-->

sobota, 25 maja 2013

Gołuchy

Zajączkowski:
Gołuchy-pow. sieradzki
1) 1386 T. Sir. I f. 1: Goluchy - Jacussius de G., Boguslaus de G. 2) 1391 T. Sir. I f. 21: Goluchow - Wilk de G. 3) 1393 T. Sir. I f. 46: Goluchi - Boguslaus de G. 4) 1398 Hube, Zbiór Sier. 149: Goluchi-Boguslaus de G.
5) XVI w. Ł. I, 410-411: Goluchy - villa, par. Warta, dek. warcki, arch. uniejowski. 6) 1496 P. 172: Goluchy - par. jw., pow. i woj. sieradzkie. 1510 P. 182: Goluchy-jw. 7) XIX w. SG II, 679: Gołuchy-wś i folw., par. jw., gm. Bartochów, pow. turecki. 

Taryfa Podymnego 1775 r.
Gołuchy, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 6 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Gołuchy, parafia warta, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Zelisławski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Gołuchy, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Szadkowski, parafia Warta, własność prywatna. Ilość domów 7, ludność 46, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Gołuchy, wś i folw., pow. turecki, gmina Bartochów, par. Warta. W 1827 r. było tu 7 dm., 46 mk. Folw. G. z przyległością Nieradza nizka, tudzież wsią G., od Turku w. 35, od m. Warty w. 4. Rozl. wynosi morg. 375, grunta orne i ogrody mr. 338, łąk mr. 28, wody mr. 1, nieużytki i place mr. 4, płodozmian 7-polowy. Bud. mur. 1, drewn. 13. Wieś G. r. osad 13, gruntu mr. 73.

Spis 1925:
Gołuchy, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Bartochów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 13, kol. 15. Ludność ogółem: wś 92, kol. 94. Mężczyzn wś 42, kol. 47, kobiet wś 50, kol. 47. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 92, kol. 94. Podało narodowość: polską wś 92, kol. 94.

Wikipedia:
Gołuchy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Warta. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
GOŁUCHY par. Warta, p. sieradzki, Łabędzie, Mikołajewice, Nieradza cz. w 1783 roku Żelisławskich. Folwark Gołuchy z przyległością Nieradza ma 375 mg, a wieś Gołuchy ma osad 13 i 73 mg gruntu., w 1818 scheda po Andrzeju Walewskim, wartość 126 tys. zł , nabył w 1810 po bracie Janie. W 1912 wieś i kolonia po byłym folwarku mają 375 mg, własność uwłaszczonych włościan i spółki bankowej. (SGKP t.2, s.679, Strachowski 1814 k.801-4, PGkal.)

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1739

Łabęcie.
Roku Pańskiego 1739, dnia 20 czerwca. Ja, Wojciech Felicjan Łabęcki promotor Towarzystwa św. Różańca NMP i senior mansjonarzy kościoła parafialnego Warty, ochrzciłem dziecko, któremu nadalem imię Justyna, córkę Urodzonych Stanisława Więckowskiego i Heleny Kamińskiej, prawowitych małżonków, posesorów części dóbr wsi Łabęcie, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Żelisławski i Katarzyna Miniszewska, małżeństwo posesorów dóbr wsi Gołuchy.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1740

Gołuchy
Roku i dnia, jak wyżej w grudniu. Ja, Sebastian Czekalski, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona Katarzyna i Barbara, córkę Urodzonych rodziców Adama Żelisławskiego i Ludwiki, posesorów dóbr Gołuchy, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Suchorski ze swoją małżonką Joanną z domu Olszewską.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1742

Gołuchy
Roku Pańskiego 1742, dnia 22-go kwietnia. Ja, Sebastian Czekalski kaznodzieja i mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego, ochrzciłem imieniem Katarzyna ze Sieny, córkę Urodzonych Wojciecha Jezierskiego i Marianny z domu Żelisławskiej, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Suchorski i Joanna Suchorska z domu Waleska.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1744

Gołuchy
Roku Pańskiego 1744, dnia 30. stycznia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Antoni Piotr, syna Urodzonych Jakuba i Rozalii Madalińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Bilski i Dorota Rzelisławska.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1745

Gołuchy
Roku Pańskiego 1745, dnia 11 października. Ja, jak wyżej, chrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona, mianowicie Michał i Franciszek, syna Urodzonych Państwa Jakuba Madalińskiego i Rozalii Niewiadomskiej, prawowitch małżonków, posesorów dóbr wsi Gołuchy, którego rodzicami chrzestynymi byli Urodzeni Pan Antoni Rytelski i Marianna Karczewska.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1750

Gołuchy
Roku, jak wyżej, dnia 2 kwietnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Wojciecha Bilskiego i Rozalii z domu Wolskiej, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Ignacy Wolski i Karolina Bilska.

Akta metrykalne (Parafia Warta) 1752

Gołuchy
Roku Pańskiego 1752, dnia 26 kwietnia. Ja, Michał Franciszek Gałczewski mansjonarz kościoła parafialnego wartskiego i promotor Towarzystwa św. Różańca NMP, ochrzciłem dziecko, któremu nadałem dwa imiona, mianowicie Teodor i Stanisław, syna Wielmożnych Państwa Wawrzyńca i Teresy Tyminieckich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna Pani Katarzyna Łaszewska łowczanka bracławska i Wielmożny Pan Franciszek Rzelisławski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 347

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po niegdy Ignacym Walewskim, właścicielu dóbr Gałuchy w Powiecie Wartskim położonych, na d. 8 Stycznia 1832 r. zmarłym, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 15 Lipca 1833 r. o godzinie 9 z rana, w Kancellaryi hypoteczney podpisanego Reienta, celem zgłoszenia się osób prawo do spadku maiących, a mianowicie co do tytułu własności dóbr rzeczonych Gałuchy. w Kaliszu d. 6 Grudnia 1832 r. Mikołay Basiński R. K. Z. W. K.

Dziennik Powszechny 1836 nr 74

Komornik Trybunału Cywilnego Województwa Kaliskiego. Zawiadamia publiczność, iż w dniu 8/20 Maja 1836 r., o godzinie 10tej z rana, przed Wawrzeńcem Janczewskim, Rejentem Powiatu Wartskiego, w mieście Warcie, wypuszczone zostaną w drodze publicznej licytacyi na wydzierżawienie trzechletnie, poczynając od dnia 24 Czerwca 1836 r., dobra ziemskie Gołuchy, w Powiecie Wartskim, Obwodzie i Województwie Kaliskiem położone; cena dzierzawna dóbr tych nie jest wiadoma, gdyż takowe są dotąd w posiadaniu dziedzicznem dłużników, u którego to Rejenta warunki przejrzeć można. Kalisz d. 18 Lutego (1 Marca) 1836 r. Józef Waliszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 182

(Ν. D. 3781) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:  
2. Anny z Walewskich primo Kraśnickiej, Secundo voto Zabłockiej, właścicielki summ złp. 6,451 gr. 6 denarów 2 pod Nr. 7 i 14,778 złp. 16 gr pod Nr 8 na dobrach Charłupia Mała powiatu Sieradzkiego, tudzież 17,000 złp. pod Nr. 4 na dobrach Gołuchy powiatu Wartskiego W dziale IV zabezpieczonych, ogłasza się wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowych spadków na dzień 6 (18) Lutego 1840 i z wezwaniem na tenże termin stron interesowanych pod prekluzyą.
Kalisz dnia 30 Czerwca (12 Lipca) 1839 r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 23

(N. D. 102.) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:
4. Józefa Kraśnickiego współwłaściciela summ 24,000 i 24,000 zł pol. na dobrach Charłupia Mała w Powiecie Sieradzkim w Dziale IV. pod Nrami 8, 11 i 12 hypotekowanych bezpieczeństwo i na dobrach Gołuchу z przyległościami w Powiecie Wartskim polożonych rozciągających.
(...) ogłasza się wiadomość otwarcia spadków, z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowych spadków przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej na dzień 18 (30) Kwietnia 1840 r. i z wezwaniem na tenże termin stron interessowanych pod prekluzyą.  
Kalisz dnia 7 (19) Października 1839 r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 7

(Ν. D. 150) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.  
Po śmierci Karola Boese właściciela summ 12,000 i 4,000 na dobrach Charłupi Małej w Powiecie Sieradzkim i na dobrach Gołuchy w Powiecie Wartskim położonych lokowanych, ogłasza się wiadomość otwarcia spadku z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowego spadku na dzień 5 (17) Lipca 1842 r. przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej, i zwezwaniem na tenże termin stron interessowanych pod prekluzyą.
Kalisz dnia 25 Grudnia (7 Stycz.) 1841/2 r.
Antoni Korzeniowski.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 32


Zawiadamiam, iż w dniu 3/15 Sierpnia r. b. o godzinie 10 z rana przed Urzędem Municypalnym w Warcie sprzedawane będą owce, woły, krowy, jałowizna i meble pokojowe. w Gołuchach d. 17/29 Lipca 1842 r. J. Sikorski Komornik Tr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 138

ZAPOZWY EDYKTALNE.
(N. D.3051) Konsystorz Jeneralny Kaliski.
Wzywa każdego mogącego mieć wiadomość o życiu, lub śmierci Kazimierza Bartosiak syna Szczepana Bartosiak, który w r. 1831 powołany został do wojska z wsi Gołuch Okręgu Wartskiego i odtąd żadnej o życiu swojem wiadomości niedaje pozostałej małżonce. Ktoby o życiu jego, lub śmierci jakąkolwiek posiadał wiadomość, takową najdalej do końca miesiąca Grudnia b. r. na koszt Konsystorza Jeneralnego nadesłać raczy. Wrazie bowiem niepowzięcia o tymże Kazimierzu Bartosiak wiadomości pozostałej jego żonie, udzielone będzie pozwolenie na wejście w powtórne związki małżeńskie.
w Kaliszu dnia 9 (21) Czerwca 1845 r.
X. Michał Lechertt,
Officyał Jeneralny.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 60

(N. D. 1066) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
1, Ignacyi i Apolonii siostr Walewskich współwłaściciele dóbr ziemskich Gołuchy, Nieradza Niska i Łabędzie, oraz dóbr Zielęcin Wielki, w Okręgu Wartskim; (…) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny na dzień 12 (24) Września r. b. przedemną Pisarzem odbyć się mający.
w Kaliszu d. 27 Lutego (11 Marca) 1851 r.
Zengteller.

Kaliszanin 1875 nr 50

Straszna klęska gradobicia, połączona z uraganem, niszczącym drzewa, wiatraki, stodoły i t. d., przeszła w okolicy błaszkowsko-sieradzkiej w niedzielę d. 20 b. m. rano. Podług wiarogodnych, a tylko dotychczasowych wiadomości, ze szczętem oziminy zniszczone we wsiach: Wrzący, Kliczkowie małym, Gruszczycach, Wągłczewie, je­dnej części Łubny, Wróblewie, Noskach, Smardzewie, Kłocku, Lubanowie (folwark do Błaszek na­leżący), Smażkowie, Adamkach, Kociołkach, Kostrzewicach, Zawadach, Kwaskowie, Orzeżynie, Równy, Inczewie, Tubądzinie, w części Gaci Wartskiej, Łabędziach, jednym z folwarków Kalinowy, Chabierowie, w części Bartochowa, Małkowie, Bi­skupicach, Charłupi małej, Dzierlinie, Kościerzy­nie, Łosińcu, Zapuście, Wólce, Susze, w części Kobierzycka, Kawęczynku, Raczkowie, Zagajewie, Brudzewie, w części Głaniszewa i w Gołuchach. Od Kłocka burza ta miała zwrócić się szero­kim szlakiem ku Prażce, lecz bliższych wiadomo­ści nie posiadamy dotąd. Wiele z wymienionych dóbr nie było ubezpieczonych od gradobicia. W obec tak rozległej klęski, jakże smutno przypomnieć, że z wielkim trudem u nas zaszczepiać się daje kwestja stowarzyszeń zabezpieczających. Dotychczas wiemy o czterdziestu i jednym mająt­kach, w których znając miejscową produkcję, napewno przecięciowo liczyć możemy pojedynczą przeciętną stratę na 4 do 5 tysięcy rubli; repre­zentuje to kapitał przeszło 150,000 rs. w oziminach, a gdzież łąki zamulone, uniesione przez wo­dę trawy, kartofle, jarzyny? budynki, wiatraki, dachy poruinowane? Daje to wiele do myślenia, jeżeli zwrócimy uwagę na ciężary, powstające z ma­jących się wnosić podatków skarbowych, gmin­nych i t. d. Sądzimy, że Wyższa Władza zwróci uwagę na tak smutny stan obywateli, w skutek tej katastrofy, robiąc możebne ulgi w poborze podatków; zaś pp. obywatele ze swej strony zwró­cą szczególną pieczołowitość na biednych włościan, którzy do ostatniej ruiny tym nagłym ciosem klęski przywiedzionymi zostali, już to dając im możliwy zarobek, już to ułatwiając sposobność do niego, choćby czasowo, w dalszych stronach, ku czemu stosunki obywatelskie dopomódz mogą. Przeszkadzając działaniu wyzyskiwaczy z jednej strony, a dając możność pracy, z drugiej uchronią ich od rozwinięcia się złodziejstwa i rozboju, które zakrze­wiać się już potrafiły przed niedawnym czasem, jak tego smutne już doświadczenie dowiodło w Sie­radzkiem i Kaliskiem, w niektórych bliżej szossy położonych miejscowościach. Myśleć więc i rato­wać się wspólnemi siłami. Q

Kaliszanin 1875 nr 50

W innej, gradobicia, o którem mowa, dotyczącej korrespondencji, podają nam następną alfabetycznym ułożoną porządkiem, listę dotknię­tych tą klęską majątków Adamki, Bartochow, Biskupice, Bliźniew, Błaszki, Borzysławice (stodo­ła dworska obalona), Brudzew, Brzeźno, Bukowina, Chabierow, Charłupia Wielka i Mała, Dąbro­wa, Domaniewo (tu oprócz zupełnego zniszczenia zasiewów przez grad, ogień w skutek uderzenia piorunu, spalił wszystkie budynki, z wyjątkiem do­mu mieszkalnego), Dzierlin, Gać Wartska, Głaniszew, Gołuchy, Gruszczyce, Gzików, Inczew, Kalinowa, Kawęczynek, Kliczków Wielki i Mały (w pierwszym ośm budynków włościańskich oba­lonych), Kłock (dwadzieścia dwa budynki włościań­skie obalone), Kobierzycko, Kociołki, Kostrzewice, Kwasków, Lubanow, Łabędzie, Łosiniec, Łubna, Małków, Młocin, Noski, Orzeżyn, Raczków, Rakowice, Równa, Swardzew, Smaszków, Stok, Susza, Tubalczew, Tubądzin, Wągłczew, Wojków, Wólka, Wróblew, Wrząca, Zagajew, Zawady, Zapust, Żelisław.
Słychać o zabitych od pioruna ludziach, o dzie­ciach niesionych trąbą powietrzną i przerzuca­nych w niewiarogodne odległości i t. p.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 19a

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Kaliszu obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Stanisławie Ziętalaku, właścicielu działki ziemi N° 22, mającej 6 mórg i zapisanej pod N° 27 działu II wykazu hipot. majątku Gołuchy, pow. Sieradzkiego;

Termin do zamknięcia tych postępowań wyznacza się na d. 20 grudnia 1918 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swe pretensje, pod skutkami prawa.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 21

Na zasadzie art. 846—848 U. P. K., sąd okręgowy w Kaliszu, stosownie do decyzji sędziego śledczego pow. Sieradzkiego z d. 17 maja 1918 r., poszukuje Franciszka Wawrzyniaka, lat 20 —22, ostatnio zamieszkałego przy matce wdowie, we wsi Gołuchy, gm. Bartochów, pow. Sieradzkiego, a oskarżonego z art. 51 i 585 K. K. i zbiegłego niewiadomo dokąd.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane.
W razie odnalezienia poszukiwanego lub miejsca jego zamieszkania, należy bezzwłocznie zakomunikować o niem najbliższym władzom policyjnym, w celu zaaresztowania go i doniesienia o tem sądowi okręgowemu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 8

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Kazimierzu Serwie (Serwa), właścicielu działek gruntu NrNr 1 i 2, przestrzeni po 3 dzies. 179 saż., z maj. Gołuchy, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipot. w Kaliszu na d. 13 sierpnia 1921 r.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 40

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Janie Turale, właśc. 3 dzies. 179 sąż., z maj. Gołuchy, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 5 grudnia 1921 r., w kancelarji hipotecznej w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 68

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 17 lipca 1929 r. zostało wdrożone po­stępowanie o uznanie za zmarłego Rocha Kuczy, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego ter­minu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Rocha Kuczy, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Roch Kucza był stałym mieszkańcem kolonji Gołuchy, gm. Bartochów, pow. sieradzkiego. (Nr. spr. I. Z. j. 129/29).


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 40a

Do rejestru handlowego, Działu A. sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 3 stycznia 1930 roku:
11348. „Kazimierz Domagalski", sklep kolonjalno - spożywczy ze sprzedażą wyrobów mięsnych i tytoniowych w Gałuchach, gminy Bartochów, powiatu sieradzkiego. Istnieje od 1929 roku. Właśc. Kazimierz Domagalski, zamieszkały w Gałuchach.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 50

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępo­wania spadkowe po zmarłych:
7) Antonim Kołodziejczyku, współwłaścicielu działki Nr. 1, o pow. 3 ha 3598 mtr. ze składu maj. „kolonja Gołuchy Nr. II", pow. sieradz­kiego i właścicielu działki Nr. 21, o pow. 3 ha 3589 mtr. ze składu mająt­ku „Kolonja Gołuchy Nr. I", pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 24 września 1930 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzow­skiego w Kaliszu.

Echo Sieradzkie 1932 5 październik

WYROKI SĄDOWE W SIERADZU.
Sąd okręgowy w Kaliszu na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał następujące sprawy:
Stefana Janczaka zam. w Kol. Bartochów pod Wartą oskarżonego o fałszywe zeznanie przed policją w sprawie picia wódki u sklepikarki Bronisławy Domagalskiej w Gałuchach. Na sprawie oskarżony tłumaczył się, iż przed policją złożył fałszywe zeznanie gdyż nie chciał być świadkiem, a na rozprawie w Sądzie Grodzkim powiedział prawdę. Chodził do Domagalskiej, gdyż to była jego narzeczona, a wódkę z sobą prznosił. Sąd Okręgowy po zbadaniu świadków Janczaka uniewinnił. (...)


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 9

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru III, Zygmunt Kostro, mający kancelarję swoją w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 7 kwietnia 1933 r. od godz. 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Ka­liszu, sprzedawana będzie działka ziemi, pochodząca z parcelarji ma­jątku Gołuchy, oznaczona Nr. 25, położona w gm. Bartochów, pow. sieradzkiego, zawierająca 5 morg. ziemi, położona w 2 oddzielnych działach, a mianowicie: 1) dział ziemi ornej o przestrzeni 4 morg. 150 pr. i 2) dział łąki dwukośnej o przestrzeni 150 prętów. Na połowie łąki znajduje się pokład torfu głębokości do 1 metr. i rośnie olszyna w ilości 20 drzew. Na opisanych działkach ziemi zabudowań niema. Tytuł własności zapisany jest na imię Marjanny Janczakowej, która nabyła nieruchomość w ogólnej przestrzeni 6 morg. czyli 3 ha 3592 metr. od Antoniego Olejniczaka, z czego 1 morgę odstąpiła Ignacemu i Marjannie małż. Małoszyńskim. Nieruchomość jest obciążona długami w sumie zł. 2.528 gr. 50, które ciążą na 5 morgach, oraz alimentami na rzecz An­toniego i Katarzyny małż. Olejniczaków.
Alimenty są zabezpieczone na całych 6 morgach. Poza tem na nie­ruchomości ciąży dług w sumie 200 zł., zabezpieczony tylko na 3 morg., należących do Marjanny Janczakowej. Nieruchomość należy do jurysdykcji sądu okręgowego w Kaliszu, księgi hipotecznej nie posiada, w za­stawie ani dzierżawie nie znajduje się i jest obciążona podatkami na sumę zł. 49 gr. 47.
Powyższą nieruchomość o przestrzeni 5 mórg wystawia się na sprzedaż w całości na żądanie Mendla Dancygera.
Licytacja rozpocznie się od sumy 3.000 złotych, przyczem do prze­targu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% sumy szacunkowej.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. E. 2455/32.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bartochów dzieli się na gromady:
4. Gołuchy, obejmującą: wieś Gołuchy, kolonję Gołuchy, Kały Nr. 1 i 2, kolonję Kuśmierka Nr. 3.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1952 nr 57

Coraz więcej trzody na punktach skupu w woj. łódzkim.
Po rozpowszechnieniu wśród pracującego chłopstwa uchwały sejmowej o nowych sposobach kontraktacji trzody i o obowiązkowych odstawach żywca, wzmógł się ruch na gminnych punktach skupu również i w woj. łódzkim.
(...) W ub. tygodniu w gm. Widawa (pow. łaski) chłopi przywieźli na spęd 100 sztuk utuczonych świń i 17 cieląt. Wynosi to 150 proc. tygodniowego planu skupu.
Bardzo dobrze również wypadł spęd w gm. Bartochów (pow. sieradzki). Chłopi z gromad Małków, Głaniszew, Tubądzin i Gołuchy wykonali swój tygodniowy plan odstawy w 110.6 proc. a chłopi z reszty gromad w 100 proc. Kontraktacja na nowych warunkach rozwija siej jak najlepiej. Przodują w niej gr. Sędzice, Tubądzin, Dziewędów i Czartki. Chłopi z Dusznik, Łabędzi i Słomkowa Mokrego postanowili na zebraniu gromadzkim dogonić w kontraktacji przodujące gromady.
W pow. łęczyckim w dniach od 15 do 27 lutego chłopi zakontraktowali 143 sztuki tuczników o łącznej wadze 19.869 kg. W okresie tym wysunęły się na czoło gm. Dalików (35 sztuk o wadze 4.545 kg), Topola (37 szt. o wadze 5.535 kg) i Sobótka (22 szt. o wadze 2.411 kg).
Źle natomiast przedstawia się akcja kontraktacyjna w gm. Leźnica Mała, Parzęczew i Chociszew. Przyczyna tkwi w małej aktywności zarządów GS i kół ZSCh..
(Na podstawie korespondencji M. Kaźmierczaka i E. Jabłońskiego).


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza