-->

niedziela, 26 maja 2013

Grabica

Zajączkowski:
Grabica -pow. łaski
1) 1400 T. Sir. II f. 137: Grabicza - hereditas. Stanisław z Woli w sporze z Chebdą z Niewiesza (v.) o część G.
2) XVI w. Ł. I, 468: Grabycza - villa, par. Grabno, dek. szadkowski, arch. uniejowski. 3) 1511-1518 P. 193: Grabicza desertum - par. jw., pow. szadkowski, woj. sieradzkie. 1552-1553 P. 241: Grabycza - wł. szl., jw. 4) XIX w. SG II, 764: Grabica - wś i mł., par. Sędziejowice, gm. Wola Wężykowa, pow. łaski. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Grabica, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka i królewska, 16 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Grabica, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Sędziejowice, własność prywatna. Ilość domów 13, ludność 113, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Grabica, wś i młyn, do dóbr Wężykowa Wola należący, pow. łaski, gm. Wężykowa Wola, par. Sędziejowice, niegdyś par. Grabno (Łaski, Lib. ben. I, 468). W 1827 r. było tu 13 dm., 113 mk., obecnie liczy 24 dm., 180 mk., ziemi włośc. 412 mr.

Spis 1925:
Grabica, wś, pow. łaski, gm. Wola Wężykowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 38, inne zamieszkałe 1 . Ludność ogółem: 236. Mężczyzn 111, kobiet 125. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 235, prawosławnego 1. Podało narodowość: polską 236.

Wikipedia:
Grabica-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Sędziejowice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Korrespondenta Warszawskiego y Zagranicznego 1827 nr 267

Przez zgon Józefa Zdrzenickiego Sędziego Pokoiu Ptu: Szadkowskiego Dóbr Ziemskich i wierzytelności poniżej wyszczególnionych właściciela dnia 24. Grudnia 1826. nastąpiony, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem poraz drugi donosząc, zawiadamia podpisany Reient iż do przeniesienia tytułu własności Dóbr, a mianowicie: a), Dobr Kamostku do których Pustkowie Dąbrowa i Część Lit: A. we Wsi Dobry iako przyległość należą b), Dóbr Dobry Części Litt: B. C. D. c), Dóbr Wybrzyna, d) i Dóbr Woli Wężykowey i Grabicy Części Litt: A. i B. wszystkich z przyległościami w Powiecie Szadkowskim położonych, tudzież własności Summ resp: 32580. Złp. z prowizyą 5f100 na Dobrach Wojsławicach w Dziale IV Nro 16. 18,000. Złp: i prowizyą 5f100 na Dobrach Skomlinie, Ożarowie i Przedmościu w Dziale tymże pod Nro: respes 6, 8, i 4.zahypotekowanych, termin roczny, a w szczególe na dzień 10 Sierpnia 1828. r. w Kancellaryi Ziem: Woie: Kaliskiego przeznaczony został.
w Kaliszu dnia 2 Listopada 1827 r.
Reient Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego
F. Baier.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 21

OBWIESZCZENIE.

Wieś Wola Wężykowa z wsią zarobną Grabica, w P. Szadkowskim w Obwodzie Sieradzkim położone, z wolney ręki do sprzedania, dziedziczna Wgo Andrzeia Zdzenickiego mieszkaiącego w wsi Ziemotkach w Pcie Wartskim. Zawiera w sobie pol cztery po 200 wierteli wysiewu, w każdym polu z robociznę dostateczną, siana przeszło 150 wozów nad rzeką Widawką — owiec utrzymuje się teraz 1000, bydła sztuk 60 z dostateczną pastwą. Jest także młyn wodny na stawach i źródłach i gorzelnia wielka, może także bydź wystawiony folusz na rzece; reszta widoków zostawia się do naocznego przekonania się. Wieś ta od miast Widawy, Łasku, Zdońskiey Woli o milę 1 iest położona.

 Ziemia Sieradzka 1926 maj

Na rzece Grabi około wsi Grabica gm. Wola- Wężykowa dnia 17 b. m. znaleziono trupa mężczyzny lat ok. 25 i ze znalezionych przy nim dowodów stwierdzono, że nazywał się Romano Adam zam. w Buczku gm. Buczek. który jak ustalono dochodzeniem popełnił samobójstwo przez utopienie się w miesiącu lutym. 

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 19

WYKAZ
wydanych przez Starostwo Łaskie odpisów kart ewidencyjnych w kwartale IV-ym 1926 r. i kwartale
I-ym 1927 r.
12. Karta ewidencyjna za Nr. 2171-IV, wystawiona dnia 3.7. 1924 r. Leonowi Śnieg, mieszkańcowi Grabica, gm. Wola Wężykowa .— Duplikat wystawiono 19.1. 1927 r.
Kierownik Starostwa: (—) Wallas Jan.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 12

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie podaje do publicznej wiadomości, że orzeczeniem z dnia 30 kwietnia 1928 r., postanowił:
1. wniosek Komisarza Ziemskiego w Łasku z dnia 22 marca 1928 r., w przedmiocie scalenia gruntów wsi Grabica i Wola-Wężykowa, gm. Wola- Wężykowa, powiatu łaskiego zatwierdzić i
2. ustalić obszar scalenia w składzie gruntów:
a) wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Grabica, o obszarze około 175 ha;
b) zasłużebnościowych (z podziału pastwisk) wsi Grabica, o obszarze około 90 ha;
c) nabytych z majątku Wola-Wężykowa, o obszarze około 56 ha, a należących: do Franciszka s. Józefa Konopki, Jana Sadzińskiego, Szymona Kubika, Jana Krawczyka, Antoniego i Władysławy małż. Szewczyk, Leopolda i Jadwigi małż. Sadzińskich, Stanisława Karpińskiego, Kacpra Tokarka, Józefa Mikołajewskiego, Wacława i Gertrudy małż. Bednarek, Wincentego i Heleny małż. Bednarek, Józefa Kopki, Józefa i Józefy małż. Pokorskich, Leopolda Augustyniaka, Leona Śniega, Kazimierza Pikorskiego, Antoniego Sychniaka, Stanisława i Jadwigi małż. Szewczyk, Marcina i Małgorzaty małż. Komorowskich, Pawła Augustyniaka i Jana Juszczaka ze wsi Grabica;
d) wykazanych w tabeli likwidacyjnej wsi Wola- Wężykowa, o obszarze około 17 ha;
e) zasłużebnościowych (podzielonych) wsi Wola- Wężykowa, o obszarze około 6 ha;
f) nabytych z majątku Wola-Wężykowa, o obszarze około 32 ha, a należących do Kacpra i Marjanny małż. Kopka, Walerego i Józefy małż. Olejniczak, Hilarego i Michaliny małż. Komorowskich, Stanisława Łopaty, Wincentego i Juljanny małż. Juszczak, Józefa i Heleny małż. Tokarek, Jana Śniega, Stefana i Ludwiki: małż. Potasiak i Franciszka Kopki ze wsi Wola-Wężykowa, oraz
g) te grunty, objęte księgą hipoteczną majątku Wola-Wężykowa, które okażą się niezbędne do wyprostowania granic od strony tegoż majątku.
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 2 czerwca 1928 roku.
Z polecenia Prezesa

Nacz. Wydz. (—) K. Jaroński.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 23

Wydział hipoteczny w Łasku obwieszcza, że niżej wyszczególnio­ne nieruchomości wywołane zostały do pierwiastkowych regulacyj hi­potek:
w dn. 6 lipca 1928 r.
4) osada rolna włościańska we wsi Grabica, gminie Wola-Wężykowa, zapisana do tab. likw. pod Nr. 12, składająca się z ziemi ornej, łąk i placu pod zabudowaniami w jedenastu oddzielnych działkach, o powierzchni według aktu nabycia 12 morgów 190 pręt. kw., a we­dług planu mierniczego Bylińskiego 7 ha 1763 mtr. kw., czyli 13 morgów 106 pr. kw., mająca stanowić własność Wacława i Gertrudy małżon­ków Bednarek;
Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonych terminach, z prawami swojemi, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 23

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, do spraw nieruchomości, rewiru 1-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 17 lutego 1933 roku, od godz. 10-ej rano, odbędzie się w sali posiedzeń Sądu Okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Lajbusia Piły, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Grabica, gminy Sędziejowice, pow. łaskiego, stanowiącego własność Wacława i Gertrudy małż. Bednarek.
Nieruchomość ta składa się z 4-ch działek o ogólnej przestrzeni 13 mórg 106 prętów ziemi ornej, niedrenowanej, w tem 1 1/2 morgi łąki, oraz następujących budynków, znajdujących się na działce pierwszej, o powierzchni 117 prętów, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 31 października 1932 roku: 1) domu mieszkalnego, parterowego, z bali sosnowych, 2) obory na 2 przedziały, z kamienia łupanego, 3) szopy przy oborze z desek, 4) stodoły z desek, wraz z dwiema przystawkami-szopami drewnianemi, 5) ustępu z desek. Na placu powyższym rośnie 9 drzew owocowych, 6 dzikich oraz kilka krzaków, oraz znajduje się 1 klacz, stanowiąca nieruchomość z przeznaczenia.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, posiada księgę hipoteczną w Wydziale Hipotecznym w Łasku, oznaczoną Nr. 12, rep. hip. Nr. 1, zostanie sprzedana w całości za dług Wacława Bednarka, oraz obciążona jest: 1) ostrzeżeniami w kwocie zŁ 20.978 gr. 15 z %% i kosztami, 2) zaległemi podatkami w kwocie zł. 1.031 gr. 55.
Współwłasność Wacława Bednarka do powyższej nieruchomości obciążona jest także obowiązkiem wydawania alimentów dożywotnich na rzecz Józefa i Marjanny małż. Bednarek.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 12.000.—, a zamierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 1.200.—.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji komornika do czasu złożenia akt do Sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów — Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Łodzi.
Komornik :
(—) Ignacy Hermanowski.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 91

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi do spraw nieruchomości, re­wiru 1-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 7 lutego 1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrow­skiego Nr. 5, na żądanie Stanisława i Joanny małż. Połomskich, sprze­daż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Grabica, gm. Sędziejowice, pow. łaskiego, stanowiącego własność Antoniego Połomskiego i spadkobierców zm. Ludwiki Połomskiej, a mianowicie Władysławy, Józefa, Heleny i Tadeusza rodzeństwa Po­łomskich.
Nieruchomość ta składa się z 3 ha 5077 mtr. kw. ziemi, bez za­budowań, szczegółowo wymienionej w opisie, sporządzonym w dniu 20 września 1932 roku. Wymieniona nieruchomość zapisana jest do ta­beli likwidacyjnej pod Nr. 29, w zastawie nie znajduje się, księgi hipo­tecznej nie posiada, oraz obciążona jest: długami w kwocie rubli 400.— oraz zaległemi podatkami w kwocie zł. 108 gr. 61.
Sprzedaży z licytacji publicznej podlegają prawa dłużnika Anto­niego Połomskiego do połowy tej nieruchomości.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 1.200.—, a za­mierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 120.—, oraz przedłożyć świadectwo na prawo nabywania osad włościańskich.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji ko­mornika do czasu złożenia akt do sądu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II wydziału cywil­nego sądu okręgowego w Łodzi. (Do akt Nr. 1050/32).


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 97

Komornik sądu grodzkiego w Łodzi, do spraw nieruchomości, re­wiru 1-go, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. 11-go Listopada Nr. 37-a, obwieszcza, że w dniu 17 lutego 1933 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się w sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy placu Dąbrow­skiego Nr. 5, na żądanie Lajbusia Piły, sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Grabica, gminy Sędziejo­wice, pow. łaskiego, stanowiącego własność Wacława i Gertrudy małż. Bednarek.
Nieruchomość składa się z 4-ch działek o ogólnej przestrzeni 13 mórg 106 prętów ziemi ornej, niedrenowanej, w tem 1 1/2 morgi łąki, oraz następujących budynków, znajdujących się na działce pierwszej, o powierzchni 117 prętów, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 31 października 1932 roku: 1) domu mieszkalnego, parterowego, z bali sosnowych, 2) obory na 2 przedziały, z kamienia łupanego, 3) szopy przy oborze z desek, 4) stodoły z desek, wraz z dwiema przystawkami- szopami drewnianemi, 5) ustępu z desek. Na placu powyższym rośnie 9 drzew owocowych, 6 dzikich oraz kilka krzaków, oraz znajduje się 1 klacz, stanowiąca nieruchomość z przeznaczenia.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, posiada księgę hipoteczną w wydziale hipotecznym w Łasku, oznaczoną Nr. 12, rep. hip. Nr. 1, zostanie sprzedana w całości za dług Wacława Bednar­ka, oraz obciążona jest: 1) ostrzeżeniami w kwocie zł. 20.978 gr. 15 z % % i kosztami, 2) zaległemi podatkami w kwocie zł. 1.031 gr. 55.
Współwłasność Wacława Bednarka do powyższej nieruchomości obciążona jest także obowiązkiem wydawania alimentów dożywotnich na rzecz Józefa i Marjanny małż. Bednarek.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej zł. 12.000, a za­mierzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwocie zł. 1.200.

Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji ko­mornika do czasu złożenia akt do sadu (art. 248 Tymcz. Instr. Og. dla Sądów Dz. Urz. 2/17 r.), a od tej chwili w kancelarji II wydziału cy­wilnego sądu okręgowego w Łodzi. Do akt Nr. 2023/32.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Sędziejowice dzieli się na gromady:
3. Grabica, obejmującą: wieś Grabica, folwark Wola-Wężykowa, wieś Wola-Wężykowa, kolonję Wola-Wężykowa.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Echo Łódzkie 1937 grudzień

15 budynków spłonęło
Groźny pożar we wsi Grabica.
ŁÓDŹ, 7. 12 — W zagrodzie Wacława Bednarka we wsi Grabica, gm. Sędziejowice, pod Łaskiem, powstał pożar, który szybko przerzucił się na sąsiednie zabudowania włościańskie.
Mimo akcji ratunkowej, spłonęło 5 stodół, 4 obory i 6 szop drewnianych wraz ze zbiorami i narzędziami rolniczymi. Straty spowodowane pożarem przekraczają 10 tysięcy złotych.
Przeprowadzone dochodzenie policyjne ustaliło, że przyczyną powstania pożaru było zaprószenie ognia przez nieostrożność.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 14

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 12 lipca 1938 roku Nr. R. U. VII/1/3/86/38
o dokonanych scaleniach gruntów.
Na podstawie art. 1 i 2 Ustawy z dnia 21-go marca 1931 roku o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 340) niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów:
wsi Czołczyn, gminy Lutomiersk, pow. łaskiego,
wsi Wola-Wężykowa, gminy Wola-Wężykowa, pow. łaskiego,
wsi Grabica, gminy Wola Wężykowa, pow. łaskiego,
wsi Klęcz, gminy Chociw, pow. łaskiego,
wsi Łazów, gm. Chociw, pow. łaskiego,
wsi Chociw, gm. Chociw, pow. łaskiego nowoutworzone kolonie, wykazane w dowodach pomiarowych, sporządzonych dla poszczególnych obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego pretensje, poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych, to zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy prawomocne orzeczenie, zatwierdzające projekty scalenia łącznie z dowodami pomiarowymi będą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
4. Obszar scalenia wsi Grabica, gminy Wola Wężykowa, powiatu łaskiego:
1) Franciszek Kopka i sukc. Kopki Józefa, Nr. działek 96, 16, 48, 126, 185, 96-h, o pow. w ha 0.7261, 2.6181, 1.1783, 0.7627, 0.2434, 1.0267.
2) Kocik Wacław i Marianna mał., Nr. działek 86, 35, 55, 128, 185, o pow. w ha 0.1800, 3.3424, 1.8485, 1.0213, 0.2434.
3) Józef i Zofia Piątek, oraz sukc. Teofil Piątek, Nr. działek 25, 183, 64, 127, 185, o pow. w ha 0.7272, 2.3089, 1.4440, 0.4307, 0.2257.
4) Sadziński Jan i Stanisława małż., Nr. działek 105, 13, 106, 188, 243, 106-h, 69, o pow. w ha 0.5322, 3.6631, 3.4453, 0.4907, 0.1150, 1.4816, 6.0323.
5) Kubik Szymon i Józefa małż., Nr. działek 104, 11, 107, 65-h, 189, 244, 65, o pow. w ha 0.3669, 4.2469, 5.4478, 0.5541, 0.4907, 0.1151, 1.5836.
6) Szewczyk Antoni i Władysława małżonkowie, Nr. działek 92, 29, 75, 119, 190, 245, 75-h, o pow. w ha 0.1770, 5.2943, 0.8261, 1.5325, 0.1638, 0.0381, 1.0532.
7) Krawczyk Jan i Jadwiga małż., Nr. działek 78, 8, 73, 191, 246, 73-h, o pow. w ha 0.9058, 4.3921, 1.3578, 0.6139, 0.0381, 1.9620.
8) Sadziński Leopold i Jadwiga małż., Nr. działek 81, 28, 68, 136, 192, 247, 68-h, o pow. w ha 0.2436, 5.7662, 0.4736, 1.8210, 0.3277, 0.0762, 8.7083, 1.9476.
9) Jaros Marianna, Nr. działek 85, 27, 283, 50, 123, 193, 248, o pow. w ha 0.2204, 1.7246, 1.3203, 0.9435, 1.4324, 0.1640, 0.0381.
10) Rżanek Konstanty, Nr. działek 2, 63, 130, 194, 249, o pow. w ha 3.8612, 0.9964, 1.4417, 0.1639, 0.0381.
11) Kopka Franciszek, Karpiński Stanisław i Stefania małż., Nr. działek 91, 9, 67, 134, 195, 250, 67-h, o pow. w ha 0.2627, 4.3337, 1.9163, 1.6469, 0.6469, 0.4914, 0.1144, 1.5824.
12) Jaros Wojciech i Ewa małż., Nr. działek 101, 31, 46, 125, 196, 251, o pow. w ha 0.2620, 4.0271, 0.9429, 0.8385, 0.1638, 0.0381.
13) Jaros Katarzyna i s-cy Jarosa Konstantego, Nr. działek 4. 47, 131, 197, 252, o pow. w ha 4.0380, 1.0451, 1.5512, 0.1638, 0.0381.
14) Kostrzewa Konstanty, Nr. działek 12, 52, 116, 198, 253, o pow. w ha 3.8197, 2.6016, 3.1668, 0.8191, 1906.
15) Tokarek Kacper, Nr. działek 95, 87, 14, 51-a 115, 51-b, 199, 254, 14-h, o pow. w ha 0.0736, 0.3042, 3.3553, 1.4426, 2.7129, 1.4411, 0.4914, 0.1144, 1.8560.
16) Bednarek Władysława i Andrzej małż., Nr. działek 90, 24, 182, 56, 129, 201, 255, o pow. w ha 0.2382, 1.0494, 1.5177, 1.5816, 1.4256, 0.2731, 0.0633.
17) Pawłowski Józef i Marianna, oraz s-cy Potasiaka Józefa, Nr. działek 97, 138, 200, 256, o pow. w ha 0.3292, 4.9249, 0.2732, 0.0633.
18) Krata Wojciech i Marianna, Nr. działek 79, 22, 180, 70, 122, 202, 257, o pow. w ha 0.1223, 1.3570, 1.2269, 0.5246, 1.5097, 0.2686, 0.0679.
19) Mikołajewski Józef i Teofila małżonkowie, Nr. działek 98, 98-a, 34, 112, 204, 259, 98-h, o pow. w ha 0.1596, 0.3475, 2,3608, 1.6370, 0.2448, 0.0596, 1.1552.
20) Kopka Onufry i Stanisława małżonkowie, Nr.
działek 23, 181, 54, 133, 205, 260, o pow. w ha
1.4187, 1.0721, 1.5715, 1.0043, 0.2447, 0.0596.
21) Bednarek Wacław i Gertruda małżonkowie, Nr. działek 99, 15, 42, 114, 206, 261, 15-h, 114-h, o pow. w ha 0.1984, 2.7452, 3.3759, 4.9539, 0.6534, 0.1588, 2.2690, 2.6367.
22) Bednarek Józef i s-cy Bednarka Szczepana: Michał, Bronisław, Marianna, Jan i matka Marianna Bednarkowie, Nr. działek 26, 184, 60-a, 60-b, 207, 262, o pow. w ha 0.2844, 2.4482, 2.0142, 1.0558, 0.3272, 0.0795.
23) Bednarek Wincenty i Helena małż. Nr. działek 37, 135, 208, 263, 176, 37-h, 168, o pow. w ha 2.2589, 2.0850, 0.3273, 0.0795, 0.0976, 0.9774, 0.8462.
24) Kopka Julianna i sukc. Świstka Gabryela, Nr. działek 83, 30, 74, 111-a, 209, 264, 111-b, o pow. w ha 0.1753, 4.8818, 0.9799, 0.9152, 0.4904, 0.1190, 3.3470.
Józef Kopka, Nr. działki 74-h, o pow. w ha 1.7620.
25) Pokorski Józef, Nr. działek 80, 10, 110-a, 110-b, 210, 265, 10-h, 66, o pow. w ha 0.2292, 2.8895, 1.5526, 2.6235, 0.3887, 0.0980, 1.1343, 1.6361
26) Obłąk Bronisława i Wacław małż., Nr. działek 79, 21, 179, 49, 118, 203, 258, o pow. w ha 0.1162, 1.3823, 0.8336, 0.9433, 1.1805, 0.2686, 0.0558.
27) Augustyniak Leopold, Nr. działek 102, 102-a, 32, 113, 211, 266, 72-h, o pow. w ha 0.2680, 1.0220, 3.0160, 3.9457, 0.6532, 0.1590, 1.7691.
28) Śnieg Leon, Nr. działek 84, 7, 137-a, 137, 212, 267, 57-h, 137-h, 58, o pow. w ha 0.1544, 3.0830, 0.7856, 1.3429, 0.4900, 0.1224, 1.5334, 0.3260, 2,0058.
29) Pikorski Bolesław i Antonina małżonkowie, Nr. działek 94, 17, 108,117, 213, 268, o pow. w ha 0.2305, 2.4541, 1.3963, 1.4913, 0.4874, 0.1217.
30) Pikorski Antoni i Helena małż. Nr. działek 93-a, 93-b, 33, 132, 214, 269, o pow. w ha 0.5483, 0.7817, 3.0362, 1.1120, 0.4874, 0.1217.
31) Sychniak Antoni, Nr. działek 6, 43, 124, 215, 270, 6-h, o pow. w ha 3.1986, 2.1544, 1.2538, 0.4883, 0.1216, 0.8842.
32) Tokarek Stefan i Zofia małż. oraz Helena Chodak, Nr. działek 82, 100, 5, 109, 216, 271, o pow. w ha 0.0498, 0.0547, 3.4787, 1.6116, 0.1629, 0.0407.
33) Kopka Ignacy, Nr. działek 103, 3, 53, 121, 217, 272, 3-h, o pow. w ha 0.3235, 2.3839, 2.0140, 1.5843. 0.2437, 0.0606, 1.6763.
34) Szewczyk Stanisław i Jadwiga i s-cy Szewczyk Anny, Nr. działek 1, 59-a, 120, 218, 273, 120-h, o pow. w ha 2.6061, 2.2540, 1.1377. 0.7837, 0.2436, 0.0606, 0.4932.
35) Komorowski Marcin i Małgorzata małż., Nr. działek 80-a, 61, 235, 275, 61-h, o pow. w ha 0.0816, 3.4825, 0.4886, 0.1220, 1.7308.
36) Augustyniak Paweł, Nr. działek 44, 236, 276, 44-a, 62, o pow. w ha 4.6049, 0.3346, 0.0821, 0.2544, 0.8794.
37) Augustyniak Zygmunt i sukc. Augustyniaka Wojciecha, Nr. działek 45, 237, 277, o pow. w ha 3.9158, 0.1684, 0.0408.
38) Połomski Antoni i Ludwika małżonkowie, Nr. działek 19, 177, 71, 239, 279, o pow. w ha 2.0036, 0.5680, 0.7253, 0.1695, 0.0413.
39) Juszczak Jan i Łucja małż., Nr. działek 18, 241, 281, 89, 88, o pow. w ha 2.3125, 0.1741, 0.0437, 0.3385, 2.3920.
40) Kopka Marianna, Nr. działek 77, 20, 178, 242, 282, o pow. w ha 0.6326, 1.4789, 0.5410, 0.1787, 0.0643.
41) Pikorski Kazimierz, Nr. działek 174, 152, o pow. w ha 15.0578, 0.6243.
42) Grunty użyteczności publ.: Sołtysówka, Nr. działki 76, o pow. w ha 1.4590; Osada szkolna, Nr. działki 36, o pow. w ha 0.6449; kopalnia piasku, Nr. działki 169, o pow. w ha 0.6531.
43) Szosa, Nr. działki 285, o pow. w ha 0.8424.
(—) Za Wojewodę:
(—) Ign. Kruppa
Kierownik Oddz. Urz. Rolnych.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1938 nr 23

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dn. 25 paźdz. 1938 r. Nr. R. U. VII. 1/3/258/38 o dokonanym scaleniu gruntów.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 roku o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz 340) niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów:
3) wsi Czołczyn, gminy Lutomiersk, pow. łaskiego,
4) wsi Grabica i Wola Wężykowa, gminy Sędziejowice, pow. łaskiego,
5) wsi Klecz i Łazów, gminy Chociw, pow. łaskiego,
9) wsi Naramice, gminy Naramice, pow. wieluńskiego
nowoutworzone kolonie, wykazane w dowodach pomiarowych, sporządzonych dla wymienionych obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Urzędu Wojewódzkiego pretensje poparte dowodami wytoczenia sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych, to — zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy— prawomocne orzeczenie zatwierdzające projekty scalenia łącznie z dowodami pomiarowymi będą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w niniejszym obwieszczeniu.
IV. Obszar scalenia wsi Grabica i Wola Wężykowa, gminy Sędziejowice, pow. łaskiego.
a) wieś Grabica:
1) S-cy Józefa Kopki: Franciszek Chodak 1.1200 ha, 5.4353 ha należy do: Franciszek Kopka, syn w 3/9 częściach, wnuczka Ewa, zam. Banasiak w 2/9 częściach, wnuczka Marianna Kopka w 2/9 częściach, wnuczka Zofia Kopka w 2/9 częściach, N-ry działek 96, 16, 48, 126, 185, 96h, o pow. w ha 0.7261, 2.6181, 1.1783, 0.7627, 0.2434, 1.0267.
2) Józef i Zofia małż. Piątek, oraz s-cy Teofili Piątek: córka Bronisława Malangiewicz, oraz syn Stanisław Piątek, N-ry działek 25, 183, 64, 127, 185, o pow. w ha 0.7272, 2.3089, 1.4440, 0.4307, 0.2257.
3) Pawłowski Józef i Marianna oraz s-cy Józefa Potasiaka: Józef i Marianna Pawłowscy, N-ry działek 97, 138, 200, 256, o pow. w ha 0.3292, 4.9249, 0.2732, 0.0633.
4) Julianna Kopka 5/8 części, Marianna Krawczyk 3/8 części, N-ry działek 83, 30, 74, 111a, 209, 264, 111-b, o pow. w ha 0.1753, 4.8818, 0.9799, 0.9152, 0.4904, 0.1190, 3.3470.
4a) Józef Kopka, Nr. działki 74-h, o pow. w ha 1.7620.
5) Stanisław i Jadwiga Szewczyk i s-cy Anny Szewczyk: Józefa Keller, Antonina Ponicka, N-ry działek 1, 59-a, 59-b, 120, 218, 273, 120-h, o pow. w ha 2.6061, 2.2540, 1.1377, 0.7837, 0.2436, 0.0606, 0.4932.
6) Zygmunt Augustyniak i S-cy Wojciecha Augustyniaka: Zygmunt Augustyniak, syn 17/18. cz., Marianna Karczewska 1/18 cz., N-ry działek 45, 237, 277, o pow. w ha 3.9154, 3.9158, 0.1684, 0.0408.

b) wieś Wola-Wężykowa.
1) Władysław i Jadwiga małż. Kopka oraz s-cy Kacpra Kopki: córki Marianny Brzozowskiej dzieci Marianny i Władysława Brzozowskie, córka Bronisława Kopka, córka Stanisława Kopka, córka Anna Kopka, Władysław i Jadwiga małż. Kopka, N-ry działek 144, 151, 234, 151-h, 153, o pow. w ha 0.7484, 0.5522, 0.6673, 1.6846, 1.0327.
2) Józef Kopka, N-ry działek 146, 157, 232, o pow. w ha 0.6514, 0.5938, 0.4376.
3) Władysław Lewicz 1.1200 ha — Jan Majczyk — 1.4284 ha, N-ry działek 149, 171, 231, o pow. w ha 0,8634, 1.0330, 0.6520.
4) Władysława Maciejewska i Bolesław Lis, syn Andrzeja. Równocześnie uchyla się obwieszczenie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dn. 12 lipca 1938 roku Nr. RU. VII/1/3/86/38 w części dotyczącej gosp. NNr. 3, 4, 16 we wsi Wola Wężykowa i Nr. 24 we wsi Grabica, N-ry działek 160, 165, o pow. w ha 1.7667, 3.7226.
Za Wojewodę:
(—) Ign. Krupa
Kierownik Oddz. Urz. Rolnych.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 7

Dział nieurzędowy.
OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łasku obwieszcza, że na żądanie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego wywołuje się do pierwiastkowej regulacji hipotecznej niżej wyszczególnione grunty ukazowe scalonych wsi, w terminach następujących:
na dzień 19 lipca 1939 roku:
8) grunty ukazowe scalonej wsi Grabica, gminy Sędziejowice o obszarze 256 ha 1189 metrów kw., podzielone na 39 gospodarstw rolnych, na trzy posesje gromadzkie pod nazwą „sołtysówka", „osada szkolna" i "kopalnia piasku", oraz na przestrzeń, znajdującą się pod szosą,
10) grunty ukazowe scalonej wsi Wola Wężykowa, gminy Sędziejowice o obszarze 32 ha 9381 m. kw., łącznie z przestrzenią 6 ha 2284 m. kw., pochodzącą z gruntów wsi Grabica, podzielone na 13 gospodarstw rolnych oraz na przestrzeń znajdującą się pod szosą, wynoszącą 6174 m. kw.,
Osoby interesowane winny zgłosić się w terminach powyższych do kancelarii Wydziału Hipotecznego w Łasku z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji.
Łask, dnia 4 kwietnia 1939 r.
Pisarz Hipoteczny:
(—) Jan Niewiadomski.

Dziennik Łódzki 1953 nr 192

Przed naradą aktywu WZGS
W ciągłej walce o jakość zaopatrzenia musi się rozwijać praca gminnych spółdzielni
Nie potrzeba chyba uzasadniać wagi sprawnego zaopatrzenia naszej wsi przez placówki handlu uspołecznionego, zwłaszcza zaś przez GS. Wywiązują się one ze swych zadań coraz lepiej, nie znaczy jednak, że dostatecznie dobrze. Ciągle bowiem jest jeszcze sporo niedociągnięć tak na odcinku zaopatrzenia, jak i w stosunku do konsumenta, ciągle jeszcze powtarzają się stare błędy, ciągle jeszcze spotyka się tu i ówdzie niesumiennych pracowników, narażających państwo na straty.
(...)
W Skomlinie kierowniczka sklepu nr 1, pozostawiona sama sobie, wykazała rekord niechlujstwa. Wędliny wieszała np. nad beczkami z cuchnącymi smarami. Chleb zamiast na półkach, w skrzyni lub w koszu, układała na podłodze. Takie samo miejsce przeznaczała dla sztuk kretonu. Na półkach i w ogóle w całym sklepie panował nieład [i] brud.
W GS Grabica 10 ton soli jadalnej umieszczono na cementowej wilgotnej podłodze, a że popękało wiele worków, sól mieszała się z nieuprzątniętymi w magazynie śmieciami.
W Wodzieradach, Wygiełzowie i Sędziejowicach magazynierzy po wydaniu pasz treściwych dla rolników zniszczyli kwity.
(...)
Te i szereg innych niedociągnięć nie uszły bezkarnie. Właśnie dzięki wzmożonej aktywności i kontroli aktywistów z Wojewódzkiego Zarządu Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska".
* * *
Dzięki coraz lepiej prowadzonej walce z niedociągnięciami oraz rozszerzającemu się współzawodnictwu pomiędzy poszczególnymi PZGS, GS i sklepami, półroczny plan obrotu detalu został w naszym województwie wykonany w 101.3 proc. Dyplomy uznania WZGS zdobyły PZGS: Łask, Brzeziny i Radomsko. PZGS Łask oprócz dyplomu uznania za pierwsze miejsce we współzawodnictwie otrzymał proporczyk oraz 3.000 zł nagrody.
Należy podnieść, że GS w pierwszym półroczu br. rozprowadziły wśród mieszkańców wsi naszego województwa o 6 proc. więcej towarów niż w takim samym okresie roku ub. Że powstało 50 sklepów tekstylno-odzieżowych, gospodarstwa domowego i potrzeb kulturalnych. Że w około 100 gromadach zorganizowano dodatkowo punkty sprzedaży detalicznej. Że na targowiskach w miastach i miasteczkach zainstalowano 200 straganów i kiosków. Że suma mank zmniejszyła się o 25 proc. i będzie stale maleć. Że plan obrotu detalu za miesiąc lipiec w skali ogólno wojewódzkiej został wykonany w 102,8 proc.
Jak wielki i skuteczny był wpływ majowych narad świadczy to, że już w czerwcu zaakcentowała się poprawa w PZGS Łęczyca, Kutno, Łowicz. Miesięczny plan obrotu za lipiec PZGS te wykonały z wysoką nadwyżką.
* * *
W dniu dzisiejszym w siedzibie WZGS Łódź odbywa się narada robocza aktywu terenowego i aparatu zaopatrzenia. Gruntowne zapoznanie się z uchwałami, podjętymi na Krajowej Naradzie Aktywu Zaopatrzenia Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" z dnia 7 bm. oraz przeanalizowanie wszystkich niedociągnięć tak w dotychczasowej pracy WZGS, jak poszczególnych PZGS i GS — z cała pewnością dobrze przysłuży się sprawie dalszego rozwoju placówek sprzedaży i skupu na wsiach naszego województwa.
Chodzi tu o sprawę dokładnej znajomości potrzeb chłopów, o szybkie i terminowe dostawy towarów do placówek detalicznej sprzedaży, o podniesienie gospodarności i rentowności wszystkich GS.

C. M.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza