szczegołach dzierżawę składających i warunkach można powziąć wiadomość w sekcyi dóbr i lasów rządowych każdodziennie od godziny 9 do 3 popołudniu wyjąwszy niedziele i dni świąteczne o stanie zaś dóbr na gruncie.
Każdy więc chęć licytowania mający zechce stawić się w terminie oznaczonym zaopatrzywszy w świadectwo kwalifikacyjne postanowieniem Księcia Namiestnika z d. 24 Stycznia 1818 r. do dzierżaw dóbr rządowych wymagalne tudzież w wadium wyrównywające 1j4 części summy od której licytacya ogłoszoną zostaje.
Warszawa d. 28 Kwiet. (10 Maja) 1855 r.
Gubernator Cywilny Radca Tajny.
Łaszczyński.
Naczelnik Kancellaryi Moraczewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 108

(N. D. 2427) Dobra Ziemskie Złoczew składające się: z miasta Złoczew oraz probostwa tegoż nazwiska, z wsi czasowo-czynszowej Złoczewka wieś, folwarku głównego tegoż nazwiska, folwarku pomocniczego Borki, wsi zarobnej Huta Szklanna, wsi czasowo-czynszowej Miklerz, folwarku tegoż nazwiska, wsi czasowo-czynszowej Borzeckie, Zapowiednik, wsi zarobnej Czarne, wsi takiejże Huta Stara, folwarku pomocniczego Aleśnica, wsi zarobnej Bujnów, folwarku tegoż nazwiska, wsi zarobnej Cegielnia, wsi takiejże Grójec mały, folwarku tegoż nazwiska, wsi czasowo-czynszowej Stanisławów nareszcie z pustkowiów czyli osad czasowo czynszowych: Lesiak, Garbarczyk i Syberya, w O-gu i Pcie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, należące prawem własności w 4j5 częściach do Gabryeli Hr. Małachowskich owdowiałej, Hr. Tarnowskiej, a w 1j5 części do beneficyalnych SS-rów po niegdy: Ignacym Hr. Stadnickim jako to Konstancyi Maryanny Józefy Zofii czterech imion Hr. Stadnickiej, Bronisława Juljana Jana Nepomucena Józefa czterech imion Hrabiego Stadnickiego na skutek wyroku w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu dnia 27 Lutego (11 Marca) 1846 r. między Prokuratoryą w Królestwie Polskiém na rzecz Skarbu Królestwa czyniącą, a Gabryelą z Hr. Małachowskich Hr. Tarnowską i wymienionymi SS mi niegdy Ignacego H. Stadnickiego zapadłego i od dawna już prawomocnego sprzedane będą z wszelkiemi przynależytościami, tak jak poniżej wzmiankowaną taxą opisane zostały, przez publiczną licytacya w drodze działów przed W. Assessorem Kollegialnym Juljanem Wąsowiczem Sędzią Delegowanym; w temże mieście Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny odbywających się.
Od Skarbu Królestwa nabył wszelkich praw tak co do wierzytelności hypotecznych, jak i co do dalszego popierania przedaży w drodze działów Jan Zaklika aktem dnia 11 (23) Marca 1855 r. przed Regentem Janem Niwińskim zeznanym, a ten dla doprowadzenia do skutku przedaży, ustanowił swym obrońcą Mateusza Rubach Adwokata; nateraz Karola Rozdejczer Patrona przy Tryb. Cyw. Gub. Warszaw. w Kaliszu.
Dobra te oszacowane są taxą przez 3-ch biegłych w dniach 16 (28) Marca 20 Marca (1 Kwietnia) 8 (20); 11 (23), 14 (26), 15 (27), 18 (30) Maja 1856 r. sporządzoną na rub. sr. 97650 kop. 95, potwierdzoną wyrokiem Trybunału Kaliskiego dnia 25 Kwietnia (7 Maja) 1857 r. zapadłym.
Taksa i warunki przedaży w Kancellaryach Pisarza Trybunału Kaliskiego, podpisanego Obrońcy Sądowego każdego czasu przejrzane być mogą.
Po ogłoszeniu w d. 24 Kwietnia (6 Maja) t. r warunków do przedaży tej ułożonych, termin do temczasowego przasądzenia na d. 7 (19) Czerwca r. b godzinę 3 z południa wyznaczony został. Licytacya rozpocznie się od summy rs. 97651.
Kalisz d. 27 Kwiet. (9 Maja) 1857 r.
M. Rozdejczer, Patron.

Dziennik Warszawski 1867 nr 276

Kronika prowincjonalna.
Pożary. W dniu 18 października, we wsi Grojec-wielki (w pow. sieradzkim), z niewiadomej przyczyny spaliła się stodoła, obora, zboże i bydło, zaasekurowane w ogóle na rs. 5,681.

Kurjer Warszawski 1868 nr 138

Najwyższy ukaz z dnia 25go Kwietnia r. b., nadający jako majoraty: 2) pełniącemu obowiązki prezesa dyrekcji głównej towarzystwa kredytowego ziemskiego, jenerał-lejtnantowi Geczewiczowi, folwarki: Zajączki, Kuzniczka, Lutrowskie, Panki i Żerdziny, w powiecie częstochowskim, Pajęczno, Barany, w powiecie nowo-radomskim, w gubernji petrokowskiej, Cieciułów, Czastały i Przywozy, w powiecie wieluńskim, w gubernji kaliskiej, oraz część lasów z leśnictw: wieluńskiego i pajęcznowskiego, z dochodem rs. 3,000; 4) naczelnikowi warszawskiego okręgu żandarmów, jenerał-majorowi z orszaku Jego Cesarskiej Mości, baronowi Frideriksowi, folwarki: Mazew, Janków i Wichrów, w powiecie łęczyckim, Wydrysin w powiecie wieluńskim i Grójec-wielki w powiecie sieradzkim, w gubernji kaliskiej, oraz część lasu z leśnictwa klenowskiego, z dochodem rs. 1,500.

Dziennik Warszawski 1869 nr 282

N. D. 9115. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do wiadomości powszechnej, że na zasadzie art. 7, postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową pierwszą przez licytację publiczną, która odbędzie w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
55. Złoczew, składające się z miasta Złoczew, z wsi Złoczewska, Huta stara, Huta szklanna, Czarna, Miklesz i Bujnów, z pustkowiów: Baby, Olesnica, Mikla i Nowa Huta, tudzież dobr Grojca małego z przyległością Stanisławów; do dóbr tych należą jeszcze realności folwark Borki, osada młynarska, wieś Borzęckie, pustkowie Leśniak, pustkowie Garbierka, karczma Syberja i wieś Cegielnia, oraz z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 5,79l kop. 85, vadium do licytacji rsr. 10,000, licytacja rozpocznie się od sumy rub. sr. 43,750, termin sprzedaży dnia 9 (21) Października 1870 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające, winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki do licytacji są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
(…) Kalisz dnia 3 (15) Listopada 1869 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Kaliszanin 1875 nr 80

Ogłoszenia
Kaliska Izba Skarbowa.
Podaje do wiadomości publicznej, iż na mocy decyzji Izby Skarbowej w dniu 17 (29) września r. b. zapadłej, odbędzie się 15 (27) października o godzinie 12 zrana w Praesidium tejże Izby głośna in plus licytacja na sprzedaż, 1) powału (drzewa uszkodzonego przez burzę) w obrębach Podawacz, Grabostaw, Błota i Oraczew, Straży Salamonowskiej, leśnictwa rządowego Klonowa, oszacowanego na summę rs. 378 kop. 86; 2) ta­kiegoż drzewa w obrębie Kosatka, tegoż leśnictwa i straży, oszacowanego na rs. 432 kop. 67; i 3) takiegoż drzewa w obrębie Bogus, Kuźnica i Grójec-Wielki, tegoż leśnictwa.
Licytacja rozpocznie się od summ powyższych. Przystępujący do niej winien złożyć vadjum wyrównywające 1/10 części summy szacunkowej. Szcze­gółowe warunki licytacji mogą być przejrzane każdodziennie z wyjątkiem świąt i dni galowych w biurze Wydziału Dóbr Rządowych Izby Skar­bowej kaliskiej.
Kalisz d. 22 września (4 października) 1875 r. Assessor Herburt-Heybowicz — Referent Chomętowski.
_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1885 nr. 37
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Kaliszanin 1886 nr. 50
_________________________________________________________________________________


Gazeta Świąteczna 1917 nr 1887

Z parafji Godynic w ziemi Sieradzkiej piszą do nas: Parafja nasza postąpiła duży krok naprzód ku oświacie. Starsi gospodarze garną się do Gazety Świątecznej, którą czytują spólnie wieczorami lub w niedziele. Szkół mamy w parafji trzy, i dzieci, zamiast jak dawniej wałęsać się około domów, uczą się pod kierunkiem nauczycielek pożytecznych rzeczy. Ale szkół tych jest na naszą parafję za mało; dałby Bóg, żeby gospodarze zrozumieli tę potrzebę i postarali się założyć ich więcej. Młodzież nasza garnie się też do oświaty; w grudniu roku zeszłego we wsi Grójcu Małym młodzież założyła „Kółko oświatowe”, przy którem jest czytelnia, a wieczorami odbywa się nauka z nieumiejącymi czytać ani pisać. W Godynicach i Starcach młodzież uczy się też pod kierunkiem nauczycielek. Gdy ludzie zrozumieją wszędzie potrzebę oświaty, wówczas z dumą będziemy mogli wołać: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki lud w niej żyje! nasza wolność nie minęła, gdy w nim serce bije!” Czytelnik Z. Posiła.

Zorza 1918 nr 15

ODPOWIEDZI REDAKCJI.
P. Kulig w Grójcu Małym. „Zorzę” wysyłamy regularnie. Musi Pan upomnieć się na poczcie.
______________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1919 maj
______________________________________________________________________________


Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 34


Notarjusz Zygmunt Świerczewski w Kaliszu, mający kancelarję w gmachu sądu okręgowego, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
22) Józefie z Koniecznych Pęczek, właścicielce działek gruntu z dóbr Grojec-Mały, pow. Sieradzkiego: jednej, — przestrzeni 7 dzies. 1650 saż., a drugiej, — przestrzeni 1 dzies. 2199 saż.
Termin regulacji tych spadków wyznaczony został na d. 3 listopada 1920 r. w kancelarji notarjusza Świerczewskiego w Kaliszu, dokąd winny stawić się osoby interesowane, pod skutkami prekluzji.
_________________________________________________________________________________

Ziemia Sieradzka 1921 styczeń
_________________________________________________________________________________


Łowiec Polski 1925 nr 13

Wykaz terenów myśliwskich przeznaczonych do wydzierżawienia.
Dyrekcja Lasów Państwowych oznajmia, że dnia 15 września 1925 roku o godzinie 12 w południe w Dyrekcii Lasów Państwowych w Warszawie (Senatorska 29) odbędzie się konkurs ofertowy na dzierżawę prawa polowania.
W ofercie należy wymienić objekt (nazwa i ilość ha) oraz wysokość czynszu dzierżawnego, który oblicza się według wartości zabitego zająca i określonej na podstawie taksy obowiązującej w dniu płatności tenuty rocznej, licząc za minimum wartość jednego zająca na każde 40 ha. (Naprzykład roczną tenutę dzierżawną ofiaruję w wysokości wartości jednego zabitego zająca podług taksy, obowiązującej w dniu wpłacenia czynszu na każde 20 hektarów wydzierżawionego terenu).
Wzór umowy jest do przejrzenia w godzinach biurowych w Dyrekcji.
Tenutę dzierżawną za 1 rok dzierżawy opłacają dzierżawcy w dniu podpisania umowy podług taksy w tymże dniu obowiązującej, prócz tego wnoszą kaucję w wysokości rocznej1 tenuty dzierżawnej. Oferty winny być ostemplowane markami stempl. za 2 zł. i w zapieczętowanych kopertach z napisem: „Oferta na dzierżawę prawa polowania” złożone w kancelarji Dyrekcji.
Wykaz terenów myśliwskich przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze konkursu ofert w dniu 15 września 1925 r.
Nadleśnictwo Brąszewice, pow Sieradz, 1. Brąszewice, gm. Godynice, ha 753, 1. Orły, ha 1267, 1. Lipka, ha 970, 1. Klonowa, gm. Klonowa, ha 775 1. Grójec, gm. Złoczew, ha 507, ogółem w N-twie do wydzierżawienia ha 4272.

_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1926 lipiec
_________________________________________________________________________________

 
_________________________________________________________________________________

 Ziemia Sieradzka 1926 sierpień
_________________________________________________________________________________Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 16

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 22 kwietnia 1927 r. L. BP. 647/2, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1524, „Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 16

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, obwieszcza o otwarciu postępowań spadkowych po zmarłych:
6) Józefie Pęczek, właśc. 2 działek ziemi o przestrzeni 7 dz. 1650 sąż. i 1 dzies. 2199 sąż. z majątku Grójec Mały, pow. sieradzkie­go z pod Nr. 1 i 11 działu II wyk. hip. tegoż majątku, oznaczonych Nr. Nr. 1 i 13;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dz. 30 czerwca 1928 r. w kancelarji notarjusza Aleksandra Rudzkiego w Kaliszu, dokąd osoby zainteresowane winny się stawić w tym dniu z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 17

OGŁOSZENIE
Starostwa Sieradzkiego o zarejestrowaniu spółek wodnych.
Stosownie do art. 222, pkt. 4 ust. z dnia 19. 1922 r. Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936, w brzmieniu ustalonem w Dz. Ust. R. P. Nr. 62 z r. 1928, ogłaszam, że zostały zatwierdzone statuty następujących spółek
wodnych:
2. Dnia 7. 9. 1927 r. Sp. Wodna Grójec Wielki. Siedziba spółki Grójec Wielki — statut uchwalono dnia 8. 8. 1926 r.
Celem powyższych Spółek Wodnych jest osuszenie gruntów członków Spółek, według projektów technicznych przedkładanych Starostwu.
Statuty Spółek Wodnych zostały ułożone według wymagań okólnika Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 Mon. Polski Nr. 161, poz. 225.
Sieradz, dnia 26. 9. 1928 r.
Starosta Powiatowy w/z. (—) Drożański.

Gazeta Świąteczna 1928 nr 2495

5-go listopada roku bieżącego rano z leśniczówki Grójeckiej, gdzie mieszkam, wyszli do szkoły powszechnej w Złoczewie, w pow. sieradzkim, synowie moi: Jerzy, lat 13, i Zbigniew, lat 11, Neugebauerowie, i do dnia dzisiejszego do domu nie powrócili. Wszelki ślad po nich zaginął, pomimo moich i policji poszukiwań, przeprowadzonych w okolicznych wioskach i miastach. Przypuszczam, że synowie moi za czyjąś namową udali się w samowolną podróż, nie wyłączone jest jednakże, że mogli paść ofiarą oszustwa czy też zbrodni. Rysopis chłopców: obaj ubrani w granatowe kurtki zapinane pod szyję, w krótkie spodenki, pończochy i buciki sznurowane, obaj mieli paltociki szare, rogatywki na głowach, jeden granatową, drugi ciemno-zieloną; starszy ciemny blondyn, na prawej stronie czoła ma bliznę po wrzodzie; młodszy jasny blondyn. Za wiadomość, skierowaną do mnie, udzielę nagrody. Adres: Leśniczówka Grójec, poczta Złoczew koło Sieradza, leśniczy Hipolit Neugebauer.  

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 5a

Do rejestru handlowego. Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod .Nr. Nr.:
dnia 14 października 1929 roku.
10891. „Józef Stempień", sklep kolonjalno-spożywczy w Grójcu- Wielkim, gm. Złoczew, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Józef Stempień, zam, w Grójcu-Wielkim.

 Ziemia Sieradzka 1930 czerwiec nr 25

W dniu 10 czerwca 1930 roku wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Tomasza Koniecznego, zamieszkałego we wsi Grójec-Wielki, gminy Złoczew, podczas którego spaliło się: dom mieszkalny, obora i różne sprzęty domowe, wartości 6,711 złotych. Spalone zabudowania były ubezpieczone. W czasie gaszenia ognia spalił się Antoni Drożdzyński, lat 40, służący Koniecznego, którego zwęglone zwłoki odnaleziono dopiero po całkowitem ugaszeniu zgliszcz. Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenia, to pożar wybuchł skutkiem wadliwej budowy komina.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 28

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, z siedzibą w m. Kaliszu przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 12 czerwca 1931 roku, o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawane będą pra­wa współwłasności Marjanny I voto Kryściakowej, II voto Wirowej do osady włościańskiej, położonej we wsi Grójec Wielki, gm. Złoczew, pow. sieradzkiego, zapisanej w tabeli likw. Nr. 34, powierzchni 13 morg., nale­żącej do Marjanny I voto Kryściakowej, II voto Wirowej oraz spadko­bierców po zmarłym Stanisławie Kryściaku.
Na osadzie tej znajdują się: dom mieszkalny, stodoła z przystawką, obora, płoty, studnia, 52 sztuki drzew owocowych, 1 wierzba oraz in­wentarz żywy i martwy.
Osada ta zastawiona nie jest, książki hipotecznej nie ma, znajduje się w posiadaniu wyżej wymienionych właścicieli Wirowej i Kryściaków, prawa współwłasności Marjanny Wirowej sprzedane będą do równej połowy osady i budynków według protokółu zajęcia z dnia 2 sierpnia 1930 r., na żądanie Marcina Fendera.
Licytacja rozpocznie się od sumy 7000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% i dowód o pochodzeniu włościańskiem.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 53

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 13 czerwca 1931 roku, zostało wdrożo­ne postępowanie o uznanie za zmarłego Franciszka Koniecznego, syna Łukasza i Juljanny z Kowalskich, urodzonego w Grójcu Wielkim, pow. sieradzkiego w dniu 3 sierpnia 1894 roku, wobec czego sąd wzywa go. aby w terminie 6-miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgło­sił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie, po upływie tego terminu zo­stanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Franciszka Koniecznego, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym ter­minie; nadto sąd nadmienia, że Franciszek Konieczny był stałym mie­szkańcem wsi Grójec Wielki, powiatu sieradzkiego. (Nr. sprawy I. Z.J. 196/1931).


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 2

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, zarejestrowanych przez Urząd Wojewódzki Łódzki
za czas od 20. VI.—31. XII. 1931 r.
L. p. rej. 2930 Kółko Rolnicze w Grójcu Wielkim. pow. Sieradzki, z dn. 2. X. 1931 r. L. BP. II. 1a/272.


Echo Sieradzkie 1932 16 maj

Z SĄDU OKRĘGOWEGO.
Sąd Okręgowy w Kaliszu na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał sprawę mieszkańca wsi Grujce gm. Złoczew Stanisława Pęczka, mieszkańców wsi Ostrów gm. Brzeźno, Józefa Szydłowskiego ojca i Józefa syna oskarżonych o napad.
W sierpniu ub. roku na mieszkankę wsi Ostrów Józefę Kowalczykową lat 56*, pasącą bydło w polu, napadło 2-ch bandytów, pobili ją i odebrali jej zawieszoną na szyi torebkę, zawierającą 6.500 zł., poczem ulotnili się.
Napadu dokonali Stanisław Pęczek i Orłowski z Próby. Do czynu tego miał namówić ich, młody Józef Szydłowski, syn 12-to morgowego gospodarza. Łup zabrał Orłowski, dał Pęczkowi tylko 850 zł. Ten zkolei dał Szydłowskiemu 500 zł., zaś z resztą gotówki ulotnił się w niewiadomym kierunku. Na ślad jego dotychczas nie natrafiono. Kowalczykowa przed rokiem ożeniła syna, zapisując mu całe gospodarstwo.
Zrabowane pieniądze otrzymała od synowej. Zamierzając kupić gospodarstwo, gotówkę tę stale nosiła przy sobie.
Sąd po zbadaniu sprawy skazał Pęczka na 3 lata więzienia, zaś Szydłowskich, ojca i syna, uniewinnił. —

*nieczytelne, przypis autora bloga

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XIX. Obszar gminy wiejskiej Złoczew dzieli się na gromady:
8. Grójec-Mały, obejmującą: wieś Grójec-Mały, kolonję Grójec-Mały, wieś Łagiewniki.
9. Grójec-Wielki, obejmującą: wieś Grójec-Wielki, leśn. Grójec-Wielki, kolonję Grójec-Wielki, osadę Obojęcie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 3

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Aleksym Piesiku vel Piesyku, właścicielu parceli Nr. 18, ob­szaru 1 ha 6797 metrów kw. z pod Nr. 18, działu II, wykazu hipotecz­nego folwarku Grójec Wielki, powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczono na dzień 12 lipca 1934 roku, w którym to terminie osoby zainteresowa­ne winne zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipo­tecznego w celu ujawnienia swoich spraw pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 72

Wydział hipoteczny sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Józefie Musiałowej, współwłaścicielce działki gruntu oznaczo­nej Nr. 6 obszaru 5 dziesięcin 300 sążni z dóbr ziemskich Grójec Mały, powiatu sieradzkiego.
Termin dla zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wy­znaczono na dzień 8 grudnia 1935 roku, w którym to terminie osoby za­interesowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wy­działu hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

Dziennik Łódzki 1964 nr 55

W Grójcu Wielkim pow. Sieradz spłonął budynek Józefa Ryla, który podpaliły dzieci. W czasie pożaru poparzeniom drugiego stopnia uległ półtoraroczny syn gospodarza.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza