-->

sobota, 25 maja 2013

Golków

Zajączkowski: 
Golków -pow. kaliski
1) 1393 T. Sir. I f. 48: Golicowo - Miczko de G.
2) 1496 P. 172: Golykow -par. Kalinowa, pow. i woj. sieradzkie. 1511-1518 P. 182: Golikow-jw. 1553-1576 P. 222: Golikow - jw. 3) XIX w. SG II. 658: Golków - wś, par. jw., gm. Staw, pow. kaliski. Uwagi: Ł. nie podaje.  

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Gołków, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Kalinowa, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 122, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Golków, Słownik Geograficzny: wś, pow. kaliski, gm. Staw, par. Kalinowa, o 25 w. od Kalisza, 3 domy, 37 mk., 10 osad, 11 mr. roli. Folwark ma 4 domy, 25 mk., 385 mr. gruntu. 

Spis 1925:
Golków, kol. i folw., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne kol. 8, folw. 3. Ludność ogółem: kol. 56, folw. 63. Mężczyzn kol. 25, folw. 30, kobiet kol. 31, folw. 33. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego kol. 56, folw. 63. Podało narodowość: polską kol. 56, folw. 63.

Wikipedia:
Golków-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
GOLKÓW par. Kalinowa, gm. Błaszki, p. sieradzki w 1783 roku własność Pstrokońskiego. W 1912 r. wieś i folwark mają 349 mg, właścicielami są uwłaszczeni włościanie i Bronisław Gutowski. (PGkal.)

1965 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1769

Ja Jan Karwat proboszcz w Chlewie, ochrzciłem dnia 24 stycznia, urodzone zaś dnia ? tego samego miesiąca, dziecko Wielmożnych Jana i Elżbiety Przeradzkich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Agnieszka i Agata. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Stanisław Pstrokoński z parafii Kalinowa i Wielmożna Pani Zuzanna Pstrokońska żona z tej samej parafii ze wsi zaś Golków.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1771

Roku jak wyżej dnia 17 listopada | Ja jak wyżej | Wilczyce | Stanisław | Urodzony Józef Zbroże[k] i Marianna z Kociszeskich Zbrożkowa, prawowite małżeństwo | Urodzony Stanisław Pstrokoński z Golikowa i Urodzona Teresa Jastrzębska z Wilczyc |

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1826 nr 554

ROZCHOD z Roku 1825
Mieysce PogorzeliData PogorzeliSumma przyznana
WOJEWODZTWO KALISKIE
Obwód Kaliski
ZłotegrGolkow15 Stycznia 18251500

Golkow27 Kwietnia 18253500Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 24

OBWIESZCZENIE.
Rejent Kancellaryi Powiatu Wartskiego.
Na żądanie Star. Lipmana Wartskiego, iako strony interessowaney, zawiadomia Szan. Publiczność, iż w dniu 20. Czerwca r. b. rano o godzinie 10tey, iako w terminie z odroczenia przypadaiącym, w mieście Warcie przed podpisanym Rejentem odbywać się będzie publiczna licytacya na wydzierżawienie dóbr Gollikowa, w Powiecie Wartskim położonych, poczynaiąc od S. Jana Chrzciciela r. b., na lat trzy po sobie idące. Warunki do tego wydzierżawienia każdego czasu u podpisanego Rejenta przeyrzane bydź mogą.
Warta dnia 9. Czerwca 1828 r.
Woyciech Morkowski.

Gazeta Warszawska 1828 nr 65

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
W dniu 15 Maia r. b. o godzinie 10tey zrana przed W. Wojciechem Morkowskim Rejentem Powiatu Wartskiego w Warcie, odbywać się będzie publiczna licytacyia na trzechletnie wydzierżawienie Dóbr Ziemskich Gollikow, składających się z wsi folwarczney Gollikow, w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położonych; dzierżawa ta poczynać się będzie od S. Jana Chrzciciela r. 1828, a kończyć się będzie w dniu 24 Czerwca 1831 r. Dobra te przynosiły dzierżawy teraz roczney 4000 zł: Pol.
W Kaliszu dnia 3 Marca 1828 roku.
Leon Nowierski.


Powszechny Dziennik Krajowy 1831 nr 123

Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Woiewodztwa Kaliskiego. Uwiadomia publiczność, iż dobra ziemskie Galików w powiecie Wartskim, obwodzie Kaliskim, parafii Kalinowa woiewództwie Kaliskiem, położone. Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zastawione, na satysfakcyą zaległych procentów Towarzystwu Kredytowemu przypadaiących, z mocy art. 86 i 87 prawa seymowego w d. 1f13 czerwca 1825 r. zapadłego, w trzechletnią dzierzawę, poczynaiąc od d. 24 czerwca r. b. do tegoż dnia 1834 r. przez publiczną licytacyą w d. 15 czerwca r. b. o godzinie 10 zrana w Kaliszu w mieyscu posiedzeń Dyrekcyi Szczegółowey woiewództwa Kaliskiego odbyć się maiącą, więcey daiącemu i przybicie otrzymuiącemu wypuszczone zostaną, pod następuiącemi głównemi warunkami. 1. Dzierzawca obowiązany będzie opłacać, co rocznie ciężary gruntowe i podatki publiczne. iako to: podatku ofiary złp. 122 gr. 20, kontyngensu liwerunkowego złp. 41 gr. 21. 2 Winien będzie przed obięciem dzierzawy złożyć monetą srebrną kurs w kraiu maiącą, całkowitą zaległość Towarzystwu K redytowemu Ziemskiemu od udzieloney pożyczki należącą, łącznie z karami na miesięcy 6, złp. 300 gr. 29 obrachowaną i ratę czerwcową r. b. złp. 285 gr. 6 wynoszącą. 3. Przyiąć obowiązek dalszego regularnego przez ciąg dzierzawy. wnoszenia opłat z dóbr tych Towarzystwu Kredytowemu należnych w dwóch półrocznych ratach, a mianowicie od 1 do 12 czerwca i od 1 do 12 grudnia każdego roku, które to wypłaty półrocznie wynoszą złp. 285 gr. 6. 4 Oddać dobra po wyiściu kontraktu w takim stanie w iakim ie obeymuie. 5. Zrzec się wszelkich pretensyi przez czas dzierzawy za iakie bądź nakłady gruntowe. Reszta warunków licytacyinych przez chęć dzierzawienia maiących, w każdym czasie w kancellaryi Dyrekcyi Szczegółowey przeyrzaną bydź może. Kalisz d. 2 kwietnia 1831 r. Prezes Biernacki. Pisarz Chrystowski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 119

Komornik Trybunału Kaliskiego. Uwiadamia iż Dobra Golików z przyległościami w Powiecie Wartskim położone, w d. 12 Czerwca r. b. przed W. Woyciechem Markowskim Reientem Powiatu Wartskiego, w trzech letnią dzierzawę od S. Jana Chrzciciela r. b. poczynaiąc wypuszczone zostaną, z których dzierzawa co roczna do złp: 4000 wynosić może. w Kaliszu d. 25 kwietnia 1832 r. Piotr Paweł Szrubarski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 52

Podpisany Komornik zawiadamia szanowną publiczność, że dnia 23 Kwietnia (5 Maja) 1838 roku o godzinie 10 z rana, w mieście Powiatowem Warcie, przed W. Wawrzeńcem Janczewskim Rejentem Powiatu Wartskiego w Kancellaryi tegoż, odbędzie się publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie poczynając od dnia 21 Czerwca 1838 roku, do tegoż czasu 1841 roku dóbr Golików, w Powiecie Obwodzie i Gubernii Kaliskiej położonych, nadmienia się, że te dobra wydzierżawić się mające, czynią rocznej dzierżawy złp. 4837 gr. 6; wаrunki pod któremi te dobra wypuszczone będą, mogą w Kancellaryi tegoż Rejenta być przejrzene.
Kalisz d. 29 List. (11 Grudnia)1837 r.
Nepomocen Ziałkowski. Komor. Т. C. Gub. Kaliskiej.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1841 nr 11

Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszej Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Stosownie do Art: 682 Kodexu postępowania Sądowego, wiadomo czyni iż na żądanie sukcessorów niegdy Jana Fryderyka Ludwika 3ch imion Luther, to jest:
1. Anny Magdaleny Fryderyki panny,
2. Fryderyka Wilchelma Karóla,
3. Karola Marcina Ferdynanda,
4. Jana Tobiasza Edwarda, braci i siostry pomiędzy sobą rodzonych Luther, z własnych funduszów urzymuiących się w mieście Berlinie Królestwie Pruskiem zamięszkałych, zamięszkanie zaś prawnie co do tego interessu u Rober­ta Chrystowskiego Patrona Trybunału Kaliskiego w Kaliszu zamięszkałego, obrane mających w poszukiwaniu summy złtp: 42,500 z procentem zaległym i bieżą­cym na dobrach Gollików z przyległościami w Pcie Wartskim pod Nrem 2. lit: b. hypotekowanej (zastrzegając dalszy zalegający procent od początkowego kapitału złtp: 54,000) aktem przez Komornika Trybunału Cywilnego Guber: Kaliskiej, Tomasza Kozłowskiego na dniu 25 Listopada (7 Grudnia) 1840 r. rozpoczętym i w tymże samym dniu ukończonym, dobra wspomnione Gollików z przyległościami w Pcie. Wartskim Gub: Kaliskiej położone, do parafii Kalinowa należące, celem przymuszonego wywłaszczenia w drodze Sądowej zajęte i zaaresztowane zo­stały Dobra ziemskie GOLLIKOW, składające się z wsi zarobnej i folwarku te­goż nazwiska, mają jedno folium hypoteczne i składają jednę gminę pod nazwi­skiem gmina Gollików prawem własności należą do Józefa Leszczyńskiego w tejże wsi Gollikowie zamieszkanie prawne obrane mającego.
Dobra te znajdują się w dzierżawnem posiadaniu Domicelli Łęskiej, którey kontrakt expiruje z dniem 24 Czerwca 1841go r. podług nowego kalendarza, je­dnakże dzierżawa ta kontraktem w dniu 1/13 Października 1839 r. urzędownie sporządzonym przedłużoną została do lat 6ciu.—
Rozległość dóbr w sposobie przybliżonym jest następująca:
1. Gruntu ornego dominialnego i wiejskiego klassy I i II około morg 450.
2. Łąk folwarcznych „ „ „ — 15.
3. Ogrody warzywne i owocowe „ „ — 15.
4. Place pod zabudowaniami dworskiemi i wiejskiemi — 30.
5. Drogi, granice, wygony i ścieszki „ „ —25.
Razem około morg 535.
około 17 włók 25 morg miary Nowo-Polskiej.—
Nadmienia się iż od strony Wolenia zachodzi zakłócenie w gruncie ornym około dwóch morg. —
Zabudowania dworskie są następujące:
Dwór o 4ch pokojach, owczarnia, obora i wozownia, stodoła o dwóch klepiskach i stodoła o jednym klepisku, obora, stajnia, austerya z stajnią wjzdną, wszystko z drzewa.
Zabudowania wiejskie:
Chałup 5, prócz tych są jeszcze dwojaki jedne; trojaki jedne i czworaki jedne, również wszystkie z drzewa, stan zabudowań tak dworskich jako też wiejskich spusztoszały i zawaleniem grożący.
Posada Włościan następna: Komorników 4ch i komornic 2, którzy z kawałka roli, mieszkania i kopczyzny odrabiają pańszczyzny ręcznej w tydzień po 3 dni przez cały rok i 3 tłuki w żniwa, prócz tego owce myją i strzygą i około warzywa robią.
Propinacya w dobrach tych jest wydzierżawiona Janowi Plucińskiemu za złt: 600 rocznie. —
Czynszowników stałych i niestałych; zakładów fabrycznych, gorzelni, bro­waru, inwentarza żywego i martwego niemasz żadnych.—
Obszerniejsze opisanie zabudowań, wyszczególnienie granic, ilości opłacają­cych się podatków i ciężarów, oraz inne wszelkie szczegóły są zawarte w akcie zajęcia, któren to akt (wraz z warunkami sprzedaży w terminie właściwym złożyć się mającemi) tak w Kancellaryi Pisarza Trybunału jako też u Roberta Chrystowskiego Patrona przejrzany bydź może.—
Akt zajęcia powyższy w jednej kopii dla Fryderyka Kurnatowskiego jako ustanowionego dozorcy, w drugiej kopii dla Józefa Leszczyńskiego jako dłużnika, w trzeciej kopii dla Filipa Rochańskiego jako Wójta gminy Gollikow, w czwar­ tej nakoniec kopii dla Walentego Ulatowskiego jako Pisarza Sądu Pokoju Powiatu Wartskiego dnia 25 Listopada (7 Grudnia) r. z. 1840 doręczony został.—
W reszcie akt w mowie będący zajęcia dnia 5/27 Lutego r. b. 1841go w księdze wieczystej właściwej dóbr Gollików, a dnia 19 Lutego (3 Marca) t. r. w księdze w Kancellaryi Trybunału tutejszego na ten cel utrzymywanej zareje­ strowano.—
Pierwsza publikacya zbioru obiaśnień i warunków przedaży odbędzie się na Audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gub: Kaliskiej, w miejscu zwykłych jego posiedzeń dnia 8/20 Kwietnia r. b. 1841 z rana o godzinie 10.—
Sprzedażą dobr Gollikowa dyryguje Robert Chrystowski Patron Trybunału tutejszego, którego mięszkanie jest wyżej wskazane jako ustanowiony Pełnomoc­nik Extrehentów Sukcessorów Luther.—

KALISZ, dnia 19 Lutego (3 Marca) 1841go r.Franciszek Salezy Wołowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 218

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach królestwa były pożary w skutku których spaliły się:

We wsi Golkowie pow. Kaliskim, dom murowany ubezpieczony na rs. 450. Przyczyna pożaru niewiadoma.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 337

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
We wsi i gm. Golkowie, pow. Kaliskim, owczarnia murowana, ubezpieczona na r. s. 300. Przyczyna pożaru nie wykryta.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 139

(N. D. 3361) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:  
4, Po Natalii Banachiewicz co do części z summy 3000 złp. na dobrach Gollików Okręgu Wartskiego w dziale IV. pod Nr. 11 wpisanej, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 18 (30) Grudnia 1848 r. godzinę 10 z rana tu w Kaliszu w méj Kancellaryi dla zgłoszenia się osób spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 2 (14) Czerwca 1848 roku.
M. Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 30

(Ν. D. 598) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Po śmierci:  
2. Roberta Chrystowskiego właściciela Wójtostwa w Tłokini w Okręgu Kaliskim położonego, tudzież wierzyciela kapitału 20000 czyli rs. 3000 w dziale IV. pod Nr. 10 na dobrach Golików w Okręgu Wartskim leżących hypotekowanego z zastrzeżeniem względem niealienowania tych dóbr w dziale III. pod Nr. 10 mieszczącem się, (…)
(...) otworzył się spadek. Zawiadamia się więc osoby interessowane, iż do uregulowania tychże spadków, oznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na dzień 12 (24) Sierpnia 1849 r.  
Kalisz d. 22 Styczniu ( 3* Lutego) 1849 r.
J. Białobrzeski.

*nieczytelne
Kurjer Warszawski 1866 nr 292

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 249 kop. 33, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 16 (28) Grudnia r. b., Antoniemu Rudnickiemu, właścicielowi dóbr Gollików, położonych w Gubernji Warszawskiej, Pcie Kaliskim, Gminie Kalinowa, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Kaliszanin 1873 nr 47

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:
(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim).

16) Kalinowa, kościół parafjalny pod w. św. Maryi Magdaleny, wymurowany w. r. 1484 przez Jana Zarembę właściciela. Parafja liczy dusz 567. Do niej należą wsie: Kalinowa, Golków, Tuwalczew, Gać, Kawęczynek i Grabów. Proboszczem od r. 1853 jest Wjks. Paweł Puchałowicz (ur. r. 1808, kapłan od r. 1831).

Gazeta Kaliska 1895 nr. 76

Olbrzymie gruszki. Oglądaliśmy w tych dniach olbrzymie gruszki do 1 1/2 funt. ważące, pochodzące z majątku Gołdów pod Błaszkami, własnośći pp.: Rudnickich. 

Kurjer Warszawski 1898 nr 94

Jarmark w Kaliszu.
(Korespondencja własna Kurjera Warsz.)
Kalisz 30-go marca 1898 r.
Dzisiaj zakończył się doroczny jarmark trzydniowy, a zakończył się dobrze, gdyż miał powodzenie niegorsze aniżeli lat zeszłych. Komitet jarmarcku, złożony z pp.: Bolesława Morawskiego, Juljana Biernackiego, Kazimierza Scholtza i Wincentego Pawłowskiego, pod przewodnictwem P. Opielińskiego, zastępującego dotychczas chorego prezydenta Grąbczewskiego, pracował usilnie, by jarmark wiosenny utrzymał zyskaną poprzednio dobrą opinję.
Do wielu inowacji komitet wprowadził obecnie dozór weterynaryjny w myśl istniejących okólników i przepisów policji weterynaryjnej. Każdy więc koń, przyprowadzony na jarmark, rewidowany bywa przez lekarza powiatowego weterynarji p. Jana Fedeckiego. Na każdego takiego konia wydaje się odpowiedni bezpłatny kwit od kontrolującego lekarza weterynarji, aby zaś za granice nie dostały się konie chore, kupcy zagraniczni otrzymują świadectwa weterynaryjne o stanie nabytego konia.
Jarmark o godz. 9 -ej otworzył r. t. Daragan w otoczeniu wicegubernatora Stremouchowa, prezydenta Grąbczewskiego i komitetu.
Zjazd kupców liczny, przybyło ich z różnych stron za granicy przeszło 50. Koni, przeważnie zbytkownych dostarczyła gubernja kaliska i handlarze końscy. Włościanie dostarczyli 140 koni. Przyprowadzono koni zbytkownych 550.
P. Kręski r. Masłowic przyprowadził parę karych ogierów w cenie 1.200 rs., Kon. Jerzmanowski z Niwki 5 k.. Walewski i Dzierzbic 2 klacze, Morzycka z Bzówka skarogniadego ogiera (600 rs.), Charłupski 8 k., Hantower 22 konie rosyjskie z gub. symbirskiej, Freideles 27 koni (rosyjskich), Putjatycki 6 k., Hentzel z Łodzi 4 k., Kujawski z Błaszek 9 k., Nasiorowski z Witoszewic 2 k. Gołcz z Ptaszewic dwa gniade ogiery, Radoński z Kobierzyska ogiera i 2 klacze, Radoszewski z Kępy 4 k.. Błędowski z Pomarzan 6 k., Łaszczyński z Pendoszyna 9 k. (ładny ogier) Pawłowski z Mniszek 4, Dąbrowski z Bronówka 3, Radoszewski z Neru 2 klacze, Siemiątkowski z Męckiej Woli 3, Urbanowski z Kaszyna 3, Szamowski z Mehówka 2, Kornatowski z Brudzewa 2 ogiery, Krzymuski z Wierzbic (pow. włocławski) 3 k., Nieniewski z Sędzic 2, Maninge z Brudzynia 4 i ze Smoliny 7 k., Łaszczyński z Chylina 1, Preczyńśki z Czepowa 5 k., hr. Thell z Uniejowa 6 wałachów i ogiera, Rogowski z Dąbrowy rasieckiej 5 k., Zieleniewski ze Smolic 4 k., Topiński z Poradzewa 3 k.. Węgierska z Błonczyna 10 k., Kurnatowski z Kolnicy 9 k., Kurnatowski z Zakrzewa 3 k.. Orzechowski z Kaszewa 2 k., Milewski z Rożaratowa 9 k., Łączyński ze Złotnik 2 k., Goliński z Kalisza 12 k., Chrzanowski z Jastrzębnik 2 k., Pruszkowski z Czarnożył ogiera i klacz, Kisielnicki z Radliczyc 5 k., Gliński z Boniewa (gub. warszawska) 8 k., Mrowiński z Góry Bełdzichowskiej 4 k., Rudnicki z Golkowa klacz, Skurzewski z Szadka 2 k., Kohn z Błaszek 10 k., Mikorski ze Stobna 4 k., Tymowski z Ustkowa ogiera, Rogalski z Zopolic (gub. piotrkowska) 5 k., Zieliński z Kołomyi (gub. warszawska) 3 k., Słubicki z Lubstawa 5 k., Romocki z Kamienia 2 k., Wejgt z Noskowa 2 k., Wejgt z Morawina 7.k., Szner ze Słodkowa 1, Kosman z Charłupi 8 k., Górecki z Żelazkowa 1, Tarnowski z Kliczkowa 3 k., Tarnowski z Unikowa 3 k., Tarnowski ze Świątkowic 3 k., Śniechowski z Zadowic 3 k., Walewski z Tkaczewa 2 k., z dominjum Rożdżały 12 dobrych koni roboczych, Beatus z Barczewa 4 k., Magnuski z Parcic 5 k., hr. Kiwilecki z Grodźca 2 k., Tyc z Lipego 4 k. i Prądzyński z Kościelina 3 k.
Cały punkt kulminacyjny tranzakcji i ruchu jarmarcznego odbywa się zazwyczaj we wtorek.
W ten też dzień okólnik przepełniony był jarmarkowiczami. Tranzakcje jednak szły opornie. Sprzedał jednak p. Magnuski z Naramnic cztery śliczne i ładnie dobrane konie za 1200 rs., oficer Ekimew sprzedał wice-gubernatorowi, p. Stremouchowowi cztery również dobrze dobrane kuce za 450 rs. wraz z uprzężą i pojazdem, p. Radoński sprzedał ładnego ogiera za 600 rs., p. Rogowski sprzedał do Poznania parę wałachów za 550 rs. Włościańskich koni w drugim dniu jarmarku dostarczono około 300, tak, iż wszystkich koni znajdowało się z górą 900. Przez pierwsze dwa dni przez komorę Szczypiorno przeprowadzono koni 220. Handlujący końmi robili niezłe interesy: Hantower sprzedał sześć koni w cenie 300—400 rs., Freideles sprzedał 8 koni w cenie 200—400 rs., Putyjatycki sprzedał 3 konie, Goliński sprzedał p. Magnuskiemu klacz za 550 rs., Johanisthal z Berlina kupił 20 koni, Hauschner z Würzen 26 koni, wszystkie zbytkowe. Kupcy zagraniczni przeważnie przeważnie, o ile przekonaliśmy się, uwzględniają konie robocze, dobrze utrzymane w cenie 300—400 marek; takie konie cieszą się wielkim popytem, ziemianie jednak twierdzą (i nie bez słuszności), że hodowla takich koni im się nie opłaca i dlatego na jarmark kaliski przyprowadzają przeważnie konie zbytkowe, które nie zawsze znajdują nabywców.
Jarmarkowi sprzyjała najpiękniejsza, ciepła pogoda. Orkiestra godzinami przygrywała w okólniku.
Wszystkie hotele pomieścić nie mogły gości więc nawet prywatne domy ustępowały pokoje. Żaden teatr nie zjechał na czas jarmarku, a szkoda, gdyż zeszłego roku trupa p. Majdrowicza robiła dobry interes w czasie jarmarku. Nędzny cyrk, przybyły tutaj z Prus, nie cieszył się zbytniem powodzeniem.
Komitet jarmarczny występuje z podaniem do władzy, prosząc, by przy wiosennych jarmarkach zaprowadzić wystawę inwentarza i koni. Ma to nastąpić już w przyszłym roku.  

Gazeta Świąteczna 1904 nr 1239

Zabici i ranieni na wojnie. Ogłoszono imiona i nazwiska niektórych żołnierzy zabitych i ranionych na wojnie rossyjsko-japońskiej w paru bitwach jeszcze na wiosnę. Z gubernij Królestwa Polskiego wymienieni są żołnierze następujący: Z guberńji kaliskiej: Antoni Franczak z Gołkowa w pow. kaliskim raniony d. 15 czerwca pod Wafangovem.  


Gazeta Kaliska 1905 nr 143

Kradzież. W nocy 20 b. m., z soboty na niedzielę, okradziono dwór w Gałkowie pod Błaszkami Zabrano mianowicie: 3 futra niedźwiedzie, palto bobry z kołnierzem barankowym, lisie małe futro, małe futro damskie elki, paltoty męzki i damski zimowe, kołdry atłasowe, spodki, poduszki.


Gazeta Kaliska 1907 nr 143

Zmiany własności. W ostatnich czasach następujące majątki w powiecie kaliskim zmieniły swych właścicieli: p. Bronisław Gutowski nabył od p. Rudnickiego Gołków, przestrzeni wł. 12, płacąc po 4,100 rb.


Gazeta Kaliska 1907 nr 143

Dom. Golków poszukuje od 1 lipca ekonoma, znającego się na prowadzeniu książek gospodarskich. Tylko dobre świadectwa uwzględniane będą. Kopji świadectw nie zwraca się Oferty adresować: Dom. Woleń, p. Błaszki.


Gazeta Leśna i Myśliwska 1913 nr 4

Dnia 18 b. m. odbyło się polowanie u p. Bronisława Gutowskiego na Woleniu, Maciszewicach i Golkowie, gub. kaliskiej. W dziesięć strzelb zabito 128 zajęcy, 21 kuropatw, bażanta i sowę. Najwięcej na rozkładzie miał p. Józef Gutowski z Warszawy, a mianowicie 15 zajęcy i 13 kuropatw. Zajęcy w tym roku niewiele.Łowiec Polski 1913 nr 5

D. 18-go z. m., odbyło się polowanie u p. Bronisława Gutowskiego na Woleniu, Maciszewicach i Golkowie, gub. kaliskiej. W 10 strzelb zabito 128 zajęcy, 21 kuropatw, bażanta i sowę. Najwięcej na rozkładzie miał p. Józef Gutowski z Warszawy, a mianowicie: 15 zajęcy i 13 kuropatw. Zajęcy w tym roku niewiele.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 100


Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Andrzej Kuliński, zamieszkały, przy ul. Grodzkiej Nr. 11, w Kaliszu, w myśl art. 1141, 1143, 1146 i 1149 U. P. C. obwieszcza, że w d. 10 kwietnia 1923 r., o godzinie 10 rano, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu, odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji — w drodze działów — osady włośc., pod tab. likw. Nr. 1, położonej we wsi Golków, gm. Staw, star. Kaliskiego, należącej do Walentego Pawlaka w 14/16 częściach, do Konstantego Pawlaka w 1/16 części i do małoletniego Antoniego Pawlaka w 1/16 części, — zawierającej w sobie 6 mórg 35 prętów w jednym dziale, na której znajdują się budynki: dom mieszkalny z drzewa, obora z drzewa z szopą, stodoła z drzewa z dwoma szopami, ustęp z drzewa, studnia z cementówek, sad owocowy, w którym 30 drzew różno-owocowych, 70 dzikich drzew rosnących rozmaitej wielkości, podwórze ogrodzone drewnianym płotem podług opisu dokonanego w d. 2 września 1922 r. przez komornika w Błaszkach—Tęsiorowskiego.
Wymieniona osada włościańska podchodzi pod ukaz 1864 r., w zastawie się nie znajduje, księgi hipotecznej nie posiada, obciążona jest długami na 14/16 częściach współwłaściciela Walentego Pawlaka na rzecz Konstantego i Antoniego Pawlaków po 165 mk. 63 fen. z mocy wyroku sądu pokoju w Koźminku z d. 12 czerwca 1919 r., wydanego w tytule wykonawczym sądu pokoju w Błaszkach z d. 31 lipca 1922 r., Nr. C. 253/19 i alimentami na rzecz Michaliny Pawlakowej jako byłej współwłaśc. tej osady na mocy aktu notarjalnego z d. 14/11. 1919 r. za Nr. 14, sporządzonego u notarjusza Cybulskiego w Kaliszu.
Licytacja osady rozpocznie się od sumy szacunkowej 4.000.000 mk. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć vadium w sumie 400.000 mk., które nieutrzymującemu się przy kupnie będą zwrócone.
Do licytacji dopuszczeni będą włoścjanie polskiej narodowości, mający zaświadczenie urzędu gm. swego zamieszkania na prawo nabycia włoścjańskich ukazowych osad.
Akta tyczące się sprzedaży mogą być przejrzane w sądzie okręgowym w Kaliszu, a w dniu licytacji u komornika prowadzącego sprzedaż.

Echo Łódzkie 1930 luty

Trup obłąkanej w studni. Tragedja matki trojga dzieci. Łódź, 1 lutego. W dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych we wsi Gołków, gminy Staw pod Kaliszem, znaleziono w studni zwłoki kobiety. Po wyciągnięciu trupa przez miejscową straż ogniową. okazało się, iż jest to mieszkanka wymienionej wsi 22-letnia Józefa Wilczak. Przeprowadzone dochodzenie policyjne ustaliło, że Witczakowa popełniła samobójstwo. Będąc nieuleczalnie chorą Witczakowa groziła często rodzinie, iż odbierze sobie życie. Do pogróżek tych nie przywiązywano wagi, gdy tymczasem młoda kobieta wprowadziła w czyn. Przed dwoma dniami wyszła z domu i zginęła bez śladu. Poszukiwania zaginionej poczynione przez jej rodzinę nie dały rezultatu, dopiero wczoraj zagadkę rozwiązano. Młoda kobieta osierociła troje drobnych dzieci.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 100

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, IV rewiru, z siedzibą w m. Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 15 kwietnia 1932 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie osada włościańska, położone we wsi Golków, gminy Staw, po­wiatu kaliskiego, zapisana w tab. pod Nr. 4, przestrzeni 11 morg. 111 pr., należąca do Józefa i Władysławy małż. Płócienniczaków. Na osadzie znajdują się: dom z oborą pod jednym dachem, studnia, zasianego żyta 7 morgów, pszenicy 2 morgi, ziemniaków 15 morg., sad i drzewa ro­snące.
Powyżej wymieniona nieruchomość w zastawie nie znajduje się, księgi hipotecznej nie ma, jest w posiadaniu dłużników, obciążona jest alimentami na rzecz Józefa Wojtczaka, sprzedana będzie w całości, na żądanie Józefa Wojtczaka i Jana Grzelaka.
Licytacja rozpocznie się od sumy 3.000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10 proc.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
19. Skalmierz, obejmującą: wieś Skalmierz, kol. Skalmierz, folw. Golków, wieś Golków.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.

Pobicie. We wsi Golków, gm. Staw, została dotkliwie pobita 49-letnia Małgorzata Bartczakówna przez niejakiego Józefa Saganowskiego, zam. we wsi Woleń, gm. Błaszki. Zatarg powstał na tle porachunków osobistych.


Echo Kaliskie Ilustrowane 1935 r.

Groźny pożar wybuchł we wsi Golków, gm. Staw. W zagrodzie Walentego Pawlaka spłonął dom mieszkalny. Straty wynoszą 1500 zł. Przyczyną pożaru było zapalenie się sadzy w kominie.


Echo Kaliskie Ilustrowane  1935 r.

Krwawe nieporozumienia majątkowe Między mieszkańcem wsi Woleń, gm. Błaszki, Józefem Saganowskim a M. Barczakową, zam. we wsi Golków, gm. Staw, wynikł spór na tle nieporozumień majątkowych. W czasie sporu, Saganowski uderzył sękatym kijem w głowę Barczakową, powodując u niej ciężkie uszkodzenie ciała. Za czyn swój Saganowski stanął w dniu onegdajszym przed sądem okręgowym w Kaliszu, który go skazał na 6 miesięcy więzienia, z zawieszeniem na 2 lata.

 Orędownik 1935 nr. 103 bis

Pożary w powiecie. We wsi Galków, gm. Staw, w zagrodzie Walentego Pawlaka wybuchł pożar. Spalił się dom mieszkalny, wartości 1500 zł. Ogień powstał od zapalenia się sadzy w kominie.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza